Motie Whatsapp- en SMS-alerts aangenomen

Veiligheid in het OV is een groot goed

Zowel de objectieve als de subjectieve, beleefde veiligheid in het openbaar vervoer is een groot goed en het is zaak om deze waar mogelijk te vergroten. Eén van de mogelijkheden daartoe is het gebruik van Whatsapp- en SMS-alerts. Met deze alerts kunnen reizigers op een stille manier melding maken van situaties die zij als onveilig ervaren.

Groot succes

Nadat een proefperiode met positief resultaat werd afgesloten, maken NS sinds begin dit jaar gebruik van Whatsapp- en SMS-alerts. Het leidde bij de NS-reizigers tot een groter gevoel van veiligheid; ze beoordeelden de toepassing met maar liefst een 9,3

Het ligt voor de hand om bij een zo groot succes de alerts ook in het regionale openbaar vervoer in te zetten.

Direct gaan toepassen

In de Tweede Kamer werd ruim een jaar geleden een motie aangenomen die erop aandrong om ook andere vervoerders dan NS bij de pilots te betrekken. FVD Overijssel vindt verdere pilots echter overbodig, aangezien deze al succesvol hebben uitgepakt, en wil dan ook dat direct wordt begonnen met het toepassen van de alerts.

De regionale vervoerders zijn hiertoe bereid, bleek eerder uit de beantwoording op schriftelijke vragen van FVD Overijssel.

Ook bussen

Wat FVD betreft worden de Whatsapp- en SMS-alerts niet alleen ingevoerd in de regionale treinen, maar ook in stads- en streekbussen.

Deze zienswijze werd onlangs versterkt door de noodkreet die FVD Overijssel ontving van een buschauffeuse. Zij vertelde dat zijzelf, haar passagiers en haar collega-chauffeurs dermate frequente en onaangename incidenten meemaken, dat zij zich niet alleen tijdens deze incidenten buitengewoon onveilig voelen, maar ook nadien te kampen hebben met de kwalijke gevolgen van de doorstane stressvolle situaties.

De chauffeuse sprak mede namens haar collega’s het belang uit dat zij hechten aan een mogelijke toepassing van de Whatsapp- en SMS- alerts in bussen.

Motie FVD Overijssel

De motie die FVD Overijssel op 9 juli indiende riep het college van Gedeputeerde Staten op om:

  1. In gesprek te gaan met de regionale vervoerders om de Whatsapp- en SMS-alerts in het regionaal vervoer in Overijssel waar mogelijk toe te passen op dezelfde manier als de NS landelijk heeft gedaan, op basis van de positieve resultaten uit de pilots.
  2. De resultaten van deze gesprekken uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 met Provinciale Staten te delen.

De motie van FVD, mede ingediend door VVD, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Toekomst, SP en SGP werd vrijwel unaniem aangenomen; alleen PVV stemde tegen.