Ouderen & pensioenen

  • Pensioenen onder nationaal toezicht
  • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
  • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees Meer

Alle stemmingen over Ouderen & pensioenen

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Ouderen & pensioenen
TITEL FVD UITKOMST

De gewijzigde motie Ronnes/Krol over de brand- en vluchtveiligheid in seniorencomplexen

11 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 847
Integrale visie op de woningmarkt


Nr. 351
MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 5 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de eisen die het Bouwbesluit stelt onvoldoende zijn om de brand-
en vluchtveiligheid van seniorencomplexen op een aanvaardbaar niveau te hebben;


verzoekt de regering, seniorencomplexen als aparte gebouwfunctie in het Bouwbesluit
op te nemen,


verzoekt de regering tevens, de verdere maatregelen die zij neemt ter verbetering
van de brandveiligheidsproblematiek bij (bestaande) seniorenwoningen samen met de
brandweer op effectiviteit te onderzoeken en waar nodig te verbeteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Alkaya over gevolgen voor pensioenfonds chemietak AkzoNobel

11 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 637
Bedrijfslevenbeleid


Nr. 305
MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 5 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de chemietak van AkzoNobel wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerder
Carlyle;


voorts constaterende dat de miljardenopbrengst voor het overgrote deel naar de aandeelhouders
gaat, terwijl het pensioenfonds een gat heeft van 400 miljoen euro en medewerkers
een groot deel van hun pensioentoezegging dreigen te verliezen;


verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen voor een storting van 400 miljoen
euro in het pensioenfonds door Carlyle en dit investeringsbedrijf te wijzen op hun
verantwoordelijkheid voor de 2.500 medewerkers die zij overnemen van een eeuwenoud
Nederlands bedrijf,


en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Grashoff c.s. over plannen voor pensioenopbouw voor alle werknemers

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 394
MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat circa 5% van de werknemers geen pensioen opbouwt;

van mening dat het belangrijk is dat alle werkenden voldoende pensioen op kunnen bouwen;

constaterende dat het de ambitie van deze regering is om zo veel mogelijk mensen in
staat te stellen pensioen op te bouwen;


verzoekt de regering, om met concrete plannen te komen waardoor alle werknemers pensioen
gaan opbouwen en de Kamer daarover voor de zomer te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Grashoff
Van Kent
Gijs van Dijk
Van Rooijen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Rooijen c.s. over een onafhankelijke adviescommissie over de disconteringsvoet

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 396
MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN C.S. 

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de scope en reikwijdte van het onlangs verrichte onderzoek naar de
effecten van het financieel toetsingskader (ftk) beperkt is, omdat de rentetermijnstructuur,
de belangrijke rendementsparameters in het Besluit ftk, en de Ultimate Forward Rate
(UFR) hierin niet betrokken zijn;


overwegende dat een prudente en stabiele disconteringsvoet voor de pensioenverplichtingen
onontbeerlijk is voor een goed en bestendig pensioen;


verzoekt de regering, een onafhankelijke adviescommissie van economen in te stellen
om te adviseren over de disconteringsvoet voor de waardering van pensioenverplichtingen,
rekening houdend met verschillende maten van zekerheid,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Rooijen
Grashoff
De Jong

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Grashoff c.s. over vervroegde AOW en pensioen voor lagere inkomensgroepen

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 395
MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 11% van de werkenden niet eerder met pensioen kan zonder onder het
sociaal minimum terecht te komen omdat ze onvoldoende aanvullend pensioen hebben;


overwegende dat laagbetaalde werknemers, in vergelijking met hogerbetaalde werknemers,
nagenoeg geen keuzemogelijkheden hebben om, indien nodig, vervroegd met pensioen te
gaan;


verzoekt de regering om, varianten naast elkaar te zetten van hoe een combinatie van
vervroegde AOW en pensioen met name voor lagere inkomensgroepen haalbaar zou kunnen
zijn, en de Kamer daarover voor de zomer te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Grashoff
Van Kent
Gijs van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Rooijen c.s. over terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 397
MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN C.S.

