FVD stemt voor salarisverhoging in de zorg

Stem FVD: Voor | Uitkomst: Verworpen

De mensen die het belangrijke werk doen in de zorg moeten beter beloond worden.

Lees meer

Alle stemmingen

Stemmingen per standpunt
ALLE STEMMINGEN
TITEL FVD UITKOMST

De motie Baudet over helderheid van de minister-president over zijn persoonlijke carriëreambities

20 september 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 43
MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisnemende van de aanzwellende geruchten dat Minister-President Rutte kandidaat
is voor een Europese topfunctie;


spreekt de zorg uit dat de Minister-President vanwege persoonlijke carrièreambities
het Nederlands belang niet optimaal zal behartigen bij de ingrijpende onderhandelingen
die aan de orde zijn in Europees verband;verzoekt de Minister-President, helderheid te verschaffen over zijn persoonlijke carrièreambities
en in dat kader de volgende verklaring af te leggen:

«Tijdens deze kabinetsperiode zal ik me niet kandidaat stellen voor een Europese topfunctie
noch een kandidaatstelling aanvaarden. Als ik genomineerd word, zal ik een dergelijke
topfunctie niet accepteren. Als ik benoemd word, zal ik het ambt niet aanvaarden.»,en gaat over tot de orde van de dag.


Baudet
Hiddema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Wiersma/Van der Molen over de verdere uitwerking van een leven lang leren

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 012
Leven Lang Leren


Nr. 78
MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een leven lang leren effect heeft op verschillende beleidsterreinen
waaronder onderwijs en scholing, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid;


overwegende dat het kabinet in het regeerakkoord heeft afgesproken het overheidsbeleid
rond scholing en een leven lang leren te willen bundelen en dat het een leercultuur
wil bewerkstelligen;


constaterende dat hier inspanningen vanuit verschillende ministeries voor zijn vereist;

verzoekt de regering, in haar verdere uitwerking voor de zomer mee te nemen hoe een
leven lang leren van grotere waarde in de sociale zekerheid kan worden gemaakt, hoe
overheidsbeleid beter wordt ingezet om de gewenste leercultuur te bewerkstelligen,
en daarnaast specifiek aandacht te besteden aan de krapte op de arbeidsmarkt en het
bundelen van de inspanningen rond scholing vanuit alle ministeries, opdat er eenduidigheid
in beleid ontstaat en Nederlanders weten waar ze aanspraak op kunnen maken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Wiersma
Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over deelname van laaggeletterden aan beroepsgerichte scholing

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 012
Leven Lang Leren


Nr. 84
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor mensen die laaggeletterd zijn de toegang tot een leven lang
leren veel beperkter wordt gevonden dan voor andere mensen en zij daardoor een groot
risico lopen om op een bepaald moment in hun leven ook de toegang tot de arbeidsmarkt
definitief te verliezen;


overwegende dat in Nederland veel laaggeletterd arbeidspotentieel onderbenut blijft
doordat de betrokken mensen niet de weg weten te vinden naar mogelijkheden om zich
te ontwikkelen;


verzoekt de regering om, bij de uitwerking van flexibilisering van het mbo-onderwijs
voor volwassenen en de toekomst van de aanpak van laaggeletterdheid nadrukkelijk mee
te wegen hoe, in aansluiting op alfabetiseringscursussen, de deelname van laaggeletterden
aan beroepsgerichte scholing kan worden bevorderd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over een leven lang leren voor leraren

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over een leven lang leren voor iedereen

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 012
Leven Lang Leren


Nr. 87
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkende alleenstaande ouders nu moeilijk of niet kunnen om- of
bijscholen door voorwaarden voor omscholing en praktijkleren en door risico's in de
inkomenssfeer;


van mening dat het principe van een leven lang leren voor iedereen toegankelijk moet
zijn;


roept de regering op, zich in te zetten, een leven lang leren voor iedereen mogelijk
te maken op een wijze zodat ook genoemde werkende alleenstaande ouders zeker zijn
van scholingsmogelijkheden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van der Molen c.s. over opleidingstrajecten op maat voor zijinstromers

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 012
Leven Lang Leren


Nr. 88
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in het kader van een leven lang leren belangrijk is om zijinstromers
beter te faciliteren en dat er vooral in de zorg en in het onderwijs dringend behoefte
is aan zijinstromers;


tevens overwegende dat steeds meer organisaties in samenwerking met roc's opleidingstrajecten
op maat aanbieden, maar bij de uitvoering, financiering en werving onder zijinstromers
aanlopen tegen wettelijke bepalingen die voorschrijven dat een mbo-opleiding altijd
drie jaren zou moeten duren, terwijl voor zijinstromers vanwege hun expertise en ervaring
een kortere opleiding veelal voldoende is en deze lange studieduur ook vaak zijinstromers
afschrikt;


voorts overwegende dat het kabinet voornemens is te komen tot flexibilisering in het
mbo;verzoekt het kabinet:


1. voor specifieke doelgroepen die al relevante expertise en werkervaring bezitten, artikel
7.2.4a, lid C en lid D van de Wet op educatie en beroepsonderwijs, voor zover nodig,
dusdanig aan te passen dat respectievelijk vakopleidingen korter dan twee studiejaren
(lid C) en middenkaderopleidingen korter dan drie studiejaren (lid D) mogelijk worden
gemaakt;2. de Kamer hierover te informeren voor het komende zomerreces,

en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Wiersma

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint/Beertema over salarissen van bestuurders in de onderwijs-cao

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 286
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN BEERTEMA

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat beloningen van bestuurders in het onderwijs in veel gevallen niet
onder de onderwijs-cao vallen;


constaterende dat ook bestuurders in het onderwijs taken verrichten die binnen het
onderwijs vallen;


verzoekt de regering om, alle salarissen, ook die van bestuurders, onder te brengen
in de onderwijs-cao,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Beertema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint/Westerveld over landelijk registreren van het lerarentekort

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 287
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het lerarentekort op dit moment wordt geregistreerd door vrijwilligers
via de website lerarentekortisnu.nl en nog niet alle scholen hierbij aangesloten zijn;


overwegende dat de registratie van het lerarentekort een taak is van het Ministerie
van OCW, zodat er een landelijk beeld kan ontstaan over hoeveel uitval er is en welke
noodgrepen scholen doen om leerlingen niet naar huis te hoeven sturen en in welke
regio's er een succesvolle aanpak van het lerarentekort is;


verzoekt de regering, de problematiek van het lerarentekort in de praktijk in kaart
te brengen door landelijk te gaan registreren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld over middelen voor de maatschappelijke diensttijd inzetten tegen het lerarentekort

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 291
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op termijn 100 miljoen euro structureel wordt uitgetrokken voor
de maatschappelijke diensttijd;


overwegende dat het bestrijden van het lerarentekort een grotere prioriteit heeft;

verzoekt de regering om, de middelen die voor de maatschappelijke diensttijd zijn
gereserveerd in te zetten voor het bestrijden van het lerarentekort,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint/Westerveld over een maximum aan de uitgaven voor uitzendkrachten

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 289
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uitzend- en detacheringsbureaus leraren die al in loondienst zijn
wegkapen op scholen, door bijvoorbeeld hogere salarissen te bieden, waarmee het lerarentekort
op scholen wordt vergroot en deze scholen uiteindelijk weer via die bureaus het tekort
moeten opvullen;


overwegende dat onderwijsgeld weglekt naar dit soort bureaus omdat leraren via deze
weg veel duurder zijn voor scholen dan hen direct in loondienst te nemen;


verzoekt de regering om, samen met scholen voorstellen te doen over een maximumpercentage
van de lumpsum dat scholen mogen uitgeven aan uitzend- en detacheringskrachten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld/Van den Hul over het wettelijk collegegeld voor alle studenten

03 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 292
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen met een tweede opleiding in de richting gezondheidszorg of
onderwijs het instellingscollegegeld moeten betalen;overwegende dat de hoge kosten van het instellingscollegegeld een grote drempel zijn;
constaterende dat als we niets doen het lerarentekort in tien jaar stijgt naar 16.000
banen in het primair onderwijs en naar 1.500 in het voortgezet onderwijs;verzoekt de regering, de lerarenopleidingen aan te spreken op hun maatschappelijke
rol en hun te vragen om het wettelijke collegegeld te hanteren voor alle studenten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld/Van den Hul over een meerjarig deltaplan voor de bestrijding van het lerarentekort

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 293
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering verschillende plannen heeft aangekondigd om het lerarentekort
terug te dringen, maar er geen concrete berekeningen zijn van de verwachte resultaten;


verzoekt de regering, een meerjarig deltaplan te maken voor de bestrijding van het
lerarentekort, waarbij verschillende maatregelen in samenhang worden bezien, inclusief
een tijdslijn met wanneer welke maatregelen worden genomen, door wie en met welk beoogd
resultaat,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld/Kwint over bezoldiging van toezichthouders in het onderwijs

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 294
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot deel van de toezichthouders in het primair en voortgezet
onderwijs onbezoldigd zijn;


constaterende dat in het hoger onderwijs juist alle toezichthouders bezoldigd zijn
en ruim € 10.000 per jaar krijgen;


verzoekt de regering, nut en noodzaak van toezichthouders in het onderwijs te onderzoeken
in relatie tot de bezoldiging die zij krijgen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Meenen/Rog over het bestuur van de Onderwijsco_peratie overdragen

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 295
MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het van groot belang is voor het Nederlandse onderwijs dat leraren
zich organiseren in een zelfbewuste, professionele beroepsgroep;


constaterende dat de Onderwijscoöperatie beoogd was deze rol te vervullen;

constaterende dat de Onderwijscoöperatie hierin niet geslaagd is, en nimmer het noodzakelijke
draagvlak en het vertrouwen van leraren heeft verworven;


constaterende dat door de bestuurlijke constructie de Onderwijscoöperatie nooit van,
voor en door de leraren zal zijn;


overwegende dat recente ontwikkelingen, zoals PO in actie, aantonen dat het mogelijk
is om de beroepsgroep zelfbewust en professioneel te verenigen;


verzoekt de regering, te bevorderen dat op een zo kort mogelijke termijn het bestuur
van de Onderwijscoöperatie wordt overgedragen aan een interim--bestuur van leraren
die het vertrouwen hebben van de beroepsgroep;


verzoekt de regering voorts, dit interim--bestuur alle ruimte te geven de taken en
bevoegdheden van de huidige coöperatie die op draagvlak kunnen rekenen te behouden,
en de overdracht naar een definitief bestuur voor te bereiden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Meenen
Rog

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul c.s. over het dichten van de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 296
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat we allemaal zeker willen zijn van een goede leraar voor de klas;

constaterende dat het werk van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs even
belangrijk is;


van mening dat de loonkloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs te groot en
onterecht is;


van oordeel dat er snel een oplossing voor het lerarentekort in het basisonderwijs
nodig is;


verzoekt de regering, de loonkloof te dichten en bij de Voorjaarsnota meer geld vrij
te maken voor de leraren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Kuzu,
Westerveld
Van Raan
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Rog/Van Meenen over een intersectoraal functiewaarderingstraject

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 297
MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote verschillen bestaan tussen de salarisgebouwen en carrièreperspectieven
in de verschillende onderwijssectoren;


overwegende dat er met name in het primair onderwijs grote onrust is ontstaan over
de verschillen in beloning tussen de sectoren, en dat het functiewaarderingssysteem,
waarop de verschillen in beloning als gevolg van opleidingsniveau, taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden zijn gebaseerd, al langere tijd niet is herzien;


verzoekt de regering, de Stichting van het Onderwijs op te roepen te komen tot een
intersectoraal functiewaarderingstraject, waarbij in ieder geval de lesgevende functies
in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs
worden betrokken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Rog
Van Meenen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Rog over evaluatie van de lerarenbeurs

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923 Werken in het onderwijs


Nr. 298 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bewindspersonen hebben aangekondigd de lerarenbeurs te gaan evalueren;

overwegende dat de middelen die beschikbaar zijn voor de lerarenbeurs in de afgelopen
jaren regelmatig onderbenut bleven;


voorts overwegende dat thans alleen bachelor- en masteropleidingen in aanmerking komen
voor gebruik van de lerarenbeurs;


verzoekt de regering bij de evaluatie nadrukkelijk te overwegen om ook geaccrediteerde
post-hbo-opleidingen voor vergoeding in aanmerking te laten komen en de Kamer over
de uitkomst van die overweging bij de evaluatie te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint c.s. over het verdwijnen van banen en vve-voorzieningen binnen de G37

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 80
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de G37 met de bestuursafspraken voor vve-beleid een kwaliteitsslag
hebben gemaakt en er veel initiatieven zijn gestart om onderwijsachterstanden te bestrijden,
inclusief brede voorzieningen voor peuters;


overwegende dat met de keuze voor één van de vijf scenario's herverdeeleffecten ontstaan
en daardoor opgestarte initiatieven mogelijk zullen verdwijnen doordat er geen geld
meer voor is;


verzoekt de regering, in kaart te brengen wat er in de G37 aan banen en voor- en vroegschoolse
voorzieningen gaat verdwijnen als gevolg van de keuze voor een bepaalde variant,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint c.s. over de middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 81
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vanwege herverdeeleffecten de mogelijkheid bestaat dat sommige
scholen minder geld zullen ontvangen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden
bij hun leerlingen;


constaterende dat er in februari een werkdrukakkoord is gesloten waardoor scholen
extra geld kunnen krijgen voor het verlagen van de werkdruk;


verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat op scholen met een groot aantal leerlingen
met een risico op een onderwijsachterstand de huidige middelen voor het bestrijden
van onderwijsachterstanden gelijk blijven, zodat scholen niet gedwongen worden tot
een keuze tussen het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanpakken van de
werkdruk,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld c.s. over de gevolgen van __n integrale voorziening voor alle peuters

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020 Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 82 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat één integrale voorziening kansenongelijkheid verkleint en de doorgaande
ontwikkellijn naar de basisschool versterkt;


constaterende dat hier bijzonder veel draagvlak voor is bij de brancheorganisaties kinderopvang, gemeenten én het onderwijsveld;

overwegende dat het kabinet verschillende scenario's heeft uitgewerkt over voorschoolse
educatie, maar dat een model met een integrale voorziening ontbreekt;


verzoekt de regering, inzichtelijk te maken wat de educatieve, maatschappelijke en
financiële gevolgen zijn van één integrale voorziening voor alle peuters,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld c.s. over een voorschools aanbod van minimaal zestien uur

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 83
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verschillende brancheorganisaties voor kinderopvang, de VNG,
PO-Raad en BOinK pleiten voor een voorschoolse voorziening voor alle peuters en hebben
berekend dat er voldoende rijksmiddelen beschikbaar zijn om dit realiseren;


verzoekt de regering om, in overleg met deze partijen de mogelijkheid te onderzoeken
of er met de huidige middelen een voorschools aanbod van minimaal zestien uur gedaan
kan worden voor alle peuters,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld over terugvordering van achterstandsmiddelen

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 84
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD 

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bassischolen 32 miljoen euro aan achterstandsmiddelen moeten terugbetalen
als gevolg van strenge controles op de administratie van de gewichtenregeling;


overwegende dat bij twijfel of de informatie klopt de bewijslast bij scholen ligt;

verzoekt de regering om, nogmaals naar de terugvorderingen te kijken en in gevallen
waarbij men twijfelt of de administratie opzettelijk onvolledig was bijgehouden, coulant
te zijn en met de school een oplossing te vinden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over handhaven van vve-voorzieningen

15 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 85
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voor- en vroegschoolse educatie een grote bijdrage kan leveren
aan het tegengaan van ongelijke kansen en het voorkomen van onderwijsachterstanden
op jonge leeftijd;


overwegende dat de aangenomen motie-Yücel c.s. van juni 2016 de regering vroeg kleinere
gemeentes beter in staat te stellen om goede vve-plekken aan te bieden voor kinderen
met achterstanden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het budget van grotere gemeentes
en zonder dat er wordt bezuinigd op het onderwijsachterstandenbeleid;


verzoekt de regering om, deze Kameruitspraak gestalte te geven op een wijze waarbij
gemeenten hun vve-voorzieningen kunnen handhaven en daar geen voorzieningen hoeven
te worden afgebroken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over een landelijk dekkend aanbod voor achterstandsleerlingen

