Per 1 september voert dit kabinet strenge regels voor het eiwitgehalte van koeienvoer in. Deskundigen waarschuwen ervoor dat het reduceren van eiwit in het voer kan leiden tot gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen bij koeien en (ongeboren) kalfjes.

Terecht zijn de boeren hier de afgelopen weken tegen in verzet gekomen. Het is de zoveelste manier waarop dit kabinet de boeren probeert dwars te zitten om het niet-bestaande stikstofprobleem op te lossen. Carola Schouten weigert de stikstofuitstoot van de massale immigratie - die onder dit kabinet een treurig hoogtepunt heeft bereikt - te berekenen, maar wil wél dat boeren hun koeien minder eiwit mogen voeren. Tjeerd de Groot (D66) lacht erbij in zijn vuistje.

Wat is dan de onderbouwing van de zogenaamde “stikstofwinst” door die eiwitreductie? Daarover weigert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - verantwoordelijk voor de zogenaamde “stikstofproblematiek” - uitsluitsel te geven.

U leest het goed: tot op heden weigert het ministerie openheid van zaken te geven over de berekeningen achter het eigen beleid, dat zoveel boeren keihard zal treffen.

Maar het wordt nog onbegrijpelijker. Bij de rechtbank ontkent het ministerie zelfs in het bezit van deze cijfers te zijn. Alleen de Universiteit van Wageningen zou er toegang toe hebben. En de LNV-ambtenaar die deze gegevens zou hebben ingezien en de berekeningen heeft gemaakt? Die is “even op vakantie.” De berekeningen van die ene ambtenaar – waar de ingrijpende voermaatregel op gebaseerd is – blijken nergens te zijn vastgelegd: ze zitten alleen in zijn hoofd.

Het wanbeleid van dit kabinet op landbouwgebied was al schrijnend genoeg, maar nu ze zelfs niet in staat zijn hun eigen beleid cijfermatig te onderbouwen, is een nieuw dieptepunt bereikt.

FVD eist daarom dat de voermaatregel van de baan gaat. Over het gebrek aan onderbouwing van de maatregel stellen wij de volgende tien Kamervragen aan minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw):

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht “LNV heeft rekenmethode voermaatregel niet vastgelegd”? (1)

Vraag 2
Erkent u dat overheidsbeleid gebaseerd zou moeten zijn op een deugdelijke motivering, die bekendgemaakt is aan de betrokkenen? Erkent u dat limieten voor eiwitgehalten in krachtvoer reproduceerbaar moeten zijn (na te rekenen door externe deskundigen)? 

Vraag 3
Is het juist dat de onderliggende gegevens alsmede de rekenwijze die ten grondslag ligt aan de eiwitlimieten voor de negen verschillende grondsoort/intensiteits-groepen melkkoeien (de normen binnen de voermaatregel) niet schriftelijk gedocumenteerd zijn, waardoor deze niet reproduceerbaar zijn voor externen?

Vraag 4
Is het zo dat de grondslag van de 155 gram eiwit, die vanwege diergezondheidsaspecten als minimum in de ontwerp-wijziging van de Regeling diervoeders is opgenomen voor het totale rantsoen inclusief mengvoer, nergens is gedocumenteerd? Zou u alsnog willen publiceren hoe die 155 gram tot stand is gekomen?

Vraag 5
Waarom hebt u niet voldaan aan het verzoek van de belanghebbenden om openheid te geven over de onderbouwing van de veevoermaatregel, zodat belanghebbenden zelf de eiwitlimieten konden narekenen, waardoor het tot een kort geding heeft moeten komen? Hebt u inspanningen verricht om het ultimatum niet te laten verstrijken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Wanneer en op welke wijze kwam u erachter dat zelfs op uw ministerie niet is vastgelegd welke rekenmethodiek is gebruikt? Welke actie ondernam u toen u hierachter kwam?

Vraag 7
Is het juist dat de onderbouwing c.q. berekening van de nieuwe voermaatregel slechts bij  één ambtenaar ligt? Zo ja, is het juist dat die betreffende ambtenaar op vakantie was tijdens het kort geding van Stikstofclaim en Agrifacts tegen uw ministerie, en dat de informatie om deze reden niet boven tafel kon komen?

Vraag 8
Acht u het wenselijk dat een essentieel onderdeel van de onderbouwing van een maatregel  - met zulke ingrijpende gevolgen voor de boeren - slechts in het hoofd van een enkele ambtenaar is opgeslagen? Hoe verhoudt zich dit tot uw plicht als bestuursorgaan om een deugdelijke administratie te voeren?

Vraag 9
Wat zouden de gevolgen zijn indien de desbetreffende ambtenaar iets zou overkomen, en er op een later moment besluiten worden aangevochten die zijn gebaseerd om zijn geheimzinnige rekenmethoden? Klopt het dat die rekenmethoden in dat geval door niemand meer te achterhalen zouden zijn?

Vraag 10
Wilt u toezeggen dat u de inwerkingtreding van de veevoermaatregel zult opschorten, totdat voldoende is aangetoond dat de onderbouwing deugdelijk is?

 

(1): E. Beukema, ‘LNV heeft rekenmethode voermaatregel niet vastgelegd’, Boerderij.nl 30 juli 2020, raadpleegbaar via: https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/7/LNV-heeft-rekenmethode-voermaatregel-niet-vastgelegd-620495E/.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140