Alle stemmingen over MKB

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over MKB
TITEL FVD UITKOMST

De gewijzigde motie Lodders over geen extra of strengere mvo-normen voor Nederlandse ondernemers

11 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

26 485
Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Nr. 268
MOTIE VAN HET LID LODDERS

Voorgesteld 3 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlandse ondernemers tot de meest innovatieve, duurzame en beste
ter wereld behoren;


constaterende dat een gelijk speelveld en een eerlijke kans voor Nederlandse ondernemers
dus van het grootste belang zijn;


constaterende dat de Staatssecretaris zelf eerder aangegeven heeft dat sectorenbeleid
in de ekv ten koste zal gaan van export en werkgelegenheid;


overwegende dat Nederland sommige mvo-normen strenger toepast dan andere landen;

betreurende als Nederlandse ondernemers hierdoor opdrachten mislopen, de Nederlandse
economie banen mist en het milieu en de mensenrechten er per saldo niet op vooruitgaan;


verzoekt de regering, Nederlandse ondernemers een gelijke kans te geven en de mvo-normen
niet strenger toe te passen dan andere landen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Amhaouch over optimale voorlichting aan het mkb over de brexit

11 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

23 987
Lidmaatschap van de Europese Unie


Nr. 234
MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld 5 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de brexit grote veranderingen met zich meebrengt voor Nederlandse
ondernemers;


overwegende dat mkb-bedrijven vaak minder capaciteit hebben om zich optimaal voor
te bereiden op de consequenties van de brexit, waardoor speciale aandacht hiervoor
van belang is;


verzoekt de regering, zich in te zetten dat voorlichting aan mkb-bedrijven over de
brexit zo optimaal mogelijk en tijdig wordt georganiseerd en bij nieuwe wet- en regelgeving
die ontstaat door de brexit te toetsen op administratieve lasten voor het mkb,


en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Veldman c.s. over actief informeren van het mkb over de gevolgen van de brexit

11 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

23 987
Lidmaatschap van de Europese Unie


Nr. 238
MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S.

Voorgesteld 5 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de brexit over minder dan een jaar zal plaatsvinden;

constaterende dat 35.000 Nederlandse bedrijven zaken doen in het Verenigd Koninkrijk;

overwegende dat de brexit grote gevolgen zal hebben voor onder andere het mkb;

overwegende dat het mkb vaak minder capaciteit heeft om zich zo optimaal mogelijk
voor te bereiden op de consequenties van de brexit, waardoor een actieve campagne
hiervoor van belang is;


verzoekt de regering om, met een plan van aanpak te komen om het mkb actief te informeren
over de gevolgen van de brexit;


verzoekt de regering tevens, om de Kamer periodiek te rapporteren over de voortgang
van de voorbereidingen op de consequenties van de brexit en hierbij inzichtelijk te
maken welke resultaten geboekt zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.


Veldman
Amhaouch
Paternotte

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Azarkan over een loket voor het mkb

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

25 087
Internationaal fiscaal (verdrags)beleid


Nr. 200
MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor bedrijven mogelijk is om zekerheid vooraf te krijgen over
de belastingheffing door middel van een ruling;


constaterende dat met name veel buitenlandse bedrijven gebruikmaken van rulings;

van mening dat ook onze mkb-bedrijven hier volop voor in aanmerking zouden moeten
komen, en dat dit nu in de praktijk nog te weinig het geval is;


verzoekt de regering, te bezien of er een laagdrempelig loket kan komen voor het mkb,
teneinde ook mkb-bedrijven zekerheid vooraf te kunnen geven over de voor hen toepasselijke
belastingheffing,


en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Baudet/Hiddema over MKB-ers en ZZP-ers niet op laten draaien voor de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting

21 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 42
MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet nu voornemens is de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting
bij mkb en zzp-ondernemers neer te leggen;


overwegende dat Nederlandse ondernemers al onevenredig zwaar getroffen zijn in de
crisis en deze voor een groot deel hebben moeten dragen;


roept de regering op, mkb'ers en zzp'ers niet op te laten draaien voor de kosten van
de afschaf van de dividendbelasting en de lasten voor ondernemers niet verder te verhogen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Baudet
Hiddema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie W_rsd_rfer c.s. over de implementatie van de mkb-toets

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 19
MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER C.S.

