MOTIE 1: Respecteren uitslag referendum sleepwet

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de Kiesraad op 1 november 2017 heeft geconstateerd dat er 384.126 geldige verzoeken voor het houden van een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), beter bekend als de “Sleepwet”, zijn ingediend en dat er binnen zes maanden een referendum dient te worden gehouden,

Overwegende dat Artikel 11 Wet raadgevend referendum luidt:

“Indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet.”

Constaterende dat de Minister President na de uitkomst van het referendum over het EU-Associatieverdrag met Oekraïne deze beslissing eindeloos traineerde en een onnavolgbare interpretatie had van de woorden ‘zo spoedig mogelijk’ in Artikel 11 Wrr.

Roept de regering op, indien het referendum over de Wiv leidt tot een geldige uitspraak tot afwijzing, om binnen twee weken na de uitslag van het referendum een intrekkingswet in te dienen.

En gaat over tot de orde van de dag.

BAUDET

 

 

 

MOTIE 2: Afkoelingsperiode na minister- of staatssecretarisschap

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat in de demissionaire nadagen van het Kabinet Rutte-II bewindslieden overstapten of thans voornemens zijn over te stappen naar publieke en/of private topfuncties in gebieden waar zij als bewindspersoon zelf bij betrokken waren.

Overwegende dat het onwenselijk is dat bewindslieden in een situatie met conflicterende belangen worden gebracht waar hun eigen carrière-belangen kunnen conflicteren met het algemeen belang.

Roept de regering op om binnen zes maanden met een voorstel te komen waarin een afkoelingsperiode voor bewindslieden van minimaal twee jaar wordt voorgeschreven gedurende welke periode de (voormalig) bewindspersoon geen functie kan vervullen of anderszins betrokken zijn bij organisaties of instanties in de publieke of private sector voor zover die betrekking hebben op of in relatie staan tot het werkgebied waar hij of zij als bewindspersoon verantwoordelijk voor was,

En gaat over tot de orde van de dag.

BAUDET

 

 

 

MOTIE 3: Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de wijze van stemmen in de Tweede Kamer sinds 1848 niet wezenlijk is veranderd en dat de huidige wijze van stemmen in de Tweede Kamer bijzonder onnavolgbaar en weinig transparant is voor de bevolking,

Roept het Presidium op om binnen zes maanden met een concreet plan te komen voor de aanschaf en installatie van een individueel digitaal stemsysteem en om de uitslagen van deze stemmingen vervolgens ook binnen 1 uur na de stemming online te publiceren en per individueel Kamerlid inzichtelijk te maken voor de bevolking,

En gaat over tot de orde van de dag.

BAUDET

 

 

 

MOTIE 4: Opzeggen VN-Vluchtelingenverdrag 1951

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het in het Nederlands belang is om een gecontroleerd immigratiebeleid te voeren waarbij Nederland zelf bepaalt welke immigranten hier worden toegelaten en welke niet worden toegelaten op basis van nader vast te stellen objectieve criteria,

Overwegende dat het VN-vluchtelingenverdrag van 1951 achterhaald is en Nederland in sterke mate belemmert in het voeren van een dergelijk immigratiebeleid,

Overwegende dat ook het Kabinet Rutte-III in onderdeel 4.5 van het Regeerakkoord 2017-2021 onderkent dat de aard en omvang van de wereldwijde asielmigratie in de afgelopen decennia drastisch is veranderd, en dat het VN Vluchtelingenverdrag 1951 niet langer het juiste juridische kader vormt voor het asielbeleid van de toekomst en daarbij de wil uitspreekt te onderzoeken op welke wijze het verdrag bij de tijd moet worden gebracht,

Constaterende dat de situatie nu dermate ernstig is dat de uitkomst van een dergelijk onderzoek niet kan worden afgewacht,

Roept de regering op om het VN-vluchtelingenverdrag 1951, overeenkomstig artikel 44 van dit verdrag, per 1 januari 2018 op te zeggen,

En gaat over tot de orde van de dag.

BAUDET

 

 

 

MOTIE 5: Totale transparantie over asielmigratie

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat buitengewoon ontransparant is wie er nu precies Nederland binnenkomen, wie een paspoort krijgen, wie uitgeprocedeerd zijn, wie ook daadwerkelijk worden uitgezet, en wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van de immigratie voor de Nederlandse samenleving,

Roept de regering op per 1 januari 2018 wekelijks het exacte aantal bij te houden van:

 • Alle asielaanvragen
 • Alle in behandeling genomen asielverzoeken
 • Alle afgewezen asielverzoeken
 • Alle verleende verblijfsvergunningen
 • Alle afgewezen verblijfsvergunningen
 • Alle gestarte asiel procedures
 • Alle uitgeprocedeerde asielzoekers
 • Alle voltooide uitzettingen
 • Alle naturalisaties
 • Alle asielzoekers verdacht van een misdrijf en/of veroordeeld voor een misdrijf
 • Alle statushouders verdacht van een misdrijf en/of veroordeeld voor een misdrijf

En om dit alles te specificeren op land van herkomst, leeftijd, geslacht en dit overzicht per week online te publiceren op de website van de IND,

En gaat over tot de orde van de dag.

