Soevereiniteit

  • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
  • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees Meer

Alle stemmingen over Soevereiniteit

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Soevereiniteit
TITEL FVD UITKOMST

De motie Diks/Van Kooten-Arissen over geen EU-handelsverdragen over landbouwproducten

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 11
MOTIE VAN DE LEDEN DIKS EN VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat CETA leidt tot een grotere markttoegang voor vlees en zuivel uit
Canada, wat wordt geproduceerd onder minder strenge eisen ten aanzien van dierenwelzijn
ten opzichte van de eisen in de EU;


overwegende dat handelsbeleid zou moeten worden ingezet om het dierenwelzijn te verbeteren,
en niet om een race naar de bodem te faciliteren voor zo goedkoop mogelijke productie;


overwegende dat het niet rechtvaardig is om Nederlandse boeren te confronteren met
concurrentie van vlees- en zuivelproducten uit Canada die met minder oog voor dierenwelzijn
zijn geproduceerd, nadat van Nederlandse boeren juist door de overheid is verlangd
dat zij meer investeren in dierenwelzijn;


verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat handelsverdragen waarin de EU partner
is geen betrekking hebben op landbouwproducten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Diks
Van Kooten-Arissen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Alkaya over meer democratische controle en transparantie inzake de verdragscomit�s

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 15
MOTIE VAN HET LID ALKAYA 

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de werkgroepen van het Gemengd Comité van het EU-Canada-verdrag
(CETA) nu al pogingen worden ondernomen om Europese standaarden te verlagen;


verzoekt de regering, initiatieven te nemen voor meer democratische controle en transparantie
voor het Europees parlement en nationale parlementen inzake de verdragscomités in
vrijhandelsverdragen zoals CETA,


en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Amhaouch c.s. over een evaluatie van het functioneren van ICS in CETA

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 19
MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Investment Court System (ICS) verbeteringen bevat ten opzichte
van het verouderde Investor to State Dispute Settlement (ISDS);


constaterende dat het CETA-verdrag het eerste handelsverdrag is dat het ICS-systeem
hanteert;


constaterende dat de interpretatieve verklaring voorziet in verdere ontwikkeling van
geschillenbeslechting;


overwegende dat het Joint Committee bevoegd is om oneffenheden in het geschillenbeslechtingsmechanisme
en misstanden bij de uitvoering van het CETA-verdrag te adresseren met instemming
van alle verdragspartijen;


verzoekt de regering, om een evaluatie van het functioneren van het ICS in het CETA-verdrag
uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van het CETA-verdrag;


verzoekt de regering voorts, de bevindingen van deze evaluatie met de Kamer te delen
en eventuele aanbevelingen bij de Europese Commissie te agenderen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Amhaouch
Voordewind
Jetten

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Baudet over verzet tegen handelsverdragen met investeerder-staatarbitrage

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 23
MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat CETA een vorm van investeerder-staatarbitrage in het leven roept
en daarvoor een gerechtshof instelt waar buitenlandse rechters zitting in zullen nemen;


constaterende dat dit gerechtshof zich zal moeten buigen over claims van buitenlandse
investeerders tegen nationale overheden wanneer de investeerders zich benadeeld voelen
door nationaal beleid;


overwegende dat claims of de angst voor claims ertoe kunnen leiden dat het de Nederlandse
staat onmogelijk wordt gemaakt om effectief beleid op te zetten op het terrein van
bijvoorbeeld voedselveiligheid en milieubescherming;


overwegende dat hierdoor onze nationale soevereiniteit ernstig wordt aangetast;

constaterende dat de Australische overheid wegens de genoemde bezwaren tegen investeerder-staatarbitrage
al in 2011 besloot om nooit meer handelsverdragen te sluiten die dit soort staatarbitrage
mogelijk maken;


roept de regering op, om zich te verzetten tegen alle toekomstige handelsverdragen
die investeerder-staatarbitrage mogelijk maken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ouwehand over geen met chemicali�n bewerkt kippenvlees op de Europese markt

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 14
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND 

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Eurocommissaris voor handel heeft aangegeven dat er met de Verenigde
Staten onderhandeld kan worden over Europese standaarden waaraan in de EU geïmporteerde
Amerikaanse producten moeten voldoen;


constaterende dat de Amerikaanse Minister van Landbouw een paar dagen nadien te kennen
heeft gegeven dat hij wil dat de Europese Unie de grenzen openzet voor met chemicaliën
bewerkt kippenvlees;


verzoekt de regering, het bij de Europese Commissie en de Verenigde Staten kraakhelder
te maken dat het voor Nederland onacceptabel is dat met chemicaliën bewerkt kippenvlees
de Europese markt op komt;


verzoekt de regering tevens, om bij de Europese Commissie duidelijk te maken dat er
onder geen enkele voorwaarde Europese non-tarifaire barrières kunnen worden verlaagd
voor vanuit de Verenigde Staten geïmporteerde landbouwproducten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Voordewind/Amhaouch over een omschakelingsfonds kringlooplandbouw

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 21
MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN AMHAOUCH

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat als gevolg van het handelsverdrag met Canada (CETA) de handel in landbouwproducten
tussen Canada en de Europese Unie zal toenemen;


van mening dat de ambitie van het kabinet om tot een overgang naar een meer circulaire
en natuurinclusieve landbouw te komen, gefaciliteerd dient te worden en deze overgang
blijvend gegarandeerd dient te zijn;


verzoekt de regering, voor 1 mei 2020 met een uitgewerkt plan te komen van het omschakelingsfonds,
zoals aangekondigd is in de stikstofbrief van 8 februari 2020, om daarmee boeren die
de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, waaronder ook boeren die biologisch
en natuurinclusief, of extensiever willen gaan werken, te ondersteunen bij de financiële
uitdagingen die dit met zich meebrengt,


en gaat over tot de orde van de dag.