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat is toegezegd dat de evaluatie van de proeven met de mkb-toets begin
april 2019 aan de Kamer wordt verstrekt;


overwegende dat ondernemers zitten te springen om mee te denken over de praktische
uitvoerbaarheid van nieuwe regels en wetten;


van mening dat de mkb-toets zo snel mogelijk rijksbreed moet worden ingevoerd;

verzoekt de regering, direct bij de evaluatie te presenteren hoe de mkb-toets geïmplementeerd
kan gaan worden waarbij alle departementen volgens het «pas toe of leg uit»-principe
gaan werken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Wörsdörfer
Amhaouch
Bruins
Graus

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie W_rsd_rfer over de administratieve verplichtingen in kaart brengen

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 20
MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER C.S.

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkgevers te maken hebben met veel administratieve voorschriften
voor het in dienst hebben van personeel;


overwegende dat vooral voor kleinere werkgevers de administratieve last onevenredig
zwaar is qua tijdsbeslag;


verzoekt de regering om, samen met de relevante uitvoeringsinstanties, de administratieve
verplichtingen van het werkgeverschap in kaart te brengen en voorstellen te doen om
te komen tot substantiële vereenvoudigingen en verlichtingen, bijvoorbeeld via een
life-event aanpak,


en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Amhaouch/Verhoeven over publiek toezicht op collectieve bescherming kleine ondernemers

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 29
MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN VERHOEVEN

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kleine ondernemers tot tien medewerkers minder rechten hebben dan
een consument en daarnaast huiverig zijn hun recht te halen vanwege dure en langlopende
rechterlijke procedures tegen grotere partijen en de angst voor het verlies van een
belangrijke opdrachtgever;


overwegende dat hierdoor recht halen richting grotere partijen kwetsbaar is, waardoor
handhaving van wet- en regelgeving onder druk kan komen te staan;


overwegende dat een mogelijkheid zou kunnen zijn dat een publieke toezichthouder een
rol krijgt in collectieve bescherming van kleine ondernemers;


overwegende dat de regering onderzoek gaat doen naar onevenwichtige verhoudingen;

verzoekt de regering, in dit onderzoek mee te nemen of het nodig en proportioneel
is om publiek toezicht een rol te geven in collectieve bescherming van kleine ondernemers
en in de beoordeling hiervan mee te nemen of uit het onderzoek blijkt dat sprake is
van schadelijke onevenwichtige verhoudingen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Amhaouch
Verhoeven

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Amhaouch c.s. over ontwikkeling en perspectief van kredietunies

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 31
MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kredietunies een mooie aanvulling zijn op het aanbod van mkb-financiering;

overwegende dat het zonde zou zijn als deze financieringsvorm omvalt en er brancheorganisaties
zijn die bezien op welke wijze de levensvatbaarheid van deze financieringsvorm het
beste kan worden geborgd;


verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief
van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren hierbij van de brancheorganisaties,


en gaat over tot de orde van de dag.


Amhaouch
Bruins
Moorlag
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Alkaya over extra middelen voor speur- en ontwikkelingswerk ook ten bate van het mkb

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 39
MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is 76 miljoen euro extra beschikbaar te stellen
voor speur- en ontwikkelingswerk;


constaterende dat de Wbso het midden- en kleinbedrijf in staat stelt meer en risicovoller
speur- en ontwikkelingswerk te verrichten en nieuwe kennis toe te passen in hun bedrijf,
maar dat dit effect veel kleiner is bij het grootbedrijf;


verzoekt de regering, de extra middelen voor de S&O-afdrachtvermindering dusdanig in te zetten dat het gehele midden- en kleinbedrijf daarvan mee kan
profiteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Verhoeven/Van der Lee over innovatieve toezichtarrangementen voor digitale ondernemers