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 020
Aanpak onderwijsachterstanden


Nr. 86
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL 

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een nieuwe indicator heeft laten ontwikkelen voor het
bepalen van het risico op onderwijsachterstanden en scenario's heeft voorgelegd voor
het verdelen van de beschikbare financiële middelen voor gemeenten en scholen;


overwegende dat de motie-Yücel c.s. uit 2015 vroeg om een nieuw te ontwikkelen indicator
voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen;


voorts overwegende dat volgens deze motie ook onderzocht moest worden welke middelen
daarbij nodig zijn voor een effectief en landelijk dekkend vve-aanbod voor alle doelgroepkinderen;


van mening dat, waar je ook woont in Nederland, elke leerling zeker moet zijn van
gelijke kansen in het onderwijs en dat achterstanden voorkomen en aangepakt moeten
worden;


verzoekt de regering, in samenspraak met PO-Raad en gemeenten, in kaart te brengen
wat er nodig is voor een daadwerkelijk effectief en landelijk dekkend aanbod voor
achterstandsleerlingen;


verzoekt de regering voorts, om een stappenplan te maken en de Kamer vóór Prinsjesdag
2018 aan te bieden over een daadwerkelijk effectief en landelijk dekkend aanbod voor
achterstandsleerlingen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kuzu/Van den Hul over extra aandacht voor het gelijkheidsbeginsel

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 362
MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat in Nederland de gelijke rechten van mannen
en vrouwen en etnische minderheden minder ondersteund worden dan in vergelijkbare
landen;


constaterende dat de kennis over burgerschapsonderwijs in Nederland zeer verschillend
is naar onderwijstype;


van mening dat dit zorgelijk is en er zo mogelijk iets aan gedaan moet worden via
goed burgerschapsonderwijs, waaronder kennis van de Grondwet en met name het gelijkheidsbeginsel
van artikel 1;


verzoekt de regering, hier extra aandacht aan te besteden bij de verbetering van het
burgerschapsonderwijs,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kuzu
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kuzu/Van den Hul over het ontwikkelteam Burgerschap

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 363
MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ontwikkelteam Burgerschap zich gaat buigen over het curriculum
van het burgerschapsonderwijs;


van mening dat het ontwikkelteam Burgerschap een afspiegeling zou moeten zijn van
de samenleving;


overwegende dat dit niet het geval is;

verzoekt de regering, zich in te spannen om het ontwikkelteam Burgerschap een afspiegeling
te laten zijn van de samenleving,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kuzu
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld over in gesprek gaan met jongerenorganisaties

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 364
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD 

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jongeren die actief zijn in het verenigingsleven, bij sportclubs
en andere maatschappelijke organisaties een positieve bijdrage leveren aan de samenleving;


overwegende dat burgerschap meer is dan een les op school;

verzoekt de regering, om met jongerenorganisaties in gesprek te gaan en aan hen te
vragen wat zij nodig hebben om nog meer jongeren actief te krijgen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld over een verband tussen prestatiedruk en maatschappelijke betrokkenheid

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 365
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er steeds meer signalen zijn dat leerlingen en studenten vanwege
de prestatiedruk in het onderwijs minder mogelijkheden zien om zich maatschappelijk
in te zetten;


overwegende dat een goed beeld hierover ontbreekt;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre prestatiedruk in het onderwijs ten
koste gaat van maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en studenten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Beertema over burgerschapsonderwijs niet langer vrijblijvend laten zijn

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 367
MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek naar burgerschapscompetenties blijkt dat het kennisniveau
van Nederlandse leerlingen lager is dan in vergelijkbare landen;


constaterende dat onderzoek dit toeschrijft aan een gebrek aan richting die scholen
meekrijgen bij hun maatschappelijke taak;


verzoekt de regering om, het burgerschapsonderwijs niet langer vrijblijvend te laten
zijn en het onderwijs handreikingen voor curricula te geven die zich richten op cultuuroverdracht,
assimilatie en emancipatie, gebaseerd op de gedeelde Nederlandse identiteit, tradities
en normen, op de Nederlandse geschiedenis en de joods-christelijke-humanistische waarden,
die bepalend zijn voor onze Nederlandse samenleving,


en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Özdil over het delen van best practices tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 622
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 19 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tweetalig onderwijs (tto) 30 jaar ervaring heeft met het gebruik
van Engels;


overwegende dat het tto bewezen successen heeft geboekt in taalbeleid, didactische
concepten en een kwaliteitszorgsysteem;


overwegende dat de trainingen van de tto-docenten doorgaans plaatsvinden vanuit de
lerarenopleidingen;


verzoekt de regering, de Nuffic te vragen om, in overleg met de lerarenopleidingen,
het delen van best practices tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs
te faciliteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Beertema/Bisschop over de verengelsing van het hoger onderwijs

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 623
MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN BISSCHOP

Voorgesteld 19 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verengelsing van het hoger onderwijs in hoog tempo op ongecontroleerde
wijze groeit en dat het met het oog op de kwaliteit van het onderwijs niet verantwoord
is deze ontwikkeling onverminderd te laten doorgaan totdat een nieuw wettelijk kader
van kracht wordt;


verzoekt de regering handhavend op te treden indien de wettelijk vereiste noodzaak
voor het gebruik van het Engels ontbreekt, bijvoorbeeld ingeval het Engels als doel
op zich geldt, tot het moment dat de aangekondigde voorstellen van de Minister hun
weerslag hebben gekregen in wetgeving,


en gaat over tot de orde van de dag.


Beertema
Bisschop

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over een inventarisatie van alle gedragscodes op hogescholen en universiteiten

24 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 624
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 19 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 7.2 van de WHW zegt dat het onderwijs wordt gegeven in het
Nederlands en dat een andere taal kan worden gebezigd, indien de specifieke aard,
de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten
daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode;


constaterende dat de gedragscodes zoals genoemd in artikel 7.2 van de WHW op een aantal
hogescholen en universiteiten onvindbaar dan wel afwezig blijken te zijn;


overwegende dat volgens artikel 7.2 van de WHW iedere hogeschool en universiteit die
Engelstalig onderwijs aanbiedt een dergelijke gedragscode dient te hebben;


verzoekt de regering, een inventarisatie te maken van alle gedragscodes op hogescholen
en universiteiten zoals in artikel 7.2 van de WHW bedoeld is en indien er sprake is
van de afwezigheid van een gedragscode op een hogeschool of universiteit te komen
met sancties,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Gewijzigd Amendement Futselaar/Özdil (15) over een voorhangprocedure (invoegen onderdeel HA)

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 15
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN ÖZDIL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT
ONDER NR. 9

Ontvangen 25 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd, luidende:

HA
Na artikel 7.50 wordt een artikel ingevoegd, luidende:


Artikel 7.50a. Voordracht algemene maatregel van bestuur

De voordracht voor een krachtens artikel 7.45, vijfde lid, 7.45a, vijfde lid, 7.45b,
tweede lid, of 7.48, zevende lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt
niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal
is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement beoogt een voorhangbepaling in het wetsvoorstel op te nemen, op grond
waarvan een algemene maatregel van bestuur (amvb) voor het regelen van het verlaagd
wettelijk collegegeld niet tot stand kan komen voordat het ontwerp daarvan vier weken
is voorgelegd aan het parlement. De indieners achten dit wenselijk omdat het wetsvoorstel
de regering veel ruimte geeft in de toekomst voor toekomstige collegegelddifferentiatie,
zowel in het algemeen als voor specifieke doelgroepen, en opleidingen. Omdat hierover
in de Staten-Generaal verschillend wordt gedacht achten de indieners het wenselijk
bij toekomstige wijzigingen het voorstel eerst aan het parlement voor te leggen.

De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel en de daarop gebaseerde amvb is 1 september
2018. De indieners willen dat streven niet in gevaar brengen. Indien de streefdatum
als gevolg van een voorhangprocedure niet meer gehaald zou kunnen worden, kan de regering
ervoor kiezen om het met dit amendement voorgestelde onderdeel op een later tijdstip
in werking te laten treden, waardoor de voorhangverplichting alleen voor volgende
amvb’s komt te gelden.

Futselaar Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Gewijzigd Amendement Bisschop/Futselaar (16) over het recht op kinderbijslag ten aanzien van minderjarigen die studiefinanciering ontvangen (invoegen artikel IIa)

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 16
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT
ONDER NR. 10

Ontvangen 25 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:
ARTIKEL IIA. WIJZIGING ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet vervalt.


B
Artikel 15, tweede lid, komt te luiden:
2. De verplichting van het eerste lid geldt niet indien die feiten en omstandigheden
door de Sociale verzekeringsbank kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk
voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij
ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt
bepaald voor welke gegevens dit onderdeel van toepassing is.C
Artikel 25 vervalt.


Toelichting

Artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet bepaalt kort gezegd dat geen recht op
kinderbijslag bestaat ten aanzien van minderjarigen die studiefinanciering ontvangen.
Dit amendement beoogt die bepaling te laten vervallen.

Door de invoering van het leenstelsel is de financiële positie van minderjarige studenten
ernstig verslechterd. Het vervallen van de kindregelingen wordt bij veel minderjarigen
namelijk nauwelijks of helemaal niet meer gecompenseerd door het ontvangen van een
beurs als gift. Door het wegvallen van de kindregelingen kan het nadeel oplopen tot
ruim € 4.000. Dat is slecht voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, juist
voor minderjarigen. Er is ook sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling
ten opzichte van leeftijdgenoten in het mbo: ouders van mbo’ers hebben namelijk wel
recht op ondersteuning van de kindregelingen, terwijl de mbo’er bovendien zelf geen
lesgeld verschuldigd is. Dit amendement verhelpt het probleem door de kindregelingen
toe te passen op alle minderjarigen. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat een havist
ernstig nadeel ondervindt bij de keuze voor een passende vervolgopleiding in het hbo.
In 2016 waren er ongeveer 22.500 minderjarige studenten ten aanzien waarvan geen recht
op kinderbijslag bestond, omdat zij studiefinanciering ontvingen. Uitgaande van dat
aantal zouden de kosten van dit amendement circa € 15 miljoen bedragen.

Bisschop Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

Amendement Tielen c.s. (11) over een evaluatie (invoegen artikel IIa)

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID TIELEN C.S.

Ontvangen 24 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA. EVALUATIE

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding
van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten
van deze wet in de praktijk.Toelichting

Dit amendement beoogt dat er een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen,
zodat de wet binnen drie jaar geëvalueerd moet worden, waarbij in het bijzonder aandacht
zal worden geschonken aan het effect op de aantallen studenten die instromen in het
hoger onderwijs, in de lerarenopleidingen en het effect op hun leengedrag.

Tielen Bruins Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over collegegeld voor deeltijdopleidingen

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 12
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 24 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft aangekondigd per AMvB het wettelijk collegegeld
voor eerstejaarsstudenten te halveren;


constaterende dat studenten onder bepaalde omstandigheden kiezen voor een deeltijdopleiding;

overwegende dat deze studenten op deze wijze onnodig benadeeld worden ten opzichte
van studenten die elders in het hoger onderwijs aan een studie beginnen;


verzoekt de regering, per AMvB het collegegeld voor wat betreft deeltijdopleidingen
24 maanden in plaats van 12 maanden te halveren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over vouchers voor een masteropleiding

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 13
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 24 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten die in de studiejaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018
zijn begonnen met studeren geen basisbeurs hebben gekregen en nu ook geen verlaging
van het collegegeld krijgen;


constaterende dat deze studenten bij het behalen van hun hbo-bachelor of wo-bachelor
plus master een voucher ter waarde van € 2.000 voor nascholing of bijscholing ontvangen
en dat deze voucher pas vanaf vijf jaar tot tien jaar na het behalen van het diploma
kan worden gebruikt;overwegende dat deze studenten voor het eerst te maken kregen met het leenstelsel,
het minst van de kwaliteitsverbetering ervaren en in de toekomst mogelijk een hogere
rente op hun studielening moeten betalen;

van mening dat deze studenten disproportioneel veel moeten betalen voor hun studie;


verzoekt de regering, deze vouchers uit te geven aan studenten die gestart zijn in
de studiejaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 en een hbo- of wo-bachelor hebben
afgerond,


verzoekt de regering voorts, het mogelijk te maken voor deze studenten om deze voucher
in te zetten voor een masteropleiding naar keuze, direct na het behalen van hun hbo-
of wo-bachelordiploma,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Özdil/Van den Hul over het verhogen van de aanvullende beurs

29 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 14
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 24 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel halvering collegegeld de toegankelijkheid van het
hoger onderwijs moet vergroten;


overwegende dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs nog meer wordt vergroot
door te focussen op studenten wier ouders weinig of niet mee kunnen betalen aan de
opleiding;


verzoekt de regering, het collegegeld in het eerste jaar, en voor de lerarenopleidingen
in de eerste twee jaar, met een kwart te verlagen;


verzoekt de regering voorts, de middelen die hierbij vrijkomen te gebruiken om de
aanvullende beurs te verhogen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Özdil
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld/Kwint over afspraken over bewegingsonderwijs

15 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 304
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT

Voorgesteld 26 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderen steeds minder goed bewegen en motorische vaardigheden afnemen;

constaterende dat vakleerkrachten bewegingsonderwijs bij uitstek leerlingen beter
leren bewegen;


constaterende dat de inzet van een vakleerkracht bijdraagt aan het verminderen van
de werkdruk van groepsleerkrachten;


constaterende dat de in het verleden gestelde ambities in het sectorakkoord over het
minimum aantal gymlesuren niet zijn behaald;


verzoekt de regering om, samen met het onderwijsveld afspraken te maken over bewegingsonderwijs
voor alle leerlingen en daaraan de inzet van vakleerkrachten te koppelen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over versterking van de medezeggenschap

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 629
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport vaststelt dat, hoewel er sprake
is van vooruitgang, er nog geen sprake is van een goede invulling van het instemmingsrecht
op de hoofdlijnen van de begroting van medezeggenschap als het gaat om investeringen
in de kwaliteit van het onderwijs;


overwegende dat volgens de Algemene Rekenkamer bij een kwart van de instellingen de
medezeggenschap in het geheel geen instemmingsrecht op de begroting van 2017 heeft
uitgeoefend;


van mening dat betrokkenheid van de medezeggenschap bij de begroting groot is, zeker
in het kader van de komende sectorakkoorden;


verzoekt de regering, met VSNU, Vereniging Hogescholen en studentenorganisaties te
overleggen op welke wijze de mogelijkheden van medezeggenschap om hun instemmingsrecht
uit te oefenen kan worden versterkt en gegarandeerd, bijvoorbeeld door afspraken te
maken over faciliteiten en tijdige en inzichtelijke levering van informatie, in het
bijzonder waar het extra middelen voor kwaliteitsverbetering betreft,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van Meenen/Tielen over de definitie �hoofdlijnen van de begroting�

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 630
MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN TIELEN

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer vaststelt dat er onduidelijkheid bestaat
over wat er wordt verstaan onder «hoofdlijnen van de begroting»;


overwegende dat dit het goed uitoefenen van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen
van de begroting door de medezeggenschap in de weg staat;


verzoekt de regering, in overleg met de studentenbonden en de besturenorganisaties
te komen tot voorstellen ter verbetering van deze definitie en deze in de wet te verankeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Meenen
Tielen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul/�zdil over een onafhankelijke begeleidingscommissie investeringen hoger onderwijs

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 631
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN ÖZDIL

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer (ARK) kritisch is over de mate waarin de
afgesproken voorinvesteringen in het hoger onderwijs zijn gerealiseerd;


van mening dat studenten zeker moeten zijn van de beloofde investeringen in de kwaliteit
van het hoger onderwijs;


overwegende dat er geen twijfel mag bestaan over de besteding van de investeringsmiddelen
voor het hoger onderwijs en over de positie van de medezeggenschap daarbij;


verzoekt de regering, een onafhankelijke «begeleidingscommissie investeringen hoger
onderwijs» in te stellen die de investeringen en de medezeggenschap hierover zorgvuldig
monitort en hier openbaar over rapporteert;


verzoekt de regering tevens, de Kamer over de invulling hiervan voor 1 oktober aanstaande
te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zdil c.s. over onderschrijven van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 632
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S.

