FVD Groningen Kickoff 4 sept 2020 Zuidhorn

Het nieuwe politieke jaar is weer van start gegaan. Vanwege Corona hebben we onze events een poosje moeten uitstellen, maar afgelopen 4 september 2020 was het weer zover. We hebben ons kickoff event middels een gezellige en vooral interactieve avond in Zalencentrum Balk te Zuidhorn gehouden, samen met zo'n 100 bezoekers. De uitslagen van de interactieve sessie zijn in dit artikel terug te vinden.

Voor de Corona crisis hebben we eerder al events gehouden in de stad Groningen. Hierbij hebben we diverse sprekers gehad die leuke of interessante onderwerpen konden toelichten. Dit keer hebben geen gastspreker gevraagd, als FVD Groningen wilden we graag weten hoe er over verschillende actuele onderwerpen in onze provincie wordt gedacht. Daarom hebben we een aantal vragen voorgelegd middels interactieve presentatie software. Na een korte toelichting per vraag konden onze bezoekers met hun mobiele telefoon of tablet antwoorden. Ook was er ruimte om in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen, waarbij de statenleden per thema de zaal rondgingen met een microfoon.

 

impressie

 

Erg interessant om de verschillende visies te horen. Wel wat lang omdat we veel vragen hadden en de discussie al snel wat tijd vergt. Bij een volgend event zullen we hier rekening mee houden, zodat er meer tijd overblijft voor beantwoorden vragen, napraten en gewoon even gezellig borrelen.
We nemen de resultaten mee in onze overwegingen. 

Hartelijk dank voor uw bezoek en natuurlijk voor uw input! Graag tot een volgende gelegenheid.
Had u een introducé mee of heeft u zich als niet-lid aangemeld? Lid worden kan hier:

Ja, ik wil ook graag lid worden!

Hieronder kunt u de uitslagen en toelichting vinden van de vragen die we hebben voorgelegd:

 • Wat is voor u het belangrijkste provinciale thema?
 • Coronaregels moeten...
 • Moeten we inzetten op kernenergie (bijv. in Eemshaven)?
 • Zet RES-regio Groningen te hoog in of kan het nog ambitieuzer?
 • Waaraan mogen of moeten NPG gelden worden besteed?
 • Waar kan wat u betreft het beste op ingezet worden om de economie en werkgelegenheid in onze provincie te bevorderen?
 • Zou er wat u betreft mijnbouw / gaswinning mogen plaatsvinden in de provincie?
 • Provinciaal referendum invoeren
 • Aanpak Ring Zuid - hoe verder?
 • Stikstofregels te belemmerend?
 • Wat is uw gedachte over krimp?
 • Hoe ziet u de toekomst van Groningen Airport Eelde? Indien behouden, wat is er voor nodig?
 • Waar denkt u aan bij cultuur?
 • Wat zijn de belangrijkste culturele doelen die subsidie moeten krijgen?
 • Hoe belangrijk vindt u de ontsluiting van het Noorden met een HSL zoals de beoogde Lelylijn?

Provinciale thema's  - Bart van der Werf

We zijn - na een korte introductie en voorstelronde - van start gegaan met als eerste onderwerp: provinciale thema's. Onze fractievoorzitter Bart van der Werf heeft kort toegelicht welke thema's er in onze provincie (eigenlijk alle provincies) relevant zijn. De naamgeving en daadwerkelijke portefeuille namen kunnen per provincie verschillen.
Provinciale thema's: Ruimte & Water, Milieu & Energie, Mobiliteit, Economie, Cultuur & Maatschappij, Openbaar bestuur, Bedrijfsvoering & financiën

Er werd in de beantwoording geen meerkeuze optie geboden maar gewoon een open antwoord. Zodoende kunnen de antwoorden dus ook volledig afwijken van de eigenlijke thema's. Gewoon om te zien wat mensen nu eigenlijk verwachten cq. belangrijk vinden in de provincie.
Zo wordt bijvoorbeeld "immigratie" een belangrijk thema gevonden. Helaas is dit een thema waar op provinciaal niveau niet heel veel invloed is uit te oefenen. Hooguit als het gaat om aanverwante zaken. Daarnaast springen "economie" en "energie" er uit.

prov thema


Coronaregels - Bart van de Werf

Sinds medio februari is Nederland, maar ook de rest van de wereld in de greep van Corona (covid19). Na een lockdown, hebben we nu nog steeds te maken met regels die drastisch impact hebben op ons leven en economie. Veel mensen zijn angstig. Er komt een app, er wordt gesproken over "Het nieuwe normaal", Spoedwet en meer. De tweedeling groeit in voor-en tegenstanders van de Corona maatregelen.

