Defensie

  • Uitgaven defensie naar 2% BBP
  • Uitbreiden Nationale Reserve
  • Start-ups militaire technologie

Lees Meer

Alle stemmingen over Defensie

Terug naar alle stemmingen
Stemmingen bij overige standpunten
Stemmingen over Defensie
TITEL FVD UITKOMST

De motie Ploumen/Karabulut over een expliciet verbod op ontgroeningen

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 89
MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN EN KARABULUT

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie en seksueel geweld in
de Nederlandse samenleving en dus ook binnen de krijgsmacht onacceptabel zijn;


constaterende dat niet-functionele ontgroeningspraktijken of inwijdingsrituelen plaatsvinden die leiden tot ongewenst gedrag;

constaterende dat de commissie sociaal veilige werkomgeving Defensie in haar tussenrapportage
stelt dat ontgroeningsrituelen de sociale veiligheid ondermijnen binnen Defensie en
de aanbeveling doet ontgroeningspraktijken of inwijdingsrituelen zo veel mogelijk
uit te bannen;


verzoekt de regering, over te gaan tot een expliciet verbod op ontgroeningen binnen
de krijgsmacht en dit op te nemen in de gedragscode,


en gaat over tot de orde van de dag.


Ploumen
Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Ploumen over niet langer inwijdingsrituelen toestaan

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 91
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inwijdingsrituelen in het licht van de gangbare kazernecultuur gemakkelijk
een aanleiding of zelfs voorwendsel kunnen zijn voor ontgroening, zoals ook blijkt
uit de praktijk;


constaterende dat de directe aanleiding van de tijgertest een ruime interpretatie
van het begrip «inwijdingsritueel» is, waarbij buitensporig veel drank in het geding
was;


tevens constaterende dat dit ritueel al vele jaren praktijk is bij dit onderdeel en
daarmee kan worden beschouwd als deel uit te maken van de cultuur;


verzoekt de regering, niet langer inwijdingsrituelen toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Ploumen
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj over mogelijke interne disciplinaire maatregelen

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 109
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de duidelijke taakstelling waar de commissie-Van der Veer mee belast
was, zoals geformuleerd in het instellingsbesluit en gepubliceerd in de Staatscourant,
niet volledig is uitgevoerd;


constaterende dat het volledig uitvoeren van de taken zoals geformuleerd in het instellingsbesluit
noodzakelijk is om inzicht te geven in hoeverre er op enig moment sprake is geweest
van nalatig en/of verwijtbaar handelen;


constaterende dat er nu, na aangifte van nabestaanden, een strafrechtelijk onderzoek
loopt door het OM;


overwegende dat indien er door het OM geen of gedeeltelijk strafrechtelijke vervolging
plaatsvindt, het essentieel is om alsnog het instellingsbesluit volledig uit te voeren;


verzoekt de regering, na het voltooien van het strafrechtelijk onderzoek door het
OM, onderzoek te doen naar de mogelijkheid om tot (aanvullende) interne disciplinaire
maatregelen over te gaan indien er op enig moment sprake is geweest van nalatig en/of
verwijtbaar handelen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj over actief informeren van de Kamer bij een gewijzigd instellingsbesluit

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 110
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de duidelijke taakstelling waar de commissie-Van der Veer mee belast
was, zoals geformuleerd in het instellingsbesluit en gepubliceerd in de Staatscourant,
niet volledig is uitgevoerd;


constaterende dat de regering verplicht is om de Kamer te informeren en dat deze informatieplicht
is vastgelegd in de Grondwet;


constaterende dat het onwenselijk is wanneer de Kamer niet actief wordt geïnformeerd
wanneer het instellingsbesluit geheel of gedeeltelijk wijzigt;


verzoekt de regering, te allen tijde de Kamer actief te informeren, mocht de taak
die opgenomen is in een instellingsbesluit voor het oprichten van een (tijdelijke)
commissie onverhoopt geheel of gedeeltelijk wijzigen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Emiel van Dijk over beantwoorden van de schuldvraag

16 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 112
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie de afgelopen tijd te maken heeft gehad met incidenten waarbij
onder het Defensiepersoneel gewonden en dodelijke slachtoffers zijn gevallen;


overwegende dat het in het belang is van de direct betrokkenen, de Defensieorganisatie
zelf en de nabestaanden dat de schuldvraag wordt beantwoord;


verzoekt de regering, alle mogelijke middelen in te zetten om het beantwoorden van
de schuldvraag mogelijk te maken en daaraan consequenties te verbinden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bruins Slot c.s. over instellen van een onafhankelijke visitatiecommissie

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 113
MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S.

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister en de Staatssecretaris een plan van aanpak integrale
veiligheid en integriteit opgesteld hebben naar aanleiding van de rapporten van de
commissie-Van der Veer en de tussentijdse bevindingen van de commissie-Giebels;


constaterende dat Defensie in totaal 40 aanbevelingen wil uitvoeren ter verbetering
van de veiligheid van de taakuitvoering en het lerend vermogen van Defensie, alsmede
de sociale veiligheid;


overwegende dat tijdige en adequate uitvoering van de aanbevelingen van groot belang
is;


overwegende dat er bij verbetertrajecten binnen de overheid goede ervaringen zijn
opgedaan met onafhankelijke visitatiecommissies, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg;


verzoekt de regering, een onafhankelijke visitatiecommissie in te stellen ten behoeve
van de uitvoering van het plan van aanpak integrale veiligheid en integriteit bij
Defensie, die jaarlijks over de stand van zaken van het verbetertraject rapporteert
aan de bewindslieden van Defensie en de Kamer, en halfjaarlijks aan de Kamer te rapporteren
over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak en de aanbevelingen van
deze visitatiecommissie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins Slot
Voordewind
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over empathischer en ruimhartiger contact met nabestaanden van omgekomen militairen

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 114
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meerdere nabestaanden van recent omgekomen militairen zich op een
botte en kille manier bejegend voelen door Defensie, waarbij bijvoorbeeld de aanwezigheid
van een of meer advocaten bij de gesprekken tussen hen en Defensie en het gebrek aan
bereidheid van Defensie om verantwoordelijkheid te nemen en excuses aan te bieden
worden geciteerd;


van mening dat bij het contact met nabestaanden van omgekomen militairen empathie
en, wanneer dit op zijn plaats is, het aanbieden van excuses prioriteit dienen te
hebben boven de juridische en financiële belangen van Defensie;


verzoekt de regering, het contact vanuit Defensie jegens nabestaanden van omgekomen
militairen op een meer empathische en ruimhartige manier te organiseren dan nu het
geval is, en de Kamer te informeren over de voorgenomen verbeteringen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Diks over communicatie met externen over misbruikzaken

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 115
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slachtoffers van misbruik binnen Defensie de beleving hebben dat
hen een contractuele verplichting is opgelegd om geen mededelingen te doen naar externen
over de zaak rond hun misbruik;


overwegende dat het van belang is dat slachtoffers van misbruik zich vrij voelen om
hierover met externen, zoals OM, vrienden en familie en hulpverleners, te spreken;


verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat slachtoffers van misbruik binnen
de Defensieorganisatie op geen enkele wijze worden beperkt in hun communicatie met
externen over de misbruikzaak,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Ploumen over openhouden van het externe meldpunt

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Meldpunt Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie tot 1 juli 2018
is geopend ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie-Giebels;


van mening dat een extern meldpunt langer wenselijk is dan 1 juli;

verzoekt de regering, het tijdelijke externe meldpunt open te houden tot de behandeling
van de definitieve aanbevelingen van de commissie-Giebels door de Tweede Kamer,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Ploumen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Emiel van Dijk over nationaal aanbesteden ter bescherming van de defensie-industrie