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd een crisismaatregel was;

verzoekt de regering, de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd nog dit jaar terug
te draaien,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Rooijen
Van Kent
De Jong

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Rooijen/Van Kent over bevriezen van de AOW-leeftijd

17 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 398
MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN KENT

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verhoging van de AOW-leeftijd bijstelling behoeft;

verzoekt de regering, als eerste stap de AOW-leeftijd per direct te bevriezen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Van Rooijen
Van Kent

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Kent c.s. over berekeningen door sociale partners over het pensioenstelsel

17 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 401
MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S.

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er berekeningen door sociale partners zijn gemaakt over de gevolgen
van mogelijke aanpassingen van het pensioenstelsel;


verzoekt de regering om, deze berekeningen met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Van Kent
Grashoff
Gijs van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Weyenberg over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsbesturen

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 402
MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft geconstateerd
dat 40% van de pensioenfondsen niet één vrouw in het bestuur heeft zitten en 60% van
de pensioenfondsen niemand onder de 40 en deze pensioenfondsen daarmee niet voldoen
aan de Code Pensioenfondsen, die zij zelf hebben vastgesteld;


constaterende dat de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft geconstateerd
dat er weinig tot geen vooruitgang geboekt wordt op dit gebied;


overwegende dat de sector zich aan zijn eigen afspraken moet houden en het in het
belang van deelnemers is dat pensioenfondsbesturen voldoende divers zijn;


overwegende dat de Minister heeft toegezegd met de pensioensector in overleg te treden
over maatregelen om de diversiteit te vergroten en hierover voor de zomer aan de Kamer
te rapporteren;


verzoekt de regering, in dat gesprek de mogelijkheid te bespreken de sector te laten
monitoren welke vacatures in pensioenfondsbesturen vrijkomen en bij te houden hoe
vaak die vervuld worden door een vrouw of iemand onder de 40, en hierover de komende
twee jaar halfjaarlijks te rapporteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Gijs van Dijk/Van Kent over middelen reserveren voor eerder stoppen met werken

16 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 403
MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN VAN KENT

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vele oudere werknemers, vanwege de verhoogde AOW-leeftijd, uitvallen
en daardoor in de WW, WIA of bijstand belanden;


overwegende dat oudere werknemers er zeker van moeten zijn gezond de AOW-leeftijd
te kunnen halen;


verzoekt de regering, voldoende middelen in de Voorjaarsnota te reserveren voor een
regeling om eerder stoppen met werken mogelijk te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Gijs van Dijk
Van Kent

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Brenk over afschaffen van de kostendelersnorm

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 544
Arbeidsmarktbeleid


Nr. 820
MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het handhaven van de kostendelersnorm onder meer in AIO, IOAW en Anw
haaks staat op het streven naar een participatiemaatschappij, langer zelfstandig wonen,
en mantelzorg;


roept de regering op, de kostendelersnorm af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Krol over integraal handhaven van het eigendomsrecht vanbestaande pensioenaanspraken van werkenden en gepensioneerden

21 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 31
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is aangegeven dat het kabinet het collectief
omzetten van bestaande aanspraken in persoonlijke pensioenvermogens wil faciliteren;


overwegende dat een pensioenakkoord aanstaande is;

verzoekt de regering, het eigendomsrecht van bestaande pensioenaanspraken van werkenden
en gepensioneerden, zoals vastgelegd in artikel 83 van de Pensioenwet, integraal te
handhaven,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Krol c.s. over een inhaalslag voor de koopkracht van gepensioneerden

21 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 32
MOTIE VAN HET LID KROL C.S.

