Aanpakken immigratie

 • Immigratiebeleid naar Australisch model
 • Grenzen weer controleren
 • Remigratie bevorderen

Uit de EU

 • NEXIT na een bindend referendum
 • Opzeggen Schengenverdrag
 • Vrijhandel zonder politieke superstructuur

Klimaat

 • Intrekken klimaatwet
 • Geen subsidie voor windturbines, zonneparken en biomassacentrales
 • Niet van het gas af

Ziekenhuiszorg

 • Vrije artsenkeuze en openbaren uitkomsten van zorg
 • Minder bureaucratie
 • Concurrerende arbeidsvoorwaarden om de zorg aantrekkelijk te maken voor werknemers

MKB

 • Versoepelen ontslagrecht MKB
 • Staatssecretaris MKB die onder andere werkt aan minder regeldruk
 • Afschaffen DGA-taks

Kartelbestrijding

 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Wet Bescherming Nederlandse Waarden

 • Alle instanties moeten fundamentele Nederlandse waarden onderschrijven
 • Buitenlandse financiering van scholen en instellingen verbieden
 • Gezichtsbedekkende kleding in het openbaar verbieden

Directe democratie

 • Invoering bindende referenda
 • Invoering gekozen burgemeester
 • Sanering publieke omroep

Sanering NPO

 • Sanering budgetten van de NPO
 • Onafhankelijke raad van toezicht aanstellen
 • Van drie naar twee zenders, en niet meer focussen op entertainment

Gekozen minister-president

 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Soevereiniteit

 • Verlaten van de EU
 • Geen nieuwe soevereiniteitsoverdracht
 • Opzegging van verdragen zoals het VN-vluchtelingenverdrag

Onderwijs

 • Hogere lonen, kleinere klassen en minder papierwerk
 • Behoud bijzonder onderwijs, maar strengere waarborgen op kwaliteit, in het bijzonder bij islamitische scholen
 • Herinvoering basisbeurs

Economie en belastingen

 • Lagere belastingen door overheid te verkleinen en overheidsuitgaven te verlagen
 • Vereenvoudiging belastingstelsel
 • BTW verlagen

ZZP

 • Afschaffing van de wet DBA
 • Geen dwang om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen
 • Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland

Infrastructuur, verkeer en transport

 • Maximumsnelheid naar 130 km/h, en waar verantwoord hoger
 • Subsidie voor innovatie, zoals hyperloops
 • Accijns en wegenbelasting omlaag: teruggeven kwartje van Kok

Economie

 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Privacy en digitalisering

 • Intrekken van de sleepwet
 • Verplichting tot privacy en security by design
 • Dataverzameling vanuit de overheid beperken

Privacy

 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Kunst, cultuur en erfgoed

 • Bescherming van Nederlands historisch erfgoed
 • Geen hedendaagse normen plakken op historische monumenten
 • Nieuwbouw die past binnen historisch aanzicht

Veiligheid & Justitie

 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Defensie

 • Budget ophogen naar 2% van het BBP
 • Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen
 • Nederlandse defensie-industrie meer betrekken

Buitenlandse Zaken

 • Nederlands belang altijd voorop stellen
 • Ruime asielmogelijkheden voor Afrikaner boeren
 • Nauwe samenwerking met ons omringende (deel)staten

Sociale voorzieningen

 • Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen
 • Voorkomen van problematische schuldenlasten bij mensen in armoede
 • Beperken toegang voor asielzoekers en immigranten

Pensioen

 • Pensioenen beheerd door deskundigen
 • Koopkrachtverbetering voor AOW-ers
 • Geen overdracht of invloed van de EU op pensioengelden

Duurzaamheid & innovatie

 • Geen CO2-reductiedoelen
 • Kernenergie stimuleren
 • Besluit tot sluiting van kolencentrales terugdraaien

Dierenwelzijn

 • Mishandeling en verwaarlozing van dieren strenger straffen
 • Aanpakken doorfokken dieren met erfelijke aandoeningen
 • Boeren beschermen tegen de wolf