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij aanbestedingen door Defensie beroep kan worden gedaan op
artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, dat voorziet in de mogelijkheid
om aanbestedingen ten goede te laten komen van nationale bedrijven;


overwegende dat de nationale veiligheid, de Nederlandse defensie-industrie en de Defensieorganisatie
als geheel gebaat zijn bij het behoud van defensie-investeringen binnen Nederland;


verzoekt de regering, voortaan bij de aanschaf van militair materieel in de regel
gebruik te maken van de mogelijkheden die artikel 346 biedt en derhalve in het vervolg
nationaal aan te besteden om onze nationale defensie-industrie te beschermen en te
versterken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Emiel van Dijk over meer investeren in de Koninklijke Marechaussee

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 10
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Koninklijke Marechaussee zwaar onderbezet is;

constaterende dat door deze onderbezetting er (tijdelijk) burgers ingezet werden bij
de bewaking van onze grenzen op de luchthaven Schiphol;


van mening dat er bij grensbewaking in de regel enkel goed opgeleide en getrainde
marechaussees ingezet zouden moeten worden;


verzoekt de regering om fors meer te investeren in de Koninklijke Marechaussee om
de bewaking van onze nationale grenzen te versterken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over de capaciteit voor cyberdefensie

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 11
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Defensienota een bedrag van 20 miljoen euro structureel voor
cyberdefensie wordt vrijgemaakt en hiermee gedurende deze kabinetsperiode slechts
één cyberoperatie kan worden uitgevoerd;


verzoekt de regering bij de nog uit te werken cyberstrategie expliciet te onderzoeken
of de beschikbare capaciteit van het Defensie Cyber Commando voldoende is om cyberdreigingen
het hoofd te kunnen bieden, en tevens te onderzoeken of en hoe cyber offensief – indien
opportuun en proportioneel – ingezet zou kunnen worden in het kader van het verdedigen
van de internationale rechtsorde,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over de verdediging van het Caribisch gebied

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 13
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gelet op de destabilisering van Venezuela en de daarmee gepaard gaande
politieke onvoorspelbaarheid in dat land een robuuste verdediging van de Caribische
eilanden noodzakelijk is, en een verder geïntegreerde verdediging met andere westerse
mogendheden bovendien kosten kan besparen;


verzoekt de regering, te bezien of en hoe een verregaande vorm van geïntegreerde en
gezamenlijk verdediging van het Caribisch gebied met andere westerse mogendheden mogelijk
en wenselijk is, en daarbij tevens de mogelijkheid van wederzijdse verdediging te
onderzoeken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bruins Slot over counterdrones

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 14
MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inzet van drones vaker plaatsvindt en steeds eenvoudiger wordt
voor niet-statelijke actoren;


overwegende dat Defensie nog niet over voldoende counterdronesmiddelen beschikt;

verzoekt de Minister, in te zetten op het ontwikkelen van counterdronescapaciteiten en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Ploumen over middelen voor extra personeel

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 15
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige personele kracht van de krijgsmacht niet voldoende is;

tevens constaterende dat er geen reële verwachting is dat het aantal van 5.600 onvervulde
vacatures over een jaar is vervuld;


van mening dat het uitgangspunt om prioriteit te geven aan het personeel van de krijgsmacht
terecht is;


tevens van mening dat de uitvoering van deze prioriteit vooralsnog onduidelijk is;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke extra middelen nodig zijn om in het kader
van de Defensienota op het gebied van salaris, arbeidsvoorwaarden en opleiding vast
te stellen hoe op korte termijn extra personeel kan worden geworven,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Ploumen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Belhaj/Voordewind over wetgeving voor een begrotingsfonds Defensie Materieel.

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, in lijn met het regeerakkoord, de voorspelbaarheid en schokbestendigheid
van de materieelbegroting van Defensie moeten worden vergroot;


constaterende dat een begrotingsfonds, conform de systematiek van het Infrastructuurfonds,
bijdraagt aan de continuïteit van de investeringsplanning;


constaterende dat de planfase en realisatie van investeringen in defensiematerieel
gemiddeld een aantal jaren duren en beheer en onderhoud ook doorlopen;


verzoekt de regering wetgeving voor te bereiden voor het instellen van een begrotingsfonds
(als bedoeld in de Comptabiliteitswet 2016, artikel 2, lid 11) voor Defensie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Voordewind

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Stoffer over een perspectief op Defensie na 2020

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 17
MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 is afgesproken dat het Nederlandse
Defensiebudget wordt verhoogd richting 2% van het bbp in 2024;


overwegende dat de Defensienota hoofdzakelijk ingaat op de versterking van de krijgsmacht
tijdens deze kabinetsperiode, maar onduidelijk is over de periode 2020–2024;


verzoekt de regering, conform de NAVO-norm en in lijn met de aangenomen motie-Dijkgraaf
over langjarige financieringssystematiek (34 775 X, nr. 57), prioriteit te geven aan een spoedige uitwerking van een perspectief op Defensie
na 2020,


en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Stoffer over aanschaf van een groter aantal F-35's

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 18
MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na de invoering van de F-35 langdurig een groep van vier jachtvliegtuigen
kan worden ingezet;


overwegende dat voor het realiseren van de doelen op het veilig blijven, veiligheid
brengen en veilig verbinden een groter aantal jachtvliegtuigen wenselijk of noodzakelijk
kan zijn;


verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de aanschaf van een groter aantal
F-35's noodzakelijk is en wat de mogelijkheden daarvoor zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ploumen over een quotum voor vrouwen in topfuncties bij

12 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 122
MOTIE VAN HET LID PLOUMEN

Voorgesteld 6 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het percentage vrouwen bij Defensie in de functie van kolonel of
hoger slechts 5% is;


constaterende dat dit percentage al jarenlang min of meer gelijk blijft, ondanks dat
Defensie het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties volgt;


overwegende dat in het plan van aanpak Behoud en Werving geen specifieke maatregelen
zijn opgenomen om meer vrouwen in topfuncties te benoemen;


verzoekt de regering, een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een quotum
voor vrouwen in topfuncties bij Defensie in te voeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie De Roon c.s. over geen nieuwe militaire missies

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
V
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, buitenlandse militaire missies zo snel mogelijk af te bouwen
en geen nieuwe missies aan te gaan,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Emiel van Dijk over de administratie bij het Munitiebedrijf

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
X
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2017


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK 

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Rekenkamer constateerde dat de administratie van de centrale voorraad
munitie bij het Munitiebedrijf niet op orde was;


overwegende dat de administratie van munitie vanwege de veiligheid altijd overeen
moet komen met de feitelijke situatie;


overwegende dat de munitieopslag veilig moet zijn voor het personeel en de omgeving;

verzoekt de regering, de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer betreffende de administratie
van de munitieopslag over te nemen en onderzoek te doen of dit probleem breder binnen
Defensie speelt dan enkel bij de munitieopslag,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Diks over munitie zonder typeclassificatie

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 116
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is extra personeel aan te trekken om achterstallige
veiligheidscontroles op munitie, zogenaamde «typeclassificaties», sneller uit te voeren,
maar desondanks vasthoudt aan de mogelijkheid voor Defensie om onvoldoende gecontroleerde
munitie in te zetten in spoedeisende omstandigheden middels een tijdelijke ontheffing;


van mening dat mede gelet op het verschrikkelijke dodelijke ongeval in Mali door toedoen
van onvoldoende gecontroleerde mortiergranaten, het onacceptabel is dat onvoldoende
gecontroleerde munitie wordt gebruikt, ook onder zogenaamde «spoedeisende omstandigheden»;


verzoekt de regering, de mogelijkheid tot het verlenen van een ontheffing voor het
tijdelijk gebruik van munitie zonder volledige typeclassificatie te schrappen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van den Bosch c.s. over de zorgplicht

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 187
MOTIE VAN HET LID VAN DEN BOSCH C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel veteranen met een behoefte aan zorg nog vaak van het kastje
naar de muur worden gestuurd en de zorgplicht in de praktijk te vaak pas reactief
wordt ingevuld;


overwegende dat een hoop ergernis en verdriet kan worden voorkomen door bij klachten
uit te gaan van een verband met dienstverrichtingen in het verleden;


tevens overwegende dat een meer proactieve benadering in de richting van veteranen
noodzakelijk is voor het tijdig kunnen bieden van adequate zorg;


verzoekt de regering, met concrete voorstellen te komen om de in de Veteranenwet vastgelegde
zorgplicht volledig in de praktijk te brengen en de Kamer hier binnen een jaar over
te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Bosch
Belhaj
Stoffer
Diks
Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Bosch c.s. over het Nationaal Fonds Ereschuld

