Privacy

Zonder goede privacybescherming, geen individuele vrijheid. Schendingen van de privacy zijn een internationaal, grensoverschrijdend probleem geworden. Maar het is naïef om te denken dat nóg verdergaande EU wetgeving de privacy van burgers kan beschermen. Laten we allereerst beginnen om zélf de nu reeds bestaande wetgeving te handhaven, onder meer door te investeren in politie en opsporingsdiensten en het versterken van de kwaliteit van de opsporing.

FVD is van mening dat onze privacy al zeer goed gewaarborgd zou kunnen worden door het simpelweg handhaven van reeds bestaande wet- en regelgeving. FVD gaat daarom investeren in mankracht bij de politie en opsporingsdiensten; en we gaan de kwaliteit van de opsporing versterken.

Steeds weer blijkt de overheid niet goed in staat om de persoonsgegevens van burgers te beschermen (denk aan projecten als Suwinet, DigiD en MijnOverheid.nl). Om die reden pleit Forum voor Democratie voor minimale dataverzamelingen bij de overheid.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2016 5.500 meldingen van datalekken ontvangen, maar geen enkele boete opgelegd. FVD wil de Wet Bescherming Persoonsgegevens strenger handhaven om de privacy en veiligheid van burgers te waarborgen.

De General Data Protection Regulation 2018. Deze richtlijnen verplichten bedrijven onder andere om een Data Protection Officer aan te stellen en ieder verzoek tot het overhandigen van persoonlijke data van klanten in te willigen. Het enige doel dat met de GDPR wordt gediend, is het opwerpen van barrières voor het MKB en het bevoorrechten van multinationals, terwijl het de privacy van burgers op geen enkele concrete wijze bevordert.

Wij willen:

  1. Betere bescherming persoonsgegevens
  2. Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU, zoals de General Data Protection Regulation 2018
  3. Verregaande bescherming persoonsgegevens door two-factor authentication voor alle online diensten van de overheid 
  4. Strengere handhaving van de Meldplicht Datalekken onder de WBP.
  5. Meer investeren in mankracht voor opsporing in plaats van maatregelen die privacy schenden.
  6. Minimale dataverzamelingen vanuit de overheid en verplichting tot privacy en security by design.