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer gerapporteerd heeft over de voorinvesteringen
in het hoger onderwijs;


spreekt uit dat conform de bevindingen van de Algemene Rekenkamer instellingen in
ieder geval 280 miljoen euro hebben «voorgeïnvesteerd», en in ieder geval 250 miljoen
euro niet;


verzoekt de regering, deze bevindingen te onderschrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.


Özdil
Van den Hul
Beertema
Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Beertema over het omarmen van de definitie van �voorinvesteren�

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 634
MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat er een heldere afspraak lag om de studenten van de cohorten 2015–2017
extra investeringen te gunnen in de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs
teneinde de nadelen van de invoering van het leenstelsel enigszins te compenseren;


constaterende dat er een discrepantie bestaat tussen de definitie van «voorinvestering»
die de Algemene Rekenkamer hanteert en die welke de instellingen binnen het hoger
onderwijs hanteren;


overwegende dat deze discrepantie de controlerende functie van de Kamer ernstig heeft
bemoeilijkt;


verzoekt de regering om, de gehanteerde definitie van de Algemene Rekenkamer te omarmen
in een nader onderzoek naar alle onderwijsinstellingen, om vast te stellen in hoeverre
de aan de studenten beloofde voorinvesteringen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van der Molen c.s. over een plan voor compensering

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 635
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hogescholen en universiteiten naar de opvatting van de Rekenkamer
300 miljoen minder geïnvesteerd hebben dan toegezegd;


constaterende dat zo'n 150.000 wo-studenten en 270.000 hbo-studenten in de jaren 2015–2017
gestart zijn met hun opleiding;


verzoekt de regering om, in het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken een plan op
te stellen hoe de groep studenten die de dupe zijn geworden van de instellingen waar
onvoldoende voorinvestering heeft plaatsgevonden, gecompenseerd kunnen worden en de
Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �z�tok/Van der Graaf over wegnemen van grensbelemmeringen voor mbo'ers

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 851
Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) 


Nr. 40
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZÜTOK EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 31 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er Europese afspraken bestaan over de erkenning van hbo- en universitaire
studies en diploma's;


overwegende dat er voor mbo-opleidingen en -diploma's geen Europese afspraken bestaan;

overwegende dat het juist ook voor vakmensen met een mbo-diploma en mbo-studenten
gemakkelijk zou moeten zijn om net over de grens met België of Duitsland te gaan werken
of stage te lopen;


verzoekt de regering, in overleg met Duitsland en België te onderzoeken welke praktische
belemmeringen er nu zijn voor mensen met een mbo-diploma en mbo-studenten en hoe deze
weggenomen zouden kunnen worden, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Özütok
Van der Graaf

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Graaf c.s. over de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties in Belgi� en Duitsland

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 851
Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) 


Nr. 41
MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 31 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gebrekkige erkenning van diploma's en beroepskwalificaties een van
de drempels is voor grenswerkers;


overwegende dat de grensregio's (provincies, gemeenten, euregio's) in samenwerking
met ITEM een roadmap aan het opstellen zijn voor kansrijke beroepen voor grensoverschrijdend
werken;


verzoekt de regering, de uitkomsten van deze roadmap te delen met de Kamer, structureel
overleg met de grensinfopunten, euregio's, provincies, gemeenten, werkgevers, beroepsorganisaties
en Duitse partners te organiseren en op korte termijn met concrete oplossingen te
komen voor knelpunten in de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Graaf
Van der Molen
Den Boer
Middendorp
Özütok

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bruins c.s. over voldoende aandacht en ondersteuning voor geesteswetenschappen

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

9 338
Wetenschapsbudget


Nr. 166
MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geld voor een sectorplan SSH is gereserveerd in de plannen van
dit kabinet;


constaterende dat aan de Nederlandse universiteiten de sociale wetenschappen in financiële
omvang vele malen groter is dan de geesteswetenschappen;


constaterende dat sommige richtingen, zoals theologie en religiewetenschappen en taal-
en letterkunde, van hoge kwaliteit zijn maar een kwetsbare omvang hebben;


van mening dat bij sectorplannen scherpe keuzes nodig zijn en dat investeren nodig
is daar waar de nood het hoogst is;


verzoekt de Minister, het komende sectorplan SSH met name te toetsen op voldoende
aandacht en ondersteuning voor de geesteswetenschappen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins
Özdil
Futselaar
Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie �zdil over verbinding tussen Nationale Wetenschapsagenda en topsectorenbeleid

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 168
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kwantumtechnologie en biotechnologie fundamenten zijn van de hightecheconomie;

overwegende dat Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen wereldwijd leidend
zijn op deze gebieden;


overwegende dat de sector waarschuwt dat Nederland die voorsprong dreigt kwijt te
raken aan de Verenigde Staten en China;


overwegende dat het regeerakkoord een sterkere focus van het topsectorenbeleid bepleit
op de economische kansen die kwantum te bieden heeft;


verzoekt de regering om, op het gebied van kwantum- en biotechnologie een verbinding
aan te brengen tussen de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zdil over de inrichting van de inbeddingsgarantie

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 169
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat NWO met ingang van komende aanvraagrondes voor Veni- en Vidi-financiering
kandidaten gaat vragen om een inbeddingsgarantie;


overwegende dat daarmee onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling
aanvragen voor Veni en Vidi kunnen indienen;


verzoekt de regering, de inbeddingsgarantie zo in te richten dat de wetenschappelijke
vrijheid en onafhankelijkheid van onderzoekers ten opzichte van hun beoogde onderzoeksinstelling
gewaarborgd blijft,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Beertema over aanstellen van een ombudsman door de VSNU

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 170
MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er zich over enkele decennia in academia gevallen hebben voorgedaan
van fnuikende politieke vooringenomenheid – te denken valt aan prof. dr. Buikhuizen
in de jaren tachtig tot prof. dr. Ruud Koopmans, dr. Jan van de Beek en dr. Dap Hartmann
vandaag de dag – waarbij er sprake was van bestuursdwang, het belemmeren van doorgroei
in de carrière, van laster en zelfs van intimidatie;


van mening dat de vrijheid van wetenschapsbeoefening daarmee wel degelijk al decennia
onderhevig is aan een bepaalde politieke vooringenomenheid;


constaterende dat het waarborgen van diverse perspectieven binnen het wetenschappelijk
onderwijs een absolute noodzakelijkheid dient te zijn;


verzoekt de regering, de VSNU op te dragen een meldpunt in te richten en een ombudsman
aan te stellen ten behoeve van studenten, medewerkers, docenten en hoogleraren die
zich op welke wijze dan ook belemmerd voelen in hun recht op academische vrijheid
en de uitoefening van het vrije woord,


en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Molen c.s. over kennisdeling met het mkb

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 171
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister een visie rondom praktijkgericht onderzoek uitwerkt
en daar de Kamer over zal informeren;


constaterende dat publiek-private samenwerking belangrijk is, al helemaal voor het
praktijkgericht onderzoek door hogescholen;


constaterende dat het mkb veel baat kan hebben bij een goede kennisdeling;

verzoekt de Minister om, in haar visie rondom praktijkgericht onderzoek het mkb en
kennisdeling met het mkb expliciet op te nemen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Amhaouch
Bruins

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Molen/Tielen over diversiteit bij de toekenning van wetenschapsmiddelen

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 172
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN TIELEN

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer later dit jaar de wetenschapsbrief ontvangt en hierin onder
andere de criteria voor toekenning van middelen met betrekking tot de Nationale Wetenschapsagenda
verder worden uitgewerkt;


constaterende dat veel nieuwe technologische ontwikkelingen ook maatschappelijke vraagstukken
opleveren;


constaterende dat de Minister heeft aangegeven, zonder verdere onderbouwing of invulling,
het criterium «diversiteit» te willen hanteren bij de toekenning van middelen;


verzoekt de Minister om, in de wetenschapsbrief terug te koppelen hoe zij bevordert
dat binnen het deel «bèta techniek» er ruimte is voor onderzoek rond «techniek en
maatschappij» (deel van de Nationale Wetenschapsagenda) en dat de Minister in de wetenschapsbrief nader uiteen zet hoe zij denkt het
criterium «diversiteit» bij de toekenning van wetenschapsmiddelen toe te (laten) passen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Molen
Tielen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over afspraken over de verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 173
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wanneer het
gaat om onafhankelijke wetenschap het advies geeft om universiteiten en hun opdrachtgevers
een verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid te laten onderschrijven;


van mening dat de onafhankelijkheid en wetenschappelijkheid van Nederlandse publiek
gefinancierde instellingen gegarandeerd moet worden;


verzoekt de regering, hetzij door bindende afspraken met universiteiten en hogescholen,
hetzij met wetgeving, het algemeen gebruik van de verklaring van wetenschappelijke
onafhankelijkheid bij onderzoeksopdrachten te bewerkstelligen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bruins c.s. over onderzoek naar herwaardering van vrije competitie

19 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 167
MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de «open competitie» of «vrije competitie» in de tweede geldstroom
een goed instrument is om bij wetenschapsfinanciering tot scherpe keuzes te komen
op basis van (met name) wetenschappelijke kwaliteit;


constaterende dat de vrije competitie onder wetenschappers altijd een zeer gewaardeerd
en geaccepteerd instrument is geweest;


constaterende dat in sommige wetenschapsdomeinen de vrije competitie als instrument
in het verleden geheel was wegbezuinigd;


constaterende dat in een wetenschapsdomein als de humaniora de vernieuwingsimpuls
welhaast nog de enige manier is om een aio-positie te financieren;


constaterende dat in het regeerakkoord staat «De vrije competitie blijft in stand»;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de vrije competitie een herwaardering
kan krijgen en hoe ook in de toekomst voldoende ruimte kan worden gegeven aan de financiering
van vrij en ongebonden onderzoek in alle wetenschappelijke disciplines;


verzoekt de regering voorts, te laten onderzoeken, bijvoorbeeld door het Rathenau
Instituut, wat de optimale verhouding is in omvang tussen instroom (talentprogramma's,
vernieuwingsimpuls) en vrije competitie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins
Özdil
Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Futselaar over wijziging van het bestedingsplan wetenschapsbudget

18 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 174
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit signalen van universiteiten en studenten blijkt dat met name bij
de geesteswetenschappen de financiële nood hoog is, zowel binnen onderwijs als onderzoek;


overwegende dat het Rathenau Instituut constateert dat de ontwikkeling van de lectoraten
op hogescholen traag gaat, hun inbedding in het onderwijs zeer beperkt is en dat een
visie mist op de verdere onderzoeksfunctie van hogescholen;


van mening dat de 60 miljoen die binnen de sectorplannen voor onderzoek op het gebied
van bèta en techniek is gereserveerd rechtvaardig is, maar dat de 10 miljoen die dan
overblijft voor SSH (sociale wetenschappen en geesteswetenschappen) wel karig is ten
opzichte van de hoge nood;


verzoekt de regering, het bestedingsplan wetenschapsbudget als volgt te wijzigen:
door de investeringen in wetenschap via de sectorplannen met 5 miljoen structureel
te verhogen, specifiek te gebruiken voor het sectorplan SSH, en dit te bekostigen
door de geplande investeringen in praktijkgericht onderzoek structureel met 5 miljoen
te verlagen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Meenen over ondersteunen van universiteiten bij verwerven van patenten

18 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 175
MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat extra publiek geld geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek;

overwegende dat verwacht mag worden dat met deze publieke investeringen nieuwe vindingen
en innovaties gerealiseerd zullen worden;


overwegende dat patenten voor universiteiten en onderzoeksinstituten een belangrijke
bron van private financiering kunnen zijn;


verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze universiteiten en onderzoeksinstituten
maximaal ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden bij het verwerven, onderhouden
en benutten van patenten en de Kamer daarvoor nog dit jaar te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Tielen/Van der Molen over voorkomen van zelfcensuur en beperking van diversiteit

18 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 176
MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S.

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er altijd plek moet zijn voor het vrije woord in de wetenschap, gedreven
door nieuwsgierigheid en waarheidsvinding;


van mening dat de vrije wetenschap nooit gehinderd mag worden door verschillen in
morele of politieke meningen;


constaterende dat er voorbeelden zijn van controversiële sprekers en open debatten
waar geen ruimte voor bleek aan universiteiten;


van mening dat het beschermen en verbeteren van het vrije woord in de wetenschap continu
onderhoud, debat en verkenning nodig heeft;


verzoekt de regering, universiteiten en kennisinstituten op te roepen aandacht te
houden voor het voorkomen en terugdringen van zelfcensuur en beperking van diversiteit
van perspectieven in de wetenschap,


en gaat over tot de orde van de dag.


Tielen
Van der Molen
Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Tielen/�zdil over vergroten van de bijdrage van het bedrijfsleven aan R&D

18 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 177
MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN ÖZDIL

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Europees verband is afgesproken om in 2020 2,5% van het bruto
binnenlands product (bbp) te besteden aan R&D;


constaterende dat dit percentage alleen maar zal dalen richting 2020;

constaterende dat Nederlandse bedrijven fors minder investeren in R&D dan in onze
Europese buurlanden;


verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de bijdrage van het bedrijfsleven
kan worden vergroot,


en gaat over tot de orde van de dag.


Tielen
Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul c.s. over effecten van het lerarentekort op kansengelijkheid en segregatie

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 310
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het huidige en toenemende tekort aan leraren ook een negatieve bijdrage
kan leveren aan de kansengelijkheid voor leerlingen en gevolgen kan hebben voor de
segregatie;


constaterende dat het onderwijsjaarverslag over 2016/2017 van de inspectie Onderwijs
stelt dat tekort in leraren op termijn ook tot beperkingen in kansen kan gaan leiden;


constaterende dat het onderwijsjaarverslag ook stelt dat scholen met een «meer uitdagende
leerlingenpopulatie sneller last hebben van het plaatselijk steeds nijpender wordende
lerarentekort»;


verzoekt de regering, specifiek onderzoek te doen naar de effecten van het lerarentekort
op de kansengelijkheid voor kinderen en de segregatie en de Kamer hierover voor de
komende begroting te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Westerveld
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul/Westerveld over een investeringsagenda leraren

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 311
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderwijsraad in zijn recente brandbrief aan de Minister over
het nijpende en omvangrijke lerarentekort stelt dat de relatief lage salarissen in
met name het primair onderwijs het lerarenberoep onvoldoende aantrekkelijk maken;


constaterende dat de Onderwijsraad in het najaar met een advies voor de lange termijn
komt met het oog op het aantrekken van voldoende en goede leraren voor de klas;


verzoekt de regering, een investeringsagenda leraren, met onder andere aandacht voor
de lerarensalarissen, voor de komende jaren voor te bereiden, zodat we in de komende
jaren zeker kunnen zijn van voldoende en goede leraren voor de klas,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul over instellen van een taskforce lerarentekort

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 312
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Onderwijsraad in zijn recente brandbrief aan de Minister over het
lerarentekort stelt dat de kwaliteit van het onderwijs – en daarmee het lerarentekort
– de hele samenleving raakt en dus ook interdepartementaal opgepakt dient te worden;


constaterende dat de Onderwijsraad een taskforce lerarentekort voorstelt om een impuls
te geven aan het oplossen van de lerarentekorten met een regierol voor de Minister
voor onderwijs en een rol voor meerdere ministeries gezien de maatschappelijke impact
van het lerarentekort;


verzoekt de regering, het instellen van een dergelijke – interdepartementale – taskforce
voor te bereiden en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint c.s. over gelijke waardering van leraren in primair en voortgezet onderwijs

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 313
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe onderhandelaarsakkoord primair onderwijs een geactualiseerde
functiewaardering omvat die gelijkstaat aan die van leraren in het voortgezet onderwijs;


van mening dat bij een gelijke zwaarte in dezelfde sector ook gelijke waardering in
de vorm van salaris hoort;


constaterende dat de huidige financiering van het primair onderwijs het bereiken van
een akkoord hierover tussen werkgevers en werknemers onmogelijk maakt;


verzoekt de regering, stappen te ondernemen om in de huidige kabinetsperiode te komen
tot een gelijke waardering, oftewel salaris, van leraren in het primair en voortgezet
onderwijs nu de functiewaardering gelijkgetrokken is,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld over versterken van de inspraak van leraren bij uitwerking cao-afspraken

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 923
Werken in het onderwijs


Nr. 315
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lerarenteams een belangrijke rol hebben bij de besteding van de
middelen van het werkdrukakkoord;


overwegende dat inspraak van het onderwijspersoneel bijdraagt aan de kwaliteit van
het onderwijs en het draagvlak voor afspraken;


verzoekt de regering, de ervaringen bij het werkdrukakkoord te gebruiken om met voorstellen
te komen om de inspraak van lerarenteams te versterken bij de uitwerking van de afspraken
in de cao,


en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld c.s. over goede voorbeelden om segregatie in het onderwijs te voorkomen

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 12
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. 

