Privacy

  • Betere bescherming persoonsgegevens
  • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
  • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees Meer

Alle stemmingen over Privacy

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Privacy
TITEL FVD UITKOMST

De motie Van Raak/Arissen over een voorstel waarin de sleepnetfunctie uit de wet wordt gehaald

17 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging
van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)


Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN ARISSEN

Voorgesteld 10 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kiezers in een referendum «nee» hebben gezegd tegen de nieuwe
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;


van mening dat de zogenoemde sleepnetfunctie een belangrijke reden was van bezwaar;

verzoekt de regering, om nog voor 1 mei 2018 te komen met een nieuw voorstel waarin
de sleepnetfunctie uit de wet wordt gehaald,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raak
Arissen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Alkaya over behoud van netneutraliteit

17 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

21 501-33
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie


Nr. 694
MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 11 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat netneutraliteit in de Verenigde Staten is afgeschaft;

constaterende dat de Europese Commissie de netneutraliteitsverordening uiterlijk op
30 april 2019 moet hebben geëvalueerd;


constaterende dat Nederland vanwege deze verordening zerorating niet kan verbieden,
ondanks dat dit strijdig is met de strengere Nederlandse wettelijke bepalingen over
netneutraliteit die eerder van kracht waren;


verzoekt de regering, zich in te blijven spannen voor netneutraliteit en een verordening
die ook een verbod op zerorating mogelijk maakt,


en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Amendement Alkaya (9) over een voorhangbepaling

11 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 813
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht,
het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie
van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november
2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet
herziene richtlijn betaaldiensten)


Nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71


Ontvangen 18 april 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt onderdeel R als volgt gewijzigd:


1. In de aanhef wordt «wordt een lid» vervangen door «worden twee leden».2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
8. De voordracht voor een krachtens het zevende lid vast te stellen algemene maatregel
van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers
der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Op dit moment is in de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten geregeld
dat – ter implementatie van artikel 94, tweede lid, van de richtlijn – bij algemene
maatregel van bestuur (amvb) regels worden gesteld over de toegang tot persoonsgegevens
van betaaldienstgebruikers. Aangezien de mogelijke gevolgen voor betaaldienstgebruikers,
wat praktisch alle Nederlanders zijn, erg groot en op voorhand niet te voorspellen
zijn, is het wenselijk dat de medewetgever nauw betrokken blijft bij de implementatie.
Dit amendement introduceert een voorhangprocedure ten aanzien van de amvb waarin artikel
94, tweede lid, van de herziene richtlijn betaaldiensten wordt geïmplementeerd. Hiermee
wordt geregeld dat het ontwerp van deze amvb alsmede eventuele wijzigingen in de toekomst
eerst worden overlegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze kunnen dan besluiten van
gedachte te wisselen met de bewindspersoon over het ontwerp van de amvb en om middels
toezeggingen en/of moties veranderingen in het ontwerp te bewerkstelligen.

Alkaya

X Noot
1Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Amendement Alkaya (13) over een informatiedocument

11 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht,
het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie
van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november
2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet
herziene richtlijn betaaldiensten)


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 23 augustus 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel R, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende:
Daarbij wordt in elk geval geregeld dat de betaaldienstverlener een informatiedocument
over de betaaldienst overlegt aan de betaaldienstgebruiker alvorens hij toestemming
kan geven voor toegang tot zijn persoonsgegevens.


Toelichting


Dit amendement regelt dat bij de implementatie van artikel 94, tweede lid, van de
herziene richtlijn betaaldiensten in het Besluit prudentiële regels Wft (hierna: Bpr)
in elk geval wordt geregeld dat de betaaldienstverlener een informatiedocument opstelt
over de betaaldienst en verplicht is deze aan de betaaldienstgebruiker te overleggen
alvorens deze toestemming kan geven voor het verkrijgen van toegang tot zijn persoonsgegevens.
In het Bpr wordt verder geregeld welke informatie ten minste moet worden opgenomen
in het informatiedocument.

Om te bevorderen dat toestemming alleen op duidelijke en voor bijvoorbeeld de consument
begrijpbare gronden verleend wordt, moeten betaaldienstverleners een bijsluiter opstellen
bij een betaaldienst. Het overleggen van deze bijsluiter wordt verplicht gesteld alvorens
door de consument toestemming verleend kan worden voor toegang tot zijn persoonsgegevens.


Alkaya

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Amendement Alkaya (14) over duidelijkheid inzake de betreffende persoonsgegevens

11 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht,
het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie
van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november
2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet
herziene richtlijn betaaldiensten)


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 23 augustus 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel R, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende:
Daarbij wordt in elk geval geregeld op welke wijze wordt geborgd dat voor iedere betaaldienstgebruiker
duidelijk is welke persoonsgegevens het betreft en welke andere betaaldienstverleners
daar toegang toe kunnen krijgen.


