Sanering NPO

  • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
  • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
  • Focus op educatie en cultuur

Lees Meer

Alle stemmingen over Sanering NPO

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Sanering NPO
TITEL FVD UITKOMST

De motie Pechtold c.s. over compenseren van tegenvallendereclame-inkomsten voor 2019 van de NPO

18 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 17
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet wil bijdragen aan een stevige publieke omroep om in een
snel veranderende internationale omgeving onafhankelijke en kwalitatief goede media
te waarborgen;


overwegende dat door tegenvallende Ster-inkomsten de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
de komende jaren dreigt te worden geconfronteerd met een lager budget;overwegende dat het van belang is dat de NPO eerst een plan opstelt hoe hij de tegenvallende
reclame-inkomsten de komende jaren kan opvangen en hoe hij bij kan dragen aan het
herstel van de Algemene Mediareserve, op een wijze waarbij de programmering – in het
bijzonder de journalistieke kerntaak – zo veel mogelijk wordt ontzien en waarbij hij
transparantie betracht over de kosten op het niveau van kerntaak, genre, de organisatie
en externe inhuur;

voorts overwegende dat deze ontwikkelingen een fundamentele bezinning op een toekomstbestendige
publieke omroep noodzakelijk maken;verzoekt de regering om, nadat de NPO een plan heeft gepresenteerd dat rekening houdt
met bovenstaande overwegingen, te komen tot een voorstel voor de korte termijn waarin
de tegenvallende reclame-inkomsten voor 2019 tot een maximum van 40 miljoen euro worden
gecompenseerd en de Kamer hier inclusief budgettaire dekking vóór de behandeling van
de Mediabegroting over te informeren;


verzoekt de regering voorts, om richting de nieuwe concessieperiode in overleg met
betrokken partijen te komen tot een voorstel voor een toekomstbestendig publiek omroepbestel,


en gaat over tot de orde van de dag.


Pechtold
Segers
Van Haersma Buma
Dijkhoff

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint/Westerveld over niet via productiemaatschappijen omzeilen van de Wet normering topinkomens

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 133
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de publieke omroep zo veel mogelijk aan wil sluiten bij de Wet normering
topinkomens, zodat er bij de publieke omroep niet meer verdiend mag worden dan een
ministerssalaris;


constaterende dat er nog steeds een uitzondering geldt voor personeel dat ook via
een productiemaatschappij kan worden ingehuurd, waardoor door de stapeling van inkomen
meer kan worden verdiend dan de WNT-norm;


constaterende dat de motie-Pechtold de publieke omroep vraagt om met een plan voor
de toekomst te komen;


verzoekt de regering met de publieke omroep afspraken te maken om in deze toekomstvisie
ook een plan op te nemen om het omzeilen van de Wet normering topinkomens via productiemaatschappijen
te voorkomen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint over een volledig reclamevrije omroep

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 134
MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet binnen afzienbare tijd met een langetermijnvisie op
de rol van-de publieke omroep komt;


overwegende dat een brede discussie over de vorm van de publieke omroep binnen het
stelsel van belang is;


verzoekt de regering, in deze visiebrief ook de mogelijkheid mee te nemen van een
volledig reclamevrije publieke omroep,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld/Van den Hul over verschillende manieren om draagvlak voor omroepen te meten

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 136
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat draagvlak van omroepen wordt gemeten door uit te gaan van ledenaantallen;

overwegende dat het voor met name jonge mensen niet vanzelfsprekend is lid te worden
van een omroep en daarmee het ledenaantal niet alles zegt over draagvlak;


overwegende dat het voor de toekomst van de publieke omroep van belang is dat de wensen
van jonge generaties ook worden meegenomen;


verzoekt de regering, onderzoek te doen naar verschillende manieren om draagvlak voor
omroepen te meten en dit mee te nemen in de nieuwe visie over de publieke omroep,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld c.s. over programma's toegankelijk maken voor mensen met een audiovisuele beperking

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 137
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap heeft geratificeerd;


van mening dat mensen met een audiovisuele beperking dezelfde toegang moeten hebben
tot informatie en nieuws;


overwegende dat er meer inzet mogelijk is op het gebied van audiodescriptie en het
gebruik van doventolken;


overwegende dat er slechts incidenteel programma's voorzien zijn van audiodescriptie
voor kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 6 tot 18 jaar;


verzoekt de regering om, samen met de doelgroep en de NPO een stappenplan te maken
om relevante programma's, zoals nationale evenementen, van de publieke omroep voor
mensen met een audiovisuele beperking toegankelijk te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul
Kwint
Bisschop
Van der Molen
Van der Graaf
Sneller

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zt�rk over verbetering van het vertrouwen in de pers

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 138
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat slechts 32% van de bevolking
vertrouwen heeft in de pers en dat dit lager is dan het vertrouwen in andere instituties
zoals bijvoorbeeld banken, de Tweede Kamer en de EU;


van mening dat vertrouwen in de pers van fundamenteel belang is, net zoals de vrijheid
van de pers van fundamenteel belang is;


verzoekt de regering, te bezien hoe het vertrouwen in de pers kan worden verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ozturk over verbeteren van de diversiteit

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 139
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NPO mede wordt gefinancierd met belastinggeld van alle Nederlanders;

verzoekt de regering, de NPO aan te moedigen werk te blijven maken van het verbeteren
van de diversiteit op en achter de schermen, zodat ook de stem van bijvoorbeeld vrouwen,
jongeren en mensen met een migratieachtergrond goed gehoord wordt,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ozturk over onderschrijven van de Code van Bordeaux door parlementair journalisten

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 140
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zogenaamde Code van Bordeaux algemeen wordt geaccepteerd als
internationale standaard van ethische regels voor journalisten;


roept het presidium, op het onderschrijven van de Code van Bordeaux een voorwaarde
te maken voor de accreditatie van parlementaire journalisten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ozturk over ondertekenen van de Code van Bordeaux door journalistieke medewerkers van de NPO

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 141
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zogenaamde Code van Bordeaux algemeen wordt geaccepteerd als
internationale standaard van ethische regels voor journalisten;


verzoekt de regering, de NPO op te roepen om haar journalistieke medewerkers de Code
van Bordeaux te laten ondertekenen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ozturk over uitbreiding van de Zendtijd voor politieke partijen

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 142
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in overleg met de NPO de zendtijd voor Politieke Partijen uit
te breiden, zodat partijen burgers beter kunnen informeren over waar zij precies voor
staan en daarmee de democratie verder kunnen versterken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul/Westerveld over waarborging van diversiteit en goed werkgeverschap

01 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 143
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NPO wordt geacht een vernieuwingsplan te maken, terwijl hij tegelijkertijd
kampt met teruglopende Ster-inkomsten;


overwegende dat bij vernieuwen onder dergelijke financiële druk, de diversiteit op
redacties en de zekerheid voor werknemers in het geding kunnen komen;


constaterende dat de regering betrokken wil zijn bij de prestatieafspraken in het
op te stellen vernieuwingsplan;


verzoekt de regering om, zorg te dragen voor de waarborging van diversiteit en goed
werkgeverschap binnen de prestatieafspraken, en de Kamer hier voorafgaand aan de begrotingsbehandeling
OCW over te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140