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mate van tweedeling in het onderwijs erg verschilt per gemeente;

overwegende dat het van belang is dat in elke gemeente segregatie in het onderwijs
wordt voorkomen;


verzoekt de regering, de goede voorbeelden van gemeenten om segregatie in het onderwijs
te voorkomen te inventariseren en de uitkomsten te gebruiken om ervoor te zorgen dat
andere gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties beter weten wat ze moeten doen
om segregatie aan te pakken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld c.s. over opnieuw kijken naar de investeringen in het onderwijs

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 13
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat goed onderwijs essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen;

constaterende dat uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs
onder druk staat;


overwegende dat investeren in het onderwijs rendeert;

verzoekt de regering om, als de inspectie volgend jaar concludeert dat de onderwijsresultaten
achterblijven, opnieuw te kijken of de investeringen in het regeerakkoord voldoende
zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Kuik/Rog over trainees vooral op scholen in achterstandswijken inzetten

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 14
MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN ROG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Trainees in het onderwijs (voorheen Eerst De Klas) studenten stimuleert
om in twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid te halen en zich daarnaast te verdiepen
in zaken als leiderschap of onderzoek;


tevens overwegende dat dit een goed instrument is om het lerarentekort in algemene
zin aan te pakken, maar dat de Inspectie van het Onderwijs constateert dat vooral
scholen in achterstandswijken met een moeilijker leerlingenpopulatie de gevolgen van
het lerarentekort zullen voelen;


constaterende dat het Britse voorbeeld Teach First vooral gericht was op het vergroten
van het aantal goede docenten op scholen in achterstandswijken en een groot deel van
de studenten na Teach First ook werkzaam blijft op deze scholen;


verzoekt de regering, in gesprek te gaan met Trainees in het onderwijs en zijn partners
over de mogelijkheid dat trainees vooral op scholen in achterstandswijken terechtkomen,
en de Kamer daarover voor het eind van het jaar te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kuik
Rog

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint c.s. over een breed aanvalsplan om sociaal-economische segregatie tegen te gaan

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 15
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs de toenemende
sociaaleconomische segregatie als grote dreiging voor het onderwijs signaleert;


constaterende dat een brede aanpak op dit punt ontbreekt;

constaterende dat sociaaleconomische segregatie zowel maatschappelijk als in het onderwijs
grote gevaren met zich meebrengt;


verzoekt het kabinet, voor de komende begrotingsbehandeling een breed aanvalsplan
te formuleren om scholen met een sociaaleconomisch zwakkere populatie te ondersteunen
en segregatie tegen te gaan;


verzoekt het kabinet tevens, hierbij te reageren op voorstellen als dubbele wachtlijsten,
het stimuleren van oudercollectieven tegen segregatie, kleinere klassen op scholen
met een sociaaleconomisch zwakkere populatie, het stimuleren van zomerscholen en het
aantrekken van de beste leraren voor deze scholen, en succesvolle lokale initiatieven
in kaart te brengen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint/Westerveld over spoedcursussen naar het leraarschap

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat via een lerarenopleiding het mogelijk is om in dertien maanden 240
studiepunten te halen;


overwegende dat dit uit zou moeten komen op zeventien uur per dag studeren zonder
weekenden en vakantie;


overwegende dat leerkracht een zeer verantwoordelijk beroep is waarvan de kwaliteit
geborgd dient te worden;


spreekt uit dat een opleiding van 240 ECTS in dertien maanden geen recht doet aan
zowel het stelsel van studiepunten als de complexiteit van het beroep van leraar;


verzoekt de regering, soortgelijke spoedcursussen naar het leraarschap te inventariseren
en hierbij te bezien of die inhoud voldoende opleidt voor het leraarschap,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zdil over de toepassing van de minimumuren-normen

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 646
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goede participatie van de medezeggenschap een vereiste is om de kwaliteitsafspraken
in het sectorakkoord te realiseren;


constaterende dat minimumurennormen zijn overeengekomen over de inzet van de centrale
medezeggenschap in het sectorakkoord hoger onderwijs;


overwegende dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt over de controle van de toepassing
van de minimumurennormen;


verzoekt de regering om, binnen een redelijke termijn na intreding van de kwaliteitsafspraken
te rapporteren hoe instellingen de minimumurennormen toepassen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Molen over mantelzorgende studenten

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 647
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hogescholen en universiteiten conform de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs verplicht zijn om bepaalde gegevens over de aard en besteding van het profileringsfonds
op te nemen in het jaarverslag en dat dit nog niet op alle instellingen op een vergelijkbare
manier plaatsvindt;


constaterende dat mantelzorgende studenten momenteel een vrij onzichtbare groep zijn
en dat zij ook aanspraak kunnen maken op het profileringsfonds;


verzoekt de regering om, de instellingen erop te wijzen dat mantelzorgende studenten
onderdeel uitmaken van de Regeling Profileringsfonds;


verzoekt de regering tevens om, ervoor zorg te dragen dat in het jaarverslag ook de
mantelzorgende studenten worden meegenomen en daartoe in gesprek met de VH en VSNU
te gaan voor rapportage van het profileringsfonds op basis van een standaardmodel,
waarbij mantelzorgende studenten onder het onderdeel «studenten met overmacht» in
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs moeten vallen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Tielen over kwaliteitsafspraken vooraf door de NVAO laten controleren

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 643
MOTIE VAN HET LID TIELEN

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hogeronderwijsinstellingen in samenspraak met studenten kwaliteitsafspraken
maken met betrekking tot de besteding van de middelen die vrijkomen door het studievoorschot;


constaterende dat het Ministerie van OCW financiële consequenties verbindt aan het
al dan niet in voldoende mate realiseren van de kwaliteitsafspraken;


overwegende dat voor het vaststellen of dit het geval is, essentieel is dat de gemaakte
kwaliteitsafspraken meetbaar zijn en bijdragen aan de door de onderwijsinstellingen
zelf gestelde doelstellingen;


overwegende dat bij de eerder afgesproken voorinvesteringen het voor de Algemene Rekenkamer
onmogelijk te controleren bleek of de toegezegde voorinvesteringen waren behaald,
door een gebrek aan duidelijke en meetbare afspraken;


van mening dat zo'n situatie dient te worden voorkomen bij de kwaliteitsafspraken;

verzoekt de regering vooraf door de NVAO te laten controleren of de kwaliteitsafspraken
die op instellingsniveau zijn gemaakt meetbaar zijn én of deze bijdragen aan de kwaliteitsdoelen
die de instellingen en hun partners zelf gesteld hebben, zodat tijdige aanpassingen
mogelijk zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Tielen/Bruins over het profileringsfonds meer bekendheid geven

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 644
MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN BRUINS

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrag dat in het profileringsfonds van onderwijsinstellingen
beschikbaar is, is bedoeld voor zowel studenten die onvrijwillig vertraging oplopen
als voor studenten die vertraging oplopen door bijvoorbeeld een bestuursjaar;constaterende dat dit fonds door weinig van de studenten die onvrijwillig
vertraging oplopen door bijvoorbeeld een functiebeperking of mantelzorg, wordt gebruikt;


verzoekt de regering om, in overleg met de instellingen, het profileringsfonds in
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) meer bekendheid
te geven onder studenten die onvrijwillig studievertraging oplopen en ervoor te zorgen
dat studenten ook lopende het studiejaar een beroep kunnen doen op dit fonds,


en gaat over tot de orde van de dag.


Tielen
Bruins

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zdil over een eerste beeld van de besteding van de studievoorschotmiddelen

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 645
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de sectorakkoorden hoger onderwijs is afgesproken dat de beoordeling
van de realisatie van de plannen studievoorschotmiddelen van de individuele instellingen
niet eerder dan in het najaar van 2022 plaatsvindt;


overwegende dat instellingen in eerste instantie zelf de balans opmaken over de realisatie
van de plannen;


overwegende dat de Algemene Rekenkamer eerder vaststelde dat ten minste 330 miljoen
euro van de beloofde voorinvesteringen door onderwijsinstellingen niet te achterhalen
zijn;


overwegende dat de Minister hoger onderwijsinstellingen opnieuw veel ruimte biedt
om decentraal de investeringen vorm te geven;


verzoekt de Minister, de NVAO te vragen om, gebruikmakend van de jaarverslagen 2019
van de individuele instellingen, in het landelijk beeld van de stand van zaken van
de kwaliteitsafspraken dat de NVAO in het najaar van 2020 opmaakt, een eerste beeld
te geven of de investeringen uit de studievoorschotmiddelen aan de beoogde voornemens
zijn besteed,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zdil/Tielen over vervolgprogramma voor werving en binding van internationaal talent

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

22 452
Internationalisering van het onderwijs


Nr. 61
MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN TIELEN

Voorgesteld 3 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de economische effecten van binnenkomend talent jaarlijks ten minste
1,6 miljard euro bedragen;


overwegende dat het regeerakkoord de ambitie uitspreekt om internationaal talent te
behouden;


overwegende dat het ROA op korte termijn al grote tekorten voorziet in diverse sectoren;

overwegende dat het «Make it in the Netherlands!»-programma bewezen successen heeft
geboekt op dat gebied;


overwegende dat een succesvolle vergelijkbare nieuwe aanpak gecoördineerde inzet vereist;

overwegende de aanbevelingen van de commissie-Buijink, de AWTI, VSNU en VH, VNO-NCW,
het Netwerk Kennissteden, de Talent Coalition en de SER hieromtrent;


verzoekt de Minister, samen met haar collega's van EZ, BZK en SZW te verkennen op
welke wijze een vervolgprogramma gericht op werving en binding van internationaal
talent in gang gezet kan worden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Özdil
Tielen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie �zdil over een jaarlijks beeld van integratie- en behoud van internationale studenten in Nederland

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

22 452
Internationalisering van het onderwijs


Nr. 62
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 3 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bijna 90.000 internationale studenten een volledige bachelor- of
masterstudie volgen in Nederland;


overwegende dat dat aantal naar verwachting verder zal toenemen;

overwegende dat het scheppen van de juiste randvoorwaarden essentieel is voor het
aantrekken en behouden van internationaal talent;


overwegende dat uit een inventarisatie door het ISO, de LSVb en ESN Nederland blijkt
dat het welzijn van internationale studenten in Nederland ondermaats of zorgwekkend
is;


overwegende dat deze inventarisatie nog geen volledig representatief beeld geeft van
de situatie;


verzoekt de regering, jaarlijks onderzoek te laten doen naar de belevenissen en het
welzijn van internationale studenten in Nederland,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Molen over taalkeuze en naamgeving van opleidingen in relatie tot arbeidsmarktperspectief

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

22 452
Internationalisering van het onderwijs


Nr. 63
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 3 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel Nederlandstalige opleidingen zijn die voor een Engelstalige
naam gekozen hebben;


constaterende dat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, de CDHO, gevraagd wordt
om in de macrodoelmatigheidsadviezen voor nieuwe opleidingen voortaan expliciet mee
te nemen of de taalkeuze van opleidingen afdoende aansluit op het arbeidsmarktperspectief,
en dat de Beleidsregel macrodoelmatigheid hoger onderwijs hiertoe wordt aangepast;


constaterende dat de NVAO is gevraagd voor wat betreft bestaande opleidingen de taalkeuze
van de opleiding en de taalvaardigheid van docenten in het accreditatiekader op te
nemen als aandachtspunt bij de kwaliteitsbeoordeling, indien de onderwijstaal afwijkt
van het Nederlands;


verzoekt de regering om, in de uitwerking van de Beleidsregel macrodoelmatigheid de
CDHO voor nieuwe opleidingen zowel te laten kijken naar de taalkeuze als naar de naamgeving
van de opleiding in relatie tot het arbeidsmarktperspectief,


verzoekt de regering tevens om, te onderzoeken of de NVAO in het kader van de kwaliteitsbeoordeling
ook een rol kan krijgen in de beoordeling van de taal van de opleidingsnaam van bestaande
opleidingen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Pechtold c.s. over compenseren van tegenvallendereclame-inkomsten voor 2019 van de NPO

18 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 17
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet wil bijdragen aan een stevige publieke omroep om in een
snel veranderende internationale omgeving onafhankelijke en kwalitatief goede media
te waarborgen;


overwegende dat door tegenvallende Ster-inkomsten de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
de komende jaren dreigt te worden geconfronteerd met een lager budget;overwegende dat het van belang is dat de NPO eerst een plan opstelt hoe hij de tegenvallende
reclame-inkomsten de komende jaren kan opvangen en hoe hij bij kan dragen aan het
herstel van de Algemene Mediareserve, op een wijze waarbij de programmering – in het
bijzonder de journalistieke kerntaak – zo veel mogelijk wordt ontzien en waarbij hij
transparantie betracht over de kosten op het niveau van kerntaak, genre, de organisatie
en externe inhuur;

voorts overwegende dat deze ontwikkelingen een fundamentele bezinning op een toekomstbestendige
publieke omroep noodzakelijk maken;verzoekt de regering om, nadat de NPO een plan heeft gepresenteerd dat rekening houdt
met bovenstaande overwegingen, te komen tot een voorstel voor de korte termijn waarin
de tegenvallende reclame-inkomsten voor 2019 tot een maximum van 40 miljoen euro worden
gecompenseerd en de Kamer hier inclusief budgettaire dekking vóór de behandeling van
de Mediabegroting over te informeren;


verzoekt de regering voorts, om richting de nieuwe concessieperiode in overleg met
betrokken partijen te komen tot een voorstel voor een toekomstbestendig publiek omroepbestel,


en gaat over tot de orde van de dag.