Toelichting


Dit amendement regelt dat bij de implementatie van artikel 94, tweede lid, van de
herziene richtlijn betaaldiensten in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), in
elk geval wordt geregeld op welke wijze wordt geborgd dat voor iedere betaaldienstgebruiker
duidelijk is tot welke persoonsgegevens toegang wordt verleend en met welke (soort)
andere betaaldienstverleners (zoals betaalinitiatiedienstverleners en rekeninginformatiedienstverleners)
deze persoonsgegevens kunnen worden gedeeld.

Dit is met name van belang voor personen die niet of onvoldoende in staat zijn in
te zien of te begrijpen wat zij precies delen en met wie. Hieronder kan men bijvoorbeeld
jongeren, mensen met een verstandelijke handicap of ouderen verstaan.


Alkaya

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Amendement Alkaya (15) over de intrekking van toestemming voor toegang tot persoonsgegevens

10 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht,
het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie
van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november
2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet
herziene richtlijn betaaldiensten)


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 23 augustus 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel R, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende:
Daarbij wordt in elk geval geregeld dat de betaaldienstgebruiker op elk moment de
toestemming voor toegang tot zijn persoonsgegevens kan intrekken en dat de betaaldienstverlener
andere betaaldienstverleners waaraan persoonsgegevens van de betaaldienstgebruiker
zijn verstrekt hierover informeert. De betaaldienstverlener alsmede die andere betaaldienstverleners
verwijderen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadien, alle persoonsgegevens
van de betaaldienstgebruiker.


Toelichting


Dit amendement regelt dat bij de implementatie van artikel 94, tweede lid, van de
herziene richtlijn betaaldiensten in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) in elk
geval wordt geregeld dat de betaaldienstgebruiker op elk moment de toestemming voor
toegang tot zijn persoonsgegevens kan intrekken en dat de betaaldienstverlener en
de andere betaaldienstverleners waaraan persoonsgegevens van de betaaldienstgebruiker
zijn verstrekt, gehouden zijn binnen 30 dagen na de intrekking van de toestemming
alle persoonsgegevens van de betaaldienstgebruiker te verwijderen.

Een ieder die toestemming heeft verleend aan een betaaldienstverlener moet in staat
gesteld worden om de toestemming tussentijds, gemakkelijk in te trekken. Aanvullend
moet een intrekking van de toestemming altijd leiden tot een recht om vergeten te
worden. Dit betekent in de praktijk dat als bijvoorbeeld een consument de toestemming
voor toegang tot diens persoonsgegevens intrekt, de betaaldienstverlener en de derde
partijen aan wie de betaaldienstverlener persoonsgegevens heeft verstrekt, verplicht
zijn om alle persoonsgegevens van de betaaldienstgebruiker te vernietigen.

Daarbij is het aan de betaaldienstverlener om de andere betaaldienstverleners, zoals
betaalinitiatiedienstverleners en rekeninginformatiedienstverleners, te informeren
over de intrekking van de toestemming en de daaraan verbonden plicht tot verwijdering
van de persoonsgegevens van de betaaldienstgebruiker. Consumenten en andere betaaldienstgebruikers
zijn er namelijk niet bij gediend om en toestemming in te moeten trekken en vervolgens een apart traject in te gaan om vergeten te worden door alle afzonderlijke
partijen.


Alkaya

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Den Boer c.s. over vingerafdrukken op ID-kaarten

25 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 966 EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212


Nr. 6 MOTIE VAN HET LID DEN BOER

Voorgesteld 13 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorstel 2018/0104 van de Europese Commissie de disproportionele
maatregel bevat om verplicht vingerafdrukken op te nemen als biometrisch kenmerk op
ID-kaarten;


constaterende dat de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd te onderzoeken
welke lidstaten bovenstaande mening delen;


verzoekt de regering, na deze inventarisatie een ronde te maken langs deze lidstaten
om medestanders te vinden om het verplicht opnemen van vingerafdrukken voor ID-kaarten
in de betreffende verordening te veranderen in een optionele mogelijkheid;


verzoekt de regering, daarnaast tegen deze verordening te stemmen in de Raad indien
het de verplichting tot het opnemen van vingerafdrukken op ID-kaarten bevat,


en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie W_rsd_rfer over de samenloop en overlap van e-Privacy en de AVG

10 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

21 501-30
Raad voor Concurrentievermogen 


Nr. 441
MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER

Voorgesteld 25 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Brussel na de Algemene verordening gegevensbescherming nu wordt
gesproken over invoering van de e-Privacyverordening, die gaat over vertrouwelijkheid van communicatie en tevens over privacy
en die naar verwachting grote impact op het Nederlandse bedrijfsleven heeft;


overwegende dat het Nederlandse bedrijfsleven het afgelopen jaar vanwege de AVG al
volop aanpassingen heeft moeten doen en het kabinet bezig is met een eerste evaluatie
conform de motie-Koopmans c.s. (34 851, nr. 19);


overwegende dat het kabinet in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie expliciet de
ambitie heeft opgenomen om een goede aansluiting te vinden tussen de e-Privacyverordening
en de AVG;


verzoekt de regering, artikelsgewijs de samenloop en overlap van e-Privacy en de AVG
nader inzichtelijk te maken, voorts ter voorkoming van schade voor het Nederlandse
mkb een mkb-toets voor e-Privacy uit te voeren, de Kamer over beide zaken op de hoogte
te brengen, tevens de uitkomsten te betrekken bij verdere onderhandelingen over de
e-Privacyverordening en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in de Europese
Raden en werkgroepen en aldaar niet langer aan te dringen op spoedige aanname van
deze verordening,


en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Martin Bosma over openbaarmaking van CTIVD-rapport na zes weken

