Statenvragen van PvhN, PVV en FVD over TopDutch

Datum: - 5 DEC. 2019
Documentnr.: 2019-105532/49/A.23
Dossiernummer: K2098
Behandeld door: G. Meijerink 
Telefoonnr.: (050)3164644
Antwoord op Bijlage
Onderwerp: Uw brief van 5 november 2019

Schriftelijke statenvragen Statenfracties PvhH, PW en FvD over Top Dutch


Geachte heren Van der Laan, Ram en Pestman,

Hierbij beantwoorden wij de vragen zoals door
u gesteld in uw brief van 5 november jl.

1. Klopt het dat de provincie en Initio de voorwaarden bij de uitvraag van de aanbesteding hebben afgestemd, waardoor andere partijen van inschrijving werden buitengesloten? Kan de provincie aangeven dat daar geen sprake van is geweest? En zo nee, waarom niet?

De TopDutch campagne is een gezamenlijk traject van de drie noordelijke provincies. Opdrachtgever zijn de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Penvoerder namens de drie provincies is Groningen. Opdrachtnemer is Initio dbk (verder te noemen als Initio).
De provincie heeft de voorwaarden
bij de uitvraag van de aanbesteding niet met potentiële inschrijvers afgestemd. De provincie heeft een openbare Europese aanbesteding uitgevoerd met als insteek dat er een level playing field (gelijk speelveld) is voor potentiële inschrijvers. Dienstverlening, zoals bijvoorbeeld schoonmaak en catering, zijn door ons op eenzelfde wijze openbaar Europees aanbesteed.

2. Bij de inschrijving was er sprake van een samenwerkingsverband van een aantai partijen waar een beroep op wordt gedaan door de penvoerende partij, die daarmee formeel slechts een inschrijvende roi heeft gehad. Was de provincie daarvan op de hoogte? En zo nee waarom niet?

Uit de inschrijving van Initio blijkt dat Initio zelfstandig heeft ingeschreven en hierbij geen beroep doet op onderaannemers. Dit blijkt uit het zgn. Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat door Initio is ingevuld en bij de inschrijving is gevoegd.
Initio heeft bij de inschrijving op de aanbesteding aangegeven dat het campagneteam uit verschillende disciplines zou zijn opgebouwd. Initio heeft
bij de inschrijving echter niet aangegeven, dat bepaalde onderaannemers gebruikt zouden worden of dat er sprake is van een inschrijving als combinatie om te kunnen voldoen aan de inschrijvingsvereisten van de aanbesteding. Op basis hiervan is door ons de opdracht verstrekt aan Initio, hierin zijn de onderaannemers niet opgenomen. Hierdoor is er enkel een overeenkomst met Initio.
In het plan van aanpak (gunningscriterium 3) van Initio worden Tres en Palmers wel genoemd en wordt aangegeven dat partijen intensief zullen samenwerken vanuit eigen competenties en kracht.Hierbij wordt duidelijk aangegeven dat er geen formele samenwerkingsovereenkomst is getekend, maar dat er een intentieverklaring is tussen partijen voor de duur van twee jaar. In dit plan van aanpak wordt tevens aangegeven, dat Initio optreedt als penvoerder, dat alleen Initio formeel opdrachtnemer wordt en da opdrachtnemer (Initio) kan besluiten om naast Tres en Palmers derde partijen in te huren als onderaannemers.

3. Deze overige partijen hebben een essentiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Top Dutch, de tenderinschrijving en de pitch waarop de tender gegund is. Vindt de provincie dat achteraf bezien ook? En zo nee waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. Vindt de provincie bij nader inzien en met de kennis van nu ook niet dat de tender ongeldig is en verleende gunningspunten wegvallen omdat is gebleken dat die overige betrokken partijen daarin niet als gelijkwaardige partners zijn gezien? En zo nee waarom niet?

Nee, dat vinden wij niet. Aan de genoemde aspecten zijn geen punten toegekend in de beoordelingsprocedure. De beoordeling op basis waarvan Initio als de winnende inschrijver is aangewezen, wordt ons inziens dus niet aangetast.

5. Deelt de provincie het standpunt dat het wegvallen van die overige partijen een wezenlijke wijziging van de uitvoering is, waardoor de tender in feite ongeldig is? Zo nee waarom niet?

