Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug others

Alle stemmingen over Others

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Others
TITEL FVD UITKOMST

De motie Stoffer/Bisschop over afstemming over financi�le middelen voor reductie van de ammoniakemissie

02 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 334
Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 70
MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN BISSCHOP

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet 350 miljoen euro wil uittrekken voor opkoop van veehouderijbedrijven
in de buurt van Natura 2000-gebieden, en uitgesmeerd over tien jaar 172 miljoen euro
voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen;


overwegende dat opkoop van bedrijven over het algemeen relatief duur is ten opzichte
van brongerichte emissiereducerende maatregelen;


van mening dat de gebiedsprocessen centraal moeten staan, ook wat betreft de inzet
van financiële middelen;


verzoekt de regering, de inzet van financiële middelen voor reductie van de ammoniakemissie
af te stemmen met provincies en andere relevante gebiedspartijen en zo nodig meer
geld uit te trekken voor brongerichte verduurzaming en emissiereductie in plaats van
opkoop van bedrijven,


en gaat over tot de orde van de dag.


Stoffer
Bisschop

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Wassenberg over verwijderen van een bepaling uit de Meststoffenwet

02 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

28 286
Dierenwelzijn


Nr. 1087
MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 22 van de Meststoffenwet toestaat dat bij varkens- en pluimveebedrijven
15% meer dieren gehouden mogen worden dan het bedrijf heeft aan dierrechten;


overwegende dat dit zorgt voor onduidelijkheid over de exacte aantallen dieren;

overwegende dat het aantal dieren in Nederland hierdoor structureel 15% hoger kan
zijn dan het aantal dierrechten toelaat;


verzoekt de regering, deze bepaling uit de Meststoffenwet te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bromet over vastleggen van doelen in plaats van streefdoelen voor stikstofemissies

02 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is een streefdoel voor stikstofemissies vast
te leggen;


overwegende dat een streefdoel minder juridisch overtuigend is in vergelijking met
een doel met betrekking tot het behalen van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden;


verzoekt de regering, in plaats van streefdoelen, doelen voor de stikstofemissies
vast te leggen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bromet over sturing geven aan het uitgeven van stikstofrechten

11 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat externe saldering inhoudt dat emissierechten van boeren opgekocht
kunnen worden;


overwegende dat voorkomen moet worden dat kapitaalkrachtige partijen, zoals Schiphol,
ongebreideld en zonder overheidssturing emissierechten kunnen opkopen zodat er geen
ruimte overblijft voor maatschappelijke doelen zoals woningbouw;


verzoekt de regering, om met instrumenten te komen die het mogelijk maken voor de
overheid om sturing te kunnen geven aan het uitgeven van stikstofruimte, zodat maatschappelijke
doelen geprioriteerd kunnen worden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Graus/Madlener over het afromen van fosfaatrechten be�indigen

02 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN MADLENER

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het afromen van fosfaatrechten te beëindigen, omdat sprake is
van eigendom,


en gaat over tot de orde van de dag.


Graus
Madlener

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Wassenberg over geen geld besteden aan technische maatregelen die alleen op papier werken

02 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 334
Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 64
MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in totaal bijna 0,5 miljard wil uittrekken voor subsidies
voor technieken die de veehouderij zouden moeten verduurzamen;


overwegende dat uit onderzoek van onder meer het CBS en Wageningen Livestock Research
is gebleken dat de emissiereductie door emissiearme vloeren en luchtwassers in de
praktijk vele malen lager is dan op papier wordt beweerd;


verzoekt de regering, om geen geld te steken in technische maatregelen die alleen
op papier werken, maar in de praktijk niet,


en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Wassenberg over een eenduidige, centrale registratie van dieraantallen voor alle diersoorten

02 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

28 286
Dierenwelzijn


Nr. 1086
MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gegevens in de veehouderij op verschillende wijzen en in verschillende
systemen worden ingevoerd, zoals de aantallen dieren die aanwezig zijn op een veebedrijf,
de productierechten waarover een veehouder beschikt, de sterfte van dieren in de stallen
en de export van dieren naar het buitenland;


constaterende dat deze werkwijze veel ruimte laat voor overtredingen en toezicht bemoeilijkt;

verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor een eenduidige, centrale registratie
van dieraantallen voor alle diersoorten en dit aan de Kamer te sturen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over een onderzoeksautoriteit voor natuur- en stikstofbeleid

02 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 334
Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 63
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorstelt om een wettelijk
geborgde wetenschappelijke autoriteit in het leven te roepen die een omvattend ecologisch
oordeel kan vormen;


overwegende dat deze autoriteit oordelen kan vormen over de effecten van stikstof
en daaromtrent te nemen maatregelen op natuur en habitattypen;


van mening dat bevindingen van deze autoriteit kunnen worden benut voor een juridische
en bestuurlijke basis die ten grondslag ligt aan natuur- en stikstofbeleid;


verzoekt de regering, om de oprichting van een dergelijke onderzoeksautoriteit mogelijk
te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Moorlag over extern valideren van voorschriften en toetsing door NVWA en RVO

