Onderwijs

Niets is belangrijker voor de toekomst van ons land dan goed onderwijs. Een drastische verbetering van het basis- en middelbaar onderwijs is noodzakelijk. Hiervoor zijn geen ingewikkelde ‘hervormingen’ nodig – eerder het omgekeerde: rust in de tent en veel ruimte aan scholen en onderwijsinstellingen om zelf te bepalen wat het beste is voor de leerling. De focus moet liggen op de kwaliteit van het onderwijzend personeel – en kwaliteit wordt dan ook beter beloond.

Met de huidige staat van het onderwijs kan Nederland binnenkort niet meer meekomen in de internationale kennis-economie: ook in 2016 zijn we weer gedaald op de wereldwijde PISA-ranglijst. Vanaf de basis moet het onderwijs worden verbeterd: meer respect voor de leerkrachten; kleinere klassen; meer ambitie in de hogere klassen. In het middelbaar onderwijs wordt talent onvoldoende gestimuleerd. Kinderen uit achterstandsgroepen missen daardoor kansen, toptalent blijft achter bij de internationale concurrentie en Nederlandse universiteiten zakken steeds verder weg op internationale ranglijsten.

Forum voor Democratie wil allereerst een aantal korte termijn oplossingen om verdere afkalving te voorkomen:

Wij willen:

 1. Meer aanzien voor het vak door betere salariëring, minder papierwerk en meer autonomie.
 2. Behoud bijzonder onderwijs (art. 23), maar zeer strenge waarborgen op kwaliteit.
 3. Basisonderwijs naar Fins model – het meest succesvolle basisonderwijs ter wereld, waar onderwijs op maat wordt geboden aan élk kind, en waar volop tijd en ruimte bestaat voor creatieve vakken én voor persoonlijke ontwikkeling.
 4. Versoepeling Wet Passend Onderwijs: niet alle kinderen zijn gebaat bij een oplossing in een reguliere basisschool. Aan leerkrachten worden daardoor soms onmogelijke eisen gesteld, terwijl het bovendien ten koste gaat van de kwaliteit in de klas.
 5. Makkelijker maken om afscheid te nemen van niet-presterende leerkrachten; ook om ervoor te zorgen dat scholen weer vaste contracten aan docenten durven aan te bieden.
 6. Prioriteit voor onderwijzend personeel bij toewijzing sociale woningen in de grote steden.
 7. Meer aandacht voor praktijkles en ambacht in het MBO.
 8. Colleges van universiteiten komen zoveel mogelijk online beschikbaar voor iedereen zodat geïnteresseerden ook online hun kennisniveau kunnen opschroeven.
 9. Herinvoeren basisbeurs voor studenten.
 10. Geen output- maar input-financiering, gecombineerd met strenge selectie aan de poort.
 11. Landelijke, centrale toetsing aan het eind van elke HBO-opleiding.
 12. Grondige sanering Ministerie van Onderwijs.
 13. Terugdringen macht van politieke partijen in de (lokale) aansturing van het onderwijs.
 14. De grotere uitgaven in het onderwijs willen we onder meer financieren door beter en effectiever om te gaan met de besteding van het ontwikkelingshulp budget.