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 44
MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VAN DER LEE

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bestaande wet- en regelgeving vaak onvoldoende ruimte biedt voor de
marktintroductie van nieuwe innovaties en technologie;


constaterende dat het Adviescollege toetsing en regeldruk (ATR) aanbeveelt om te onderzoeken
hoe regeldruk kan worden verminderd door innovatieve toezichtarrangementen;


verzoekt de regering, om bij alle inspanning om merkbaar verbeteringen in ervaren
regeldruk aan te brengen specifiek ook in te zetten op het toetsen van nieuwe wet-
en regelgeving aan de praktijk van digitale ondernemers en in overleg met departementen
en toezichthouders innovatieve toezichtarrangementen op te zetten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Verhoeven
Van der Lee

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Aartsen over een onderzoek naar differentiatie in regelgeving voor mkb'ers

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 25
MOTIE VAN HET LID AARTSEN

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrijfsleven bestaat uit een enorme variatie aan verschillende
bedrijven;


overwegende dat ook binnen het mkb sprake is van een hoeveelheid aan verschillen,
zoals omvang en type van het bedrijf, de omzet of de branche waarbinnen het mkb werkzaam
is;


constaterende dat beleidsmaatregelen en regelgeving vaak algemeen van aard zijn en
niet voldoende maatwerk bieden voor mkb'ers;


overwegende dat differentiatie van regelgeving gewenst is zodat mkb'ers makkelijker
kunnen voldoen aan de eisen van gestelde regelgeving;


verzoekt de regering, kabinetsbreed en interdepartementaal onderzoek te doen naar
hoe zij meer differentiatie van regelgeving voor mkb'ers kan realiseren zodat het
mkb het maatwerk krijgt dat het verdient,


en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Aartsen/Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 26
MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN BRUINS

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat familiebedrijven 49% van de werkgelegenheid in Nederland verzorgen
en zorgen voor 53% van het bbp;


overwegende dat familiebedrijven de basis vormen van de Nederlandse economie;

constaterende dat familiebedrijven gezien hun specifieke karakter aanlopen tegen knelpunten
in regelgeving en fiscale regelingen;


verzoekt de regering, kabinetsbreed onderzoek te doen, in samenwerking met de relevante
stakeholders, naar knelpunten voor familiebedrijven, en hierover zo spoedig mogelijk
aan de Kamer te rapporteren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Aartsen
Bruins

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Aartsen over het mkb beter beschermen tegen misbruik door grote bedrijven

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 27
MOTIE VAN HET LID AARTSEN 

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het mkb de motor is van de Nederlandse economie;

constaterende dat er voorbeelden zijn waarbij grote bedrijven hun positie tegenover
het mkb misbruiken, zoals het hanteren van te lange betalingstermijnen, het opnemen
van een verpandingsverbod in contracten of door het afdwingen van wurgcontracten door
grote softwareleveranciers;


overwegende dat mkb'ers gezien hun specifieke positie niet altijd de vrijheid hebben
om bepaalde opdrachten af te wijzen;


overwegende dat het mkb hierbij meer bescherming verdient vanuit de overheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het mkb beter kan worden beschermd tegen
misbruik van de positie door grote bedrijven,


en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Aartsen/Van Haga over partijen zoals AliBaba verzoeken om de Nederlandse veiligheidseisen te hanteren

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 28
MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederlandse mkb last heeft van oneerlijke concurrentie vanuit
China;


overwegende dat deze oneerlijke concurrentie ontstaat doordat producten die uit China
worden geïmporteerd, bijvoorbeeld via AliBaba, niet voldoen aan dezelfde veiligheidseisen
als producten die in Nederland worden verkocht;


verzoekt de regering, meer specifiek de Staatssecretaris van Economische Zaken en
Klimaat, in gesprek te gaan met partijen zoals AliBaba en hen te verzoeken om voor
hun producten de veiligheidseisen te hanteren zoals die in Nederland gelden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Aartsen
Van Haga

