Defensie

Forum voor Democratie is van mening dat de inzet van onze defensie vooral ten goede moet komen aan het nationale belang. Er moet grote terughoudendheid worden betracht bij het aangaan van buitenlandse missies waarvan de uitkomst vaak zeer twijfelachtig is: voor de regio zelf, maar ook voor onze eigen militairen. Daarnaast is het op pad sturen van militairen met personele of materiële tekorten voor ons uitgesloten.

De defensie-uitgaven moeten omhoog, naar minstens 2 procent van het BBP. Het geld dat we hierin investeren kan door een koppeling met (nationale) start-ups indirect via innovatie terugvloeien in de Nederlandse economie en schatkist (zoals bijvoorbeeld in Israël). Dit kan helpen om Nederland het Sillicon Valley van Europa te maken.

Wij vinden dat de staat burgers niet mag dwingen om te vechten - met uitzondering van een situatie van acute buitenlandse dreiging. Die situatie is er nu niet. Daarom zijn we voorstander van een goed getraind, goed uitgerust en weerbaar beroepsleger dat zich richt op het directe nationale belang, maar zijn we tegen de dienstplicht. Wel vinden we dat het beroepsleger in geval van acute noodsituaties ondersteund moet kunnen worden door een goed getraind en snel paraat vrijwillig reserveleger en we pleiten dan ook voor een significante uitbreiding van de Nationale Reserve.

Forum voor Democratie wil dat veteranen het respect krijgen dat ze verdienen. Zij hebben zich ingezet voor de verdediging en belangen van ons land met gevaar voor eigen leven. Ook daarom wil Forum dat het AOW-gat gedicht wordt en dat oud-militairen met terugwerkende kracht volledig worden gecompenseerd.

Wij willen:

  • Nederland combineert hogere uitgaven aan defensie met een start-up programma waardoor high tech start-ups in ons land met militaire technologie kunnen floreren.
  • Knappe koppen krijgen technologisch innovatieve kennis aangereikt en helpen die verder te ontwikkelen; vervolgens kunnen zij bedrijven starten en hun kennis aanwenden voor de consument.
  • Bij voorkeur een (oud-)militair als Minister van Defensie.
  • Het AOW-gat dichten voor veteranen.