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 188
MOTIE VAN HET LID VAN DEN BOSCH C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een Nationaal Fonds Ereschuld heeft opgericht, dat volledig
vanuit de begroting van het Ministerie van Defensie wordt gefinancierd;


overwegende dat een eervolle behandeling van veteranen en het garanderen van goede
(na)zorg voor veteranen niet alleen de overheid, maar de gehele samenleving aangaat;


constaterende dat het veteranenbeleid van deze regering erop is gericht om de maatschappelijke
waardering voor de prestaties van veteranen te stimuleren;


overwegende dat de maatschappelijke betrokkenheid van zowel bedrijven als particulieren
vergroot kan worden door hun de mogelijkheid te bieden via dit fonds eveneens bij
te dragen aan de zorg voor onze veteranen, bijvoorbeeld door een veteraan bij wijze
van spreken te «adopteren»;


verzoekt de regering, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de financiering
van het Nationaal Fonds Ereschuld ook open te stellen voor derden om additioneel in
te investeren, opdat dit een écht nationaal fonds kan worden, en de Kamer hier voor
de behandeling van de Defensiebegroting 2019 over te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Bosch
Belhaj
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bruins Slot/Kerstens over een passende ondersteuning van inloophuizen

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 189
MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Veteranenombudsman aangeeft dat de huidige ondersteuning van
inloophuizen voor veteranen het lastig maakt om toekomstgericht te werken en dat de
financiering van de inloophuizen vanaf 2019 onder druk staat;


van mening dat de inloophuizen voor veteranen van grote meerwaarde zijn, omdat de
huizen een laagdrempelige en aanvullende voorziening voor veteranen zijn;


verzoekt de regering om, in overleg met betrokken organisaties zoals de samenwerkende
veteranenontmoetingscentra, het vfonds, het Veteraneninstituut en betrokken gemeenten
te werken aan een passende ondersteuning van de inloophuizen voor komende jaren en
de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins Slot
Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj c.s. over dragen van uniformen door niet actief dienende veteranen

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139 Veteranenzorg


Nr. 190 HERDRUK1

MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende tenuevoorschriften gelden bij de verschillende krijgsmachtdelen
en veteranen niet hun militair uniform mogen dragen tijdens veteranenevenementen,
tenzij ze langer dan vijftien jaar in dienst zijn geweest;


verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om het dragen van een militair
uniform door niet actief dienende veteranen tijdens veteranenevenementen mogelijk
te maken en bestaande regelingen daarvoor aan te passen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Bruins Slot
Diks
Van den Bosch
Karabulut
Stoffer
Kerstens
Emiel van Dijk
KrolX Noot
1I.v.m. grammaticale aanpassingen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj c.s. over de aanpassing van het voorzieningenstelsel

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 191
MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) stelt dat
de ingewikkelde en langlopende procedure voor materiële zorg vaak een negatief effect
hebben op het welbevinden van een veteraan;


constaterende dat het RZO aanbeveelt om de aanpak en doorlooptijd van (beoordelings)procedures
beter te laten aansluiten bij het rechtvaardigheidsgevoel van de veteraan;


constaterende dat de Minister aangeeft te streven om de aanbevelingen over te nemen
van het RZO en het voorzieningenstelsel te herzien;


overwegende dat de herziening van het voorzieningenstelsel enige jaren kan duren en
dat dit onwenselijk is;


verzoekt de regering, spoed te betrachten bij het afhandelen van het aanpassen van
het voorzieningenstelsel en maximaal gebruik te maken van de voorlopige voorziening
wanneer veteranen in afwachting zijn van een definitieve toekenning,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Van den Bosch
Diks
Kerstens
Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj c.s. over moral injury

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 192
MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aandacht voor moral injury belangrijk is, omdat het recht doet aan
de ervaringen die veteranen tijdens uitzendingen opdoen en dialoog mogelijk maakt
tussen veteranen onderling en de samenleving;


constaterende dat aandacht voor moral injury de veteranen die niet medisch gediagnosticeerd
zijn erkenning geeft door over hun ervaringen te praten;


overwegende dat aandacht en onderzoek naar moral injury de proactieve houding en effectiviteit
van de zorg voor veteranen positief bevordert;


verzoekt de regering om, onderzoek naar moral injury te stimuleren en moral injury
een vast onderdeel van het curriculum van opleidingen van de Nederlandse Defensie
Academie te laten gelden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Van den Bosch
Karabulut
Stoffer
Kerstens
Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj c.s. over externe medische adviseurs

02 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 193
MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schaderegelingen erg lang kunnen duren;

constaterende dat juristen van het Ministerie van Defensie zich laten adviseren door
een extern medisch adviesbureau;


constaterende dat bij het vaststellen van een aandoening met dienstverband en het
toekennen van een Militair Invaliditeitspensioen feitelijk een aanvraag op basis van
de regeling volledige schadevergoeding al in de rede ligt;


constaterende dat medisch advies over de causaliteit van de aandoening in relatie
tot de dienstuitoefening niet nogmaals van een extern adviseur benodigd is;


verzoekt de regering, te onderzoeken in welke mate het noodzakelijk is om externe
medische adviseurs te betrekken bij het schaderegelingsproces en te onderzoeken of
dit op een andere wijze (intern) georganiseerd kan worden, en hierover de Kamer te
informeren voor november 2018,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Van den Bosch
Diks
Karabulut
Stoffer
Kerstens
Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks c.s. over de aandacht voor veteranen in gemeenten

02 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 194
MOTIE VAN HET LID DIKS C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het per gemeente erg verschilt in welke mate er aandacht is voor
veteranen, bijvoorbeeld als het gaat om het organiseren van activiteiten en de toegang
van veteranen tot het Wmo-loket;


verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
om de mogelijkheden in kaart te brengen voor het verbeteren van de aandacht voor veteranen
in gemeenten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Diks
Bruins Slot
Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Stoffer over bespoedigen van de behandeling van schadeclaims

02 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 196
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schaderegelingen onnodig worden vertraagd door lange reactietijden
van de juridische afdeling van Defensie die claims van veteranen behandelt;


overwegende dat verschillende externe adviseurs worden ingeschakeld, waaronder een
commercieel adviesbureau, bij de behandeling van een schadeclaim;


constaterende dat dit tot verontrusting, boosheid en frustratie onder veteranen leidt
als gevolg van de onnodig lange verwerking;


verzoekt de regering de inhoudelijke behandeling van de schadeclaims te bespoedigen
door niet langer te werken met externe commerciële medische adviesbureaus,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Kerstens over breder bijdragen aan het veteranenbeleid

02 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 197
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de erkenning, waardering en zorg voor veteranen een verantwoordelijkheid
van ons allemaal is;


verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze kabinetsbreed en/of door bijvoorbeeld
de Nederlandse defensie-industrie meer kan worden bijgedragen aan het veteranenbeleid,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Graaf/Van Dam over een structurele voorziening voor geestelijke verzorging

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 628
Politie


Nr. 794
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN VAN DAM

Voorgesteld 4 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat politiewerk politiemedewerkers confronteert met ingrijpende situaties
en daaruit voortvloeiende zingevingsvraagstukken en morele dilemma's, identiteitsvragen
en levensvragen;


constaterende dat diverse onderzoeken, zoals het onderzoek «Onder je pet praten» en
het onderzoek «ZIN in politiewerk» de wenselijkheid van professionele geestelijke
verzorging bij de politie hebben aangetoond;


verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid de Kamer
te informeren over vorm, inrichting en capaciteit van een structurele professionele
voorziening op het terrein van geestelijke verzorging binnen de politie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Graaf
Van Dam

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Graaf/Diks over het betrekken van het thuisfront

