Partijkartel

Een kleine groep partijleden – van een select aantal partijen – heeft in Nederland de touwtjes in handen. Deze groep van circa 10.000 mensen noemen wij het partijkartel. Volksvertegenwoordigers en bestuurders worden nu vooral gerekruteerd door de partijleiding zélf – een systeem van coöptatie waardoor vooral meelopers en jaknikkers komen bovendrijven die het nogal eens aan visie en moed ontbreekt. Deze carrièrepolitici willen vervolgens doorschuiven naar een burgemeesterspost, een topfunctie bij een zorgverzekeraar of de hoofdprijs: iets in Brussel. Het is de partij die de baan regelt. De loyaliteit van de volksvertegenwoordiger ligt bij de partijtop – niet bij de kiezer. Hierdoor komen de belangen van de bevolking vaak laag op het prioriteitenlijstje terecht. Partijbelang gaat boven landsbelang.

Dit willen wij veranderen. Ons belangrijkste agendapunt is democratische vernieuwing. Zoals Eberhard van der Laan ooit constateerde: “De partijpolitiek is aan het einde van zijn levenscyclus gekomen (…) de burger haakt af“. Daarom zijn bindende referenda noodzakelijk – evenals gekozen burgemeesters. Er is in ons land voldoende talent aanwezig – alleen komt dat niet tot wasdom door de achterhaalde partijcultuur. Nieuwe generaties gaan niet naar rokerige zaaltjes; daarom gaan we e-democracy in Nederland introduceren. De mensen zoveel mogelijk online betrekken bij de zaken die hen raken. Binnenkort lanceren we op onze website het ‘democratie dashboard‘ waar kiezers zélf het heft in handen kunnen nemen om dingen te veranderen via petities, burgerinitiatieven en crowdfunding – en waar ze zich bovendien kunnen kandideren voor openbare functies. We laten ons inspireren door de Vijf Sterren Beweging van Luigi di Maio in Italië.

Veranderen van binnenuit

Forum voor Democratie wil dus aansluiten bij andere Europese vernieuwingsbewegingen en het politieke partijkartel doorbreken. Op dezelfde wijze willen we gezonde concurrentie en decentralisatie in de zorg en het onderwijs. Binnenkort presenteren we ons uitgebreide zorgstandpunt. De woekerwinsten die nu bij een beperkt aantal grote zorgverzekeraars terechtkomen zien wij opnieuw als symptoom. De politiek heeft een oligopolie gecreëerd waarin geen effectieve concurrentie bestaat. De zorgpremies blijven kunstmatig hoog. Enorme managementlagen slurpen het geld op waardoor steeds minder overblijft voor de ‘handen aan het bed’. Ook zetten we zwaar in op verbetering van het onderwijs. Bureaucratie en regelzucht, niet zelden door leden van het partijkartel opgetuigd, trekken ook hier de middelen weg van de mensen die het eigenlijke werk doen – de mensen voor de klas.

Als denktank heeft Forum voor Democratie twee jaar lang geprobeerd om invloed uit te oefenen. Nadat 61 procent van de kiezers op 6 april ‘NEE’ zei in het referendum over het EU-associatieverdrag, en de regering niets anders deed dan deze uitslag weglachen, zijn we tot de conclusie gekomen dat de enige manier om het systeem te veranderen van binnenuit is. We zijn ervan overtuigd dat veel mensen ons gevoel van urgentie delen.

Aanpakken immigratie

 • Immigratiebeleid naar Australisch model
 • Grenzen weer controleren
 • Remigratie bevorderen

Uit de EU

 • NEXIT na een bindend referendum
 • Opzeggen Schengenverdrag
 • Vrijhandel zonder politieke superstructuur

Klimaat

 • Intrekken klimaatwet
 • Geen subsidie voor windturbines, zonneparken en biomassacentrales
 • Niet van het gas af

Corona

 • Opschalen in de zorg
 • Kwetsbaren beschermen
 • Rest van NL weer vrij

MKB

 • Volop ruimte voor ondernemers
 • Verbetering arbeidsrecht
 • Verlaging belasting

Directe democratie

 • Referenda naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeester
 • Sanering NPO

Download het hele FVD-verkiezingsprogramma

Met trots presenteren we het FVD-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. We hebben maandenlang gewerkt aan ons fantastische nieuwe programma. Talloze deskundigen hebben zich gebogen over de vraagstukken op hun terrein.