Pechtold
Segers
Van Haersma Buma
Dijkhoff

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint/Westerveld over niet via productiemaatschappijen omzeilen van de Wet normering topinkomens

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 133
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de publieke omroep zo veel mogelijk aan wil sluiten bij de Wet normering
topinkomens, zodat er bij de publieke omroep niet meer verdiend mag worden dan een
ministerssalaris;


constaterende dat er nog steeds een uitzondering geldt voor personeel dat ook via
een productiemaatschappij kan worden ingehuurd, waardoor door de stapeling van inkomen
meer kan worden verdiend dan de WNT-norm;


constaterende dat de motie-Pechtold de publieke omroep vraagt om met een plan voor
de toekomst te komen;


verzoekt de regering met de publieke omroep afspraken te maken om in deze toekomstvisie
ook een plan op te nemen om het omzeilen van de Wet normering topinkomens via productiemaatschappijen
te voorkomen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kwint over een volledig reclamevrije omroep

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 134
MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet binnen afzienbare tijd met een langetermijnvisie op
de rol van-de publieke omroep komt;


overwegende dat een brede discussie over de vorm van de publieke omroep binnen het
stelsel van belang is;


verzoekt de regering, in deze visiebrief ook de mogelijkheid mee te nemen van een
volledig reclamevrije publieke omroep,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld/Van den Hul over verschillende manieren om draagvlak voor omroepen te meten

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 136
MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat draagvlak van omroepen wordt gemeten door uit te gaan van ledenaantallen;

overwegende dat het voor met name jonge mensen niet vanzelfsprekend is lid te worden
van een omroep en daarmee het ledenaantal niet alles zegt over draagvlak;


overwegende dat het voor de toekomst van de publieke omroep van belang is dat de wensen
van jonge generaties ook worden meegenomen;


verzoekt de regering, onderzoek te doen naar verschillende manieren om draagvlak voor
omroepen te meten en dit mee te nemen in de nieuwe visie over de publieke omroep,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Westerveld c.s. over programma's toegankelijk maken voor mensen met een audiovisuele beperking

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 137
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap heeft geratificeerd;


van mening dat mensen met een audiovisuele beperking dezelfde toegang moeten hebben
tot informatie en nieuws;


overwegende dat er meer inzet mogelijk is op het gebied van audiodescriptie en het
gebruik van doventolken;


overwegende dat er slechts incidenteel programma's voorzien zijn van audiodescriptie
voor kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 6 tot 18 jaar;


verzoekt de regering om, samen met de doelgroep en de NPO een stappenplan te maken
om relevante programma's, zoals nationale evenementen, van de publieke omroep voor
mensen met een audiovisuele beperking toegankelijk te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul
Kwint
Bisschop
Van der Molen
Van der Graaf
Sneller

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zt�rk over verbetering van het vertrouwen in de pers

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 138
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat slechts 32% van de bevolking
vertrouwen heeft in de pers en dat dit lager is dan het vertrouwen in andere instituties
zoals bijvoorbeeld banken, de Tweede Kamer en de EU;


van mening dat vertrouwen in de pers van fundamenteel belang is, net zoals de vrijheid
van de pers van fundamenteel belang is;


verzoekt de regering, te bezien hoe het vertrouwen in de pers kan worden verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ozturk over verbeteren van de diversiteit

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 139
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NPO mede wordt gefinancierd met belastinggeld van alle Nederlanders;

verzoekt de regering, de NPO aan te moedigen werk te blijven maken van het verbeteren
van de diversiteit op en achter de schermen, zodat ook de stem van bijvoorbeeld vrouwen,
jongeren en mensen met een migratieachtergrond goed gehoord wordt,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ozturk over onderschrijven van de Code van Bordeaux door parlementair journalisten

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 140
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zogenaamde Code van Bordeaux algemeen wordt geaccepteerd als
internationale standaard van ethische regels voor journalisten;


roept het presidium, op het onderschrijven van de Code van Bordeaux een voorwaarde
te maken voor de accreditatie van parlementaire journalisten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ozturk over ondertekenen van de Code van Bordeaux door journalistieke medewerkers van de NPO

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 141
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zogenaamde Code van Bordeaux algemeen wordt geaccepteerd als
internationale standaard van ethische regels voor journalisten;


verzoekt de regering, de NPO op te roepen om haar journalistieke medewerkers de Code
van Bordeaux te laten ondertekenen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ozturk over uitbreiding van de Zendtijd voor politieke partijen

02 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 142
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in overleg met de NPO de zendtijd voor Politieke Partijen uit
te breiden, zodat partijen burgers beter kunnen informeren over waar zij precies voor
staan en daarmee de democratie verder kunnen versterken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Hul/Westerveld over waarborging van diversiteit en goed werkgeverschap

01 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

32 827
Toekomst mediabeleid


Nr. 143
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD

Voorgesteld 26 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NPO wordt geacht een vernieuwingsplan te maken, terwijl hij tegelijkertijd
kampt met teruglopende Ster-inkomsten;


overwegende dat bij vernieuwen onder dergelijke financiële druk, de diversiteit op
redacties en de zekerheid voor werknemers in het geding kunnen komen;


constaterende dat de regering betrokken wil zijn bij de prestatieafspraken in het
op te stellen vernieuwingsplan;


verzoekt de regering om, zorg te dragen voor de waarborging van diversiteit en goed
werkgeverschap binnen de prestatieafspraken, en de Kamer hier voorafgaand aan de begrotingsbehandeling
OCW over te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Hul
Westerveld

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ploumen/Karabulut over een expliciet verbod op ontgroeningen

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 89
MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN EN KARABULUT

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie en seksueel geweld in
de Nederlandse samenleving en dus ook binnen de krijgsmacht onacceptabel zijn;


constaterende dat niet-functionele ontgroeningspraktijken of inwijdingsrituelen plaatsvinden die leiden tot ongewenst gedrag;

constaterende dat de commissie sociaal veilige werkomgeving Defensie in haar tussenrapportage
stelt dat ontgroeningsrituelen de sociale veiligheid ondermijnen binnen Defensie en
de aanbeveling doet ontgroeningspraktijken of inwijdingsrituelen zo veel mogelijk
uit te bannen;


verzoekt de regering, over te gaan tot een expliciet verbod op ontgroeningen binnen
de krijgsmacht en dit op te nemen in de gedragscode,


en gaat over tot de orde van de dag.


Ploumen
Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Ploumen over niet langer inwijdingsrituelen toestaan

03 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 91
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inwijdingsrituelen in het licht van de gangbare kazernecultuur gemakkelijk
een aanleiding of zelfs voorwendsel kunnen zijn voor ontgroening, zoals ook blijkt
uit de praktijk;


constaterende dat de directe aanleiding van de tijgertest een ruime interpretatie
van het begrip «inwijdingsritueel» is, waarbij buitensporig veel drank in het geding
was;


tevens constaterende dat dit ritueel al vele jaren praktijk is bij dit onderdeel en
daarmee kan worden beschouwd als deel uit te maken van de cultuur;


verzoekt de regering, niet langer inwijdingsrituelen toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Ploumen
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj over mogelijke interne disciplinaire maatregelen

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 109
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de duidelijke taakstelling waar de commissie-Van der Veer mee belast
was, zoals geformuleerd in het instellingsbesluit en gepubliceerd in de Staatscourant,
niet volledig is uitgevoerd;


constaterende dat het volledig uitvoeren van de taken zoals geformuleerd in het instellingsbesluit
noodzakelijk is om inzicht te geven in hoeverre er op enig moment sprake is geweest
van nalatig en/of verwijtbaar handelen;


constaterende dat er nu, na aangifte van nabestaanden, een strafrechtelijk onderzoek
loopt door het OM;


overwegende dat indien er door het OM geen of gedeeltelijk strafrechtelijke vervolging
plaatsvindt, het essentieel is om alsnog het instellingsbesluit volledig uit te voeren;


verzoekt de regering, na het voltooien van het strafrechtelijk onderzoek door het
OM, onderzoek te doen naar de mogelijkheid om tot (aanvullende) interne disciplinaire
maatregelen over te gaan indien er op enig moment sprake is geweest van nalatig en/of
verwijtbaar handelen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj over actief informeren van de Kamer bij een gewijzigd instellingsbesluit

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 110
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de duidelijke taakstelling waar de commissie-Van der Veer mee belast
was, zoals geformuleerd in het instellingsbesluit en gepubliceerd in de Staatscourant,
niet volledig is uitgevoerd;


constaterende dat de regering verplicht is om de Kamer te informeren en dat deze informatieplicht
is vastgelegd in de Grondwet;


constaterende dat het onwenselijk is wanneer de Kamer niet actief wordt geïnformeerd
wanneer het instellingsbesluit geheel of gedeeltelijk wijzigt;


verzoekt de regering, te allen tijde de Kamer actief te informeren, mocht de taak
die opgenomen is in een instellingsbesluit voor het oprichten van een (tijdelijke)
commissie onverhoopt geheel of gedeeltelijk wijzigen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Emiel van Dijk over beantwoorden van de schuldvraag

16 april 2020
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 112
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie de afgelopen tijd te maken heeft gehad met incidenten waarbij
onder het Defensiepersoneel gewonden en dodelijke slachtoffers zijn gevallen;


overwegende dat het in het belang is van de direct betrokkenen, de Defensieorganisatie
zelf en de nabestaanden dat de schuldvraag wordt beantwoord;


verzoekt de regering, alle mogelijke middelen in te zetten om het beantwoorden van
de schuldvraag mogelijk te maken en daaraan consequenties te verbinden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bruins Slot c.s. over instellen van een onafhankelijke visitatiecommissie

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 113
MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S.

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister en de Staatssecretaris een plan van aanpak integrale
veiligheid en integriteit opgesteld hebben naar aanleiding van de rapporten van de
commissie-Van der Veer en de tussentijdse bevindingen van de commissie-Giebels;


constaterende dat Defensie in totaal 40 aanbevelingen wil uitvoeren ter verbetering
van de veiligheid van de taakuitvoering en het lerend vermogen van Defensie, alsmede
de sociale veiligheid;


overwegende dat tijdige en adequate uitvoering van de aanbevelingen van groot belang
is;


overwegende dat er bij verbetertrajecten binnen de overheid goede ervaringen zijn
opgedaan met onafhankelijke visitatiecommissies, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg;


verzoekt de regering, een onafhankelijke visitatiecommissie in te stellen ten behoeve
van de uitvoering van het plan van aanpak integrale veiligheid en integriteit bij
Defensie, die jaarlijks over de stand van zaken van het verbetertraject rapporteert
aan de bewindslieden van Defensie en de Kamer, en halfjaarlijks aan de Kamer te rapporteren
over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak en de aanbevelingen van
deze visitatiecommissie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins Slot
Voordewind
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over empathischer en ruimhartiger contact met nabestaanden van omgekomen militairen

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 114
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meerdere nabestaanden van recent omgekomen militairen zich op een
botte en kille manier bejegend voelen door Defensie, waarbij bijvoorbeeld de aanwezigheid
van een of meer advocaten bij de gesprekken tussen hen en Defensie en het gebrek aan
bereidheid van Defensie om verantwoordelijkheid te nemen en excuses aan te bieden
worden geciteerd;


van mening dat bij het contact met nabestaanden van omgekomen militairen empathie
en, wanneer dit op zijn plaats is, het aanbieden van excuses prioriteit dienen te
hebben boven de juridische en financiële belangen van Defensie;


verzoekt de regering, het contact vanuit Defensie jegens nabestaanden van omgekomen
militairen op een meer empathische en ruimhartige manier te organiseren dan nu het
geval is, en de Kamer te informeren over de voorgenomen verbeteringen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Diks over communicatie met externen over misbruikzaken

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 115
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slachtoffers van misbruik binnen Defensie de beleving hebben dat
hen een contractuele verplichting is opgelegd om geen mededelingen te doen naar externen
over de zaak rond hun misbruik;


overwegende dat het van belang is dat slachtoffers van misbruik zich vrij voelen om
hierover met externen, zoals OM, vrienden en familie en hulpverleners, te spreken;


verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat slachtoffers van misbruik binnen
de Defensieorganisatie op geen enkele wijze worden beperkt in hun communicatie met
externen over de misbruikzaak,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Ploumen over openhouden van het externe meldpunt

22 mei 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Meldpunt Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie tot 1 juli 2018
is geopend ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie-Giebels;


van mening dat een extern meldpunt langer wenselijk is dan 1 juli;

verzoekt de regering, het tijdelijke externe meldpunt open te houden tot de behandeling
van de definitieve aanbevelingen van de commissie-Giebels door de Tweede Kamer,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Ploumen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Emiel van Dijk over nationaal aanbesteden ter bescherming van de defensie-industrie

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij aanbestedingen door Defensie beroep kan worden gedaan op
artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, dat voorziet in de mogelijkheid
om aanbestedingen ten goede te laten komen van nationale bedrijven;


overwegende dat de nationale veiligheid, de Nederlandse defensie-industrie en de Defensieorganisatie
als geheel gebaat zijn bij het behoud van defensie-investeringen binnen Nederland;


verzoekt de regering, voortaan bij de aanschaf van militair materieel in de regel
gebruik te maken van de mogelijkheden die artikel 346 biedt en derhalve in het vervolg
nationaal aan te besteden om onze nationale defensie-industrie te beschermen en te
versterken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Emiel van Dijk over meer investeren in de Koninklijke Marechaussee

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 10
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Koninklijke Marechaussee zwaar onderbezet is;

constaterende dat door deze onderbezetting er (tijdelijk) burgers ingezet werden bij
de bewaking van onze grenzen op de luchthaven Schiphol;


van mening dat er bij grensbewaking in de regel enkel goed opgeleide en getrainde
marechaussees ingezet zouden moeten worden;


verzoekt de regering om fors meer te investeren in de Koninklijke Marechaussee om
de bewaking van onze nationale grenzen te versterken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over de capaciteit voor cyberdefensie

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 11
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Defensienota een bedrag van 20 miljoen euro structureel voor
cyberdefensie wordt vrijgemaakt en hiermee gedurende deze kabinetsperiode slechts
één cyberoperatie kan worden uitgevoerd;


verzoekt de regering bij de nog uit te werken cyberstrategie expliciet te onderzoeken
of de beschikbare capaciteit van het Defensie Cyber Commando voldoende is om cyberdreigingen
het hoofd te kunnen bieden, en tevens te onderzoeken of en hoe cyber offensief – indien
opportuun en proportioneel – ingezet zou kunnen worden in het kader van het verdedigen
van de internationale rechtsorde,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over de verdediging van het Caribisch gebied

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 13
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gelet op de destabilisering van Venezuela en de daarmee gepaard gaande
politieke onvoorspelbaarheid in dat land een robuuste verdediging van de Caribische
eilanden noodzakelijk is, en een verder geïntegreerde verdediging met andere westerse
mogendheden bovendien kosten kan besparen;


verzoekt de regering, te bezien of en hoe een verregaande vorm van geïntegreerde en
gezamenlijk verdediging van het Caribisch gebied met andere westerse mogendheden mogelijk
en wenselijk is, en daarbij tevens de mogelijkheid van wederzijdse verdediging te
onderzoeken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bruins Slot over counterdrones

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 14
MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inzet van drones vaker plaatsvindt en steeds eenvoudiger wordt
voor niet-statelijke actoren;


overwegende dat Defensie nog niet over voldoende counterdronesmiddelen beschikt;

verzoekt de Minister, in te zetten op het ontwikkelen van counterdronescapaciteiten en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Ploumen over middelen voor extra personeel

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 15
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige personele kracht van de krijgsmacht niet voldoende is;

tevens constaterende dat er geen reële verwachting is dat het aantal van 5.600 onvervulde
vacatures over een jaar is vervuld;


van mening dat het uitgangspunt om prioriteit te geven aan het personeel van de krijgsmacht
terecht is;


tevens van mening dat de uitvoering van deze prioriteit vooralsnog onduidelijk is;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke extra middelen nodig zijn om in het kader
van de Defensienota op het gebied van salaris, arbeidsvoorwaarden en opleiding vast
te stellen hoe op korte termijn extra personeel kan worden geworven,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Ploumen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Belhaj/Voordewind over wetgeving voor een begrotingsfonds Defensie Materieel.