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 628
Politie


Nr. 793
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN DIKS

Voorgesteld 4 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het politiekorps maatregelen heeft genomen om psychosociale problemen
zoals PTSS eerder te herkennen en beter bespreekbaar te maken, waaronder trainingen
voor medewerkers en leidinggevenden;


constaterende dat een van de aanbevelingen uit de Blauwdruk mentale zorglijn van professor
Gersons erop ziet om het thuisfront veel meer bij de organisatie te betrekken en daarbij
te leren van Defensie;


van mening dat door ook het thuisfront te betrekken in de campagne, mentale weerbaarheid
en psychische problemen onderwerpen zijn die politiemensen aan de «keukentafel» kunnen
bespreken;


verzoekt de regering, naar voorbeeld van Defensie het thuisfront te betrekken bij
het versterken van de mentale weerbaarheid van politiemensen, de preventie en het
vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van psychosociale problemen zoals PTSS,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Graaf
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over de procedure voor de opdracht inzake de Apache

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 251
MOTIE VAN HET LID KARABULUT 

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering de A- tot en met C-procedure voor grote
wapenaankopen heeft overgeslagen en op 1 mei 2018 de D-brief heeft uitgestuurd voor
de Apache-remanufacturing;


constaterende dat het Amerikaanse Defense Security Cooperation Agency op 20 februari
2018 al had gemeld dat deze opdracht aanstaande was;


van mening dat deze procedure onzorgvuldig is verlopen;

verzoekt de regering, de remanufacturing van de Apache uit te stellen tot na het doorlopen
van een nieuwe volledig gangbare procedure;


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over afzien van de aanschaf van de MQ-9 Reaper

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 252
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering een groot aantal materieelprojecten doorvoert;

constaterende dat veel van deze systemen de mogelijkheden om deel te nemen aan een
oorlog in het zogeheten hoogste geweldspectrum aanmerkelijk vergroten;


constaterende dat de MQ-9 Reaper zal worden aangeschaft in het kader van het programma
voor het Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle;


constaterende dat aan een aantal voorwaarden nog niet is voldaan, zoals de certificatie
van de luchtwaardigheid en het voldoen aan arborichtlijnen met betrekking tot het
milieu;


tevens constaterende dat de voorbereiding van de MQ-9 Reaper in de fase van de D-brief
is gekomen en geen verdere discussie meer kan worden gevoerd;


verzoekt de regering, af te zien van de aanschaf van de MQ-9 Reaper,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over de procedure voor VOSS openstellen voor meerdere producenten

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 253
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in het kader van de vervanging van de gevechtsuitrusting
een project uitvoert dat de aanschaf van een samenhangend systeem van een draagvest
en een reeks van extra uitrustingsstukken, zoals draagtassen, kogel- en scherfwerende
platen en een rugzak betreft;


constaterende dat het bestaande contract onder toepassing van artikel 346 van het
Verdrag betreffende de werking van de EU wordt uitgevoerd om de huidige leverancier,
de firma Elbit, de vervolgopdracht te gunnen;


constaterende dat de Israëlische wapenindustrie producten ontwikkelt die mogelijk
worden beproefd tijdens de al 50 jaar durende illegale bezetting van de Palestijnse
gebieden;


constaterende dat dit in strijd kan zijn met het internationaal recht;

verzoekt de procedure, voor het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) open
te stellen voor meerdere producenten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over A-brieven aan de Kamer voorleggen

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 254
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering op basis van de Defensienota met diverse A-brieven in
het kader van het Defensie Materieel Proces (DMP) bij de Kamer het voornemen heeft
aangekondigd om in totaal miljarden te investeren in nieuw defensiematerieel en dat
bij een aantal projecten wordt aangegeven dat de A-brief niet zal worden opgevolgd
door een B-brief vanwege mandatering of het slechts bestaan van een enkele reële verwervingsoptie;


overwegende dat het van belang is voor adequate controle op grote bestedingen aan
defensiematerieel dat de Kamer ook bij een gemandateerd project of indien geen B-brief
wordt verzonden zo veel als redelijkerwijs mogelijk moet worden geïnformeerd over
risico's en alternatieven en zich moet kunnen uitspreken over het behandelingstraject;


verzoekt de regering, bij gemandateerde materieelverwervingsprojecten van Defensie
met een financiële omvang van meer dan 100 miljoen de A-brieven ter behandeling aan
de Kamer voor te leggen en geen onomkeerbare stappen te zetten, voorafgaand aan deze
behandeling, voor dergelijke projecten, of indien geen B-brief wordt verzonden in
de A-brief uitgebreid te informeren over de risico's van het project en het al dan
niet voorhanden zijn van verwervingsalternatieven,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Emiel van Dijk over geen materieel verkopen aan landen die lid zijn van de OIC

06 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 255
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse krijgsmacht niet wordt ingezet ter onderdrukking
van minderheden zoals joden, christenen, atheïsten, homo's enzovoort;


overwegende dat verschillende landen van de Organisation for Islamic Cooperation wel
joden, christenen, atheïsten, homo's en andere minderheden onderdrukken;


verzoekt de regering om, geen militair materieel, of onderdelen daarvan, meer te verkopen
aan landen die lid zijn van de OIC;


verzoekt de regering, bij de verkoop van militair materieel aan landen die geen lid
zijn van de OIC, in de verkoopcontracten een kettingbeding op te nemen met als strekking
dat het militair materieel in geen geval mag worden doorverkocht, in bruikleen gegeven
of op enige andere manier ter beschikking mag worden gesteld of terecht mag komen
in landen die lid zijn van de OIC,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens/Karabulut over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 256
MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er discussie is over onder meer het aantal mariniers dat de actieve
dienst verlaat in verband met de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van
Doorn naar Vlissingen alsook dat het kabinet heeft toegezegd daarover nadere informatie
te zullen verstrekken;


overwegende dat het tijdig verschaffen van duidelijkheid omtrent zaken als bijvoorbeeld
extra (arbeidsvoorwaardelijke) regelingen bij bedoelde verhuizing van belang is voor
een eventueel besluit omtrent het al dan niet verlaten van de actieve dienst en ook
anderszins past bij goed werkgeverschap;


verzoekt het kabinet, op zo kort mogelijke termijn met vertegenwoordigers van desbetreffende
medewerkers in overleg te treden omtrent bovenbedoelde, en bijvoorbeeld in een sociaal
plan of sociaal statuut neer te leggen, regelingen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kerstens
Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van Raan/Kerstens over de opstelling van militaire luchthavens als goede buur

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 932
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet
van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden


Nr. 6
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KERSTENS

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse omwonenden van militaire luchthavens ontevreden zijn over
de samenwerking met deze luchthavens en zich vaak niet serieus genomen voelen;


verzoekt de regering, de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op
te stellen als een goede buur,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan
Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Raan/Diks over het aantal militaire luchthavens

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 932
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet
van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden


Nr. 8
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN DIKS

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in brede zin te onderzoeken of het aantal militaire luchthavens
dat er nu is, kan worden verminderd,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Kerstens c.s. over een gedragen luchthavenbesluit Gilze-Rijen

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 932
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet
van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden


Nr. 9
MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN RAAN

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de gemeente Gilze en Rijen, de provincie Noord-Brabant en veel
omwonenden bezwaren en alternatieven zijn aangedragen ten aanzien van het voorgenomen
luchthavenbesluit met betrekking tot de vliegbasis Gilze-Rijen;


constaterende dat de door het kabinet voorgestelde verlenging van de termijn waarbinnen
de noodzakelijke luchthavenbesluiten ten aanzien van een aantal militaire vliegvelden
moeten worden genomen, ruimte biedt voor zorgvuldige procedures dienaangaande;


van mening dat dit in het belang van zowel Defensie als overige genoemde partijen
is;


verzoekt het kabinet, in het kader van bedoelde zorgvuldigheid in overleg met betrokkenen
als hiervoor genoemd te bezien op welke wijze tot een gedragen besluit kan worden
gekomen en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kerstens
Van Raan

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over intrekken van het besluit inzake een militaire missie tot en met 2021 in Afghanistan

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 634
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, haar besluit conform artikel 100 van de Grondwet inzake een
militaire missie tot en met 2021 in Afghanistan in te trekken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Sienot c.s. over een plan van aanpak voor energiereductie

25 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 895 Initiatiefnota van het lid Belhaj: «Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage
aan de energietransitie»


Nr. 5 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat samenwerking in de gouden driehoek van Defensie, bedrijfsleven en
kennisinstituten essentieel is om de benodigde energiereductie door middel van R&D
te realiseren;


constaterende dat op dit moment er nog geen concreet plan van aanpak is dat daadwerkelijk
energiereductie-innovatie als uitgangspunt heeft;


verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen waarin de gouden driehoek een
essentiële rol heeft om tot energiereductie te komen, en aan te geven welke middelen
voor de realisatie van de Operationele Energiestrategie beschikbaar zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.