Download het hele programma in PDF of lees het hieronder per standpunt.

Hoofdstuk 1: Soevereiniteit & Democratie

Soevereiniteit

 • Verlaten van de EU
 • Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht
 • Opzegging van verdragen zoals het VN-vluchtelingenverdrag

Directe democratie

 • Referenda naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeester
 • Sanering NPO

Decentralisatie en de menselijke maat

 • Menselijke maat moet terug
 • Lokale politiebureaus en ziekenhuizen
 • Scepsis over schaalvergrotingen en fusies bij publieke instellingen

Aanpak dikastocratie

 • Schrappen artikel 93 en 94 grondwet
 • Invoering minimumstraffen
 • Rechters moeten de wet uitleggen naar de bedoeling van de wetgever

Sanering NPO

 • Sanering budgetten van de NPO
 • Onafhankelijke raad van toezicht aanstellen
 • Van drie naar twee zenders, en niet meer focussen op entertainment

Hoofdstuk 2 Immigratie & Identiteit

Wet Bescherming Nederlandse Waarden

 • Alle instanties moeten fundamentele Nederlandse waarden onderschrijven
 • Buitenlandse financiering van scholen en instellingen verbieden
 • Gezichtsbedekkende kleding in het openbaar verbieden

Aanpakken immigratie

 • Immigratiebeleid naar Australisch model
 • Grenzen weer controleren
 • Remigratie bevorderen

Integratie

 • Geen 'quota' of 'positieve discriminatie'
 • Geen gedwongen diversiteit
 • Misstanden bij islamitische scholen aanpakken

Vrijheid van meningsuiting

 • Censuur van big tech aanpakken
 • Aanpak van jihadistisch terrorisme
 • Opiniedelicten bestaan niet, cancelculture aanpakken

Identiteitspolitiek

 • Mensen op individuele kwaliteiten beoordelen
 • Geen subsidie voor organisaties die een bijzondere 'identiteit' vertegenwoordigen
 • Nederlands erfgoed en tradities behouden

Veiligheid

 • Meer politieagenten op straat
 • Salarisverhoging politieagenten op straat
 • Meer gevangenisstraffen
 • Illegaliteit strafbaar stellen

Hoofdstuk 3 EU, Defensie, Buitenlandse Zaken

De euro

 • Nederland uit de euro
 • Nooit akkoord gaan met welvaartsoverdracht
 • EU-lidstaten niet dwingen de euro in te voeren

Uit de EU

 • NEXIT na een bindend referendum
 • Opzeggen Schengenverdrag
 • Vrijhandel zonder politieke superstructuur

Green Deal en Coronafondsen

 • Geen ‘Green Deal’.
 • Geen coronafondsen.
 • Geen federale unie.

Buitenlandse Zaken

 • Nederlands belang altijd voorop stellen
 • Ruime asielmogelijkheden voor Afrikaner boeren
 • Nauwe samenwerking met ons omringende (deel)staten

Caribische eilanden en Suriname

 • Historische relatie met onze overzeese gebiedsdelen versterken
 • Corruptie op de Antillen aanpakken
 • Vrije vestiging van Nederlandse bedrijven en burgers op de Caribische eilanden en Suriname

Defensie

 • Budget naar 2% van het BBP
 • Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen
 • Nederlandse defensie-industrie meer betrekken

Buitenlandse handel en ontwikkelings-samenwerking

 • Stoppen met ontwikkelingshulp
 • Nederlands belang voorop: 'trade, not aid'
 • Geen subsidie voor NGO's

Hoofdstuk 4 Economie en Sociale Zaken

Economie en belastingen

 • Lagere belastingen
 • Vereenvoudiging belastingstelsel
 • BTW verlagen

MKB

 • Volop ruimte voor ondernemers
 • Verbetering arbeidsrecht
 • Verlaging belasting

ZZP

 • Afschaffing van de wet DBA
 • Geen dwang om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen
 • Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland

Infrastructuur, verkeer en transport

 • Maximumsnelheid naar 130 km/h, en waar verantwoord hoger
 • Subsidie voor innovatie, zoals hyperloops
 • Accijns en wegenbelasting omlaag: teruggeven kwartje van Kok

Wonen

 • Snel nieuwe woningen bouwen, met name in het middensegment
 • Statushouders/asielzoekers geen voorrang geven op woningen
 • Geen overdrachtsbelasting voor starters

