Motie IBT huisvesting statushouders

Deze motie, over de huisvesting statushouders, werd ingediend door Statenlid Thomas Blinde op 18 december 2019

15 januari 2020

Motie IBT huisvesting statushouders,


Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 18 december 2019, ter behandeling vreemd aan de orde van de dag.

Constaterende dat:

- Gedeputeerde Staten de Drentse gemeenten gevraagd hebben aandacht te schenken voor de huisvesting van statushouders.

- Gedeputeerde Staten aangeeft dat de wachttijden in Drenthe door diverse redenen weer oplopen.

- Gedeputeerde Staten aangeeft dat een stijgende vluchtelingeninstroom een oorzaak hiervoor is waardoor er een volledig beroep gedaan wordt op de taakstellingsruimte van gemeenten. 1

- De gemiddelde wachttijden in Drentse gemeenten soms jarenlang is. 2

- De wachttijden overal landelijk oplopen.

- In een enquête geeft een derde van de woningcorporaties aan dat zij meer dan 20% van hun woningen verhuren aan urgenten en andere voorrangsgroepen, waaronder statushouders. 3


Spreken onze zorgen uit over:

- Het feit dat door de stikstofcrisis de woningbouw in 2019 sterk is achtergebleven (60.000 nieuwe woningen) en in 2020 het vooruitzicht nog zorgwekkender is (55.000 nieuwe woningen). 4

- De Nederlandse bevolking groeit tot 19,6 miljoen inwoners in 2060.

- Het grootste deel van de groei komt doordat er meer mensen immigreren dan emigreren.

- Het verwachte migratiesaldo van 2019 tot 2030 komt uit op gemiddeld 82 duizend per jaar, 27 duizend meer dan in de periode 2010–2019. 5 Dit betekent een stad 1,2 maal zo groot als Assen per jaar erbij in Nederland.

- Er grote en wijdverspreide twijfels bestaan over de duurzaamheid van deze trend, voor zowel een prettige samenleving als ecologische duurzaamheid van zoveel mensen in zo’n klein landje. 7

- Het gegeven dat hoe meer woningen met voorrang worden toegewezen, hoe minder er overblijven voor reguliere woningzoekenden.


Verzoeken het college:

- Bij het Rijk de problematische situatie m.b.t. huisvesting van statushouders volgens de halfjaarlijkse taakstelling van het Rijk aan te kaarten.

- Bij het Rijk de wettelijke taak in het begeleiden van nieuwkomers van gemeenten, zoals verankerd in de Wet Inburgering, kritisch onder de aandacht te brengen.


En gaan over tot de orde van de dag.


Ondertekening,

Forum Voor Democratie, gehele fractie.


Motie IBT (interbestuurlijk overleg)

Het interbestuurlijk toezicht (IBT) gaat om het toezicht van de Provincie Drenthe op de uitvoering van taken door Drentse gemeenten zoals opgedragen door het Rijk. In dit geval heeft het Rijk de Drentse gemeenten een taakstelling opgelegd, namelijk dat statushouders gemiddeld, na koppeling, binnen 12 weken gehuisvest dienen te zijn. Met andere woorden: statushouders hebben de facto voorrang op de huizenmarkt.

Wanneer de provincie Drenthe constateert dat de gemeenten naar haar mening tekortschieten met betrekking tot de opgelegde taakstelling heeft zij verschillende handhavingsinstrumenten. De lichtste vorm is een waarschuwing. In de zwaarste vorm kan de provincie op de stoel van de gemeente gaan zitten. Met andere woorden: de provincie kan statushouders huisvesting aanbieden, waarbij de rekening alsnog betaald wordt door de desbetreffende gemeente. De provincie is dan vrij elke vorm van onderdak aan te bieden totdat er een sociale huurwoning door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Denk hierbij aan een hotel of woningen uit de vrije huursector. Forum voor Democratie Drenthe verzet zich tegen deze oneerlijke situatie. In een tijd van teruglopende woningbouw, toenemende vluchtelingenstromen met een stijgend bevolkingscijfer ten gevolge en oplopende wachttijden in de sociale huursector kan het niet zo zijn dat Drentse inwoners verdrongen worden op de huizenmarkt door de taakstelling van het Rijk aan de gemeentes. Om deze reden heeft Forum Voor Democratie een motie ingediend op 18-12-2019 om het college van GS op te roepen deze situatie te problematiseren aan aan te kaarten bij het Rijk. Daar ligt namelijk de sleutel in handen: Australisch immigratiebeleid, rem op bevolkingsgroei en gemeentes vrijlaten in hun huisvestingsbeleid.


1 GS Besluitenlijst week 50 (2019)

2 https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/109026/Wachttijd-voor-huurhuis-in-Assen-moet-terug-naar-twee-jaar

3 https://www.woononderzoek.nl/nieuws/Woonruimteverdeling-woningcorporaties-onderzocht-door-RIGO/88

4 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/huizenbouw-zakt-verder-weg-door-stikstofcrisis~bdb1b8cc/

5 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/51/prognose-19-miljoen-inwoners-in-2039

6 https://allecijfers.nl/gemeente/assen/

7 https://www.ad.nl/binnenland/zorgen-om-overbevolking~a13454c2/


Helaas kon de motie op geen enkele steun rekenen tijdens de Provinciale Statenvergadering. Echter, veel partijen hebben aangegeven er wel wat in te zien, of in ieder geval de zorgen te delen van Forum Voor Democratie in dit complexe vraagstuk. Om die reden zal FVD Drenthe de komende maanden een rondje doen langs vele fracties om alsnog een meerderheid te verkrijgen. Zo kunnen we een sterk signaal afgeven dat de huidige situatie oneerlijk is en niet duurzaam.

Word ook lid!

Word net als 45.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Drenthe

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Drenthe

Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Nieuw toekomstperspectief plaatsen voor krimpregio's
 • Leefbaarheid en voorzieningen behouden

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snellere spoorverbinding met Randstad
 • Verdubbeling spoor Emmen - Zwolle
 • Nieuwe spoorverbinding Emmen - Groningen

Lees meer
Belastingen
 • Reserves ten goede laten komen aan burgers
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Goede balans tussen natuur en landbouw
 • Aandacht voor unieke Drentse geschiedenis voor recreatie en toerisme

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Dependances RUG en UT naar Drenthe halen
 • Betere fiets en wandelpaden om toerisme te bevorderen
 • Betere spreiding van toerisme

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140