Nee, dit delen wij niet. De doelen van het project en de wijze waarop die moesten worden gerealiseerd, zijn in onze ogen niet veranderd na het wegvallen van de overige partijen. Nadien zijn deze taken door andere partijen uitgevoerd. Van een wezenlijke wijziging in de zin van de Aanbestedingswet 2012 is geen sprake.

6. is de provincie bereid om alle correspondentie hierover met opdrachtnemer met de staten te delen? En zo nee waarom niet?

In het kader van meerdere WOB-verzoeken is correspondentie openbaar gemaakt. Uiteraard is deze informatie beschikbaar voor Provinciale Staten. De correspondentie ligt voor u ter inzage in de Statenkast.

7. IVas de provincie (ambtelijk en politiek) al eerder op de hoogte van de strubbelingen bij de uitvoerder? Wat waren deze strubbelingen volgens het college?

Dat de samenwerking tussen Initio en de onderaannemers niet altijd even glad verliep, is wel opgemerkt. Ook is meerdere malen getracht hierin te bemiddelen. De meningsverschillen tussen de marktpartijen gingen niet over de inhoud en aanpak van het project, maar over de wijze waarop de betrokken private partijen met elkaar zakelijke afspraken wilden maken.

8. Is met de Provinciale Staten de Juiste en volledige informatie hierover gedeeld?

We hebben uw Staten geïnformeerd over de voortgang. In dit verband hebben wij ook op 14 november 2018 schriftelijke vragen van de Partij voor het Noorden beantwoord.

9. Is vooraf gecontroleerd of genoemde partijen akkoord waren met deze vorm van de tenderinschrijving?

Door in te schrijven gaat een partij akkoord met de vorm van aanbesteding en wijze van opdrachtverlening na gunning. In de periode na de voorlopige gunning is zoals gebruikelijk de zogenaamde 'standstill-periode' gehanteerd waarbij inschrijvende partijen hun bezwaren tegen de gunningsbeslissing gedurende 20 dagen kenbaar konden maken. Hiervan heeft niemand gebruik gemaakt.

10. Heeft de provincie zich gerealiseerd dat op het moment dat de provincie Groningen buiten het gevormde kernteam om 1 op 1 afspraken maakte met Initio, dat daarmee de provincies Drenthe, Friesland en de andere partijen werden gepasseerd, en dat hiermee tegen gemaakte afspraken in werd gegaan?

De TopDutch-campagne is een traject waarin de drie noordelijke provincies gezamenlijk optrekken. Opdrachtgever zijn de provincies Drenthe, Friesland en Groningen waarvan het penvoerderschap wordt vervuld door Groningen. Opdrachtnemer is Initio. De provincie Groningen heeft 1 op 1 geen afspraken met Initio gemaakt, anders dan in haar rol als penvoerder namens de drie provincies. Zaken over Top Dutch worden in het reguliere noordelijk EZ- gedeputeerdenoverleg geagendeerd en besproken.

11. Vindt de provincie uurtarieven van € 100 en €120 voor een non-profit project met publiek geld, voor 2Jaar, waarvan de overheadkosten al zijn gedekt, marktconform?

In de aanbesteding is aan commerciële partijen gevraagd om een brandingscampagne uit te voeren voor Noord-Nederland. Binnen deze aanbesteding bleek dat bovenstaande tarieven conform zijn.

12. Klopt het dat Initio fors afweek van de in de tender vastgelegde organisatievorm? En zo nee, waarom niet? En zo Ja, wat is hier de reden van?

Nee, dat klopt niet. Toen drie partijen aangaven niet verder te willen, heeft Initio deze rollen elders belegd. Zoals in het antwoord van vraag 2 aangegeven, heeft Initio bij de inschrijving op de aanbesteding aangegeven dat het campagneteam vanuit verschillende disciplines zou zijn opgebouwd. Initio heeft bij de inschrijving echter niet aangegeven dat bepaalde onderaannemers gebruikt zouden worden of dat er sprake is van een inschrijving als combinatie om te kunnen voldoen aan de inschrijvingsvereisten van de aanbesteding. Er is opdracht verstrekt aan Initio, hierin zijn de onderaannemers niet opgenomen. Hierdoor is er enkel een overeenkomst met Initio. In dit plan van aanpak staat dat Initio optreedt als penvoerder, dat alleen' Initio formeel opdrachtnemer wordt en dat opdrachtnemer (Initio) kan besluiten om naast Tres en Palmers derde partijen in te huren als onderaannemers.