BAUDET

 

 

 

MOTIE 6: Jihadisten niet terug laten keren naar Nederland

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat circa 300 jihadisten met de Nederlandse nationaliteit naar Syrië zijn vertrokken, kennelijk om zich aan te sluiten bij IS of andere Jihadistische organisaties,

Overwegende dat deze mensen geweld aantoonbaar niet schuwen en elk aspect van onze manier van leven afwijzen en bij terugkeer in Nederland een groot risico vormen voor onze nationale veiligheid,

Roept de regering op al deze jihadisten hun Nederlandse nationaliteit te ontnemen, overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap, en niet één van hen naar Nederland te laten terugkeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

BAUDET

 

 

 

MOTIE 7: Saneren NPO

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er grote vooringenomenheid bestaat in de publieke media van de Nederlandse Publieke Omroep,

Constaterende dat de NPO programma’s maakt die in vergelijking met nieuwe media op internet en sociale media extreem kostbaar zijn en daarbij ook nog eens steeds minder kijkers trekken,

Overwegende dat veel NPO programma’s uitstekend overgenomen kunnen worden door de commerciële omroepen,

Overwegende dat de Nederlandse Publieke Omroep ieder jaar circa € 900 miljoen ontvangt, enerzijds uit de Rijksbijdrage aan het Commissariaat voor de Media en anderzijds uit Ster-reclamegelden,

Roept de regering op, om  vanaf 1 januari 2019, de Rijksbijdragen media aan het Commissariaat voor de Media, ten behoeve van de NPO, gedurende een periode van vijf achtereenvolgende jaren, jaarlijks met € 100 miljoen te verlagen.

En gaat over tot de orde van de dag.

BAUDET

 

 

 

MOTIE 8: Aanpakken bureaucratie in de zorg om zorgpremies te verlagen

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de zorgkosten de afgelopen jaren flink zijn gestegen vooral als gevolg van de toegenomen bureaucratie in de zorg,

Overwegende dat de zorgpremie door de plannen van het Kabinet met € 300 per jaar stijgt tot gemiddeld € 1.600,

Overwegende dat de zorgpremie al enorm gestegen is de afgelopen jaren en een verdere stijging van de zorgpremie nu onaanvaardbaar is,

Roept de regering op om binnen zes maanden met een integraal voorstel te komen om de bureaucratie in de zorg terug te dringen met een concreet stelsel van doelstellingen en sancties voor zorgverzekeraars en bestuurders van zorgverzekeraars indien zij er niet in slagen om deze doelstellingen te halen, zodat de zorgpremies omlaag kunnen,

En gaat over tot de orde van de dag.

BAUDET

 

 

 

MOTIE 9: Dividendbelasting

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het kabinet voornemens is de dividendbelasting af te schaffen,

Overwegende dat het kabinet tegelijkertijd voornemens is het belastingtarief in BOX 2, dat wordt gehanteerd om ZZP-ers en MKB-ondernemers met een BV te belasten wanneer ze hun zelf verdiende geld (waarover ook al vennootschapsbelasting is betaald) uit die eigen BV willen halen, te verhogen van 25% naar 28,5%;

Overwegende dat veel ZZP-ers ook al bovenmatig ernstig getroffen zijn door de Wet DBA die velen van hen het werken onmogelijk heeft gemaakt de afgelopen jaren,

Overwegende dat ZZP-ers en MKB-ers met een BV ook al verplicht loonbelasting moeten betalen vanwege de “gebruikelijkloonregeling” en dit in combinatie met de nieuwe hogere BOX 2 tarieven een onaanvaardbare en oneerlijke lastenverzwaring voor deze hardwerkende ondernemers en ZZP-ers betekent;

Verzoekt de regering de voorgenomen lastenverlichting van €1,4 miljard in zijn geheel ten goede te laten komen aan de verlaging van het BOX 2 tarief voor ZZP-ers en MKB-ers met een BV,

en gaat over tot de orde van de dag.

BAUDET

 

 

MOTIE 10: Supersnel internet voor heel Nederland 

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de Nederlandse samenleving zich momenteel in hoog tempo transformeert naar een online-economie waarbij snel internet voor iedereen een primaire levensbehoefte is geworden,

Dat het van cruciaal belang is voor de Nederlandse (kennis)-economie en de Nederlandse samenleving dat alle inwoners van Nederland over kwalitatief goed en snel internet beschikken, ook de inwoners van de meer afgelegen gebieden van Nederland,

Roept de regering op om binnen zes maanden met een concreet plan te komen om heel Nederland vóór het eind van de regeringsperiode van Kabinet Rutte-III in 2021 aan te sluiten op een “state of the art” glasvezelnetwerk,

En gaat over tot de orde van de dag.

BAUDET

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140