Voortdurend tekort aan mondkapjes in Nederland onacceptabel!

De regering krijgt het maar niet voor elkaar om te zorgen voor voldoende mondkapjes. Dit heeft rampzalige gevolgen. Zo zijn er aanwijzingen dat hierdoor in verpleeghuizen veel meer mensen met Corona besmet zijn geraakt dan eerder werd aangenomen. Ook dreigt de huidige lockdown hierdoor veel langer te duren dan nodig. Veel economische activiteiten, zoals bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten, kunnen met voldoende beschermingsmateriaal op verantwoorde wijze open.

Tijdens de debatten over Corona vertelt het kabinet week in week uit, dat het alles uit de kast haalt. Men belooft steeds dat de problemen snel opgelost zijn, maar vooralsnog zonder resultaat. Forum voor Democratie ontvangt dagelijks berichten van leveranciers en importeurs die beweren op korte termijn grote aantallen mondkapjes te kunnen leveren, die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Niet voor woekerprijzen, maar tegen marktconforme tarieven.

Veel ondernemers wijzen op de grote problemen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, dat is opgericht om de problemen op te lossen. Men loopt tegen een enorme bureaucratie aan en vaak wordt er om onverklaarbare redenen afgezien van bestellingen. Ondertussen verkopen zij zonder problemen miljoenen mondkapjes aan andere landen in de EU.

Dit roept bij ons grote vraagtekens op over de werkwijze in Nederland. Wij stelden aan de Minister van Volksgezondheid vragen over o.a. de wijze waarop de inkoop, het beoordelen van de leverende partij, het beoordelen van de kwaliteit van de hulpmiddelen en de distributie van mondkapjes momenteel plaatsvindt.

Vraag 1
Voor welke problemen zou de oprichting van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) een oplossing moeten bieden?

Vraag 2
In welke mate zijn zorginstellingen vrij om zonder tussenkomst van het LCH mondkapjes aan te schaffen?

Vraag 3
Hoeveel klachten heeft u ontvangen over de werkwijze van het LCH? Wat is de aard van die klachten? Hoe verloopt de behandeling van deze klachten?

Vraag 4
Hoe is de werkwijze van het LCH tot stand gekomen?

Vraag 5
Wie beoordeelt of het LCH het werk goed doet? Is de noodzaak geconstateerd om bij te sturen? Zo ja, wat zijn de handelingen geweest om het LCH bij te sturen?

Vraag 6
Hoe zou de werkwijze van het LCH naar uw oordeel verbeterd kunnen worden? Wanneer bent u voornemens die verbeteringen door te voeren?

Vraag 7
Hoe beoordeelt u achteraf, met de wijsheid van nu, de beslissing om de inkoop en beoordeling van de betrouwbaarheid van de aanbiedende partij en de kwaliteit van de hulpmiddelen te centraliseren?

Vraag 8
Welke certificaten vereist het LCH van leveranciers voor levering van de verschillende typen mondmaskers? Overlegt het LCH met leveranciers welke certificaten benodigd zijn? Krijgen leveranciers de kans om alsnog de juiste certificaten aan te leveren?

Vraag 9
Als een leverancier mondmaskers mag leveren aan tenminste één van de volgende landen, Frankrijk, Italië, de Scandinavische landen, Duitsland, de VS, mag deze leverancier dan ook leveren aan Nederland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Hoe beoordeelt u de werkwijze van Nederland in vergelijking met de wijze waarop andere landen voorzien in voldoende mondkapjes?

Vraag 11
Welke eisen worden er door het LCH gesteld aan: de leveranciers die mondkapjes aanbieden, en de mondkapjes die worden aangeboden? Zijn deze eisen in de gehele EU hetzelfde?

Vraag 12
Bent u van mening dat het zinvol is om chirurgische mondmaskers in te zetten voor mensen die werkzaam zijn in de thuiszorg? Zo ja, welke handelingen onderneemt u om die mondmaskers te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13
Wat zijn de administratieve lasten voor ondernemers die mondkapjes aan het LCH aanbieden? Ziet u mogelijkheden de administratieve lasten te verminderen?

Vraag 14
Klopt het dat mondkapjes met geldige certificaten, alsnog door het LCH zelf getest worden? Zo ja, waarom wordt nog getwijfeld aan de kwaliteit van gecertificeerde mondkapjes?

Vraag 15
Indien mondkapjes voor een bepaald gebruik worden afgekeurd, wordt dan altijd beoordeeld of die mondkapjes voor ander gebruik wellicht wel geschikt zijn?

Vraag 16
Erkent u dat het voorkomt dat mondkapjes die door het LCH ongeschikt worden geacht, door andere EU-landen wel geschikt worden geacht? Hoe verklaart u dit?

Vraag 17
Hoe wordt het transport van mondkapjes vanuit het buitenland naar Nederland georganiseerd? Welke partijen zijn hierbij betrokken? Hoe verloopt de samenwerking met die partijen?

Vraag 18
Wanneer verwacht u dat alle tekorten aan mondkapjes opgelost zijn?