Sienot
Belhaj
Bosman
Bruins Slot
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Sienot c.s. over duurzaamheid onderdeel laten zijn van de behoeftestelling

25 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 895
Initiatiefnota van het lid Belhaj: «Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage
aan de energietransitie»


Nr. 4 HERDRUK1

MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor de verduurzaming van defensiematerieel noodzakelijk is
om nu de juiste keuzes te maken bij de verwerving van nieuw materieel en te investeren
in onderzoek en ontwikkeling door te zoeken naar samenwerking met relevante industriële
en internationale partners;


constaterende dat duurzaamheid dient bij te dragen aan de operationele effectiviteit
en slagkracht van Defensie;


constaterende dat het uitgaan van fully burdened cost bij aanbesteding van materieel
een ander uitgangspunt is om de rentabiliteit van duurzame aanbestedingen van defensiematerieel
aan te tonen;


overwegende dat het streven naar energiezuinig materieel en energiezuinige systemen
betekent dat het uitgaan van life-cycle-costberekeningen van cruciaal belang kan zijn;


verzoekt de regering om, duurzaamheid onderdeel te laten zijn van de behoeftestelling
voor materieelprojecten;


verzoekt de regering tevens, te onderzoeken welke effecten het opnemen van de life
cycle cost als uitgangspunt heeft voor de materieelspecificaties van een aanbesteding,
en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Sienot
Belhaj
Bosman
Bruins Slot
DiksX Noot
1i.v.m. correctie naam medeondertekenaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over de risico's rond energievoorziening in kaart brengen in artikel 100-brieven

25 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 895
Initiatiefnota van het lid Belhaj: «Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage
aan de energietransitie»


Nr. 7
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat energieaspecten van missies, zoals beschikbaarheid, toevoer en opslag,
in toenemende mate van strategisch en veiligheidsbelang zijn bij internationale missies;


overwegende dat de risico's omtrent de energievoorziening daarom goed gewogen dienen
te worden bij de besluitvorming over internationale missies;


verzoekt de regering, bij het informeren van de Kamer in zogenoemde artikel 100-brieven
over de militaire inzet in het buitenland voortaan ook de risico's in kaart te brengen
omtrent de beschikbaarheid, toevoer en opslag van brandstoffen en energie,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks/Karabulut over het aparte financi�le kader voor het project verwerving F-35 in stand laten

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 20
MOTIE VAN DE LEDEN DIKS EN KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris heeft aangekondigd het aparte financiële kader
voor het project verwerving F-35 te laten vervallen;


overwegende dat dit aparte financiële kader was bedoeld om te voorkomen dat het project
duurder dan 4,5 miljard zou worden en andere investeringen op de Defensiebegroting
zou gaan verdringen, en dat deze risico's niet zijn geweken nu nog voor een bedrag
van ruim 3 miljard aan contracten moet worden getekend;


verzoekt de regering, het afgesproken aparte financiële kader voor het project verwerving
F-35 in stand te laten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Diks
Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Diks over de aanschaf van drie F-35's uitstellen tot de financiering geregeld is

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 21
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN DIKS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de laatste drie F-35-toestellen uit een voorgenomen serie van 37
alleen kunnen worden aangeschaft als het financiële kader uit 2013 wordt verlaten;


tevens constaterende dat de Algemene Rekenkamer de voortgang van het F-35-project
in 2013 heeft gevalideerd vanwege dat financiële kader;


verzoekt de regering, de aanschaf van de drie F-35 uit te stellen totdat de financiering
geregeld is, binnen de valideringsvoorwaarden van de Algemene Rekenkamer,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over de schade in rekening brengen bij de nalatige producenten

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 22
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de schade aan de watermistinstallatie niet in rekening wordt gebracht
bij de verantwoordelijke nalatige producenten;


van mening dat dit in strijd is met de aanpak die ten koste gaat van de Defensiebegroting
of in ieder geval de staatsmiddelen;


verzoekt de regering, de schade naar rato in rekening te brengen bij de producenten
die deze onvoldoende kwaliteit hebben geleverd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over afzien van plaatsing van de SMART-L-radar

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 23
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanschaf van drie SMART-L-radars voor de LC-fregatten is uitgesteld
als gevolg van capaciteitsproblemen van de Defensieorganisatie;


voorts constaterende dat één SMART-L in 2019 wel zal worden geplaatst op een LC-fregat;

van mening dat de SMART-L-radar een onderdeel kan zijn van het ballistische raketschild
en daarmee een negatieve bijdrage levert aan de wapenwedloop;


verzoekt de regering, ook af te zien van plaatsing van deze SMART-L-radar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Belhaj over de planning van de verwerving van gevechtskleding en uitrusting

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 24
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, zoals reeds gemeld in onder andere de inzetbaarheidsrapportage,
de materiële gereedheid van eenheden niet volledig op orde is en dat dit een onwenselijke
situatie is;


constaterende dat de werkgever verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van
voldoende juiste kleding en uitrusting aan militairen;


constaterende dat op dit moment de Tweede Kamer wel geïnformeerd wordt over het Defensie
Operationeel Kledingsysteem (DOKS) en het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS),
maar dat dit op abstractieniveau is geformuleerd terwijl meer gedetailleerde informatie
ontbreekt om de voortgang te kunnen controleren;


overwegende dat van groot belang is dat het Defensiepersoneel over voldoende juiste
kleding en uitrusting kan beschikken om veilig zijn of haar werk te doen en dit noodzakelijk
is voor de gereedheid;


verzoekt de regering, om over de (jaarlijkse) planning en de uitvoeringsvoortgang
van de centraal te verwerven gevechtskleding en uitrusting van militairen aan de Kamer
te rapporteren;


verzoekt de regering tevens, om over de gepleegde werkzaamheden van het interventieteam
(het loket waar Defensiepersoneel terecht kan voor problemen met kleding en uitrusting)
naar de Kamer te rapporteren, specifiek over de afhandelingen van problemen met kleding
en uitrusting,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zt�rk over de onverkorte zorgplicht voor Defensiepersoneel

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 274
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Staatssecretaris van Defensie geen goed werkgeverschap heeft laten
zien;


spreekt uit dat de Staatssecretaris van Defensie een onverkorte zorgplicht heeft voor
het Defensiepersoneel,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zt�rk over de Nederlandse militairen direct voorzien van alle basisvoorzieningen

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 275
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoekswerk van Trouw en Nieuwsuur is gebleken dat er Nederlandse
steun is geleverd aan terroristische groeperingen;


van mening dat het schandalig is dat Nederlandse militairen zelf hun uitrusting moeten
kopen, terwijl terroristische groeperingen in het buitenland deze spullen geschonken
krijgen;


verzoekt de regering, om per ommegaande Nederlandse militairen te voorzien van alle
basisvoorzieningen in plaats van het steunen van terroristische groeperingen in het
buitenland,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Baudet over het zo snel mogelijk verbeteren van de organisatie op het ministerie

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
27 830
Materieelprojecten


Nr. 276
MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Defensie overduidelijk tekortschiet om de structurele
problemen op het gebied van materieel op effectieve wijze aan te pakken;


overwegende dat de problemen alleen kunnen worden aangepakt door een daadkrachtige
Defensieorganisatie;


roept de regering op om op de kortst mogelijke termijn de vereiste concrete stappen
te zetten om de organisatie op het ministerie te verbeteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Baudet over het opschroeven van de NAVO-bijdrage naar 2%