13. Klopt het dat de tenderinschrijving ongeldig is, omdat er geen rechtsgeldige handtekening onder de inzending staat? Is dat gecontroleerd door de provincie?

Nee. dat klopt niet. Eén van de bestuurders van Initio heeft de inschrijving namens Initio ingediend. In beginsel komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging (inschrijving in dit geval) mede aan iedere bestuurder toe (art. 2:240 Burgerlijk Wetboek). Er is daarmee een geldige inschrijving gedaan. De betreffende bestuurder was op het moment van inschrijving gezamenlijk met de andere bestuurder bevoegd. Door de inschrijver (Initio) is achteraf deze gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid niet ingeroepen. Zowel voor ons als voor de vennootschap is daarom sprake van een rechtsgeldige inschrijving.

14. Is het met alle kennis van nu nog redelijk om de bezwaren over de gang van zaken van de andere partijen uit de weg te gaan en dat reacties als ‘dit ruimt mooi op’ en ‘onprofessioneel’ voorbarig zijn geweest? En zo nee waarom niet?

Wij hebben veel aandacht besteed aan de bezwaren van overige betrokkenen. Uiteindelijk hebben wij er als opdrachtgever voor gekozen om de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk te stellen voor het behalen van de door ons gestelde doelen binnen de opdracht.

15. Klopt het dat de gedeputeerde een van de partijen heeft gedreigd met het inzetten van de landsadvocaat?

Nee.

16. Top Dutch zijn twee tot drie grote campagnes perJaar beloofd conform de tender en tien leads voor de vestiging van grote bedrijven. Kan het College daar iets meer over vertellen? Is dit gelukt? Zou een algemene campagne niet tegen veel lagere kosten kunnen?

De gemaakte kosten zijn in lijn met de uitgebrachte offerte. De sleutelcampagnes zijn ingezet op de thema-'s: vergroening chemie, water, agri/dairy, transport en logistiek, medtech en why invest/digitaal. M.b.t. de leads verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 21.

17. Heeft de provincie besloten tot een wezenlijke verandering van de uitgangspunten van Top Dutch of heeft Initio daartoe besloten?

Zie het antwoord op vraag 5. Er is geen sprake van een wezenlijke wijziging in de zin van de Aanbestedingswet 2012. De enige verandering in de opdracht is dat de opdrachtnemer is verzocht om gerichter en serieuzer campagne te voeren. Wij wilden vooral gerichte internationale aandacht vragen in plaats van veel regionale aandacht. Deze wijziging past binnen de kaders van de gesloten overeenkomst.

18. Als blijkt dat er niet is voldaan aan de subsidieverlening, kan deze dan worden teruggehaald dan wel worden gestopt? Bijvoorbeeld in november als men de subsidie wil verlengen? En zo nee waarom niet? Wordt de subsidie verlengd? Zo Ja, waarom?

Er is geen subsidie verleend, maar opdracht gegeven in het kader van een Europese aanbesteding. De manier waarop wij de TopDutch-campagne mogelijkerwijs zullen voortzetten is nu nog niet bekend. Over de hiervoor meest geschikte vorm en wijze beraden wij ons momenteel als noordelijke provincies.

19. In de media heeft een marketingbureau gezegd dat de kosten voor een getargete campagne hooguit duizenden euro’s per maand zou hoeven kosten. Waar is de rest van het geid heen gegaan?

De gemaakte kosten zijn in lijn met de uitgebrachte offerte. De kosten voor de diverse campagnes zijn in tal van activiteiten gaan zitten in de afgelopen periode. De sleutelcampagnes over de vergroening chemie, water, agri/dairy, transport en logistiek, medtech en why invest/digitaal kunnen hiervan als voorbeeld worden genoemd. Evenals het maken van de website, marketingsoftware, promotiemateriaal etc.

20. Kiopt het dat er tijdens het CDA-Congres in Groningen (een poiitiek event) voor de verkiezingen, een Top Dutch-traiier heeft gestaan? Is dit gefinancierd vanuit CDA-campagne budget of vanuit Top Dutch pubiiek geld?

De TopDutch-campagne is een traject waarin de drie noordelijke provincies gezamenlijk optrekken. Hierbij wordt niet alleen aan de internationale herkenbaarheid gewerkt, maar ook aan de nationale en regionale zichtbaarheid. Tijdens het CDA-congres is gebruik gemaakt van een promotrailer, die al een week lang stond op het Suikerunieterrein in het kader van het Werkfestival. Deze trailer kon nog een dag langer blijven staan. De (beperkte) kosten hiervan zijn betaald uit hetTopDutch budget.

