Zorg

Goede en betaalbare zorg is van levensbelang voor iedereen.

De afgelopen jaren is de zorg in Nederland fors duurder geworden. Eigen risico en eigen bijdragen zijn flink gestegen en voor steeds meer mensen vormen deze kosten een belemmering om naar de dokter te gaan. Zorgverzekeraars zijn op de stoel van de zorgprofessionals gaan zitten in hun ijver de kosten in de hand te houden.

Dat is hopeloos mislukt. De kosten zijn gestegen en de toegang tot de zorg wordt steeds verder belemmerd. Dezelfde ontwikkeling zie je bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Gemeenten gebruiken geld, dat is bestemd voor de zorg, voor de bouw van een zwembad of ze vullen er het gat in de gemeentebegroting mee. De burger met een zorgvraag staat in de kou.

Niets wijst erop dat deze situatie de komende jaren gaat verbeteren. Reden voor Forum voor Democratie om haar plannen voor de zorg te richten op twee pijlers: kosten terugdringen en het beschikbare geld zoveel mogelijk inzetten voor echte zorg.

Om dat doel te bereiken gaan we niet het hele systeem weer volledig overhoop halen.

Iedere wijziging in de regels of zelfs een heel nieuw stelsel bedenken, kost veel geld en dat geld kan wat ons betreft beter worden besteed. In plaats van meer regels worden regels afgeschaft. Vertrouwen op het gezonde verstand komt daarvoor in de plaats.

De zorgverzekeraars houden een taak bij het in toom houden van de zorgkosten en zij moeten daarbij gecontroleerd worden door een marktmeester. Verzekeraars mogen zich niet meer bemoeien met de manier waarop zorgverleners hun werk doen. De zorgprofessionals krijgen het stuur weer in handen.

Burgers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om elkaar te kunnen helpen waardoor kosten lager zullen uitvallen.

Wij willen:

 1. Verlaging eigen risico.
  De huidige € 385 eigen risico wordt verlaagd tot maximaal € 200.

 2. Maximeren eigen bijdrage.
  Streven naar een lagere maximale eigen bijdrage voor WLZ en WMO.

 3. Terugdringen van bureaucratie.
  Dit betekent meer geld beschikbaar voor echte zorg. In de spreekkamer heeft een dokter meer aandacht voor de patiënt in plaats van voor een beeldscherm.

 4. Winstuitkering en reserves van verzekeraars worden aan strengere regels gebonden.
  Geld dat verdiend wordt met zorgverzekeringen moet altijd ten goede komen van de verzekerden.

 5. Alle gelden in thuiszorg, jeugdzorg en ouderenzorg worden geoormerkt.
  Zorggelden moeten door gemeente aan zorg worden besteed in plaats van aan andere gemeentelijke activiteiten.

 6. De voorwaarden voor thuiszorg, jeugdzorg en ouderenzorg in alle gemeenten hetzelfde.
  Waar je ook woont, iedereen heeft recht op hetzelfde zorgpakket.

 7. Einde aan wildgroei van polissen.
  Alle verzekeraars bieden de basisverzekering aan als restitutiepolis.

 8. Vrije artsenkeuze.
  U bepaalt zelf welke arts, welke psycholoog en welk ziekenhuis u wilt.

 9. Landelijke inkoop geneesmiddelen en zoveel mogelijk voorschrijven van generieke medicijnen.
  Mensen kunnen zoveel als mogelijk het vertrouwde geneesmiddel blijven gebruiken.

 10. Initiatieven voor meer-generatiewoningen in samenwerking met architecten en bouwsector.
  Verantwoord en verzorgd “thuis” blijven wonen, wordt mogelijk en aantrekkelijk voor een grote groep kiezers.

 11. Medisch beroepsgeheim behouden.
  Verzekeraars en overheid krijgen nooit toegang tot de inhoud van het patiëntendossier.

 12. Meer nadruk op gezondheidspreventie programma’s.
  Mensen krijgen hulp en advies om te voorkomen dat ze ziek worden.