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Aartsen/Verhoeven over een taskforce om de oorzaken van leegstand in winkelgebieden in kaart te brengen

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 30
MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN VERHOEVEN

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de retail in Nederland sterk onder druk staat, wat blijkt uit de oplopende
winkelleegstand in tal van Nederlandse gemeenten en uit de almaar teruglopende bedrijfsresultaten
in de sector;


constaterende dat de bestaande innovatieregelingen voornamelijk voor het innoveren
van een product beschikbaar zijn;


overwegende dat proces- en conceptinnovaties zoals digitalisering cruciaal zijn voor
innovaties binnen de retail en de winkelstraat van de toekomst;


verzoekt de regering, om een taskforce in te stellen die in kaart brengt wat de oorzaken
van leegstand in winkelgebieden zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om
dit tegen te gaan;


verzoekt de regering voorts, om samen met relevante ondernemers- en brancheorganisaties
te bekijken of en hoe winkeliers en fysieke retailers ook gebruik kunnen maken van
innovatieregelingen en andere initiatieven op het gebied van innovatie en digitalisering,


en gaat over tot de orde van de dag.


Aartsen
Verhoeven

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Amhaouch/Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 41
MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN PALLAND

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat familiebedrijven het grootste aandeel van de ondernemingen in Nederland
betreft, 70% tot 75%;


constaterende dat familiebedrijven specifieke kenmerken hebben, onder andere gerichtheid
op continuïteit, betrokkenheid bij personeel en regio, en financiële positie;


constaterende dat er landelijk geen data worden bijgehouden over familiebedrijven;

overwegende dat door het ontbreken van data de ontwikkeling van familiebedrijven niet
goed kan worden gevolgd en daarmee ook eventueel gericht beleid ontbreekt;


verzoekt de regering, via het Centraal Bureau voor de Statistiek kwantitatieve gegevens
over familiebedrijven, uitgesplitst naar grootteklasse, te verzamelen en beschikbaar
te laten stellen, waarbij de ontwikkelingen over een langere periode inzichtelijk
zijn, uitgesplitst naar landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau,


en gaat over tot de orde van de dag.


Amhaouch
Palland

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Amhaouch over een evaluatie van de MKB-Werkplaatsen

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 44
MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in met name het kleinere mkb-segment nog te weinig gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden die digitalisering biedt;


constaterende dat uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat vooral kleine
mkb-ondernemingen van twee tot tien werknemers relatief weinig digitaal vernieuwen;


constaterende dat het gevolg daarvan is dat deze ondernemers kansen laten liggen om
arbeidsproductiviteit, en dus groei, te verbeteren;


overwegende dat er vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met ingang
van begin 2020 een volgende stap wordt gezet in de opschaling van MKB-Werkplaatsen
tot een landelijk dekkend netwerk, die digitalisering in dit mkb-segment zal versnellen;


verzoekt de regering, om de effectiviteit en het bereik van het totaal aan MKB-Werkplaatsen
een jaar na de start te evalueren en op basis van deze evaluatie te bezien of extra
inzet of extra middelen noodzakelijk zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Moorlag/Van Brenk over het ontwikkelen van een vervolg op de Retailagenda

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 61
MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN BRENK

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de winkelcentra in steden en regionale centrumplaatsen met aanhoudende
leegstand en verloedering kampen;


overwegende dat de kwaliteit van deze gebieden belangrijk is voor de leefbaarheid
en het ondernemersklimaat en naar een hoger peil moet worden gebracht;


verzoekt de regering, hiervoor in overleg met de retailorganisaties en medeoverheden
een aanpak en een vervolg op de Retailagenda te ontwikkelen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Moorlag
Van Brenk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Öztürk/Van Haga over het levensvatbaar houden van winkelstraten