21. Hoeveel bedrijven zijn geacquireerd dankzij Top Dutch? Zijn deze geacquireerd dankzij de tender of dankzij de eerdere Top Dutch campagnes? En weike rol heeft Top Dutch daarin gespeeid? Was Top Dutch werkelijk de ‘lead’ generator of was de acquisitie de NOM zonder Top Dutch ook gelukt? Hoeveel bedrijven heeft dit in Friesland, Drenthe en Groningen opgeleverd? En hoeveel banen zijn er concreet mee gerealiseerd? Hoeveei geld heeft het gekost om bedrijven te acquireren? En uit welk budget kwam dit?

Vraag 21 bestaat uit acht deelvragen, die we hieronder beantwoorden.

 1. a)  Hoeveel bedrijven zijn er geacquireerd dankzij TopDutch?

  Het gaat hier om meerdere bedrijven.

 2. b)  Zijn deze geacquireerd tijdens de tender of door eerdere campagnes?

  Dat is niet altijd goed aan te geven. In de praktijk kunnen acquisitietrajecten soms jaren duren voordat er van definitieve vestiging van een bedrijf sprake is. In zo'n periode zijn altijd meerdere partijen en organisaties betrokken bij het acquireren van een onderneming. Dankzij de TopDutch-campagne hebben we meer aandacht van buitenlandse bedrijven dan voorheen en we verwachten daarmee ook kwantitatief te kunnen voldoen aan het aantal leads.

 3. c)  En welke rol heeft TopDutch daarin gespeeid?

  Zie antwoord 21b.

 4. d)  Was TopDutch werkeiijk de iead generator?

  Zie antwoord 21b.

 5. e)  Hoeveei bedrijven heeft dit in Groningen Drenthe en Friesiand opgeleverd?

  In de tender is gesteld dat binnen vijfjaar bedrijven zich moeten hebben gevestigd, die minimaal 2000 arbeidsplaatsen opleveren. Zoals hiervoor gezegd, dit zijn lange trajecten. Onze pijplijn is veelbelovend, maar over concrete bedrijfsnamen kunnen we nu nog geen uitspraken doen.

 6. f)  En hoeveel banen zijn er concreet mee gereaiiseerd?

  Zie vraag 21e.

 7. g)  Hoeveei geld heeft het gekost om bedrijven te acquireren?

  Het gaat hier om lopende acquisitietrajecten en daarover doen wij geen uitspraken.

  h) En uit welk budget kwam dit?

  Middelen om aandacht te krijgen van buitenlandse bedrijven komen uit het TopDutch-budget van € 1,2 miljoen. Zodra er een contact is, moeten betrokken partijen als NOM, GSP en provincie hun eigen middelen aanwenden om het contact verder te brengen. Hier zijn zoals bekend verschillende budgetten voor.

22. Waarom is het merk Top Dutch tijdens de tender niet opengesteld, zodat derden er ook gebruik van konden maken? Dit was namelijk onderdeel van de tender.

Er is een openbare Europese aanbesteding uitgeschreven, waarin is gevraagd naar een brandingcampagne Noord-Nederland. Er is niet gevraagd naar een campagne voor een specifiek merk. Zoals ook in het antwoord op vraag 1 is aangegeven, heeft de provincie een openbare Europese aanbesteding uitgevoerd met als insteek dat er een level playing field (gelijk speelveld) werd gecreëerd voor potentiële inschrijvers. Dienstverlening, zoals bijvoorbeeld schoonmaak en catering, zijn door ons op eenzelfde wijze openbaar Europees aanbesteed.

23. Bij wie ligt het auteursrecht van de merknaam Top Dutch?

Bij de provincie Groningen als penvoerende partij namens de drie noordelijke provincies. Ter verduidelijking het volgende: auteursrecht en merkenrecht zijn verschillende zaken. Het beeldmerk TopDutch is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau door de provincie Groningen. Het woordmerk is niet geregistreerd en zal vanwege het beschrijvende karakter waarschijnlijk ook niet in aanmerking komen voor registratie.
Gelet op de initiële opdrachtverstrekking zijn de auteursrechten komen te liggen bij opdrachtgever.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

 

Originele beantwoording in iBabs op de publieke website Provincie Groningen