Waar staat Forum voor Democratie in het politieke spectrum?

Als enige politieke beweging handelen wij vanuit een totaalvisie op de grote problematiek die nu in Nederland speelt: Forum voor Democratie wil niet alleen de symptomen van de huidige crisis aanpakken (zoals de ongecontroleerde immigratie, de uitzichtloze euro, het verslechterend onderwijs, het onhoudbare zorgstelsel); vooral richten we ons op de achterliggende oorzaak: ons politieke systeem stamt uit 1848 en sluit niet meer aan bij deze tijd en bij de wensen van de kiezers.

Partijkartel

Een kleine groep partijleden – van een select aantal partijen – heeft in Nederland de touwtjes in handen. Deze groep van circa 10.000 mensen noemen wij het partijkartel. Volksvertegenwoordigers en bestuurders worden nu vooral gerekruteerd door de partijleiding zélf – een systeem van coöptatie waardoor vooral meelopers en jaknikkers komen bovendrijven die het nogal eens aan visie en moed ontbreekt. Deze carrièrepolitici willen vervolgens doorschuiven naar een burgemeesterspost, een topfunctie bij een zorgverzekeraar of de hoofdprijs: iets in Brussel. Het is de partij die de baan regelt. De loyaliteit van de volksvertegenwoordiger ligt bij de partijtop – niet bij de kiezer. Hierdoor komen de belangen van de bevolking vaak laag op het prioriteitenlijstje terecht. Partijbelang gaat boven landsbelang.

Dit willen wij veranderen. Ons belangrijkste agendapunt is democratische vernieuwing. Zoals Eberhard van der Laan ooit constateerde: “De partijpolitiek is aan het einde van zijn levenscyclus gekomen (…) de burger haakt af“. Daarom zijn bindende referenda noodzakelijk – evenals gekozen burgemeesters. Er is in ons land voldoende talent aanwezig – alleen komt dat niet tot wasdom door de achterhaalde partijcultuur. Nieuwe generaties gaan niet naar rokerige zaaltjes; daarom gaan we e-democracy in Nederland introduceren. De mensen zoveel mogelijk online betrekken bij de zaken die hen raken. Binnenkort lanceren we op onze website het ‘democratie dashboard‘ waar kiezers zélf het heft in handen kunnen nemen om dingen te veranderen via petities, burgerinitiatieven en crowdfunding – en waar ze zich bovendien kunnen kandideren voor openbare functies. We laten ons inspireren door de Vijf Sterren Beweging van Luigi di Maio in Italië.

Veranderen van binnenuit

Forum voor Democratie wil dus aansluiten bij andere Europese vernieuwingsbewegingen en het politieke partijkartel doorbreken. Op dezelfde wijze willen we gezonde concurrentie en decentralisatie in de zorg en het onderwijs. Binnenkort presenteren we ons uitgebreide zorgstandpunt. De woekerwinsten die nu bij een beperkt aantal grote zorgverzekeraars terechtkomen zien wij opnieuw als symptoom. De politiek heeft een oligopolie gecreëerd waarin geen effectieve concurrentie bestaat. De zorgpremies blijven kunstmatig hoog. Enorme managementlagen slurpen het geld op waardoor steeds minder overblijft voor de ‘handen aan het bed’. Ook zetten we zwaar in op verbetering van het onderwijs. Bureaucratie en regelzucht, niet zelden door leden van het partijkartel opgetuigd, trekken ook hier de middelen weg van de mensen die het eigenlijke werk doen – de mensen voor de klas.

Als denktank heeft Forum voor Democratie twee jaar lang geprobeerd om invloed uit te oefenen. Nadat 61 procent van de kiezers op 6 april ‘NEE’ zei in het referendum over het EU-associatieverdrag, en de regering niets anders deed dan deze uitslag weglachen, zijn we tot de conclusie gekomen dat de enige manier om het systeem te veranderen van binnenuit is. We zijn ervan overtuigd dat veel mensen ons gevoel van urgentie delen.

Immigratie

 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Europese Unie

 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie

Klimaat

 • Stoppen met de bouw van gesubsidieerde windturbines
 • Stoppen met de massale bomenkap
 • Opzeggen van Parijs-akkoord, klimaatakkoord en energieakkoord

Zorg

 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

MKB

 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Kartelbestrijding

 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Wet Bescherming Nederlandse Waarden

 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Directe Democratie

 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Sanering NPO

 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Gekozen minister-president

 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Soevereiniteit

 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Onderwijs

 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Belastingen

 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

ZZP

 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Transport

 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Economie

 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Internet

 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Privacy

 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Cultuurbeleid

 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Veiligheid & Justitie

 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Defensie

 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Geostrategie

 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Sociale voorzieningen

 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Ouderen & pensioenen

 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Duurzaamheid & innovatie

 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Dierenwelzijn & milieu

 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector