Drugs

  • Moderniseren drugsbeleid
  • Legaliseren softdrugs
  • Meer preventie verslavingszorg

Lees Meer

Alle stemmingen over Drugs

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Drugs
TITEL FVD UITKOMST

Amendement Helder (7) over een vangnetbepaling (invoegen onderdelen A en B)

17 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 763
Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)


Nr. 7
AMENDEMENT VAN HET LID HELDER 

Ontvangen 11 april 2018

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt de aanhef vervangen door «De Opiumwet wordt als volgt gewijzigd:

A
Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:


Artikel 5a

Het is verboden om stoffen, niet zijnde middelen als bedoeld in Lijst I of II, ten
aanzien waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan
voor het vervaardigen van een middel als bedoeld in Lijst I of II, binnen of buiten
het grondgebied van Nederland te brengen, te vervaardigen, te bewerken of aanwezig
te hebben.

B
In artikel 6, eerste lid, wordt «artikel 2 of 3» vervangen door «artikel 2, 3 of 5a».


C
Artikel 13b, eerste lid, komt te luiden:».


Toelichting

In de Opiumwet wordt gewerkt met twee lijsten drugs. Op lijst I staan drugs met een
onaanvaardbaar risico (zoals cocaïne, amfetamine, XTC, heroïne en LSD). Op lijst II
staat de hennepplant waar hasj en wiet van gemaakt wordt. Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen middelen aan de genoemde lijsten worden toegevoegd.

Naast de «klassieke» drugs bestaan de zogenoemde Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS),
die in de volksmond ook wel «designer drugs» worden genoemd. Deze synthetische drugs
hebben hetzelfde effect als de klassieke drugs. NPS-en staan echter niet vermeld op
de bij de Opiumwet behorende lijst I of lijst II en zijn dan ook niet via deze weg
strafbaar.

De synthetische drugs zijn om twee redenen een gevaar voor de maatschappij. Ten eerste
is er een gevaar voor de volksgezondheid, omdat onduidelijk is wat de precieze samenstelling
van de pil of het poeder is. Ten tweede wordt in de criminele praktijk grof geld verdiend
met de productie van en de handel in synthetische drugs.


Het is dan ook noodzakelijk dat in een zo vroeg mogelijk stadium tegen het vervaardigen,
bewerken of aanwezig hebben en/of het handelen in (pre) precursoren kan worden opgetreden
en niet hoeft te worden afgewacht tot een nader omschreven stof op de lijst van de
Opiumwet of andere relevante wetgeving is opgenomen wanneer gelet op de omstandigheden
waarin de betreffende stof wordt aangetroffen redelijkerwijs kan worden aangenomen
dat deze is bedoeld om Lijst I- of lijst II-middelen te vervaardigen.

Als voorbeeld wordt genoemd de hoeveelheid waarin de stof wordt aangetroffen en de
locatie waar de stof wordt aangetroffen.


Het probleem is momenteel dat (pre) precursoren bedoeld voor de vervaardiging van
synthetische drugs dan wel verdovende middelen nu via een (te) lange weg strafbaar
worden gesteld op grond van de Opiumwet dan wel de Wet voorkoming misbruik chemicaliën.
Dit maakt het snel en adequaat inspelen op nieuwe stoffen die gebruikt worden onmogelijk.

Het huidige artikel 3a, vijfde lid, van de Opiumwet voorziet weliswaar in de mogelijkheid
voor de Minister om een middel onverwijld te verbieden, waarbij de totstandkoming
van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste of tweede lid niet
kan worden afgewacht. Daarbij gelden echter twee cumulatieve voorwaarden: 1. het middel
moet daartoe bij ministeriële regeling worden aangewezen en 2. tegelijk met de vaststelling
van deze ministeriële regeling moet het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur
met dezelfde inhoud ter beoordeling aan de ministerraad worden aangeboden. Deze procedure
vergt echter teveel tijd met als gevolg dat dan weer een nieuw, bijna gelijkend middel,
is gevonden dat als bestanddeel voor een synthetische drug kan dienen. Dit zogenoemde
kat- en muisspel is met genoemd wetsartikel dan ook niet te winnen.

