FVD Flevoland stelt Statenvragen over Chinese busdeal

Forum voor Democratie Flevoland plaatste in het voorjaar al kanttekeningen bij de busdeal tussen Keolis en het Chinese BYD. Was hier wel sprake van eerlijke concurrentie? Heeft de Nederlandse busbouwer VDL (marktleider nota bene) wel een eerlijke kans gehad? De politiek wuifde deze kanttekeningen van FVD weg, zoals uit de stemming over onze motie blijkt. Inmiddels komen de eerste zaken aan het licht waaruit blijkt dat er een luchtje aan deze aanbesteding zit. De belangen zijn groot, zowel commercieel als politiek. En nu zien we ineens dat de directie van Keolis zo snel mogelijk haar aanbestedingspersoneel probeert te dumpen, en dat de politieke opdrachtgevers zo snel mogelijk Keolis probeert te dumpen. Zo gaat dat blijkbaar.

Maar Forum voor Democratie is hier nog niet klaar mee. Wij stelden de volgende vragen:

  1. Keolis heeft de aanbesteding gewonnen. In haar aanbieding zaten ook beweringen t.a.v. onder andere de zekerheid van levering van BYD (laten we zeggen: Een aantal aspecten uit de contractovereenkomst met BYD). Hiervoor heeft de aanbieding ook scores gekregen. Volgens De colleges zou Keolis ook ruimschoots de aanbesteding gewonnen hebben zonder deze aspecten. Waarom vinden de colleges het ontbinden van de overeenkomst dan proportioneel, als blijkt dat Keolis ook gewonnen zou hebben als alle aspecten die verband houden met de BYD deal geschrapt zouden worden? Is dit dan alleen maar om een principe te volgen? Een waar gaat dit principe dan over? Hoeveel mag dit principe de provincies dan kosten? Moet zo’n principezaak niet eerst aan de Staten worden voorgelegd?

  2. Forum voor Democratie wil z.s.m. agendering van dit voorgenomen besluit in de commissie ter bespreking en in de PS vergadering als een statenvoorstel. M.a.w. wij willen dat het college Flevoland pas meegaat in een definitief besluit na bespreking in PS, en verzoeken deze als zodanig te agenderen.

  3. Door Keolis wordt gesteld dat haar medewerkers fouten hebben begaan, en dat deze medewerkers ontslagen zijn en dat tegen deze medewerkers aangifte is gedaan bij het Openbaar Ministerie. De colleges doen echter geen zaken met individuele medewerkers maar met de rechtspersoon Keolis. Waarom hebben de colleges op hun beurt geen aangifte gedaan bij het OM t.a.v Keolis?

  4. Er wordt gesteld dat de maatregel een principezaak is. Echter, gevraagd wordt om een maatregel die proportioneel is. Er wordt verder gesteld dat men een afweging maakt tussen de kans die concurrenten van Keolis maken als ze een zaak tegen de aanbesteder begint en wint, versus een zaak die Keolis zou aanspannen indien de concessie-overeenkomst wordt ontbonden. Dit lijkt dan niet erg op een principiële afweging, maar om een wat meer opportunistische afweging. Had het voorgenomen besluit dan anders genomen geworden als de kansen anders lagen?

  5. Er wordt nergens gesproken over de wijze waarop er vanuit de overheid met BYD moet worden omgegaan. Heeft het college de indruk dat BYD geen fout heeft gemaakt, of is het juist het omgekeerde: Heeft BYD willens en wetens meegewerkt aan het om de tuin leiden van de Nederlandse overheid? Voelen de colleges dan niet de verantwoordelijkheid om hier actie op te ondernemen, bijvoorbeeld door bij betreffende ministeries aan te dringen op een strafrechtelijk onderzoek, c.q. een advies tot uitsluiting van BYD om mee te doen aan toekomstige aanbestedingen?

  6. Er wordt door de colleges geopteerd voor het benaderen van de nummers 2 en 3 van de uitkomst van de aanbesteding. Welk effect hebben de verminderde reizigersaantallen op de aantrekkelijkheid van de inschrijvingen van de nummers 2 en 3?

  7. Blijft Chinese busbouwer BYD, in de ogen van het college, een betrouwbare partij? Zo ja, waarom?


Namens de fractie van Forum voor Democratie,

Gert-Jan Ransijn