Falend toezicht van PvdA-er Dick Benschop maakte mogelijk dat 20 miljoen euro belastinggeld verdampte bij het Haagse Institute for Global Justice. Typerend voor de lakse bestuurscultuur van het partijkartel! FVD stelt kamervragen aan drie ministers om opheldering te krijgen over hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Lees hier alle FVD-kamervragen:

Vraag 1
Is de Minister bekend met het artikel “Bal van de verdampte miljoenen” in De Volkskrant van vandaag (4 april 2018) over het financiële fiasco rondom het Haagse Institute for Global Justice (IGJ)?

Vraag 2
Kan de Minister bevestigen of het Rijk, via het Ministerie van Economische Zaken, een subsidie van in totaal 17,5 miljoen euro heeft verstrekt aan IGJ? Zijn er bovenop dit bedrag nog andere subsidies of andere gunsten door het Rijk verstrekt aan IGJ? Zo ja, welke precies?

Vraag 3
Kan de Minister een overzicht aan de kamer verstrekken over de voorwaarden die zijn of waren verbonden aan de verschillende subsidies die aan IGJ zijn verstrekt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Kan de Minister de overeenkomst(en) tussen één of meerdere ministeries en IGJ aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Klopt het dat het Rijk verdere verzoeken tot het verlenen van subsidies heeft geweigerd? Zo ja, kan de Minister dan aangeven wanneer welke subsidieverzoeken geweigerd zijn en op welke gronden?

Vraag 6
Is het juist dat de gemeente Den Haag in totaal ook nog eens 3,5 miljoen euro subsidie heeft verstrekt aan IGJ bovenop de 17,5 miljoen euro subsidie van Economische Zaken?

Vraag 7
Kan de Minister zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat de 20 miljoen euro subsidies voor Nederland, de Nederlandse bevolking en de gemeente Den Haag concreet hebben opgeleverd? Is dit belastinggeld volgens de Minister goed besteed?

Vraag 8
Wat is momenteel de financiële situatie van IGJ? Zijn er nog openstaande rekeningen bij IGJ? Zo ja, hoe hoog is dit bedrag?

Vraag 9
Is het Rijk of de Gemeente Den Haag aansprakelijk voor eventuele schulden van IGJ?

Vraag 10
Kan de Minister aangeven in hoeverre de berichten in de media kloppen dat er sprake is van een dreigend faillissement bij IGJ? 

Vraag 11
Is er in het kader van de royale subsidieverstrekking door het Ministerie van Economische Zaken en de gemeente Den Haag ook financiële verantwoording afgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de Minister deze verantwoording aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 12
Is er verantwoording afgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken voor de besteding van de subsidie? Zo ja, kan de Minister die verantwoording aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 13
Waarom heeft het Ministerie geen maatregelen genomen toen al snel na aantreden van de ‘dean’ bleek dat hij een van zijn ‘belangrijkste taken’, namelijk fondsenwerving, niet adequaat uitvoerde?

Vraag 14
Is er volgens de Minister sprake geweest van wanbeleid bij IGJ?

Vraag 15
Deelt de Minister de opvatting dat er - op z’n minst - sprake is van slecht bestuur en falend toezicht bij IGJ?

Vraag 16
Deelt de Minister de opvatting dat de Raad van Toezicht had moeten ingrijpen om het wanbeleid bij IGJ bij te sturen?

Vraag 17
Hoe beoordeelt de Minister de taakvervulling van Dick Benschop in zijn hoedanigheid als toezichthouder van IGJ? En hoe beoordeelt de Minister de taakvervulling van Jozias van Aartsen, die van 2010 tot 2014 bestuurder was van IGJ?

Vraag 18
Deelt de Minister de opvatting dat de heer Benschop ernstig tekort heeft geschoten in zijn taak als toezichthouder van IGJ?

Vraag 19
Is de Minister bekend met het feit dat de heer Benschop is genoemd als voorkeurskandidaat voor de positie van CEO van Schiphol door de raad van commissarissen van Schiphol Group?

Vraag 20
Is de Minister bekend met het, door headhunter Egon Zehnder opgestelde, profiel voor de CEO van de Schiphol Group waarin onder andere staat als vereisten voor de nieuwe Schiphol-CEO: “outstanding project management and control skills”, “a track record in leveraging (digital) technologies in a commercially viable service model” en “demonstrated outstanding change management skills”?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/12/bijlage-2-profielschets-ceo-schiphol

Vraag 21
In hoeverre is de Minister van mening dat de heer Benschop voldoet aan de eisen gesteld in het CEO-profiel van Schiphol (zie hierboven bij vraag 20) gezien zijn bewezen onvermogen om als toezichthouder van IGJ het IGJ-project tot wasdom te brengen, de financiële situatie van IGJ onder controle te krijgen en het herhaaldelijk en structureel nalaten door de heer Benschop om daadkrachtig in te grijpen en de situatie ten goede te keren? In hoeverre heeft de heer Benschop, volgens de Minister, tijdens zijn jarenlange rol als toezichthouder bij IGJ getoond te beschikken over de -  voor Schiphol - vereiste “outstanding change management skills”?

Vraag 22
Gezien de gebrekkige taakvervulling van de heer Benschop bij IGJ, een organisatie met een budget van 20 miljoen euro en 30 medewerkers, in hoeverre acht de Minister de heer Benschop in staat om leiding te geven aan de Schiphol Group met een jaarlijkse omzet van 1,5 miljard euro, 2.180 medewerkers en een eigen vermogen van bijna 4 miljard euro?

Vraag 23
Deelt de Minister de opvatting dat een grondig onderzoek nodig is naar de omstandigheden bij IGJ en de rol van de verschillende bestuurders, waaronder Jozias van Aartsen en Dirk Benschop als beoogd CEO van Schiphol Group? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en op welke termijn is de Minister van plan hier invulling aan te geven?

Vraag 24
Deelt de Minister de opvatting dat de benoeming van de heer Benschop voorlopig dient te worden opgeschort (in ieder geval tot een onderzoek zoals bedoeld in vraag 23 is afgerond)? Zo nee, waarom niet?

Vraag 25
Kan de Minister bovenstaande vragen voor 30 april 2018 beantwoorden gelet op de voorgenomen benoeming van de heer Benschop per 1 mei als CEO van Schiphol Group?

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140