16 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
III
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA),
de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van
de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)
voor het jaar 2019


Nr. 7
MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA

Voorgesteld 10 oktober 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen twijfels mogen bestaan over de onafhankelijkheid van de CTIVD;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat CTIVD-rapporten uiterlijk zes weken nadat
deze aan de Minister van BZK zijn aangeboden automatisch openbaar worden gemaakt,
ook als de Minister van BZK dan nog geen reactie gereed heeft,


en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Bosma

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �z�tok over tijdig en adequaat informeren van de Kamer

16 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
35 000
III
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA),
de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van
de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)
voor het jaar 2019


Nr. 8
MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld 10 oktober 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er regelmatig discussie is over de informatievoorziening aan de
Tweede Kamer doordat media soms eerder geïnformeerd worden en Kamerleden niet altijd
adequaat worden geïnformeerd;


van mening dat de Kamer altijd op tijd en adequaat geïnformeerd dient te worden;

verzoekt de regering, de Kamer voortaan tijdig en adequaat te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Berg/Weverling over fraudebestrijding onder de e-Privacyverordening

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

21 501-33
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie


Nr. 785
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WEVERLING

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens de Telecomraad op 2-3 december 2019 zal worden gesproken
over de e-Privacyverordening, mogelijk met als doel te komen tot een algemene oriëntatie;


overwegende dat de Kamer in 2017 een behandelvoorbehoud heeft geplaatst op het voorstel
over de e-Privacyverordening;


overwegende dat consumenten veilig online zaken moeten kunnen doen;

overwegende dat het huidige voorstel over de e-Privacyverordening mogelijk negatieve
gevolgen heeft voor fraudebestrijding door onlineplatforms;


verzoekt de regering, ervoor te blijven pleiten dat onder de e-Privacyverordening
fraudebestrijding mogelijk blijft en dit in te brengen ten behoeve van de tekst van
de algemene oriëntatie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Berg
Weverling

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Berg/Weverling over een dialoog over cookiewalls

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

21 501-33
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie


Nr. 786
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WEVERLING

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens de Telecomraad op 2-3 december 2019 zal worden gesproken
over de e-Privacyverordening, mogelijk met als doel te komen tot een algemene oriëntatie;


overwegende dat de e-Privacyverordening ziet op privacy en elektronische communicatie,
waaronder cookies en zogeheten cookiewalls;


overwegende dat onder het huidige voorstel over de e-Privacyverordening de invoering
van cookiewalls weer wordt toegestaan, wat gevolgen heeft voor internetgebruikers;


verzoekt de regering, binnen Nederland een dialoog te starten over het al dan niet
gebruiken van cookiewalls,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Berg
Weverling

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Toorenburg/Kuiken over de privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken en strafprocessen

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) voor het jaar 2020


Nr. 49
MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN KUIKEN

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aan privacybescherming veel belang wordt gehecht;

constaterende dat op basis van het onderzoek van het WODC uit 2015 naar privacy en
slachtoffers er beslist stappen zijn gezet om de privacy van slachtoffers in het strafproces
beter te beschermen;


overwegende dat zich desondanks nog vragen voordoen met betrekking tot de privacybescherming
van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken en in strafzaken;


constaterende dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij uitstek de instantie is die toezicht
houdt op de naleving van wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens;


verzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens, onderzoek te doen en rapport uit te brengen
over privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken
en strafprocessen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Toorenburg
Kuiken

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Verhoeven/Van Dam over het wettelijk kader voor gezichtsherkenningstechnologie

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) voor het jaar 2020


Nr. 64
MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VAN DAM

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gezichtsherkenning een technologie is die zich snel ontwikkelt en
steeds vaker wordt ingezet;


overwegende dat gezichtsherkenning een bijdrage kan leveren aan de opsporing van strafbare
feiten, maar ook kan leiden tot fouten en ongewenste maatschappelijke effecten die
ten koste gaan van burgerrechten als privacy en gelijke behandeling;


overwegende dat het juridisch kader rondom gezichtsherkenning verdeeld is over verschillende
wettelijke bepalingen en niet sluitend, specifiek en eenduidig is;


verzoekt het kabinet, het wettelijk kader op basis waarvan gezichtsherkenningstechnologie
door verschillende uitvoerders kan worden toegepast integraal en actueel te maken,
en de Kamer hierover te informeren, en daarbij te borgen dat bestaande en toekomstige
live gezichtsherkenningsprogramma's binnen dit kader worden toegepast;


verzoekt het kabinet tevens, een inventarisatie te maken van huidige toepassingen
van gezichtsherkenningstechnologie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Verhoeven
Van Dam

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140