Directe Democratie

  • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
  • Gekozen burgemeesters
  • e-Democracy

Lees Meer

Alle stemmingen over Directe Democratie

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Directe Democratie
TITEL FVD UITKOMST

De motie Martin Bosma over de Wiv 2017 niet laten ingaan voordat de wijzigingswet is voorgelegd aan de Tweede Kamer

17 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging
van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)


Nr. 72 MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA

Voorgesteld 10 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken aangeeft met een voorstel te komen
om de Wiv 2017 te wijzigen;


verzoekt de regering, de Wiv 2017 niet eerder in te laten gaan dan nadat de wijzigingswet
van de Wiv aan de Tweede Kamer is voorgelegd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Bosma

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Nader gewijzigd Amendement Krol c.s. (13,I) over het in stand houden van de gemeente Haren*

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 805 Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer


Nr. 13 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KROL C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER
NR. 9

Ontvangen 23 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I
Het opschrift komt te luiden: Herindeling van de gemeenten Groningen en Ten Boer.


II
In de beweegreden wordt «de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen te voegen
tot de nieuwe gemeente Groningen;» vervangen door «het grondgebied van de gemeente
Ten Boer toe te voegen aan de gemeente Groningen;».III
In het opschrift van paragraaf 1 vervalt «, instelling».


IV
In artikel 1 wordt «worden de gemeenten Groningen, Haren en» vervangen door «wordt
de gemeente».V
In artikel 2 wordt «de nieuwe gemeente Groningen ingesteld, bestaande uit het grondgebied
van de op te heffen gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer,» vervangen door «het grondgebied
van de op te heffen gemeente Ten Boer toegevoegd aan de gemeente Groningen door een
grenswijziging van de gemeente Groningen,».VI
Artikel 3 vervalt.


VII
In artikel 4, aanhef, wordt «gemeenten Groningen, Haren en» vervangen door «gemeente»,
en vervalt «nieuwe».VIII
Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:


Artikel 4a1. Indien dit voorstel van wet uiterlijk op donderdag 20 september 2018 tot wet is verheven
en in werking is getreden, worden in de gemeente Haren gemeenteraadsverkiezingen als
bedoeld in artikel 56d van de Wet algemene regels herindeling gehouden.2. Op de gemeenteraadsverkiezingen, bedoeld in het eerste lid, is artikel 56d, eerste
lid, tweede zin, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.IX
In artikel 5 wordt «vervallen» vervangen door «vervalt», en vervalt «en «Haren,»».


X
De bij het wetsvoorstel behorende kaart wordt vervangen door het bij dit amendement
behorende kaartbeeld.


Toelichting


Dit amendement beoogt de instandhouding van de gemeente Haren te bewerkstelligen.
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een groot aantal bezwaren en wordt een breed levende
wens van de overgrote meerderheid van de bevolking van deze gemeente gehonoreerd.
De afstand tussen bestuur en burger kan relatief beperkt blijven, terwijl het draagvlak
groot is.

Tegelijkertijd wordt recht gedaan aan de eis van een bestuurskrachtige landelijke
gemeente binnen de Regio Groningen-Assen die, in samenwerking met de gemeente Tynaarlo,
zorg blijft dragen voor behoud en versterking van de kwaliteiten van het waardevolle
cultuurlandschap dat deel uitmaakt van de «groene long» tussen de stedelijke gemeenten
Groningen en Assen. Voor de toekomst wordt de mogelijkheid tot vorming van een grote
plattelandsgemeente tussen de gemeenten Groningen en Assen opengehouden.

Voor het welslagen van de samenvoeging van de gemeente Ten Boer bij de gemeente Groningen
is deelname van de gemeente Haren aan deze fusie niet noodzakelijk. Een lichte samenvoeging,
zoals de gemeenten Groningen en Ten Boer hadden afgesproken en de provincie Groningen
had geadviseerd, wordt mogelijk gemaakt. Dit levert een besparing van rijksgelden
van minstens € 900.000 en voorkomt veel hinder voor bestuurders en ambtenaren van
de gemeente Groningen.