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 277
MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat telkens weer ernstige tekortkomingen bij Defensie aan het licht
komen, van gebrekkige kleding tot gebrek aan wapens en munitie, van armoedige en ongezonde
kazernes tot problemen met de voedselvoorziening;


constaterende dat de tekorten bij Defensie structureel van aard zijn en zich over
de hele linie beginnen te manifesteren;


overwegende dat het Ministerie van Defensie met het huidige budget niet in staat blijkt
deze problemen daadkrachtig aan te pakken;


roept de regering, op de uitgaven voor Defensie conform de verplichtingen in het NAVO-verdrag
op te schroeven naar 2% van het bbp,


en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Diks over verhogen van de toeslagen van Defensiepersoneel

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 26
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is om de arbeidsvoorwaarden van Defensiepersoneel komende
periode te verbeteren, zowel ten gunste van de personele vulling bij Defensie als
blijk van waardering voor de mensen die vaak onder moeilijke omstandigheden onze veiligheid
bewaken;


constaterende dat het principeakkoord voor de arbeidsvoorwaarden van Defensiepersoneel
door de leden is afgewezen;


overwegende dat de arbeidsvoorwaarden bij Defensie momenteel niet meer aansluiten
bij de huidige arbeidsmarkt, en dat dit een grote rol speelt bij de op gang gekomen
irreguliere uitstroom van Defensiepersoneel;


verzoekt de regering, te bezien of de toeslagen van Defensiepersoneel voor onregelmatige
dienst, overwerk, training of uitzending verhoogd kunnen worden, te dekken vanuit
de Aanvullende Post op de begroting van het Ministerie van Financiën, en de Kamer
hierover voor het kerstreces te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Diks over inzicht in de plannen voor verbetering van de bedrijfsvoering

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 27
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het Ministerie van Defensie meerdere trajecten, actieplannen
en programma's zijn gestart om de bedrijfsvoering binnen de Defensieorganisatie te
herstellen;


overwegende dat het van belang is voor zowel Kamer als kabinet om overzicht en regie
te houden op al deze initiatieven, de samenhang hiertussen en de resultaten die worden
bereikt;


verzoekt de regering, jaarlijks bij de begroting een integraal inzicht te verschaffen
in de actieplannen, programma's en trajecten die tot doel hebben de bedrijfsvoering
bij de Defensieorganisatie te verbeteren, de onderlinge samenhang toe te lichten en
de geboekte resultaten in kaart te brengen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Kerstens over een goede cao voor het Defensiepersoneel

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 28
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in de Defensienota 2018 heeft aangegeven allereerst in
de mensen van Defensie te gaan investeren;


constaterende dat het deze zomer tot stand gekomen onderhandelingsresultaat voor een
nieuwe cao onlangs door de mensen van Defensie bij grote meerderheid is afgewezen;


constaterende dat het ontbreken van goede arbeidsvoorwaarden een belangrijke reden
is voor Defensiepersoneel om de dienst te verlaten;overwegende dat een goede cao een basis kan bieden om het geschonden
vertrouwen van het personeel in de top van Defensie te herstellen;van mening, dat met spoed tot een goede cao moet worden besloten die recht doet aan
de zorgen en de kritiek die het Defensiepersoneel heeft geuit rond het afwijzen van
een eerder overeengekomen cao-resultaat;

verzoekt de regering om samen met de vakbonden, en gedragen door het Defensiepersoneel,
een goede cao overeen te komen,en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens/Karabulut over de verslechtering van de militaire pensioenregeling

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 29
MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN KARABULT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in verband met het afwijzen van het onderhandelingsresultaat voor
een nieuwe Defensie-cao per 1 januari aanstaande een algehele verslechtering van de
militaire pensioenregeling dreigt;


constaterende dat dat een averechts effect heeft op het noodzakelijke herstel van
vertrouwen van medewerkers in hun organisatie;


overwegende dat vakorganisaties hebben aangekondigd een juridische procedure te zullen
opstarten teneinde die verslechtering te voorkomen, alsook dat dat niet bijdraagt
aan de voor herstel van vertrouwen noodzakelijke goede verhoudingen;


overwegende dat ook Defensie als werkgever bij een en ander niet gebaat is;

verzoekt de regering, zich net als vakorganisaties expliciet uit te spreken tegen
bedoelde verslechtering van de pensioenregeling alsook samen met vakorganisaties actie
te ondernemen richting het pensioenfonds teneinde de hierboven bedoelde verslechtering
te voorkomen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kerstens
Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens over een gezamenlijk aanbod op de arbeidsmarkt door Defensie, brandweer en politie

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 30
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorkomen moet worden dat sectoren als bijvoorbeeld Defensie, brandweer
en politie in toenemende mate elkaars concurrent worden op de arbeidsmarkt;constaterende dat het daarentegen juist mogelijk zou moeten zijn om als genoemde sectoren
gezamenlijk een aanbod op de arbeidsmarkt te doen door bijvoorbeeld intersectorale
carrièrepaden aan te bieden die zowel werknemers

als desbetreffende sectoren meer zekerheid kunnen opleveren;


verzoekt de regering, de mogelijkheden daartoe te verkennen, in beeld te brengen,
en de Kamer vervolgens op de hoogte te stellen van concrete acties in dezen, alsmede
de resultaten daarvan,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Belhaj over duidelijke doelstellingen voor het programma Behoud en Werving

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 31
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit kabinet extra investeert om de basisgereedheid van de krijgsmacht
weer volledig op orde te krijgen;


constaterende dat de problemen met de personele vulling en de beschikbaarheid van
de ondersteunende eenheden het herstel van de gereedheid van de krijgsmacht vertragen;


overwegende dat het programma Behoud en Werving van personeel en de aanvullende maatregelen
inzage geeft in alle maatregelen die genomen worden voor herstel van de krijgsmacht
op personeelsgebied, maar het totale beeld ontbreekt;


overwegende dat er geen expliciete doelstellingen per beleidsonderdeel zijn geformeerd
evenals de daarbij benodigde middelen en er daardoor onduidelijkheid is met betrekking
tot de totale voortgang van het programma Behoud en Werving;


verzoekt de regering, om het programma Behoud en Werving en de daarbij behorende aanvullende
maatregelen te kwantificeren met concreet meetbare doelstellingen, een tijdsplanning
en de daarbij benodigde financiële middelen en over de voortgang voortaan bij de personeelsrapportage
te rapporteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Agema over de backpay uitkeren aan alle oorspronkelijk in aanmerking komende rechthebbenden

18 december 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

20 454
Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen


Nr. 135
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 11 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering bij aanvang 1.020 rechthebbenden voor de backpayregeling
identificeerde;


constaterende dat slechts 594 rechthebbenden hun backpay kregen;

verzoekt de regering, de backpay aan alle 1.020 oorspronkelijk voor de backpayregeling
in aanmerking komende rechthebbenden, of hun nabestaanden, uit te keren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Agema over de backpayregeling openstellen voor rechthebbenden die werden afgewezen wegens gebrek aan papieren bewijs

18 december 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

20 454
Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen


Nr. 136
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 11 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er mogelijk rechthebbenden op de backpayregeling afgewezen zijn
wegens het ontbreken van een aanstellingsbewijs of het ontbreken van andere op papieren
gevraagde bewijzen;


van mening dat de Staatssecretaris van VWS aangeeft dat de backpayregeling ook toegekend
kan worden op basis van getuigenissen, foto's en fysieke kenmerken van verblijf in
een jappenkamp;


constaterende dat de Staatssecretaris aangegeven heeft de backpayregeling direct te
heropenen indien zich nieuwe rechthebbenden aandienen;


verzoekt de regering, de backpayregeling open te stellen voor rechthebbenden die werden
afgewezen wegens het gebrek aan papieren bewijs, maar wel getuigenissen, foto's of
fysieke bewijzen hebben overlegd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over meer transparantie over burgerslachtoffers door wapeninzet