26 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 80
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZTÜRK EN VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse winkelstraat het moeilijk heeft, met teruglopende
bezoekersaantallen en dalende omzetten, en steeds meer leegstand;


overwegende dat winkelstraten van belang zijn voor de leefbaarheid van gemeenten en
de werkgelegenheid, en nu nog 800.000 banen bieden;


overwegende dat actief beheer van winkelstraten, vanuit de gemeente of vanuit winkeliersverenigingen,
een grote bijdrage kan leveren aan het levensvatbaar houden van winkelstraten;


verzoekt de regering, om te bezien hoe vanuit de rijksoverheid, met deskundigheid
of financiële middelen, de gemeenten geholpen kunnen worden om hun winkelstraten levensvatbaar
te houden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Öztürk
Van Haga

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Haga/Öztürk over een overzicht van alle maatregelen die de Nederlandse ondernemer in positieve en negatieve zin hebben getroffen

25 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 82
MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN ÖZTÜRK

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende ministeries maatregelen nemen die alle afzonderlijk
van invloed zijn op de Nederlandse ondernemers;


overwegende dat het nuttig is om de stapeling van maatregelen in beeld te hebben;

verzoekt de regering, om een overzicht te maken van alle maatregelen die dit kabinet
heeft ingevoerd die de Nederlandse ondernemer in positieve en negatieve zin hebben
getroffen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Haga
Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Haga/Aartsen over onderzoeken hoe de concurrentie met buitenlandse onlinewinkels eerlijker gemaakt kan worden

25 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 85
MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN AARTSEN

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment sprake is van een ongelijk speelveld waardoor de
Nederlandse detailhandel oneerlijke concurrentie heeft van buitenlandse onlinewinkels;


verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe de concurrentie weer eerlijker gemaakt
kan worden en daarbij expliciet de btw op invoer, invoerheffingen op buitenlandse
producten en het postverdrag te betrekken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Haga
Aartsen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Palland/Aartsen over een pas op de plaats gedurende een lopende aanbestedingsprocedure

25 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 252
Evaluatie Aanbestedingswet 2012


Nr. 15
MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN AARTSEN

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondernemers de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende
ervaren;


overwegende dat diverse aanbestedingsexperts kritisch zijn over de wijze waarop de
rechtsbescherming bij aanbestedingen is geregeld;


overwegende dat adviezen van onder andere de Commissie van Aanbestedingsexperts in
sommige gevallen niet worden afgewacht of opgevolgd;


verzoekt de regering, om met een voorstel te komen om bij aanbestedende diensten een
pas op de plaats zeker te stellen gedurende een lopende aanbestedingsprocedure, indien
de Commissie van Aanbestedingsexperts vóór het moment van inschrijving een klacht
in behandeling heeft en zij een pas op de plaats wenselijk acht gelet op de betrokken
belangen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Palland
Aartsen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Palland/Aartsen over de wijze van klachtenafhandeling op lokaal niveau

25 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 252
Evaluatie Aanbestedingswet 2012


Nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN AARTSEN

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering inzet op het versterken van lokale klachtenloketten
als een van de maatregelen om de rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbestedingen
te verbeteren;


overwegende dat de wijze waarop bij diverse aanbestedende diensten lokale klachtenafhandeling
bij aanbestedingen plaatsvindt, kan worden verbeterd:


overwegende dat de regering voornemens is de rol van Commissie van Aanbestedingsexperts
te wijzigen wanneer de lokale klachtenafhandeling bij aanbestedingen voldoende op
peil is;


verzoekt de regering, om de wijze van klachtenafhandeling op lokaal niveau en de voortgang
in de versterking van de lokale klachtenloketten jaarlijks te monitoren en de Kamer
hierover te rapporteren;


verzoekt de regering tevens, om in overleg met VNG, IPO en UvW te bewerkstelligen
dat een jaarlijkse rapportage over klachtenafhandeling op lokaal niveau ieder jaar
wordt gedeeld met de volksvertegenwoordigende organen van de betreffende aanbestedende
diensten, dat wil zeggen gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur
van het waterschap,


en gaat over tot de orde van de dag.