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de geraamde koopkrachttoename over 2017 en 2018 voor gepensioneerden
totaal niet is waargemaakt en zelfs fors in de min is geëindigd;


verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er een dik verdiende inhaalslag terechtkomt
in de portemonnee van gepensioneerden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Krol
Marijnissen
Wilders
Klaver
Kuzu
Baudet

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Bergkamp c.s. over het afgeven van toekenningsbesluiten voor langere duur

18 december 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
24 170
Gehandicaptenbeleid


Nr. 181
MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld 13 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het SCP-rapport Net als thuis blijkt dat korte indicatiebesluiten
vanuit de Wmo 2015 een van de onzekerheden is waarmee ouderinitiatieven geconfronteerd
worden;


overwegende dat dergelijke korte indicatiebesluiten leiden tot regelmatige herindicatietrajecten,
hetgeen kostbaar is voor een gemeente en door cliënten als zeer belastend wordt ervaren;


verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met KansPlus, Naar-Keuze, Per Saldo, ouderinitiatieven
en de VNG met als concreet doel dat toekenningsbesluiten voor het Wmo-pgb voor een
langere duur afgegeven worden en de Kamer hierover te informeren in het tweede kwartaal
van 2019,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bergkamp
Slootweg
Agema
Hermans
Ellemeet
Hijink
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bergkamp/Hermans over de wet- en regelgeving op ouderinitiatieven

18 december 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

24 170
Gehandicaptenbeleid


Nr. 183
MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN HERMANS

Voorgesteld 13 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het SCP-rapport Net als thuis blijkt dat ouderinitiatieven onder
druk staan door onzekerheden, onder andere als gevolg van regeldruk;


van mening dat ouderinitiatieven van grote waarde zijn en ouders regie geven over
de passende zorg voor hun kinderen;


verzoekt de regering, om samen met KansPlus, Naar-Keuze, Per Saldo en ouderinitiatieven
in kaart te brengen welke wet- en regelgeving op ouderinitiatieven van toepassing
is, om te bezien of er een lichter regime qua wet- en regelgeving met behoud van de
kwaliteit van de zorg mogelijk is en de Kamer hierover medio 2019 te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bergkamp
Hermans

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Ellemeet/Bergkamp over het verminderen van de administratieve lasten

18 december 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

24 170
Gehandicaptenbeleid


Nr. 186
MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP

Voorgesteld 13 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouderinitiatieven inspelen op de behoefte van mensen met een beperking
om samen te wonen en om hierbij zo veel mogelijk eigen regie te hebben over zorg en
wonen;


constaterende dat het pgb voor veel ouders voorziet in de gewenste financieringsvorm;

overwegende dat de budgetten van bewoners worden samengevoegd om daarmee de zorg te
betalen, maar bij het zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank de inkoop van zorg
wel door budgethouders individueel wordt afgehandeld en dit tot extra administratie
leidt;


verzoekt de regering, conform de aanbevelingen van het SCP om te onderzoeken of de
administratieve lasten voor pgb voor deze woonvormen verminderd kunnen worden, bijvoorbeeld
door een collectief pgb,


en gaat over tot de orde van de dag.


Ellemeet
Bergkamp

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Hijink over het stimuleren van ouderinitiatieven in zorg in natura

18 december 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

24 170
Gehandicaptenbeleid


Nr. 184
MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 13 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouders die binnen de zorg in natura mogelijkheden zoeken voor het
opstarten van een ouderinitiatief nu vaak vastlopen op de financiering en/of organisatie;


verzoekt de regering, ouderinitiatieven in zorg in natura te stimuleren en ouders
die vastlopen bij de ontwikkeling van het ouderinitiatief ondersteuning te bieden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Agema over het afschaffen van alle regels die de afgelopen tien jaar erbij zijn gekomen

18 december 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

24 170
Gehandicaptenbeleid


Nr. 187
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 13 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om alle regels die de afgelopen tien jaar erbij gekomen zijn
voor ouderinitiatieven weer af te schaffen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140