02 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 68 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de beoogde stikstofreductie uit de voermaatregel succesvol kan zijn
als de voorschriften haalbaar en handhaafbaar zijn;


verzoekt de Minister, de uitwerking van de voorschriften en de uitkomsten van de toegezegde
toetsing door NVWA en RVO extern te laten valideren, en de Kamer te informeren over
de toetsing en validering,


en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Wassenberg over bij uitkoopregeling voor veehouderij alle productierechten uit de markt halen

01 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 334
Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 65
MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 350 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor gerichte uitkoop
van veehouderijbedrijven bij Natura 2000-gebieden;


constaterende dat er een regeling zal komen waardoor veehouders die met dit bedrag
worden uitgekocht onder bepaalde voorwaarden (een deel van) hun productierechten mogen
doorverkopen;


van mening dat het onzinnig is om honderden miljoenen euro's te steken in het verplaatsen
van een probleem;


verzoekt de regering, om bij de uitkoopregeling voor veehouderijbedrijven bij Natura
2000-gebieden alle productierechten uit de markt te halen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van Raan c.s. over niet akkoord gaan met Europese regelgeving die zou leiden tot een lagere financi�le impact

01 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 205
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)


Nr. 16
MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 11 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet vliegbelasting mogelijk niet zal worden ingevoerd indien
men tot Europese regelgeving komt over het belasten van de luchtvaart;


van mening dat het onwenselijk is dat deze Europese regelgeving zou leiden tot een
lagere financiële impact dan in de voorgestelde Wet vliegbelasting;


verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met Europese afspraken of regelgeving die
zouden leiden tot een lagere financiële impact dan in de Wet vliegbelasting,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan
Bruins
Van Weyenberg
Moorlag
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Lodders c.s. over het voorkomen van dubbeling tussen een Europese en een nationale heffing

01 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 205
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)


Nr. 23
MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S.

Voorgesteld 11 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ook de luchtvaart op een rechtvaardige wijze moet bijdragen aan de
rijksfinanciën en de verduurzaming;


overwegende dat Europese afspraken omtrent belasting op luchtvaart vanwege concurrentieoverwegingen
de voorkeur hebben boven enkel een nationale heffing;


overwegende dat een dubbeling tussen een gezamenlijke en een nationale heffing moet
worden voorkomen;


draagt de regering op om in een eventuele implementatiewet voor een Europese vliegbelasting
een bepaling op te nemen die de huidige nationale heffing gelijktijdig intrekt,


en gaat over tot de orde van de dag.


Lodders
Van Weyenberg
Slootweg

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Raan/La�in over veelvliegers aansporen vaker de trein te nemen

01 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 205
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)


Nr. 19
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN LAÇIN

Voorgesteld 11 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een beperkte groep consumenten relatief vaak vliegt;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de Wet vliegbelasting op progressieve wijze
kan worden ingezet of aangevuld, met als doel om veelvliegers aan te sporen vaker
de trein te nemen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan
Laçin

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Raan over de luchtvaartsector binnen grenzen brengen van klimaat, leefomgeving en veiligheid

01 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 205
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)


Nr. 18
MOTIE VAN HET LID RAAN

Voorgesteld 11 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van de aangenomen motie-Van Raan/Kröger (31 936, nr. 600) grenswaarden zullen worden ontwikkeld voor de luchtvaart op het gebied van klimaat,
leefomgeving en veiligheid;


verzoekt de regering de Nederlandse luchtvaartsector binnen deze grenzen te brengen
van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bromet over toegankelijke natuurinformatie via het Digitaal Stelsel Omgevingswet

01 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 985
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang
van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)


Nr. 56
MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat toegankelijke natuurinformatie voor overheden, initiatiefnemers en
burgers van groot belang is;


overwegende dat de overheveling in het Omgevingswetstelsel betekent dat het Digitaal
Stelsel Omgevingswet hiervoor een logische plek is;


overwegende dat nu onduidelijk is in hoeverre overheden in de toekomst verplicht zijn
(natuur)informatie te tonen;


verzoekt de regering, voor de zomer de Kamer te informeren over welke verplichtingen
en mogelijkheden overheden hebben ten aanzien van ontsluiten van informatie over natuur
via het Digitaal Stelsel Omgevingswet;


verzoekt de regering tevens, te verduidelijken welke regels uit de omgevingsverordening,
waterschapsverordening en het omgevingsplan juridisch gezien gekoppeld moeten worden
aan geo-informatie van het werkingsgebied, zodat zij zichtbaar zijn met een klik op
de kaart,


en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140