Vragen: vergunningverlening woningbouw

Geacht College,

Naar aanleiding van de berichtgeving d.d. 22 juli jl. onder meer in de Telegraaf ‘nul huizen door 100 km op wegen‘ omtrent de sterk achterblijvende vergunningverlening m.b.t. de woningbouw: 

In het bestuursakkoord staat beschreven dat de provincie voornemens is vol in te zetten op de woningbouw. Doordat de rechter onlangs een streep door de PAS heeft gezet, heeft het kabinet een aantal “stikstofbeperkende” maatregelen ingevoerd die vergunningverlening ook m.b.t. de woningbouwopgave weer mogelijk moest maken. 

Nu blijkt dat ondanks de snelheidsverlaging op snelwegen, met het doel dus om woningbouw mogelijk te maken, de vergunningverlening m.b.t. de woningbouw in heel Nederland en dus ook hier in Noord-Brabant sterk achterblijft. Dit terwijl er tot 2030 toch zo’n 100.000 woningen moeten worden gebouwd om het alsmaar toenemende woningtekort tegen te gaan.  Het is evident dat een achterblijvende vergunningverlening van invloed zal zijn op het aantal gebouwde woningen. 

  1. Is GS bekend met bovenstaande artikel en de daarin genoemde constateringen?
  2. Heeft de snelheidsverlaging op snelwegen nu wel of niet een positieve invloed op het aantal bouwvergunningen? Waaruit blijkt dat?
  3. Is GS net als FVD van mening dat een achterblijvende vergunningverlening m.b.t de woningbouw gezien het tekort aan woningen zeer onwenselijk is? 
  4. Wat is de huidige staat van de vergunningverlening m.b.t. de woningbouw in Brabant? 
  5. Ligt onze provincie in algemene zin op schema als het gaat om het aantal te verlenen vergunningen? Zo nee, wat gaat GS doen om de vergunningverlening alsnog op het gewenste niveau te krijgen? (Zo ja, hoe verklaart u de berichtgeving?)
  6. Hoeveel vergunningen verwacht de provincie elke maand tot einde jaar te kunnen verlenen?
  7. Hoeveel meer vergunningen verwacht u op termijn te kunnen verlenen wanneer er minder natura2000 beperkingen zijn?

Namens de fractie van Forum voor Democratie,

Frank Duijs, Statenlid