Sociale voorzieningen

 • Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen
 • Voorkomen van problematische schuldenlasten bij mensen in armoede
 • Beperken toegang voor asielzoekers en immigranten

AOW

 • AOW terug naar 65 jaar
 • Na 40 jaar fysiek zwaar werk recht op AOW
 • Verhoging van de AOW

Pensioen

 • Pensioenen beheerd door deskundigen
 • Koopkrachtverbetering voor AOW-ers
 • Geen overdracht of invloed van de EU op pensioengelden

Hoofdstuk 5 Klimaat, Landbouw & Innovatie

Klimaat

 • Intrekken klimaatwet
 • Geen subsidie voor windturbines, zonneparken en biomassacentrales
 • Niet van het gas af

(Kern)energie en innovatie

 • Geen CO2-reductiedoelen
 • Kernenergie stimuleren
 • Besluit tot sluiting van kolencentrales terugdraaien

Natuurbeheer

 • Steun voor boeren die natuur de ruimte geven
 • Meer natuurgebieden openstellen voor bezoekers
 • Modernisering stikstofnormen naar Duits model

Landbouw, veeteelt en visserij

 • Respect, aandacht en steun voor onze boeren
 • Grondgebonden veehouderij stimuleren door regelgeving te verminderen
 • Afrekenen met EU-belemmeringen die innovatie, zoals pulsvisserij, tegenhouden

Dierenwelzijn

 • Mishandeling en verwaarlozing van dieren strenger straffen
 • Aanpakken doorfokken dieren met erfelijke aandoeningen
 • Boeren beschermen tegen de wolf

Ruimtevaart

 • Investeren in private ruimtevaart
 • De Netherlands Space Office uitbouwen tot een ruimtevaartorganisatie
 • Een eigen lanceerplatform op Aruba realiseren

Hoofdstuk 6 Zorg

Eerstelijnszorg

 • Laagdrempelige preventie-spreekuren bij de huisarts
 • Landelijke financiering en organisatie van jeugdzorg
 • Eigen risico verlagen naar 200 euro

Ziekenhuiszorg

 • Vrije artsenkeuze en openbaren uitkomsten van zorg
 • Minder bureaucratie
 • Concurrerende arbeidsvoorwaarden om de zorg aantrekkelijk te maken voor werknemers

Ouderenzorg en ‘voltooid leven’

 • Stimuleren en ondersteunen mantelzorg via innovatie
 • Eenzame ouderen ondersteunen door middel van lokale vrijwilligersprojecten
 • Geen 'voltooid leven' wet

Corona

 • Opschalen in de zorg, salarisverhoging verpleegkundigen
 • Gericht kwetsbaren beschermen
 • Rest van het land weer vrij

Hoofdstuk 7 Onderwijs, Cultuur en Wereldbeschouwing

Onderwijs

 • Hogere lonen, kleinere klassen en minder papierwerk
 • Behoud bijzonder onderwijs, maar strengere waarborgen op kwaliteit, in het bijzonder bij islamitische scholen
 • Herinvoering basisbeurs

Basis- en voortgezet onderwijs

 • Kleinschaliger onderwijs
 • Minder administratieve rompslomp voor docenten
 • Meer investeren in Speciaal Onderwijs.

Vakscholen & MBO

 • Focus op ontwikkeling van vaardigheden, vakmanschap en ondernemerschap
 • Minder algemeen vormend beroepsonderwijs
 • Onderwijsprogramma's mede laten bepalen door leermeesters en ervaren vakmensen

HBO en Universiteit

 • Meer inzetten op Nederlands onderwijs
 • Stoppen met betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal behaalde diploma's
 • Geen 'cancel culture', 'diversity officers' of 'safe spaces'

Kunst, cultuur en erfgoed

 • Bescherming van Nederlands historisch erfgoed
 • Geen hedendaagse normen plakken op historische monumenten
 • Nieuwbouw die past binnen historisch aanzicht

Privacy en digitalisering

 • Intrekken van de sleepwet
 • Verplichting tot privacy en security by design
 • Dataverzameling vanuit de overheid beperken

Big Tech en de publieke ruimte

 • Openbaarheid van algoritmen
 • Geen censuur van niet-strafbare uitingen op social media
 • Ruime mogelijkheden voor alternatieve platformen