Schriftelijke vragen over ontbinding bouwovereenkomst Aanpak Ring Zuid

 

 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,
De heer F.J. Paas
Postbus 610
9700 AP Groningen
Datum: woensdag 16 september 2020
Onderwerp: Schriftelijke vragen over ontbinding bouwovereenkomst Aanpak Ring Zuid

Aan het College van GS,


In het rapport ‘Vraagspecificatie Algemeen van Rijkswaterstaat’, vallend onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, d.d. 22-01-2016 (zaaknummer 31068547), staat op pagina 6 onder punt 2.2.1 ‘Bestuurlijke afspraken‘ en ad. 2.2.1 ‘doelstellingen en scope’ dat m.b.t. de bestaande Ring Zuid zal worden gekozen voor een ongelijkvloers Julianaplein en een deels verdiepte ligging ter verbetering van de leefbaarheid. En dat alles binnen het beschikbare budget moet worden gerealiseerd. Dat blijkt door de vele complicaties vanwege het onderdeel ‘verdiepte ligging’ niet het geval waardoor er een nieuwe situatie is ontstaan. Door allerlei complicaties en tegenslag is inmiddels van de oorspronkelijke uitvoering en begroting aanzienlijk afgeweken. In de ‘Basisovereenkomst Realisatieovereenkomst Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2‘ (zaaknummer 31068547 d.d. 22 januari 2016) staat in artikel 16 bovendien dat indien het bedrag aan boetes dat door opdrachtgever aan opdrachtnemer kan worden opgelegd 10% van het in artikel 2, lid 4 van de Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag overtreft (368 miljoen, geïndexeerd 388 miljoen), dat de
overeenkomst dan per direct en zonder ingebrekestelling kan worden ontbonden. En dat maakt volgens de indieners van de vragen de weg vrij om de Aanpak Ring Zuid op onderdelen te herzien en in delen opnieuw aan
te besteden met overzichtelijke bouwtermijnen inclusief de daarbij behorende geldbedragen, zodat ook adequate controle door Provinciale Staten mogelijk wordt.

1. Vindt het College van GS ook niet dat inmiddels door allerlei complicaties en tegenslag van de oorspronkelijke uitvoering en begroting aanzienlijk is afgeweken, waardoor de geldende bouwovereenkomst m.b.t. de Aanpak Ring Zuid kan worden ontbonden? En zo nee, waarom niet?

2. In de Basisovereenkomst Realisatieovereenkomst Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (zaaknummer 31068547 d.d. 22 januari 2016) staat in artikel 16 dat ‘indien het bedrag aan boetes dat door opdrachtgever aan opdrachtnemer kan worden opgelegd 10% van het in artikel 2, lid 4 van de Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag overtreft, dat de overeenkomst dan per direct en zonder ingebrekestelling kan worden ontbonden’. Vindt het College van GS niet dat daardoor de weg vrij is om de bouwovereenkomst Aanpak Ring Zuid te ontbinden en op onderdelen te herzien en in delen opnieuw aan te besteden met overzichtelijke bouwtermijnen inclusief de daarbij behorende geldbedragen, zodat ook adequate controle door Provinciale Staten weer mogelijk wordt? En zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Ton van Kesteren, Dries Zwart, Bram Schmaal, Bart van der Werf, Ankie Voerman en Johan ten Hoove en Hein Mastenbroek

 

vragen ARZ