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, in lijn met het regeerakkoord, de voorspelbaarheid en schokbestendigheid
van de materieelbegroting van Defensie moeten worden vergroot;


constaterende dat een begrotingsfonds, conform de systematiek van het Infrastructuurfonds,
bijdraagt aan de continuïteit van de investeringsplanning;


constaterende dat de planfase en realisatie van investeringen in defensiematerieel
gemiddeld een aantal jaren duren en beheer en onderhoud ook doorlopen;


verzoekt de regering wetgeving voor te bereiden voor het instellen van een begrotingsfonds
(als bedoeld in de Comptabiliteitswet 2016, artikel 2, lid 11) voor Defensie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Voordewind

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Stoffer over een perspectief op Defensie na 2020

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 17
MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 is afgesproken dat het Nederlandse
Defensiebudget wordt verhoogd richting 2% van het bbp in 2024;


overwegende dat de Defensienota hoofdzakelijk ingaat op de versterking van de krijgsmacht
tijdens deze kabinetsperiode, maar onduidelijk is over de periode 2020–2024;


verzoekt de regering, conform de NAVO-norm en in lijn met de aangenomen motie-Dijkgraaf
over langjarige financieringssystematiek (34 775 X, nr. 57), prioriteit te geven aan een spoedige uitwerking van een perspectief op Defensie
na 2020,


en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Stoffer over aanschaf van een groter aantal F-35's

05 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 919
Defensienota


Nr. 18
MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na de invoering van de F-35 langdurig een groep van vier jachtvliegtuigen
kan worden ingezet;


overwegende dat voor het realiseren van de doelen op het veilig blijven, veiligheid
brengen en veilig verbinden een groter aantal jachtvliegtuigen wenselijk of noodzakelijk
kan zijn;


verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de aanschaf van een groter aantal
F-35's noodzakelijk is en wat de mogelijkheden daarvoor zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Ploumen over een quotum voor vrouwen in topfuncties bij

12 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 122
MOTIE VAN HET LID PLOUMEN

Voorgesteld 6 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het percentage vrouwen bij Defensie in de functie van kolonel of
hoger slechts 5% is;


constaterende dat dit percentage al jarenlang min of meer gelijk blijft, ondanks dat
Defensie het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties volgt;


overwegende dat in het plan van aanpak Behoud en Werving geen specifieke maatregelen
zijn opgenomen om meer vrouwen in topfuncties te benoemen;


verzoekt de regering, een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een quotum
voor vrouwen in topfuncties bij Defensie in te voeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie De Roon c.s. over geen nieuwe militaire missies

26 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
V
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, buitenlandse militaire missies zo snel mogelijk af te bouwen
en geen nieuwe missies aan te gaan,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Emiel van Dijk over de administratie bij het Munitiebedrijf

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 950
X
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2017


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK 

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Rekenkamer constateerde dat de administratie van de centrale voorraad
munitie bij het Munitiebedrijf niet op orde was;


overwegende dat de administratie van munitie vanwege de veiligheid altijd overeen
moet komen met de feitelijke situatie;


overwegende dat de munitieopslag veilig moet zijn voor het personeel en de omgeving;

verzoekt de regering, de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer betreffende de administratie
van de munitieopslag over te nemen en onderzoek te doen of dit probleem breder binnen
Defensie speelt dan enkel bij de munitieopslag,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Diks over munitie zonder typeclassificatie

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 116
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is extra personeel aan te trekken om achterstallige
veiligheidscontroles op munitie, zogenaamde «typeclassificaties», sneller uit te voeren,
maar desondanks vasthoudt aan de mogelijkheid voor Defensie om onvoldoende gecontroleerde
munitie in te zetten in spoedeisende omstandigheden middels een tijdelijke ontheffing;


van mening dat mede gelet op het verschrikkelijke dodelijke ongeval in Mali door toedoen
van onvoldoende gecontroleerde mortiergranaten, het onacceptabel is dat onvoldoende
gecontroleerde munitie wordt gebruikt, ook onder zogenaamde «spoedeisende omstandigheden»;


verzoekt de regering, de mogelijkheid tot het verlenen van een ontheffing voor het
tijdelijk gebruik van munitie zonder volledige typeclassificatie te schrappen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van den Bosch c.s. over de zorgplicht

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 187
MOTIE VAN HET LID VAN DEN BOSCH C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel veteranen met een behoefte aan zorg nog vaak van het kastje
naar de muur worden gestuurd en de zorgplicht in de praktijk te vaak pas reactief
wordt ingevuld;


overwegende dat een hoop ergernis en verdriet kan worden voorkomen door bij klachten
uit te gaan van een verband met dienstverrichtingen in het verleden;


tevens overwegende dat een meer proactieve benadering in de richting van veteranen
noodzakelijk is voor het tijdig kunnen bieden van adequate zorg;


verzoekt de regering, met concrete voorstellen te komen om de in de Veteranenwet vastgelegde
zorgplicht volledig in de praktijk te brengen en de Kamer hier binnen een jaar over
te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Bosch
Belhaj
Stoffer
Diks
Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van den Bosch c.s. over het Nationaal Fonds Ereschuld

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 188
MOTIE VAN HET LID VAN DEN BOSCH C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een Nationaal Fonds Ereschuld heeft opgericht, dat volledig
vanuit de begroting van het Ministerie van Defensie wordt gefinancierd;


overwegende dat een eervolle behandeling van veteranen en het garanderen van goede
(na)zorg voor veteranen niet alleen de overheid, maar de gehele samenleving aangaat;


constaterende dat het veteranenbeleid van deze regering erop is gericht om de maatschappelijke
waardering voor de prestaties van veteranen te stimuleren;


overwegende dat de maatschappelijke betrokkenheid van zowel bedrijven als particulieren
vergroot kan worden door hun de mogelijkheid te bieden via dit fonds eveneens bij
te dragen aan de zorg voor onze veteranen, bijvoorbeeld door een veteraan bij wijze
van spreken te «adopteren»;


verzoekt de regering, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de financiering
van het Nationaal Fonds Ereschuld ook open te stellen voor derden om additioneel in
te investeren, opdat dit een écht nationaal fonds kan worden, en de Kamer hier voor
de behandeling van de Defensiebegroting 2019 over te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van den Bosch
Belhaj
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bruins Slot/Kerstens over een passende ondersteuning van inloophuizen

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 189
MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Veteranenombudsman aangeeft dat de huidige ondersteuning van
inloophuizen voor veteranen het lastig maakt om toekomstgericht te werken en dat de
financiering van de inloophuizen vanaf 2019 onder druk staat;


van mening dat de inloophuizen voor veteranen van grote meerwaarde zijn, omdat de
huizen een laagdrempelige en aanvullende voorziening voor veteranen zijn;


verzoekt de regering om, in overleg met betrokken organisaties zoals de samenwerkende
veteranenontmoetingscentra, het vfonds, het Veteraneninstituut en betrokken gemeenten
te werken aan een passende ondersteuning van de inloophuizen voor komende jaren en
de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins Slot
Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj c.s. over dragen van uniformen door niet actief dienende veteranen

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139 Veteranenzorg


Nr. 190 HERDRUK1

MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende tenuevoorschriften gelden bij de verschillende krijgsmachtdelen
en veteranen niet hun militair uniform mogen dragen tijdens veteranenevenementen,
tenzij ze langer dan vijftien jaar in dienst zijn geweest;


verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om het dragen van een militair
uniform door niet actief dienende veteranen tijdens veteranenevenementen mogelijk
te maken en bestaande regelingen daarvoor aan te passen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Bruins Slot
Diks
Van den Bosch
Karabulut
Stoffer
Kerstens
Emiel van Dijk
KrolX Noot
1I.v.m. grammaticale aanpassingen

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj c.s. over de aanpassing van het voorzieningenstelsel

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 191
MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) stelt dat
de ingewikkelde en langlopende procedure voor materiële zorg vaak een negatief effect
hebben op het welbevinden van een veteraan;


constaterende dat het RZO aanbeveelt om de aanpak en doorlooptijd van (beoordelings)procedures
beter te laten aansluiten bij het rechtvaardigheidsgevoel van de veteraan;


constaterende dat de Minister aangeeft te streven om de aanbevelingen over te nemen
van het RZO en het voorzieningenstelsel te herzien;


overwegende dat de herziening van het voorzieningenstelsel enige jaren kan duren en
dat dit onwenselijk is;


verzoekt de regering, spoed te betrachten bij het afhandelen van het aanpassen van
het voorzieningenstelsel en maximaal gebruik te maken van de voorlopige voorziening
wanneer veteranen in afwachting zijn van een definitieve toekenning,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Van den Bosch
Diks
Kerstens
Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj c.s. over moral injury

03 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 192
MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aandacht voor moral injury belangrijk is, omdat het recht doet aan
de ervaringen die veteranen tijdens uitzendingen opdoen en dialoog mogelijk maakt
tussen veteranen onderling en de samenleving;


constaterende dat aandacht voor moral injury de veteranen die niet medisch gediagnosticeerd
zijn erkenning geeft door over hun ervaringen te praten;


overwegende dat aandacht en onderzoek naar moral injury de proactieve houding en effectiviteit
van de zorg voor veteranen positief bevordert;


verzoekt de regering om, onderzoek naar moral injury te stimuleren en moral injury
een vast onderdeel van het curriculum van opleidingen van de Nederlandse Defensie
Academie te laten gelden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Van den Bosch
Karabulut
Stoffer
Kerstens
Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj c.s. over externe medische adviseurs

02 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 193
MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schaderegelingen erg lang kunnen duren;

constaterende dat juristen van het Ministerie van Defensie zich laten adviseren door
een extern medisch adviesbureau;


constaterende dat bij het vaststellen van een aandoening met dienstverband en het
toekennen van een Militair Invaliditeitspensioen feitelijk een aanvraag op basis van
de regeling volledige schadevergoeding al in de rede ligt;


constaterende dat medisch advies over de causaliteit van de aandoening in relatie
tot de dienstuitoefening niet nogmaals van een extern adviseur benodigd is;


verzoekt de regering, te onderzoeken in welke mate het noodzakelijk is om externe
medische adviseurs te betrekken bij het schaderegelingsproces en te onderzoeken of
dit op een andere wijze (intern) georganiseerd kan worden, en hierover de Kamer te
informeren voor november 2018,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Van den Bosch
Diks
Karabulut
Stoffer
Kerstens
Krol

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks c.s. over de aandacht voor veteranen in gemeenten

02 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 194
MOTIE VAN HET LID DIKS C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het per gemeente erg verschilt in welke mate er aandacht is voor
veteranen, bijvoorbeeld als het gaat om het organiseren van activiteiten en de toegang
van veteranen tot het Wmo-loket;


verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
om de mogelijkheden in kaart te brengen voor het verbeteren van de aandacht voor veteranen
in gemeenten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Diks
Bruins Slot
Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Stoffer over bespoedigen van de behandeling van schadeclaims

02 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 196
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schaderegelingen onnodig worden vertraagd door lange reactietijden
van de juridische afdeling van Defensie die claims van veteranen behandelt;


overwegende dat verschillende externe adviseurs worden ingeschakeld, waaronder een
commercieel adviesbureau, bij de behandeling van een schadeclaim;


constaterende dat dit tot verontrusting, boosheid en frustratie onder veteranen leidt
als gevolg van de onnodig lange verwerking;


verzoekt de regering de inhoudelijke behandeling van de schadeclaims te bespoedigen
door niet langer te werken met externe commerciële medische adviesbureaus,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Kerstens over breder bijdragen aan het veteranenbeleid

02 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

30 139
Veteranenzorg


Nr. 197
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de erkenning, waardering en zorg voor veteranen een verantwoordelijkheid
van ons allemaal is;


verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze kabinetsbreed en/of door bijvoorbeeld
de Nederlandse defensie-industrie meer kan worden bijgedragen aan het veteranenbeleid,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Graaf/Van Dam over een structurele voorziening voor geestelijke verzorging

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 628
Politie


Nr. 794
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN VAN DAM

Voorgesteld 4 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat politiewerk politiemedewerkers confronteert met ingrijpende situaties
en daaruit voortvloeiende zingevingsvraagstukken en morele dilemma's, identiteitsvragen
en levensvragen;


constaterende dat diverse onderzoeken, zoals het onderzoek «Onder je pet praten» en
het onderzoek «ZIN in politiewerk» de wenselijkheid van professionele geestelijke
verzorging bij de politie hebben aangetoond;


verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid de Kamer
te informeren over vorm, inrichting en capaciteit van een structurele professionele
voorziening op het terrein van geestelijke verzorging binnen de politie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Graaf
Van Dam

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Graaf/Diks over het betrekken van het thuisfront

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

29 628
Politie


Nr. 793
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN DIKS

Voorgesteld 4 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het politiekorps maatregelen heeft genomen om psychosociale problemen
zoals PTSS eerder te herkennen en beter bespreekbaar te maken, waaronder trainingen
voor medewerkers en leidinggevenden;


constaterende dat een van de aanbevelingen uit de Blauwdruk mentale zorglijn van professor
Gersons erop ziet om het thuisfront veel meer bij de organisatie te betrekken en daarbij
te leren van Defensie;


van mening dat door ook het thuisfront te betrekken in de campagne, mentale weerbaarheid
en psychische problemen onderwerpen zijn die politiemensen aan de «keukentafel» kunnen
bespreken;


verzoekt de regering, naar voorbeeld van Defensie het thuisfront te betrekken bij
het versterken van de mentale weerbaarheid van politiemensen, de preventie en het
vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van psychosociale problemen zoals PTSS,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Graaf
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over de procedure voor de opdracht inzake de Apache

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 251
MOTIE VAN HET LID KARABULUT 

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering de A- tot en met C-procedure voor grote
wapenaankopen heeft overgeslagen en op 1 mei 2018 de D-brief heeft uitgestuurd voor
de Apache-remanufacturing;


constaterende dat het Amerikaanse Defense Security Cooperation Agency op 20 februari
2018 al had gemeld dat deze opdracht aanstaande was;


van mening dat deze procedure onzorgvuldig is verlopen;

verzoekt de regering, de remanufacturing van de Apache uit te stellen tot na het doorlopen
van een nieuwe volledig gangbare procedure;


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over afzien van de aanschaf van de MQ-9 Reaper

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 252
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering een groot aantal materieelprojecten doorvoert;

constaterende dat veel van deze systemen de mogelijkheden om deel te nemen aan een
oorlog in het zogeheten hoogste geweldspectrum aanmerkelijk vergroten;


constaterende dat de MQ-9 Reaper zal worden aangeschaft in het kader van het programma
voor het Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle;


constaterende dat aan een aantal voorwaarden nog niet is voldaan, zoals de certificatie
van de luchtwaardigheid en het voldoen aan arborichtlijnen met betrekking tot het
milieu;


tevens constaterende dat de voorbereiding van de MQ-9 Reaper in de fase van de D-brief
is gekomen en geen verdere discussie meer kan worden gevoerd;


verzoekt de regering, af te zien van de aanschaf van de MQ-9 Reaper,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over de procedure voor VOSS openstellen voor meerdere producenten

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 253
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in het kader van de vervanging van de gevechtsuitrusting
een project uitvoert dat de aanschaf van een samenhangend systeem van een draagvest
en een reeks van extra uitrustingsstukken, zoals draagtassen, kogel- en scherfwerende
platen en een rugzak betreft;


constaterende dat het bestaande contract onder toepassing van artikel 346 van het
Verdrag betreffende de werking van de EU wordt uitgevoerd om de huidige leverancier,
de firma Elbit, de vervolgopdracht te gunnen;


constaterende dat de Israëlische wapenindustrie producten ontwikkelt die mogelijk
worden beproefd tijdens de al 50 jaar durende illegale bezetting van de Palestijnse
gebieden;


constaterende dat dit in strijd kan zijn met het internationaal recht;

verzoekt de procedure, voor het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) open
te stellen voor meerdere producenten,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over A-brieven aan de Kamer voorleggen

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 254
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering op basis van de Defensienota met diverse A-brieven in
het kader van het Defensie Materieel Proces (DMP) bij de Kamer het voornemen heeft
aangekondigd om in totaal miljarden te investeren in nieuw defensiematerieel en dat
bij een aantal projecten wordt aangegeven dat de A-brief niet zal worden opgevolgd
door een B-brief vanwege mandatering of het slechts bestaan van een enkele reële verwervingsoptie;


overwegende dat het van belang is voor adequate controle op grote bestedingen aan
defensiematerieel dat de Kamer ook bij een gemandateerd project of indien geen B-brief
wordt verzonden zo veel als redelijkerwijs mogelijk moet worden geïnformeerd over
risico's en alternatieven en zich moet kunnen uitspreken over het behandelingstraject;


verzoekt de regering, bij gemandateerde materieelverwervingsprojecten van Defensie
met een financiële omvang van meer dan 100 miljoen de A-brieven ter behandeling aan
de Kamer voor te leggen en geen onomkeerbare stappen te zetten, voorafgaand aan deze
behandeling, voor dergelijke projecten, of indien geen B-brief wordt verzonden in
de A-brief uitgebreid te informeren over de risico's van het project en het al dan
niet voorhanden zijn van verwervingsalternatieven,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Emiel van Dijk over geen materieel verkopen aan landen die lid zijn van de OIC