Palland
Aartsen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Yeşilgöz-Zegerius/Aartsen over uitwisselen van informatie aan mkb'ers door mkb'ers

25 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) voor het jaar 2020


Nr. 40
MOTIE VAN DE LEDEN YEŞILGÖZ-ZEGERIUS EN AARTSEN

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mkb via informatie-uitwisseling een belangrijke rol kan spelen
in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning;


overwegende dat er op dit moment wetgeving in de maak is die regelt dat er vaker gegevens
mogen worden uitgewisseld;


verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om op dit moment
proefprojecten uit te voeren met het uitwisselen van informatie door mkb'ers aan mkb'ers
en door mkb'ers aan de overheid, zodat het mkb kan helpen in de strijd tegen georganiseerde
en ondermijnende criminaliteit,


en gaat over tot de orde van de dag.


Yeşilgöz-Zegerius
Aartsen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Koerhuis/Ronnes over uitvoeren van de mkb-toets

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 757
Bouwbesluit


Nr. 160
MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES

Voorgesteld 11 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister nog niet de mkb-toets uit heeft gevoerd voor de Richtlijn
energieprestatie gebouwen;


overwegende dat de richtlijn niet tot hoge regeldruk en hoge kosten mag leiden;

verzoekt de regering, voor ingang van de richtlijn de mkb-toets uit te voeren, en
de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Koerhuis
Ronnes

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Koerhuis over een uitzondering voor mkb'ers bij de verplichte aanleg van laadinfrastructuur

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 757
Bouwbesluit


Nr. 162
MOTIE VAN HET LID KOERHUIS

Voorgesteld 11 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de Richtlijn energieprestatie gebouwen volgt dat bij nieuwbouw
en ingrijpende renovatie laadpalen voor elektrische auto's moeten worden aangelegd
bij gebouwen met meer dan tien parkeervakken;


constaterende dat de richtlijn hiervoor een uitzonderingsmogelijkheid biedt voor het
mkb;overwegende dat laadpalen voor mkb'ers erg duur kunnen zijn;
overwegende dat MKB-Nederland heeft aangegeven de keuzevrijheid voor laadpalen bij
de kleinere ondernemers zelf te willen laten;verzoekt de regering, gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheid, zodat mkb'ers
niet verplicht laadinfrastructuur hoeven aan te leggen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Koerhuis over uitstel van bouwaanvragen bij het verplicht aanleggen van laadinfrastructuur

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 757
Bouwbesluit


Nr. 161
MOTIE VAN HET LID KOERHUIS

Voorgesteld 11 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel ontwerpen van bouwprojecten al gemaakt zijn voor bouwaanvragen
die rond de implementatiedatum van de Richtlijn energieprestatie gebouwen van 10 maart
2020 worden ingediend;


overwegende dat de regering nog niet duidelijk heeft gemaakt dat die bouwaanvragen
geen vertraging oplopen;


verzoekt de regering, gebruik te maken van de uitstelmogelijkheid voor bouwaanvragen
tot 10 maart 2021 bij het verplicht aanleggen van laadinfrastructuur,


en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Eijs over de Kamer informeren over de Smart Readiness Indicator

19 februari 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 757
Bouwbesluit


Nr. 164
MOTIE VAN HET LID VAN EIJS

Voorgesteld 11 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in gebouwen in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van technologie;

constaterende dat het kabinet inzet op een vrijblijvende en flexibele opzet van de
Smart Readiness Indicator;


overwegende dat de Smart Readiness Indicator inzicht geeft in de technologische paraatheid
van gebouwen en bewustwording over slimme bouwtechnologie stimuleert;


verzoekt de regering, de Kamer na implementatie van de Smart Readiness Indicator hierover
te informeren en daarbij op te nemen hoe ze hier invulling aan geeft,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140