Het grondgebied van de gemeente Groningen wordt met de toevoeging van dat van de gemeente
Ten Boer met ruim 50% uitgebreid. Derhalve bestaat er voldoende ruimte voor de noodzakelijke
uitbreidingen.


Krol Van Raak Baudet
Kaartbeeld, behorende bij het amendement

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Raak/Krol over een representatieve burgerraadpleging bij herindelingen

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 805
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer


Nr. 10
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN KROL

Voorgesteld 17 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet bij elke voorgenomen herindeling de inwoners wordt gevraagd
naar hun mening;


verzoekt de regering om bij herindelingen als voorwaarde een representatieve burgerraadpleging
te stellen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raak
Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Raak over een integrale visie op lokaal bestuur

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 805
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer


Nr. 11
MOTIE VAN HET LID VAN RAAK 

Voorgesteld 17 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al jarenlang ad-hocvoorstellen voor herindeling van gemeenten aan
de Kamer worden voorgelegd;


constaterende dat een duidelijke visie van het kabinet op de inrichting van het lokaal
bestuur, de juiste grootte van gemeenten en de taken die daarbij horen, ontbreekt;


van mening dat de inrichting van de lokale democratie niet alleen een zaak is van
de bestuurders, maar vooral van de bevolking;verzoekt de regering om, de ingediende voorstellen voor herindeling aan te houden
en eerst te komen met een integrale visie op het lokale bestuur, waarbij in ieder
geval aandacht is voor de volgende vragen:• hoe gemeenten een politieke afspiegeling kunnen zijn van lokale gemeenschappen;• hoe bewoners kunnen bepalen wat de juiste grootte is van hun gemeente;• wat vervolgens de juiste taken zijn die bij gemeenten van verschillende grootte horen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Krol over de versterkte rol van de provincie

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 805
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer


Nr. 12
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 17 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister een nieuw beleidskader gemeentelijke herindeling heeft
toegezegd voor de zomer van 2018;


overwegende dat de voorgenomen samenvoeging van Groningen, Ten Boer en Haren laat
zien dat de rol van de provincie bepalend kan zijn in het proces dat leidt tot een
wetsvoorstel;


overwegende dat in het huidige Beleidskader gemeentelijke herindeling uit 2013 expliciet
gekozen is voor het versterken van de positie van de provincie;


verzoekt de regering, voorafgaand aan het nieuw op stellen beleidskader gemeentelijke
herindeling de versterkte rol van de provincie te evalueren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Molen c.s. over de kosten van ontvlechting van samenwerkingsverbanden

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 824
Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens
tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland


Nr. 7
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. 

Voorgesteld 17 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland
ontvlechting van de wettelijke samenwerkingsverbanden (veiligheidsregio, GGD en omgevingsdienst)
met zich meebrengt;


constaterende dat voor dit proces een begeleidingscommissie is samengesteld en een
projectleider is aangesteld;


verzoekt de regering in overleg met de betrokken gemeenten de kosten van ontvlechting
van de wettelijke samenwerkingsverbanden zo veel mogelijk te beperken, een regeling
te treffen voor de verdere afwikkeling en de Kamer daarover te informeren vóór 1 december
2018,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Van der Graaf
Van den Bosch

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van der Molen c.s. over de centrumfunctie van Gorinchem

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 824
Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens
tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland


Nr. 8
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S.

