Vragen van FVD Overijssel over de Handreiking Zonnevelden

De ‘Handreiking Zonnevelden’ van de Provincie Overijssel die bedoeld is als hulpmiddel voor initiatiefnemers, gemeenten en inwoners roept veel vragen op bij FVD Overijssel

30 april 2020

In Overijssel worden op veel locaties en in hoog tempo zonnevelden gepland en aangelegd.

Bij elk beoogd zonneveld spelen uiteenlopende beleidsdoelen van de Provincie een rol, zoals de inrichting van het landschap, de ontwikkeling van duurzame energie en maatschappelijke betrokkenheid. De ‘Handreiking Zonnevelden’ die de Provincie op 21 april publiceerde, is bedoeld als hulpmiddel voor initiatiefnemers, gemeenten en inwoners bij de afwegingen en keuzes die moeten worden gemaakt.


De Handreiking roept echter veel vragen op bij FVD Overijssel, reden waarom Statenlid Frederik Tattersall schriftelijke vragen heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten met de volgende strekking:


 • Wat is de meerwaarde van deze nieuwe handreiking ten opzichte van de vorige uit 2017?
 • Kunnen burgers de komst van zonnevelden nog tegenhouden of is dit al een uitgemaakte zaak?
 • Waarom richt de handreiking zich specifiek op zonnevelden in de groene ruimte terwijl de mogelijkheden voor zonnepanelen op daken nog niet voldoende zijn benut?
 • Volgens Gedeputeerde Staten is ‘elk initiatief, groot of klein een bijdrage aan de versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving’. Dus volgens Gedeputeerde Staten vergroot de komst van een zonneveld het leefgenot?


De volledige tekst kunt u hieronder lezen:

1) Zijn GS samen met FVD van mening dat de handreiking, in tegenstelling tot hetgeen u beweert, niet gebruiksvriendelijker en duidelijker is dan de oude handreiking uit 2017 omdat het document nog steeds een handreiking is en geen duidelijke richtlijn? 

2) De handreiking zonnevelden richt zich specifiek op zonnevelden in de groene ruimte. Zijn GS samen met FVD van mening dat de handreiking zeer voorbarig is omdat de knelpunten voor zon op dak nog niet zijn weggenomen?  

3) GS schrijft dat gemeenten vragen om maatwerk; in de ogen van FVD is dit een vrijbrief voor de realisatie van zonneparken. Deelt GS deze mening? 

4) GS benoemt de betrokkenheid van partners bij de actualisatie van de handreiking 2017: kunt u ons inzicht geven in wie deze partners zijn? 

5) GS geeft aan dat er 2 kwantitatieve referenties zijn opgenomen; waar kunnen wij deze vinden? 

6) GS wil dat monofunctionele velden worden gelimiteerd en dat landbouwgronden dienen te worden ontzien. Zijn GS het met FVD eens dat de woorden ‘limiteren’ en ‘ontzien’ juist zorgen voor onbegrip bij de burger omdat hiermee alsnog de deur openstaat voor zonnevelden in de groene omgeving?

7) In de handreiking staat: ‘Elk project en elk initiatief, groot of klein, draagt bij aan de versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving.’ Is mijn interpretatie juist dat de komst van een zonneveld in de ogen van GS een bijdrage is aan de versterking van de kwaliteit van de leefomgeving?

8) Pagina 4 van de handreiking: ‘De handreiking is een hulpmiddel voor initiatiefnemers en omwonenden’.

  A: De handreiking spreekt duidelijk over omwonenden en niet aanwonenden. Wat is hiervan de reden? 

  B: Kan GS aangeven of er een verschil zit in financiële belangen tussen aanwonenden en omwonenden bij de aanleg van een zonneveld?

  C: Kan GS aangeven wat de mogelijkheden zijn voor omwonenden en    aanwonenden om in verweer te komen tegen een zonnepark?

  D: Deelt GS met FVD de mening dat een ‘hulpmiddel’ zoals op pagina 4     beschreven ook een hulpmiddel kan zijn om tegen zonnevelden te  ageren?

9) Er is sprake van 3 vragen in de handreiking: OF / WAAR / HOE; de OF-vraag geeft aan dat zonnevelden in de groene omgeving noodzakelijk zijn om de doelen voor opwekking van hernieuwbare energie te halen. 

A: Op basis waarvan kan GS met 100% zekerheid zeggen dat zonnepanelen in    de groene omgeving noodzakelijk zijn? Daarbij komt dat we nog geen onafhankelijke inventarisatie hebben voor het wegnemen van de knelpunten bij zon op dak. 

B: Ook hier is weer sprake van een vrijbrief voor zonnepanelen in het groen; deelt GS deze mening? 

 10) Wat is MEEKOPPELEN (zie pagina 8)? Is dit een klimaatterm? Ik kan hem niet terugvinden in de Van Dale. 

11) In de handreiking staat dat Gemeenten ruimtelijk beleid voeren voor zonnevelden en daarbij de provinciale zonneladder OF een eigen afgeleide daarvan toepassen. 

 A: Wat verstaat GS onder een eigen afgeleide?

B: Welke handreiking is bindend, die van de Provincie of Gemeente? 

C: Wat is de juridische houdbaarheid van een ‘eigen afgeleide’?

D: Deelt GS met FVD de mening dat ook hier weer sprake is van creatief omgaan met de materie zodat zonnevelden zonder al te veel obstakels kunnen worden gerealiseerd?


Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140