De bron van vele eindeloze asielprocedures zijn de subsidies die de overheid zelf verstrekt aan diverse vluchtelingenorganisaties die met overheidsgeld het overheidsbeleid ondermijnen. FVD eist helderheid van Staatssecretaris van Immigratie, Mark Harbers.

Lees hieronder alle FVD-vragen:


Vraag 1
Hoe lang duurt de gemiddelde asielprocedure?

Vraag 2
Hoeveel procedures zijn thans in totaal aanhangig?

Vraag 3
Hoeveel van de aanhangige procedures lopen al langer dan vijf jaar? En hoeveel langer dan tien jaar?

Vraag 4
Hoeveel procent van de gevallen betreft kinderen onder de 16 jaar?

Vraag 5
In hoeveel procent van de gevallen valt de uiteindelijke beslissing anders uit als gevolg van beroep- en bezwaarprocedures dan de oorspronkelijke beslissing tot afwijzing?

Vraag 6
Welk aandeel hebben vluchtelingenorganisaties die subsidie van de overheid ontvangen in het faciliteren van beroep- en bezwaarprocedures, het ter beschikking stellen van advocaten, het informeren van mogelijkheden tot uitstel, enzovoorts?

Vraag 7
Wordt er naast de 58,4 miljoen euro jaarlijkse subsidie aan Vluchtelingenwerk nog aan andere vluchtelingenorganisaties subsidie uitgekeerd door de overheid? Zo ja, welke organisaties betreft dit en hoeveel subsidie ontvingen deze organisaties in 2017 en hoeveel is hen toegekend in 2018?

Vraag 8
Deelt de Staatssecretaris de opvatting dat subsidies aan vluchtelingenorganisaties zijn eigen uitzettingsbeleid frustreren?

Vraag 9
Is het een doelbewust onderdeel van overheidsbeleid van de Staatssecretaris om het uitzettingsbeleid zoveel mogelijk te frustreren via subsidies aan Vluchtelingenwerk en gesubsidieerde rechtshulp aan asieladvocaten die er alleen maar op uit zijn asielprocedures zo lang mogelijk te rekken?

Vraag 10
Zo nee, wat meent de Staatssecretaris dan dat het nut is van de subsidies voor Vluchtelingenwerk en andere vluchtelingenorganisaties? 

Vraag 11
Welke concrete stappen gaat de Staatssecretaris ondernemen om de asielprocedure structureel en significant te stroomlijnen en te verkorten opdat nieuwe Lili en Howick situaties zoveel mogelijk worden voorkomen in de toekomst?

Vraag 12

Deelt de Staatssecretaris de opvatting dat zijn besluit om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken om de Armeense kinderen een Nederlandse verblijfsvergunning te geven een precedent scheppende werking heeft? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13
Deelt de Staatssecretaris de opvatting dat zijn besluit wellicht een aanzuigende werking heeft op het zogenaamde ‘procedurestapelen’ door asielzoekers? Zo nee, waarom niet?

Vraag 14
Heeft de Staatssecretaris kennis genomen van het artikel ‘Andere ’Lili en Howicks’ ruiken hun kans’ in de Telegraaf van 10 september 2018?

Vraag 15
Is de Staatssecretaris voornemens om voor al deze gevallen zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken? Zo ja, in hoeveel gevallen? Zo nee, wat onderscheidt in zijn ogen de zaak van de Armeense kinderen van die van de circa 400 andere gevallen?

Vraag 16
Is de Staatssecretaris voorstander van een generaal kinderpardon? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 17
Is de Staatssecretaris - met FVD - van mening dat hoger beroep tegen beslissingen in asielzaken beperkt moeten worden tot één instantie waarbij het feitenrelaas en de omstandigheden niet meer gewijzigd kunnen worden om zo tot een snellere afhandeling van slepende asielprocedures te komen?

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140