06 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 255
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse krijgsmacht niet wordt ingezet ter onderdrukking
van minderheden zoals joden, christenen, atheïsten, homo's enzovoort;


overwegende dat verschillende landen van de Organisation for Islamic Cooperation wel
joden, christenen, atheïsten, homo's en andere minderheden onderdrukken;


verzoekt de regering om, geen militair materieel, of onderdelen daarvan, meer te verkopen
aan landen die lid zijn van de OIC;


verzoekt de regering, bij de verkoop van militair materieel aan landen die geen lid
zijn van de OIC, in de verkoopcontracten een kettingbeding op te nemen met als strekking
dat het militair materieel in geen geval mag worden doorverkocht, in bruikleen gegeven
of op enige andere manier ter beschikking mag worden gesteld of terecht mag komen
in landen die lid zijn van de OIC,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens/Karabulut over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 256
MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er discussie is over onder meer het aantal mariniers dat de actieve
dienst verlaat in verband met de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van
Doorn naar Vlissingen alsook dat het kabinet heeft toegezegd daarover nadere informatie
te zullen verstrekken;


overwegende dat het tijdig verschaffen van duidelijkheid omtrent zaken als bijvoorbeeld
extra (arbeidsvoorwaardelijke) regelingen bij bedoelde verhuizing van belang is voor
een eventueel besluit omtrent het al dan niet verlaten van de actieve dienst en ook
anderszins past bij goed werkgeverschap;


verzoekt het kabinet, op zo kort mogelijke termijn met vertegenwoordigers van desbetreffende
medewerkers in overleg te treden omtrent bovenbedoelde, en bijvoorbeeld in een sociaal
plan of sociaal statuut neer te leggen, regelingen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kerstens
Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Van Raan/Kerstens over de opstelling van militaire luchthavens als goede buur

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 932
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet
van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden


Nr. 6
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KERSTENS

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse omwonenden van militaire luchthavens ontevreden zijn over
de samenwerking met deze luchthavens en zich vaak niet serieus genomen voelen;


verzoekt de regering, de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op
te stellen als een goede buur,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan
Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Raan/Diks over het aantal militaire luchthavens

06 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 932
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet
van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden


Nr. 8
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN DIKS

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in brede zin te onderzoeken of het aantal militaire luchthavens
dat er nu is, kan worden verminderd,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Kerstens c.s. over een gedragen luchthavenbesluit Gilze-Rijen

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 932
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet
van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden


Nr. 9
MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN RAAN

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de gemeente Gilze en Rijen, de provincie Noord-Brabant en veel
omwonenden bezwaren en alternatieven zijn aangedragen ten aanzien van het voorgenomen
luchthavenbesluit met betrekking tot de vliegbasis Gilze-Rijen;


constaterende dat de door het kabinet voorgestelde verlenging van de termijn waarbinnen
de noodzakelijke luchthavenbesluiten ten aanzien van een aantal militaire vliegvelden
moeten worden genomen, ruimte biedt voor zorgvuldige procedures dienaangaande;


van mening dat dit in het belang van zowel Defensie als overige genoemde partijen
is;


verzoekt het kabinet, in het kader van bedoelde zorgvuldigheid in overleg met betrokkenen
als hiervoor genoemd te bezien op welke wijze tot een gedragen besluit kan worden
gekomen en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kerstens
Van Raan

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over intrekken van het besluit inzake een militaire missie tot en met 2021 in Afghanistan

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 634
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, haar besluit conform artikel 100 van de Grondwet inzake een
militaire missie tot en met 2021 in Afghanistan in te trekken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Sienot c.s. over een plan van aanpak voor energiereductie

25 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 895 Initiatiefnota van het lid Belhaj: «Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage
aan de energietransitie»


Nr. 5 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat samenwerking in de gouden driehoek van Defensie, bedrijfsleven en
kennisinstituten essentieel is om de benodigde energiereductie door middel van R&D
te realiseren;


constaterende dat op dit moment er nog geen concreet plan van aanpak is dat daadwerkelijk
energiereductie-innovatie als uitgangspunt heeft;


verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen waarin de gouden driehoek een
essentiële rol heeft om tot energiereductie te komen, en aan te geven welke middelen
voor de realisatie van de Operationele Energiestrategie beschikbaar zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.


Sienot
Belhaj
Bosman
Bruins Slot
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Sienot c.s. over duurzaamheid onderdeel laten zijn van de behoeftestelling

25 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 895
Initiatiefnota van het lid Belhaj: «Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage
aan de energietransitie»


Nr. 4 HERDRUK1

MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor de verduurzaming van defensiematerieel noodzakelijk is
om nu de juiste keuzes te maken bij de verwerving van nieuw materieel en te investeren
in onderzoek en ontwikkeling door te zoeken naar samenwerking met relevante industriële
en internationale partners;


constaterende dat duurzaamheid dient bij te dragen aan de operationele effectiviteit
en slagkracht van Defensie;


constaterende dat het uitgaan van fully burdened cost bij aanbesteding van materieel
een ander uitgangspunt is om de rentabiliteit van duurzame aanbestedingen van defensiematerieel
aan te tonen;


overwegende dat het streven naar energiezuinig materieel en energiezuinige systemen
betekent dat het uitgaan van life-cycle-costberekeningen van cruciaal belang kan zijn;


verzoekt de regering om, duurzaamheid onderdeel te laten zijn van de behoeftestelling
voor materieelprojecten;


verzoekt de regering tevens, te onderzoeken welke effecten het opnemen van de life
cycle cost als uitgangspunt heeft voor de materieelspecificaties van een aanbesteding,
en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Sienot
Belhaj
Bosman
Bruins Slot
DiksX Noot
1i.v.m. correctie naam medeondertekenaar

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over de risico's rond energievoorziening in kaart brengen in artikel 100-brieven

25 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

34 895
Initiatiefnota van het lid Belhaj: «Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage
aan de energietransitie»


Nr. 7
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat energieaspecten van missies, zoals beschikbaarheid, toevoer en opslag,
in toenemende mate van strategisch en veiligheidsbelang zijn bij internationale missies;


overwegende dat de risico's omtrent de energievoorziening daarom goed gewogen dienen
te worden bij de besluitvorming over internationale missies;


verzoekt de regering, bij het informeren van de Kamer in zogenoemde artikel 100-brieven
over de militaire inzet in het buitenland voortaan ook de risico's in kaart te brengen
omtrent de beschikbaarheid, toevoer en opslag van brandstoffen en energie,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks/Karabulut over het aparte financi�le kader voor het project verwerving F-35 in stand laten

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 20
MOTIE VAN DE LEDEN DIKS EN KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris heeft aangekondigd het aparte financiële kader
voor het project verwerving F-35 te laten vervallen;


overwegende dat dit aparte financiële kader was bedoeld om te voorkomen dat het project
duurder dan 4,5 miljard zou worden en andere investeringen op de Defensiebegroting
zou gaan verdringen, en dat deze risico's niet zijn geweken nu nog voor een bedrag
van ruim 3 miljard aan contracten moet worden getekend;


verzoekt de regering, het afgesproken aparte financiële kader voor het project verwerving
F-35 in stand te laten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Diks
Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Diks over de aanschaf van drie F-35's uitstellen tot de financiering geregeld is

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 21
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN DIKS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de laatste drie F-35-toestellen uit een voorgenomen serie van 37
alleen kunnen worden aangeschaft als het financiële kader uit 2013 wordt verlaten;


tevens constaterende dat de Algemene Rekenkamer de voortgang van het F-35-project
in 2013 heeft gevalideerd vanwege dat financiële kader;


verzoekt de regering, de aanschaf van de drie F-35 uit te stellen totdat de financiering
geregeld is, binnen de valideringsvoorwaarden van de Algemene Rekenkamer,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over de schade in rekening brengen bij de nalatige producenten

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 22
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de schade aan de watermistinstallatie niet in rekening wordt gebracht
bij de verantwoordelijke nalatige producenten;


van mening dat dit in strijd is met de aanpak die ten koste gaat van de Defensiebegroting
of in ieder geval de staatsmiddelen;


verzoekt de regering, de schade naar rato in rekening te brengen bij de producenten
die deze onvoldoende kwaliteit hebben geleverd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over afzien van plaatsing van de SMART-L-radar

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 23
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanschaf van drie SMART-L-radars voor de LC-fregatten is uitgesteld
als gevolg van capaciteitsproblemen van de Defensieorganisatie;


voorts constaterende dat één SMART-L in 2019 wel zal worden geplaatst op een LC-fregat;

van mening dat de SMART-L-radar een onderdeel kan zijn van het ballistische raketschild
en daarmee een negatieve bijdrage levert aan de wapenwedloop;


verzoekt de regering, ook af te zien van plaatsing van deze SMART-L-radar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Belhaj over de planning van de verwerving van gevechtskleding en uitrusting

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 24
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, zoals reeds gemeld in onder andere de inzetbaarheidsrapportage,
de materiële gereedheid van eenheden niet volledig op orde is en dat dit een onwenselijke
situatie is;


constaterende dat de werkgever verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van
voldoende juiste kleding en uitrusting aan militairen;


constaterende dat op dit moment de Tweede Kamer wel geïnformeerd wordt over het Defensie
Operationeel Kledingsysteem (DOKS) en het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS),
maar dat dit op abstractieniveau is geformuleerd terwijl meer gedetailleerde informatie
ontbreekt om de voortgang te kunnen controleren;


overwegende dat van groot belang is dat het Defensiepersoneel over voldoende juiste
kleding en uitrusting kan beschikken om veilig zijn of haar werk te doen en dit noodzakelijk
is voor de gereedheid;


verzoekt de regering, om over de (jaarlijkse) planning en de uitvoeringsvoortgang
van de centraal te verwerven gevechtskleding en uitrusting van militairen aan de Kamer
te rapporteren;


verzoekt de regering tevens, om over de gepleegde werkzaamheden van het interventieteam
(het loket waar Defensiepersoneel terecht kan voor problemen met kleding en uitrusting)
naar de Kamer te rapporteren, specifiek over de afhandelingen van problemen met kleding
en uitrusting,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zt�rk over de onverkorte zorgplicht voor Defensiepersoneel

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 274
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Staatssecretaris van Defensie geen goed werkgeverschap heeft laten
zien;


spreekt uit dat de Staatssecretaris van Defensie een onverkorte zorgplicht heeft voor
het Defensiepersoneel,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie �zt�rk over de Nederlandse militairen direct voorzien van alle basisvoorzieningen

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 275
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoekswerk van Trouw en Nieuwsuur is gebleken dat er Nederlandse
steun is geleverd aan terroristische groeperingen;


van mening dat het schandalig is dat Nederlandse militairen zelf hun uitrusting moeten
kopen, terwijl terroristische groeperingen in het buitenland deze spullen geschonken
krijgen;


verzoekt de regering, om per ommegaande Nederlandse militairen te voorzien van alle
basisvoorzieningen in plaats van het steunen van terroristische groeperingen in het
buitenland,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Baudet over het zo snel mogelijk verbeteren van de organisatie op het ministerie

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst
27 830
Materieelprojecten


Nr. 276
MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Defensie overduidelijk tekortschiet om de structurele
problemen op het gebied van materieel op effectieve wijze aan te pakken;


overwegende dat de problemen alleen kunnen worden aangepakt door een daadkrachtige
Defensieorganisatie;


roept de regering op om op de kortst mogelijke termijn de vereiste concrete stappen
te zetten om de organisatie op het ministerie te verbeteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Baudet over het opschroeven van de NAVO-bijdrage naar 2%

13 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 830
Materieelprojecten


Nr. 277
MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 7 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat telkens weer ernstige tekortkomingen bij Defensie aan het licht
komen, van gebrekkige kleding tot gebrek aan wapens en munitie, van armoedige en ongezonde
kazernes tot problemen met de voedselvoorziening;


constaterende dat de tekorten bij Defensie structureel van aard zijn en zich over
de hele linie beginnen te manifesteren;


overwegende dat het Ministerie van Defensie met het huidige budget niet in staat blijkt
deze problemen daadkrachtig aan te pakken;


roept de regering, op de uitgaven voor Defensie conform de verplichtingen in het NAVO-verdrag
op te schroeven naar 2% van het bbp,


en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Diks over verhogen van de toeslagen van Defensiepersoneel

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 26
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is om de arbeidsvoorwaarden van Defensiepersoneel komende
periode te verbeteren, zowel ten gunste van de personele vulling bij Defensie als
blijk van waardering voor de mensen die vaak onder moeilijke omstandigheden onze veiligheid
bewaken;


constaterende dat het principeakkoord voor de arbeidsvoorwaarden van Defensiepersoneel
door de leden is afgewezen;


overwegende dat de arbeidsvoorwaarden bij Defensie momenteel niet meer aansluiten
bij de huidige arbeidsmarkt, en dat dit een grote rol speelt bij de op gang gekomen
irreguliere uitstroom van Defensiepersoneel;


verzoekt de regering, te bezien of de toeslagen van Defensiepersoneel voor onregelmatige
dienst, overwerk, training of uitzending verhoogd kunnen worden, te dekken vanuit
de Aanvullende Post op de begroting van het Ministerie van Financiën, en de Kamer
hierover voor het kerstreces te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Diks over inzicht in de plannen voor verbetering van de bedrijfsvoering

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 27
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het Ministerie van Defensie meerdere trajecten, actieplannen
en programma's zijn gestart om de bedrijfsvoering binnen de Defensieorganisatie te
herstellen;


overwegende dat het van belang is voor zowel Kamer als kabinet om overzicht en regie
te houden op al deze initiatieven, de samenhang hiertussen en de resultaten die worden
bereikt;


verzoekt de regering, jaarlijks bij de begroting een integraal inzicht te verschaffen
in de actieplannen, programma's en trajecten die tot doel hebben de bedrijfsvoering
bij de Defensieorganisatie te verbeteren, de onderlinge samenhang toe te lichten en
de geboekte resultaten in kaart te brengen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Kerstens over een goede cao voor het Defensiepersoneel

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 28
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in de Defensienota 2018 heeft aangegeven allereerst in
de mensen van Defensie te gaan investeren;


constaterende dat het deze zomer tot stand gekomen onderhandelingsresultaat voor een
nieuwe cao onlangs door de mensen van Defensie bij grote meerderheid is afgewezen;


constaterende dat het ontbreken van goede arbeidsvoorwaarden een belangrijke reden
is voor Defensiepersoneel om de dienst te verlaten;overwegende dat een goede cao een basis kan bieden om het geschonden
vertrouwen van het personeel in de top van Defensie te herstellen;van mening, dat met spoed tot een goede cao moet worden besloten die recht doet aan
de zorgen en de kritiek die het Defensiepersoneel heeft geuit rond het afwijzen van
een eerder overeengekomen cao-resultaat;

verzoekt de regering om samen met de vakbonden, en gedragen door het Defensiepersoneel,
een goede cao overeen te komen,en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens/Karabulut over de verslechtering van de militaire pensioenregeling

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 29
MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN KARABULT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in verband met het afwijzen van het onderhandelingsresultaat voor
een nieuwe Defensie-cao per 1 januari aanstaande een algehele verslechtering van de
militaire pensioenregeling dreigt;


constaterende dat dat een averechts effect heeft op het noodzakelijke herstel van
vertrouwen van medewerkers in hun organisatie;


overwegende dat vakorganisaties hebben aangekondigd een juridische procedure te zullen
opstarten teneinde die verslechtering te voorkomen, alsook dat dat niet bijdraagt
aan de voor herstel van vertrouwen noodzakelijke goede verhoudingen;


overwegende dat ook Defensie als werkgever bij een en ander niet gebaat is;

verzoekt de regering, zich net als vakorganisaties expliciet uit te spreken tegen
bedoelde verslechtering van de pensioenregeling alsook samen met vakorganisaties actie
te ondernemen richting het pensioenfonds teneinde de hierboven bedoelde verslechtering
te voorkomen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kerstens
Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens over een gezamenlijk aanbod op de arbeidsmarkt door Defensie, brandweer en politie