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 665
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pas na berichtgeving hierover in de media Nederland erkent verantwoordelijk
te zijn voor een luchtaanval waarbij tientallen burgers zijn gedood;


constaterende dat het beleid van de regering is om niet of nauwelijks informatie te
delen over burgerslachtoffers tijdens missies;


van mening dat in een democratie de volksvertegenwoordiging op de hoogte dient te
zijn over de gevolgen van wapeninzet tijdens missies, ook als dit slecht nieuws is;


van mening dat de Kamer veel eerder geïnformeerd had kunnen en moeten worden over
de gevolgen van luchtaanvallen in Irak en Syrië;


veroordeelt dit beleid en roept de regering op in de toekomst veel transparanter te
zijn over burgerslachtoffers als gevolg van wapeninzet, juist ook tijdens missies,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Öztürk over ontheffing van de voormalige minister van Defensie uit haar VN-functie

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 667
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voormalige Minister van Defensie de Kamer meerdere malen bewust
onjuist heeft geïnformeerd inzake de burgerslachtoffers die zijn gevallen bij het
Nederlandse militaire optreden in Irak;


constaterende dat dit voor veel leed heeft gezorgd bij de nabestaanden en dat het
handelen van de voormalige Minister van Defensie indruist tegen het recht op informatie
van de Kamer;


constaterende dat de voormalige Minister van Defensie op dit moment een functie bekleedt
bij de Verenigde Naties in nota bene Irak;


van mening dat deze functie niet verenigbaar is met het handelen van de voormalige
Minister van Defensie ten tijde van haar ministerschap;


verzoekt de regering, om er bij de Verenigde Naties op aan te dringen dat de voormalige
Minister van Defensie wordt ontheven uit haar huidige functie,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Belhaj/Voordewind over een vrijwillige schadevergoeding voor de nabestaanden

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 668
MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er minimaal 74 burgerslachtoffers te betreuren zijn als direct gevolg
van Nederlandse wapeninzet;


verzoekt de regering, om binnen de begroting van Defensie middelen vrij te maken voor
vrijwillige schadevergoeding richting de nabestaanden en de gemeenschappen in kwestie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Voordewind

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj over maximale transparantie over burgerslachtoffers bij luchtaanvallen

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst
27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 669
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat transparantie over burgerslachtoffers tot op heden ontoereikend
is;


overwegende dat coalitiepartners zoals de VS en Australië wel rapporteren over het
aantal burgerslachtoffers door luchtaanvallen;


verzoekt de regering, om maximale transparantie te betrachten over burgerslachtoffers
bij luchtaanvallen door de Kamer te informeren over data en locaties van luchtaanvallen,
met inachtneming van de veiligheid van militairen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie De Roon over zelfstandig beslissen over aanbesteden van Defensieprojecten

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 19
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de besluitvorming over onze krijgsmacht steeds meer aan Europese
ketenen is gebonden;


overwegende dat Nederland een soeverein land moet zijn dat zelfstandig over aanbestedingen
ten behoeve van Defensie behoort te kunnen beslissen;


verzoekt de regering, zo veel mogelijk ruimte te nemen bij het aanbesteden van Defensieprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie De Roon over de inzet van de Reaper-drones

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst
35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 20
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland eind 2020 de eerste MQ-9 Reaper-drones geleverd krijgt;

overwegende dat we de MQ-9 Reaper bewapend in moeten kunnen zetten omdat daarmee de
slagkracht van de krijgsmacht aanzienlijk wordt vergroot;


verzoekt de regering, de daarvoor benodigde stappen binnen het Defensiematerieelproces
te zetten,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie De Roon over beëindigen van alle activiteiten gericht op het werven van personen met een buitenlandse nationaliteit

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 21
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister een onderzoek wil instellen naar de haalbaarheid en
wenselijkheid om onze krijgsmacht te vullen met niet-Nederlanders;


overwegende dat Defensiepersoneel de Nederlandse normen en waarden behoort te vertegenwoordigen
en te verdedigen;


verzoekt de regering, dat onderzoek niet in te stellen en alle activiteiten gericht
op de werving van personen met een buitenlandse nationaliteit met onmiddellijke ingang
te beëindigen,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie De Roon over afschaffing van de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht Defensie-ambtenaren

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 22
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het financieren van Turkije door de Nederlandse belastingbetaler afgelopen
moet zijn;


overwegende dat de regering, ondanks een eerder aangenomen motie van de PVV over het
afschaffen van de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren, er
niet in slaagt om deze regeling af te schaffen doordat toestemming ontbreekt van vakcentrales;


gezien artikel 1b van de Militaire Ambtenarenwet 1931, dat voorziet in de mogelijkheid
om bij bijzondere omstandigheden af te wijken van het militair ambtenarenrecht, en
zo dus ook van de vereiste toestemming van vakcentrales;


verzoekt de regering, per direct een einde te maken aan de Regeling faciliteiten Turkse
dienstplicht defensie-ambtenaren, desnoods door het ontbreken van toestemming van
vakcentrales te passeren door toepassing van artikel 1b van de Militaire Ambtenarenwet
1931,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 23
MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de MQ-9 Reaper nu nog onbewapend is;

verzoekt de regering, om de Kamer te informeren of de behoeftestelling aangepast dient
te worden teneinde de Reaper te bewapenen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bosman
Van Helvert
Voordewind
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over het individueel checken van gegevens bedoeld voor buitenlandse veiligheidsdiensten

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 24
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de CTIVD heeft geconcludeerd dat de veiligheidsdiensten onzorgvuldig
hebben gehandeld bij het delen van verzamelde gegevens met buitenlandse veiligheidsdiensten,
waaronder door al aan te nemen dat gegevens zijn geëvalueerd in de zin van de Wet
inlichtingen- en veiligheidsdiensten wanneer ze categorisch of geautomatiseerd zijn
gecheckt;


verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de MIVD en de AIVD gegevens pas als
geëvalueerd beschouwen ten behoeve van het delen van gegevens met buitenlandse diensten,
indien de gegevens individueel zijn gecheckt op hun inhoud,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over afzien van het verspreiden van nepnieuws voor militaire doeleinden

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 25
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris van Defensie heeft aangegeven te willen onderzoeken
of Defensie nepnieuws kan inzetten voor militaire doeleinden;


overwegende dat de strijd tegen nepnieuws van vitaal belang is voor het beschermen
van democratische samenlevingen, en dat het dus van belang is dat de Nederlandse overheid
nepnieuws bestrijdt in plaats van creëert;


verzoekt de regering, af te zien van het verspreiden van nepnieuws voor militaire
doeleinden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Helvert c.s. over gebruikmaken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor klimaatdoelen

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 26
MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie nog geen middelen gereserveerd heeft voor de uitvoering
van de Operationele Energie Strategie;


constaterende dat voor het op orde krijgen van de vastgoedportefeuille bij Defensie
een forse extra investering nodig is;


verzoekt de regering, Defensie nadrukkelijk aan te laten sluiten bij en gebruik te
laten maken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor het realiseren van klimaatdoelen;


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Helvert
Bosman
Stoffer
Hiddema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Helvert c.s. over verder invulling geven aan het nationaal plan bij de NAVO

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 27
MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op de aanstaande NAVO-top op 3 en 4 december in Londen de voortgang
in kaart gebracht wordt van de implementatie van de nationale plannen;


constaterende dat de regering bij het door Nederland ingediende nationaal plan de
intentie heeft uitgesproken om structureel te investeren in een aantal prioritaire
capaciteiten;


overwegende dat Nederland met de extra middelen uit de Voorjaarsnota 2019 slechts
gedeeltelijk of helemaal geen invulling geeft aan het eigen nationaal plan op het
gebied van F-35 jachtvliegtuigen, alsmede vuurkracht op land en zee;


verzoekt de regering, nog in deze kabinetsperiode verder invulling te geven aan het
nationaal plan bij de NAVO,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Helvert
Bosman
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut c.s. over beschikbaar stellen van details over de inzet van F-16's boven Irak en Syrië

