Soevereiniteit

Soevereiniteit is het uitgangspunt van een democratie. Zonder soeverein parlement valt er niets te beslissen - en dus ook niet te kiezen. De afgelopen decennia is een aantal supranationale organisaties opgericht die de soevereiniteit ernstig hebben ingeperkt.

Forum voor Democratie streeft ernaar de soevereiniteit zoveel mogelijk terug te brengen naar het nationale parlement; en de organisaties die de soevereiniteit ondermijnen (zoals de EU, het Internationaal Strafhof, en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) te hervormen of te ontmantelen.

Om te voorkomen dat er nog meer nieuwe soevereiniteit wordt overgedragen dient een referendum verplicht te worden gesteld bij elk verdrag waarmee verdere soevereiniteit wordt overgedragen. De leden van de Tweede Kamer vormen slechts de vertegenwoordigersvan het Nederlandse volk; zij bezitten de soevereiniteit niet (en kunnen die dus ook niet weggeven).

Daarnaast moet het in de Grondwet verankerde zogenaamde "monistische stelsel", waarbij internationale verdragen direct doorwerken in de Nederlandse rechtsorde, worden omgezet naar een dualistisch stelsel (zoals in Duitsland en de Verenigde Staten), waarbij internationale afspraken pas geldend worden in de Nederlandse rechtsorde, wanneer deze eerst zijn omgezet via een Nederlandse, door het Nederlandse parlement goedgekeurde, omzettingswet.

Wij willen:

  1. Zoveel mogelijk terughalen van de nationale soevereiniteit.
  2. Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht.
  3. Afschaffen monistisch stelsel, geen directe werking van internationale verdragen
  4. Heroverwegen internationale handelsverdragen.