Voorgesteld 17 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Gorinchem in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
op grond van historische ontwikkelingen en het actuele aanbod van belangrijke voorzieningen,
werkgelegenheid en scholing een centrumfunctie heeft;


constaterende dat Gorinchem na de totstandkoming van de gemeenten Altena, Molenlanden,
Vijfheerenlanden en West-Betuwe naar inwonertal de kleinste gemeente in de regio is;


overwegende dat de regio behoefte heeft aan een krachtige centrumgemeente met voldoende
ontwikkelingsruimte ten behoeve van het voortbestaan van de belangrijke regionale
voorzieningen;


verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de centrumfunctie van Gorinchem behouden
kan blijven met het oog op evenwichtige regionale verhoudingen en de Kamer daarover
te informeren vóór 1 januari 2019,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Van den Bosch
Den Boer
Van der Graaf

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam

23 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 827
Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer


Nr. 6
MOTIE VAN HET LID VAN DEN BOSCH C.S.

Voorgesteld 18 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat thans het dubbeldorp Spaarndam deels in de gemeente Haarlem en deels
in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt;


overwegende dat met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede
en Spaarnwoude en Haarlemmermeer het dorp Spaarndam deels in de gemeente Haarlem en
deels in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer komt te liggen;


constaterende dat bij de samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude
en Haarlemmermeer discussie is over de positie van het dubbeldorp Spaarndam;


verzoekt de regering, na voltooiing van het herindelingsproces de provincie Noord-Holland
te verzoeken met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, alsmede met
de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie
een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam,
en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Bosch
Van der Molen
Den Boer
Van der Graaf

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Krol over een financieel scenario voor de negen fusiegemeenten

23 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

28 750
Gemeentelijke herindeling


Nr. 69
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 18 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat de kosten
per hoofd van de bevolking stijgen als de gemeente groter wordt;


overwegende dat het niet vanzelfsprekend is dat na een fusie goedkoper gewerkt wordt
en dat er meer geld overblijft voor voorzieningen;


verzoekt de regering om, een financieel scenario voor de negen fusiegemeenten, rekening
houdend met inflatie, gemiddelde kostenstijgingen in Nederlandse gemeenten en het
voorzieningenniveau in de negen fusiegemeenten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Krol over een bovengrens aan de grootte van een gemeente

23 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

28 750
Gemeentelijke herindeling


Nr. 70
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 18 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meerdere wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat in grotere gemeenten
de afstand tot het bestuur als groter wordt ervaren door de inwoners;


verzoekt de regering, een visie te geven op een eventuele bovengrens aan de grootte
van een gemeente, alsmede een visie op nut en noodzaak van gemeentelijke splitsingen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Krol over opschorten van de samenvoeging van Noordwijk en Noordwijkerhout

23 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 832
Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout


Nr. 7
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 18 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen deugdelijke volksraadpleging is gehouden bij de voorgenomen
samenvoeging van Noordwijk en Noordwijkerhout;


overwegende dat daar wel behoefte aan is;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk
en Noordwijkerhout op te schorten tot het moment dat er een volksraadpleging is gehouden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Krol over een historisch overzicht met opkomstpercentages bij gemeenteraadsverkiezingen

23 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

28 750
Gemeentelijke herindeling


Nr. 71
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 18 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er signalen zijn dat de opkomst voor gemeenteraadsverkiezingen lager
wordt ná herindeling vergeleken met de opkomst vóór de herindeling;


verzoekt de regering om een historisch overzicht met opkomstpercentages bij gemeenteraadsverkiezingen,
vóór en ná de samenvoeging,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ozutok over een monitor voor de toegankelijkheid van het stemproces

11 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 142
Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van
de werkingsduur van die wet


Nr. 86
MOTIE VAN HET LID OZÜTOK

Voorgesteld 6 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel mensen met een beperking nog steeds niet zelfstandig kunnen deelnemen
aan het verkiezingsproces;


van mening dat iedereen die dat wil het grondwettelijk kiesrecht zelfstandig moet
kunnen uitoefenen;


verzoekt de regering om, een monitor voor de toegankelijkheid van het stemproces en
deze monitor expliciet mee te nemen in de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag
voor de rechten van mensen met een handicap,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140