In 2014 publiceerde de Rijksoverheid het advies om niet terughoudend te zijn in het verlenen van vergunningen voor laadpalen voor elektrische auto’s. Die zouden geen hoger brandveiligheidsrisico met zich meedragen dan normale auto’s.

Maar nu slaat de landelijk portefeuillehouder incidentbestrijding van de brandweer alarm. Elektrische auto’s zijn lastiger te blussen. Naarmate er meer elektrische auto’s komen, neemt het brandveiligheidsrisico toe. Dit is met name het geval in parkeergarages onder hoge flatgebouwen. Er moeten duidelijke richtlijnen komen.

FVD vreest dat de veiligheid in het geding is en wil daarom van minister Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) weten: komen die duidelijke richtlijnen er? Gaat de minister het veiligheidsbeleid voor elektrische auto’s aanscherpen?

Voor FVD staat deze problematiek niet op zichzelf. Zij past in een breder kader. De overheid promoot elektrische auto’s en laat tot nu toe na om daarbij adequate brandveiligheidsmaatregelen te treffen. Huizen en voetbalstadions storten in onder het gewicht van gesubsidieerde zonnepanelen. Mensen krijgen hoofdpijn in hun overgeïsoleerde duurzaamheidswoningen. Anderen ondervinden hartkloppingen of slaapstoornissen door het laagfrequente geluid van het almaar uitdijende aantal windmolens. FVD zegt: stoppen hiermee! Het belang van de volksgezondheid moet altijd het zwaarste wegen. Het kabinet mag niet langer prioriteit geven aan het zinloze, peperdure klimaatbeleid.

FVD stelde daarom de volgende Kamervragen aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA):

Vraag 1
Hebt u kennis genomen van het artikel 'Elektrische auto's zijn moeilijk te blussen'?[1]

Vraag 2
Erkent u dat de toename van het aantal elektrische auto's een extra brandveiligheidsrisico met zich meedraagt, omdat het blussen van een brand in een elektrische auto gecompliceerder is dan het blussen van een brand in een niet-elektrische auto? Zo ja, hoe beoordeelt u dit risico?

Vraag 3
Hebt u onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van elektrische auto’s voordat werd besloten om de verkoop en het gebruik van zulke auto’s van overheidswege te stimuleren? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dat onderzoek en wat is daarmee gebeurd?

Vraag 4
Hebt u gegevens over de extra hoeveelheid tijd en middelen die branden in elektrische auto’s hebben gekost vergeleken met branden in niet-elektrische auto’s? 

Vraag 5
Treft u speciale maatregelen om de brandweer in staat te stellen branden in elektrische auto's adequaat te blussen? Zo ja, hoeveel geld heeft dit tot nu toe gekost? Zo nee, op basis waarvan veronderstelt u dat de huidige bluscapaciteit toereikend is?

Vraag 6
Hebt u kennis genomen van het artikel 'Brandweer waarschuwt: Brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang'?[2]

Vraag 7
Bent u bereid om, gezien het hogere brandveiligheidsrisico, richtlijnen op te stellen waaraan parkeervoorzieningen voor elektrische auto's moeten voldoen, analoog aan de richtlijnen voor lpg-auto's?

Vraag 8
Bent u bereid om hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de bouwvoorschriften voor parkeergarages in hoogbouwwoningen, om een rampzalige brand als die in de Grenfelltoren in Londen te voorkomen?

Vraag 9
Bent u bekend met het “Factsheet Feitenmateriaal Elektrische Voertuigen en Veiligheid” van de Rijksoverheid en TNO uit 2014?[3]

Vraag 10
Is er inmiddels meer duidelijkheid over de ernst en gevolgen van installatie- of accubeschadigingen of autobranden bij elektrische auto’s? Zo ja, is er op basis hiervan aanleiding om het beleid op het gebied van (de stalling van) elektrische auto’s te wijzigen?

Vraag 11
Hebt u gevolg gegeven aan de aanbeveling om meer onderzoek te doen en duidelijke protocollen, richtlijnen en trainingen over calamiteiten met betrekking tot elektrische auto’s voor hulpdiensten op te stellen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12
Hoe verklaart u dat in het factsheet uit 2014 wordt gesteld dat “brandweerkorpsen niet meer terughoudend [hoeven] te zijn met het verlenen van vergunningen voor laadpalen in parkeergarages”, maar dat de landelijk portefeuillehouder incidentenbestrijding van de brandweer in het hiervoor aangehaalde AD-artikel nu in 2019 stelt dat er in parkeergarages meer brandveiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen vanwege de toename van het aantal elektrische auto’s? Is dit voor u aanleiding om het beleid te wijzigen? Zo nee, waarom niet?


 1. RTV Rijnmond d.d. 16 juli 2019, ‘Berger: Elektrische auto’s zijn moeilijk te blussen’, online raadpleegbaar via https://www.rijnmond.nl/nieuws/184054/Berger-Elektrische-auto-s-zijn-moeilijk-te-blussen.
 2. AD d.d. 2 augustus 2019, ‘Brandweer waarschuwt: brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang’, online raadpleegbaar via www.ad.nl/binnenland/brandweer-waarschuwt-brandveiligheid-bij-hoogbouw-in-het-gedrang~ad46aaca7/.
 3. Rijksoverheid/TNO, d.d. oktober 2014. ‘Factsheet Feitenmateriaal Elektrische Voertuigen en Veiligheid’, online raadpleegbaar via https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/01/18/bijlage-4-factsheet-tno-feitenmateriaal-elektrische-voertuigen-en-veiligheid-2014/bijlage-4-factsheet-tno-feitenmateriaal-elektrische-voertuigen-en-veiligheid-2014.pdf.


Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140