Motie Sturing Investeringen aanvaard

Motie Sturing Investeringen aanvaard

Op 2 juli aanvaardden de Provinciale Staten de motie Sturing Investeringen van FVD Overijssel. Dankzij deze motie wordt het MKB vroegtijdig en intensief betrokken bij plannen om de gevolgen van de coronacrisis te dempen. De motie roept ook op om Provinciale Staten nauw hierbij te betrekken.

Klappen voor bedrijfsleven en MKB

In Overijssel krijgt het bedrijfsleven, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (MKB), naar verwachting zware klappen door de coronacrisis. Om dit op te vangen komt er een Stimuleringsfonds van 15 miljoen euro. Ook wordt er voor de komende jaren zowel structureel als incidenteel ruimte in de begroting vrijgemaakt om bedrijfsleven en MKB bij te kunnen staan.

Investeringen en lage lasten

In de motie Sturing Investeringen stelde FVD Overijssel aanvullende methoden voor om het MKB de komende tijd tegemoet te komen.

Zo kan een pakket van investeringen de positie van het MKB versterken, evenals het toegankelijk en tegen lage lasten faciliteren van ondernemers.

Betrokken bij keuzes rond investeringen in Overijsselse economie

FVD Overijssel vindt het verder belangrijk dat Provinciale Staten en MKB in een vroegtijdig stadium intensief betrokken worden bij voorstellen voor investeringen in de Overijsselse economie, en dat zij kunnen sturen op bestedingsrichtingen en prioriteiten, met keuzes die wezenlijk ruimte laten voor een constructieve dialoog.

MKB-vriendelijke aanbestedings- en vergunningstrajecten

Behalve met financiële steun kan het MKB ook op andere manieren ondersteuning krijgen.

Zo kan de Provincie aanbestedingstrajecten MKB-vriendelijker vormgeven en ergernissen over de bureaucratie rondom het verlenen van vergunningen verminderen.

Een consistente overheid, korte doorlooptijden, deskundigheid, vertrouwen en een positieve grondhouding zijn sleutelbegrippen om het MKB hierin beter behulpzaam te zijn.