De uitbreiding van de Opiumwet met deze vangnetbepaling heeft als doel de juridische
kansen voor de opsporing en de vervolging op grond van de Opiumwet voor de praktijk
te vergroten.

Helder

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Buitenweg/Van Nispen over monitoren van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid

17 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 763
Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) 


Nr. 8
MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN VAN NISPEN

Voorgesteld 11 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 30% van de woninguitzettingen vanwege cannabis achteraf onrechtmatig
wordt verklaard;


overwegende dat deze woninguitzettingen enorme consequenties voor betrokkenen hebben
en als straf worden ervaren;


verzoekt de regering om, het gebruik van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid te monitoren
op rechtmatigheid, de zorgvuldigheid in de toepassing en de gevolgen voor betrokkenen
en de Kamer hierover jaarlijks te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Buitenweg
Van Nispen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van Nispen c.s. over een vangnetbepaling in de Opiumwet

17 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
34 763
Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) 


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 11 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nu via een ingewikkelde omweg (pre)precursoren bedoeld voor de vervaardiging
van synthetische drugs dan wel verdovende middelen strafbaar worden gesteld op grond
van de Opiumwet dan wel de Wet voorkoming misbruik chemicaliën;


constaterende dat het niet snel en adequaat in kunnen spelen op nieuwe stoffen die
gebruikt worden door criminelen het voor de politie en het Openbaar Ministerie zeer
moeilijk maken om deze vormen van drugscriminaliteit aan te pakken, en dat bijvoorbeeld
de Taskforce Brabant Zeeland heeft aangedrongen op een oplossing hiervoor;


van mening dat het opnemen van een vangnetbepaling in de Opiumwet analoog dan wel
soortgelijk aan artikel 2, categorie IV, sub 7 Wet wapens en munitie zinvol kan zijn,
waarin naast de indeling en beschrijving van lijst I- en lijst II-stoffen, ook onbekende
(pre)precursoren strafbaar gesteld worden waarbij, gelet op de specifieke feiten en
omstandigheden waaronder deze zijn aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen
dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan voor de productie van middelen die reeds
zijn verboden op grond van lijst I en lijst II van de Opiumwet;


verzoekt de regering, een bepaling voor de Opiumwet uit te werken zoals hierboven
beschreven, de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren en een dergelijk wetsvoorstel
in consultatie te brengen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Nispen
Kuiken
Van Toorenburg
Helder
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Nispen/Kuiken over bij positieve resultaten niet afbouwen van het wietteeltexperiment

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

24 077
Drugbeleid


Nr. 418
MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN KUIKEN

Voorgesteld 4 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onafhankelijke adviescommissie-Knottnerus in zijn eerste bevindingen
aangeeft dat het experiment met gereguleerde wietteelt een goede kans van slagen heeft,
maar het dan wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen;


overwegende dat de adviescommissie adviseert het experiment niet af te bouwen na vier
jaar als het experiment een succes blijkt, omdat dat de motivatie om mee te doen aan
het experiment bij voorbaat kan ondermijnen en het ethisch bezwaarlijk zou zijn om
nu al te stellen dat deelnemende coffeeshophouders na vier jaar weer de illegaliteit
in moeten;


van mening dat het voorgestelde experiment met gereguleerde wietteelt een zo groot
mogelijke kans van slagen moet krijgen;


verzoekt de regering om, na de experimenteerfase niet standaard over te gaan op een
afbouwfase waarin wordt toegewerkt naar een situatie zoals deze bestond vóór het experiment,
maar de resultaten van het experiment te monitoren en bij positieve resultaten het
experiment niet zonder meer af te bouwen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Nispen
Kuiken

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Staaij over stoppen met het staatswietexperiment

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

24 077
Drugbeleid


Nr. 420
MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 4 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord en in de opdracht aan de adviescommissie experiment
gesloten coffeeshopketen afspraken zijn gemaakt over een uniform experiment met het
gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik in zes tot tien middelgrote gemeenten
dat na afloop weer moet worden afgebouwd;


overwegende dat het advies van de commissie experiment gesloten coffeeshopketen laat
zien dat het door de regering voorgenomen experiment niet gaat werken;


verzoekt de regering, helemaal te stoppen met het staatswietexperiment en het aangekondigde
wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen niet bij de Tweede Kamer aanhangig
te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140