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 28
MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onafhankelijke organisaties geregeld veel meer burgerslachtoffers
rapporteren als gevolg van luchtaanvallen tegen IS dan de coalitie onder leiding van
de VS doet;


overwegende dat er onduidelijkheid blijft bestaan over betrokkenheid van coalitielanden
bij aanvallen waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen;


overwegende dat de inzet van Nederlandse F-16's in de strijd tegen IS vorig jaar is
beëindigd;


verzoekt de regering, details over de inzet van F-16's boven Irak en Syrië beschikbaar
te stellen, zodat nagegaan kan worden of Nederlandse luchtaanvallen hebben geleid
tot burgerslachtoffers,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Kerstens
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over een jaarlijks rondetafelgesprek over operaties in het kader van artikel 100-missies

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 29
MOTIE VAN HET LID KARABULUT 

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland al jarenlang deelneemt aan militaire missies;

constaterende dat de regering grotere openheid over lopende missies en over het beleid
van speciale operaties wil geven;


verzoekt de regering, mee te werken aan een jaarlijks rondetafelgesprek van de Kamer
over operaties in het kader van artikel 100-missies en eventuele speciale operaties,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over niet voldoen aan de wens om 2% van het bbp te besteden aan de Defensiebegroting

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 30
MOTIE VAN HET LID KARABULUT 

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland er in de periode tot 2024 niet toe zal overgaan om te
voldoen aan de wens om 2% van het bruto binnenlands product te besteden aan de Defensiebegroting;


van mening dat dat om internationaal-politieke en om binnenlandse sociale redenen
ook niet gewenst is;


verzoekt de regering, de NAVO te melden af te zien van het streven om 2% van het bruto
binnenlands product aan de Defensiebegroting te voldoen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Kwint over de middelen voor de onderzeeboten inzetten om het lerarentekort aan te pakken

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 31
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KWINT

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de in de komende jaren geplande uitgaven voor de onderzeeboten
te heroverwegen en deze middelen eerst in te zetten om het lerarentekort te dichten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De nader gewijzigde motie Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 32
MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tolken die zich hebben ingezet voor de Nederlandse krijgsmacht een
bijzondere positie hebben en daarom waardering en indien nodig bescherming verdienen;


constaterende dat personen die zich hebben ingezet voor internationale militaire missies
in Afghanistan, met name tolken en bewakers, in de update van de EASO Country Guidance
over Afghanistan worden aangemerkt als systematisch vervolgde groep en doelwit van
de Taliban;


verzoekt de regering, het beschermingsbeleid voor tolken in lijn te brengen met de
EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep aan
te merken, en wanneer Defensie bij toekomstige militaire missies tolken behoeft, de
voorkeur te geven aan het werken met tolken die een contract hebben met de Nederlandse
Staat en daarin vast te leggen dat zij bescherming verdienen wanneer zij in direct
en persoonlijk gevaar komen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Voordewind

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens over efficiënte verbetermaatregelen voor de Koninklijke Militaire Academie

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 33
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de cultuur op de Koninklijke Militaire Academie negatieve aspecten
kent die blijven bestaan zolang we blijven opleiden als we deden;


overwegende dat verbetermaatregelen die in het verleden zijn voorgesteld en ingevoerd
niet tot de nodige verbetering hebben geleid;


verzoekt de regering, bij het zoeken naar efficiënte verbetermaatregelen ook de mogelijkheden
te bezien van het aannemen van mensen van buiten Defensie op functies die in aansturing
en begeleiding cruciaal zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens over middelen uit RVU-boetes ten goede laten komen aan Defensiemedewerkers

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 35
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie heeft laten weten bezwaar aan te tekenen tegen de in het
verleden door de Belastingdienst opgelegde RVU-boetes ingeval van leeftijdsontslag;


overwegende dat hiermee aanzienlijke bedragen zijn gemoeid;

verzoekt de regering, indien Defensie in het gelijk gesteld zal worden, de middelen
die hiermee gemoeid zijn ten goede te laten komen aan de medewerkers van Defensie,
bijvoorbeeld in de vorm van een aantrekkelijk functie- en beloningsgebouw,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens over veteranenontmoetingscentra

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 36
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veteranenontmoetingscentra een belangrijke rol spelen in het sociale
leven van veel veteranen;


overwegende dat het de taak van gemeenten is bedoelde centra in voorkomende gevallen
te ondersteunen;


overwegende dat het kan voorkomen dat een veteranenontmoetingscentrum desondanks in
de problemen komt;


verzoekt de regering, in zo'n geval in overleg met de desbetreffende gemeente maatwerk
te leveren, zodat bedoeld centrum een ontmoetingsplek voor veteranen kan blijven,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens over de schaderegeling chroom-6

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 37
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vrijgemaakte middelen voor de schaderegeling chroom-6 niet volledig
zullen worden aangewend;


constaterende dat de gevolgen van het werken met chroom-6 tot de dag van vandaag doorwerken;

constaterende dat Defensie heeft erkend dat ze in dezen als werkgever ernstig is tekortgeschoten;

verzoekt de regering, te bezien op welke wijze de resterende middelen door middel
van een gebaar jegens betrokkenen kunnen worden aangewend, en de Kamer hierover bij
de Voorjaarsnota te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Voordewind c.s. over voormalige Turkse delen van het F-35-programma naar Nederland halen

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 38
MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Turkije geschorst is binnen het internationale F-35-programma;

overwegende dat het aandeel van Nederland in de kosten van het project hierdoor gestegen
is;


overwegende dat de eerder aan Turkije toebedeelde assemblage van componenten van de
F-35 elders zullen moeten worden ondergebracht;


overwegende dat het onderhoud van de F-35 nu niet in Turkije zal plaatsvinden;

overwegende dat Nederland een level 2-land is in het F-35 programma;

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat de delen van het F-35-project die
vanwege de schorsing van Turkije elders moeten worden ondergebracht naar Nederland
worden gehaald,


en gaat over tot de orde van de dag.


Voordewind
Bosman
Van Helvert
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Stoffer over prioriteit geven aan een zo spoedig mogelijke implementatie van GrIT

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 39
MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat informatiegestuurd optreden steeds belangrijker wordt;

overwegende dat een goed functionerend en veilig basis-IT-systeem in de vorm van het
GrIT op dit moment nog onvoldoende van de grond komt;


verzoekt de regering, nadrukkelijk prioriteit te geven aan een zo spoedig mogelijke
implementatie van het GrIT, en de Kamer te informeren over het bijbehorende budget,


en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Öztürk over geen cyberoorlog zonder expliciete parlementaire goedkeuring

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst
35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 42
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland is verwikkeld in activiteiten op het gebied van cyberoorlog;

overwegende dat daarvoor geen expliciete parlementaire goedkeuring voor gegeven is
aan de hand van een artikel 100-brief;


overwegende dat de risico's voor repercussies aanwezig zijn, onder andere in de vorm
van internetstoringen, verstoring van het betalingsverkeer en grote economische schade
voor de economie en de bevolking;


verzoekt de regering, geen activiteiten te ontplooien op het gebied van cyberoorlog,
zonder de expliciete parlementaire goedkeuring daarvoor,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Öztürk over een fonds voor burgerslachtoffers

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 41
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland betrokken is geweest bij bombardementen die hebben geleid
tot de dood van ten minste 74 onschuldige slachtoffers;


overwegende dat onduidelijk is wat Nederland gaat doen voor de nabestaanden van deze
slachtoffers;


overwegende dat landen als de VS, het VK en Australië compensatieregelingen hebben
voor slachtoffers van hun bombardementen;


verzoekt de regering, om een fonds op te richten om de burgerslachtoffers en hun nabestaanden
van Nederlandse bombardementen te compenseren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj over de voor- en nadelen van een alternatieve financiering van een nog te starten materieelproject

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 10
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 oktober 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een nieuw concept uit te werken van een nog te starten materieelproject,
waarbij alternatieve financiering het uitgangspunt is, en de Kamer te informeren over
de voor- en nadelen in relatie tot de huidige financieringswerkwijze,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140