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 30
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorkomen moet worden dat sectoren als bijvoorbeeld Defensie, brandweer
en politie in toenemende mate elkaars concurrent worden op de arbeidsmarkt;constaterende dat het daarentegen juist mogelijk zou moeten zijn om als genoemde sectoren
gezamenlijk een aanbod op de arbeidsmarkt te doen door bijvoorbeeld intersectorale
carrièrepaden aan te bieden die zowel werknemers

als desbetreffende sectoren meer zekerheid kunnen opleveren;


verzoekt de regering, de mogelijkheden daartoe te verkennen, in beeld te brengen,
en de Kamer vervolgens op de hoogte te stellen van concrete acties in dezen, alsmede
de resultaten daarvan,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Belhaj over duidelijke doelstellingen voor het programma Behoud en Werving

20 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 31
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit kabinet extra investeert om de basisgereedheid van de krijgsmacht
weer volledig op orde te krijgen;


constaterende dat de problemen met de personele vulling en de beschikbaarheid van
de ondersteunende eenheden het herstel van de gereedheid van de krijgsmacht vertragen;


overwegende dat het programma Behoud en Werving van personeel en de aanvullende maatregelen
inzage geeft in alle maatregelen die genomen worden voor herstel van de krijgsmacht
op personeelsgebied, maar het totale beeld ontbreekt;


overwegende dat er geen expliciete doelstellingen per beleidsonderdeel zijn geformeerd
evenals de daarbij benodigde middelen en er daardoor onduidelijkheid is met betrekking
tot de totale voortgang van het programma Behoud en Werving;


verzoekt de regering, om het programma Behoud en Werving en de daarbij behorende aanvullende
maatregelen te kwantificeren met concreet meetbare doelstellingen, een tijdsplanning
en de daarbij benodigde financiële middelen en over de voortgang voortaan bij de personeelsrapportage
te rapporteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Agema over de backpay uitkeren aan alle oorspronkelijk in aanmerking komende rechthebbenden

18 december 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

20 454
Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen


Nr. 135
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 11 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering bij aanvang 1.020 rechthebbenden voor de backpayregeling
identificeerde;


constaterende dat slechts 594 rechthebbenden hun backpay kregen;

verzoekt de regering, de backpay aan alle 1.020 oorspronkelijk voor de backpayregeling
in aanmerking komende rechthebbenden, of hun nabestaanden, uit te keren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Agema over de backpayregeling openstellen voor rechthebbenden die werden afgewezen wegens gebrek aan papieren bewijs

18 december 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

20 454
Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen


Nr. 136
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 11 december 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er mogelijk rechthebbenden op de backpayregeling afgewezen zijn
wegens het ontbreken van een aanstellingsbewijs of het ontbreken van andere op papieren
gevraagde bewijzen;


van mening dat de Staatssecretaris van VWS aangeeft dat de backpayregeling ook toegekend
kan worden op basis van getuigenissen, foto's en fysieke kenmerken van verblijf in
een jappenkamp;


constaterende dat de Staatssecretaris aangegeven heeft de backpayregeling direct te
heropenen indien zich nieuwe rechthebbenden aandienen;


verzoekt de regering, de backpayregeling open te stellen voor rechthebbenden die werden
afgewezen wegens het gebrek aan papieren bewijs, maar wel getuigenissen, foto's of
fysieke bewijzen hebben overlegd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over meer transparantie over burgerslachtoffers door wapeninzet

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 665
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pas na berichtgeving hierover in de media Nederland erkent verantwoordelijk
te zijn voor een luchtaanval waarbij tientallen burgers zijn gedood;


constaterende dat het beleid van de regering is om niet of nauwelijks informatie te
delen over burgerslachtoffers tijdens missies;


van mening dat in een democratie de volksvertegenwoordiging op de hoogte dient te
zijn over de gevolgen van wapeninzet tijdens missies, ook als dit slecht nieuws is;


van mening dat de Kamer veel eerder geïnformeerd had kunnen en moeten worden over
de gevolgen van luchtaanvallen in Irak en Syrië;


veroordeelt dit beleid en roept de regering op in de toekomst veel transparanter te
zijn over burgerslachtoffers als gevolg van wapeninzet, juist ook tijdens missies,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Öztürk over ontheffing van de voormalige minister van Defensie uit haar VN-functie

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 667
MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voormalige Minister van Defensie de Kamer meerdere malen bewust
onjuist heeft geïnformeerd inzake de burgerslachtoffers die zijn gevallen bij het
Nederlandse militaire optreden in Irak;


constaterende dat dit voor veel leed heeft gezorgd bij de nabestaanden en dat het
handelen van de voormalige Minister van Defensie indruist tegen het recht op informatie
van de Kamer;


constaterende dat de voormalige Minister van Defensie op dit moment een functie bekleedt
bij de Verenigde Naties in nota bene Irak;


van mening dat deze functie niet verenigbaar is met het handelen van de voormalige
Minister van Defensie ten tijde van haar ministerschap;


verzoekt de regering, om er bij de Verenigde Naties op aan te dringen dat de voormalige
Minister van Defensie wordt ontheven uit haar huidige functie,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Belhaj/Voordewind over een vrijwillige schadevergoeding voor de nabestaanden

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 668
MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er minimaal 74 burgerslachtoffers te betreuren zijn als direct gevolg
van Nederlandse wapeninzet;


verzoekt de regering, om binnen de begroting van Defensie middelen vrij te maken voor
vrijwillige schadevergoeding richting de nabestaanden en de gemeenschappen in kwestie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Voordewind

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Belhaj over maximale transparantie over burgerslachtoffers bij luchtaanvallen

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst
27 925
Bestrijding internationaal terrorisme


Nr. 669
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 5 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat transparantie over burgerslachtoffers tot op heden ontoereikend
is;


overwegende dat coalitiepartners zoals de VS en Australië wel rapporteren over het
aantal burgerslachtoffers door luchtaanvallen;


verzoekt de regering, om maximale transparantie te betrachten over burgerslachtoffers
bij luchtaanvallen door de Kamer te informeren over data en locaties van luchtaanvallen,
met inachtneming van de veiligheid van militairen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie De Roon over zelfstandig beslissen over aanbesteden van Defensieprojecten

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 19
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de besluitvorming over onze krijgsmacht steeds meer aan Europese
ketenen is gebonden;


overwegende dat Nederland een soeverein land moet zijn dat zelfstandig over aanbestedingen
ten behoeve van Defensie behoort te kunnen beslissen;


verzoekt de regering, zo veel mogelijk ruimte te nemen bij het aanbesteden van Defensieprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie De Roon over de inzet van de Reaper-drones

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst
35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 20
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland eind 2020 de eerste MQ-9 Reaper-drones geleverd krijgt;

overwegende dat we de MQ-9 Reaper bewapend in moeten kunnen zetten omdat daarmee de
slagkracht van de krijgsmacht aanzienlijk wordt vergroot;


verzoekt de regering, de daarvoor benodigde stappen binnen het Defensiematerieelproces
te zetten,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon
FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie De Roon over beëindigen van alle activiteiten gericht op het werven van personen met een buitenlandse nationaliteit

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 21
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister een onderzoek wil instellen naar de haalbaarheid en
wenselijkheid om onze krijgsmacht te vullen met niet-Nederlanders;


overwegende dat Defensiepersoneel de Nederlandse normen en waarden behoort te vertegenwoordigen
en te verdedigen;


verzoekt de regering, dat onderzoek niet in te stellen en alle activiteiten gericht
op de werving van personen met een buitenlandse nationaliteit met onmiddellijke ingang
te beëindigen,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie De Roon over afschaffing van de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht Defensie-ambtenaren

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 22
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het financieren van Turkije door de Nederlandse belastingbetaler afgelopen
moet zijn;


overwegende dat de regering, ondanks een eerder aangenomen motie van de PVV over het
afschaffen van de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren, er
niet in slaagt om deze regeling af te schaffen doordat toestemming ontbreekt van vakcentrales;


gezien artikel 1b van de Militaire Ambtenarenwet 1931, dat voorziet in de mogelijkheid
om bij bijzondere omstandigheden af te wijken van het militair ambtenarenrecht, en
zo dus ook van de vereiste toestemming van vakcentrales;


verzoekt de regering, per direct een einde te maken aan de Regeling faciliteiten Turkse
dienstplicht defensie-ambtenaren, desnoods door het ontbreken van toestemming van
vakcentrales te passeren door toepassing van artikel 1b van de Militaire Ambtenarenwet
1931,


en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 23
MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de MQ-9 Reaper nu nog onbewapend is;

verzoekt de regering, om de Kamer te informeren of de behoeftestelling aangepast dient
te worden teneinde de Reaper te bewapenen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bosman
Van Helvert
Voordewind
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over het individueel checken van gegevens bedoeld voor buitenlandse veiligheidsdiensten

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 24
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de CTIVD heeft geconcludeerd dat de veiligheidsdiensten onzorgvuldig
hebben gehandeld bij het delen van verzamelde gegevens met buitenlandse veiligheidsdiensten,
waaronder door al aan te nemen dat gegevens zijn geëvalueerd in de zin van de Wet
inlichtingen- en veiligheidsdiensten wanneer ze categorisch of geautomatiseerd zijn
gecheckt;


verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de MIVD en de AIVD gegevens pas als
geëvalueerd beschouwen ten behoeve van het delen van gegevens met buitenlandse diensten,
indien de gegevens individueel zijn gecheckt op hun inhoud,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Diks over afzien van het verspreiden van nepnieuws voor militaire doeleinden

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 25
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris van Defensie heeft aangegeven te willen onderzoeken
of Defensie nepnieuws kan inzetten voor militaire doeleinden;


overwegende dat de strijd tegen nepnieuws van vitaal belang is voor het beschermen
van democratische samenlevingen, en dat het dus van belang is dat de Nederlandse overheid
nepnieuws bestrijdt in plaats van creëert;


verzoekt de regering, af te zien van het verspreiden van nepnieuws voor militaire
doeleinden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Helvert c.s. over gebruikmaken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor klimaatdoelen

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 26
MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie nog geen middelen gereserveerd heeft voor de uitvoering
van de Operationele Energie Strategie;


constaterende dat voor het op orde krijgen van de vastgoedportefeuille bij Defensie
een forse extra investering nodig is;


verzoekt de regering, Defensie nadrukkelijk aan te laten sluiten bij en gebruik te
laten maken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor het realiseren van klimaatdoelen;


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Helvert
Bosman
Stoffer
Hiddema

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Van Helvert c.s. over verder invulling geven aan het nationaal plan bij de NAVO

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 27
MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op de aanstaande NAVO-top op 3 en 4 december in Londen de voortgang
in kaart gebracht wordt van de implementatie van de nationale plannen;


constaterende dat de regering bij het door Nederland ingediende nationaal plan de
intentie heeft uitgesproken om structureel te investeren in een aantal prioritaire
capaciteiten;


overwegende dat Nederland met de extra middelen uit de Voorjaarsnota 2019 slechts
gedeeltelijk of helemaal geen invulling geeft aan het eigen nationaal plan op het
gebied van F-35 jachtvliegtuigen, alsmede vuurkracht op land en zee;


verzoekt de regering, nog in deze kabinetsperiode verder invulling te geven aan het
nationaal plan bij de NAVO,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Helvert
Bosman
Stoffer

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut c.s. over beschikbaar stellen van details over de inzet van F-16's boven Irak en Syrië

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 28
MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onafhankelijke organisaties geregeld veel meer burgerslachtoffers
rapporteren als gevolg van luchtaanvallen tegen IS dan de coalitie onder leiding van
de VS doet;


overwegende dat er onduidelijkheid blijft bestaan over betrokkenheid van coalitielanden
bij aanvallen waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen;


overwegende dat de inzet van Nederlandse F-16's in de strijd tegen IS vorig jaar is
beëindigd;


verzoekt de regering, details over de inzet van F-16's boven Irak en Syrië beschikbaar
te stellen, zodat nagegaan kan worden of Nederlandse luchtaanvallen hebben geleid
tot burgerslachtoffers,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Kerstens
Diks

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over een jaarlijks rondetafelgesprek over operaties in het kader van artikel 100-missies

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 29
MOTIE VAN HET LID KARABULUT 

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland al jarenlang deelneemt aan militaire missies;

constaterende dat de regering grotere openheid over lopende missies en over het beleid
van speciale operaties wil geven;


verzoekt de regering, mee te werken aan een jaarlijks rondetafelgesprek van de Kamer
over operaties in het kader van artikel 100-missies en eventuele speciale operaties,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut over niet voldoen aan de wens om 2% van het bbp te besteden aan de Defensiebegroting

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 30
MOTIE VAN HET LID KARABULUT 

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland er in de periode tot 2024 niet toe zal overgaan om te
voldoen aan de wens om 2% van het bruto binnenlands product te besteden aan de Defensiebegroting;


van mening dat dat om internationaal-politieke en om binnenlandse sociale redenen
ook niet gewenst is;


verzoekt de regering, de NAVO te melden af te zien van het streven om 2% van het bruto
binnenlands product aan de Defensiebegroting te voldoen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Karabulut/Kwint over de middelen voor de onderzeeboten inzetten om het lerarentekort aan te pakken

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 31
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KWINT

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de in de komende jaren geplande uitgaven voor de onderzeeboten
te heroverwegen en deze middelen eerst in te zetten om het lerarentekort te dichten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Kwint

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De nader gewijzigde motie Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 32
MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tolken die zich hebben ingezet voor de Nederlandse krijgsmacht een
bijzondere positie hebben en daarom waardering en indien nodig bescherming verdienen;


constaterende dat personen die zich hebben ingezet voor internationale militaire missies
in Afghanistan, met name tolken en bewakers, in de update van de EASO Country Guidance
over Afghanistan worden aangemerkt als systematisch vervolgde groep en doelwit van
de Taliban;


verzoekt de regering, het beschermingsbeleid voor tolken in lijn te brengen met de
EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep aan
te merken, en wanneer Defensie bij toekomstige militaire missies tolken behoeft, de
voorkeur te geven aan het werken met tolken die een contract hebben met de Nederlandse
Staat en daarin vast te leggen dat zij bescherming verdienen wanneer zij in direct
en persoonlijk gevaar komen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Voordewind

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens over efficiënte verbetermaatregelen voor de Koninklijke Militaire Academie

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 33
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de cultuur op de Koninklijke Militaire Academie negatieve aspecten
kent die blijven bestaan zolang we blijven opleiden als we deden;


overwegende dat verbetermaatregelen die in het verleden zijn voorgesteld en ingevoerd
niet tot de nodige verbetering hebben geleid;


verzoekt de regering, bij het zoeken naar efficiënte verbetermaatregelen ook de mogelijkheden
te bezien van het aannemen van mensen van buiten Defensie op functies die in aansturing
en begeleiding cruciaal zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst

De motie Kerstens over middelen uit RVU-boetes ten goede laten komen aan Defensiemedewerkers

12 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 35
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie heeft laten weten bezwaar aan te tekenen tegen de in het
verleden door de Belastingdienst opgelegde RVU-boetes ingeval van leeftijdsontslag;


overwegende dat hiermee aanzienlijke bedragen zijn gemoeid;

verzoekt de regering, indien Defensie in het gelijk gesteld zal worden, de middelen
die hiermee gemoeid zijn ten goede te laten komen aan de medewerkers van Defensie,
bijvoorbeeld in de vorm van een aantrekkelijk functie- en beloningsgebouw,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

FVD
Uitkomst
FVD
Uitkomst