Voordewind
Amhaouch

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks c.s. over brievenbusfirma's uitsluiten van investeringsbescherming onder CETA

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID DIKS C.S.

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in CETA getracht wordt brievenbusfirma's uit te sluiten van investeringsbescherming
via het ICS, en hiertoe de eis wordt gesteld dat investeerders «substantiële bedrijfsactiviteiten»
uitvoeren op het grondgebied van een van de verdragspartijen;


constaterende dat evenwel geen definitie is afgesproken van wat precies wordt gerekend
tot «substantiële bedrijfsactiviteiten»;


overwegende dat het van belang is dat misbruik van claimrecht door het openen van
een brievenbusfirma zo streng mogelijk moet worden aangepakt;


verzoekt de regering, bij de Europese Commissie aan te dringen op het spoedig tot
stand brengen en formaliseren van een definitie van «substantiële bedrijfsactiviteiten»,
zodat brievenbusfirma's in woord en daad worden uitgesloten van investeringsbescherming
onder CETA,


en gaat over tot de orde van de dag.


Diks
Van Kooten-Arissen
Ouwehand

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Alkaya over verwijdering van exclusieve bescherming van buitenlandse investeerders

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 16
MOTIE VAN HET LID ALKAYA 

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het EU-Canada-vrijhandelsakkoord (CETA) de «gouden standaard» moet
worden voor een nieuwe generatie handelsakkoorden;


overwegende dat CETA het omstreden claimsysteem, het Investment Court System (ICS)
bevat, waaruit miljardenclaims kunnen voortvloeien over bijvoorbeeld merkloze sigarettenpakjes
of andere maatregelen ter bescherming van mensen en het milieu;


constaterende dat een soortgelijk claimsysteem uit het herziene handelsakkoord tussen
Noord-Amerikaanse landen, NAFTA, is gehaald en onze eigen Minister heeft gezegd dat
ze een dergelijk systeem in het CETA-verdrag niet nodig vindt;


roept de regering op zich maximaal in te zetten voor de verwijdering van exclusieve
bescherming van buitenlandse investeerders uit CETA en vergelijkbare verdragen in
de toekomst,


en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Voordewind/Amhaouch over afspraken met Canada over certificering van landbouwproducten

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 20
MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN AMHAOUCH

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Canada niet dezelfde milieu, dierenwelzijns- en voedselveiligheidsstandaarden
gelden bij de productie van landbouwproducten als in de Europese Unie;


overwegende dat het van groot belang is dat de controle op de import van Canadese
landbouwproducten naar de Europese Unie sluitend is;


overwegende dat te allen tijde voorkomen moet worden dat er een ongelijk speelveld
voor de Europese/Nederlandse boeren ontstaat;


verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om op Europees niveau met Canada
afspraken te maken over certificering van landbouwproducten van Canadese bedrijven
die naar de Europese Unie worden geëxporteerd, waarbij in de certificaten waarborgen
zijn opgenomen ten aanzien van de landbouwproducten die niet geproduceerd zijn met
behulp van de in de EU verboden pesticiden;


verzoekt de regering tevens, er bij de Commissie op aan te dringen de audits op het
certificatiesysteem van het hormoonvrij vlees te intensiveren, waaronder via het track-and-tracesysteem;


verzoekt de regering voorts, er bij de Europese Commissie op aan te dringen dat de
Canadese overheid de Canadese regelgeving op diermeel strikt handhaaft;


verzoekt de regering, verder erop aan te dringen bij de Europese Commissie de Europese
regelgeving op het gebied van gmo's strikt te handhaven;


verzoek de regering ten slotte, de Douane te voorzien van extra capaciteit om betreffende
controles goed uit te kunnen voeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Voordewind
Amhaouch

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Ouwehand c.s. over intrekking van de Nederlandse steun voor het Mercosur-verdrag

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 13
MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN DIKS

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft erkend dat standaarden in de landbouw in de Mercosur-landen
lager zijn dan de Europese standaarden en dat de EU geen mogelijkheid heeft om af
te dwingen dat die standaarden verhoogd worden;


overwegende dat het Mercosur-verdrag leidt tot een forse toename van oneerlijke concurrentie
voor de Europese boeren;


constaterende dat de regering heeft erkend dat er geen afdwingbare afspraken in het
EU-Mercosur-verdrag zijn opgenomen die de Amazone beschermen of illegale ontbossing
voorkomen;


spreekt uit dat het Mercosur-verdrag van tafel moet;

verzoekt de regering, de Europese Commissie te laten weten dat Nederland de steun
voor het Mercosur-verdrag intrekt,


en gaat over tot de orde van de dag.


Ouwehand
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Baudet over geen voorlopige toepassing van verdragen in afwachting van parlementaire goedkeuring

18 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 22
MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland niet aan verdragen mag worden gebonden voordat die door
het parlement zijn goedgekeurd;


constaterende dat de regering er regelmatig mee akkoord gaat dat verdragen voorlopig
worden toegepast, in afwachting van goedkeuring van het parlement;


overwegende dat het parlement hierdoor onder druk komt te staan om een zodanig verdrag
goed te keuren, waardoor het democratisch proces verstoord raakt;


roept de regering op, om nooit akkoord te gaan met de voorlopige toepassing van een
verdrag dat nog niet door het parlement is goedgekeurd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140