Het is het gesprek van de dag. De corona crisis. Ondanks dat FVD flinke kritiek heeft op de corona aanpak, houden we ons zoveel mogelijk aan de geldende regels, zo ook tijdens ons event. Ook onze achterban in verdeeld. Sommige mensen zijn ronduit angstig (meestal ouderen of met slechte gezondheid), en dat is begrijpelijk, Anderen vinden de maatregelen veel te ver gaan, zeker nu er feitelijk geen crisis meer is. Er zijn weliswaar statistisch weer meer corona meldingen, maar die zijn gebaseerd op een toenemend aantal PCR testen, met onbetrouwbare resultaten (immers, foutmarge en PCR test geeft positief op verschillende RNA). De ziekenhuisopnames en intensive-care opnames nemen niet toe.

Wat vonden de bezoekers van ons event, in leeftijd variërend van student tot hoogbejaard? 

 

corona maatregelen


Kernenergie - Bart van der Werf

In het klimaatakkoord en daarvan afgeleide Regionale Energie Strategie (RES) wordt eigenlijk alleen gerept over zon/wind en biomassa. De laatste is inmiddels zelfs bij GroenLinks bijna taboe gelukkig, maar voor een echte energietransitie gaan zon/wind/biomassa niet volstaan. Kernenergie heeft - mede door een paar grote incidenten - al decennia lang een negatief beeld. Met de huidige generatie kernreactoren en ontwikkelingen (Thorium) is dit echter een zeer veilige, schone en efficiënte optie.

Wat vinden de bezoekers? Moeten we inzetten op kernenergie, bijvoorbeeld in de Eemshaven? Of wel inzetten op (ontwikkeling van) kernenergie, maar liever niet in onze provincie?

kernenergie


Regionale Energie Strategie (RES) - Robert Pestman

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord zijn er in Nederland 30 zgn RES regio's aangewezen.
Voor Groningen is de RES regio ook meteen de provincie. Deze regio's moeten een "bod" doen om tot de gezamenlijke opgave van 35TWh aan "duurzame" energie te komen.
Groningen wil ambitieus zijn en komt alleen al met een (concept) bod van zeker 5,7TWh.

Dat betekent nogal wat voor onze mooie provincie. Stopcontact van Nederland?

RES


Nationaal Programma Groningen (NPG)  - Robert Pestman

Ter "compensatie" van de gaswinningsschade is er in de Provincie een NPG.
Er is initieel een bedrag van ruim 1,1 mld beschikbaar, te gebruiken voor het verbeteren van de leefbaarheid en zgn. "Brede Welvaart".
De vrees is echter dat veel van deze gelden op gaan aan "groene" projecten of "de wipkip op het dorpsplein".

Bezoekers mochten 3 antwoorden intypen en de stemming werd al wat joliger, gezien "bier" een van de eerste antwoorden was. De inwendige mens wil ook wat zullen we maar zeggen.
Ook hier kwamen - net als bij de provinciale thema's - enkele antwoorden die niet onder de kerntaken van de provincie horen, of zaken die je liever niet zpu willen bekostigen vanuit een compensatie pot bedoeld voor leefbaarheid. Infrastructuur heeft haar eigen budget en ook aardbeving herstel en versterking mogen wat FVD Groningen betreft nooit uit deze gelden betaald worden.
Het betreft natuurlijk breed inzetbare middelen en de voorkeuren zullen sterk afhangen van waar iemand woont en persoonlijke voorkeuren. Er zijn genoeg ideëen langsgekomen.
Wij hebben tijdens de discussie nog gewezen op het bestaan van de website "Toukomst" (www.toukomst.nl) waar bewoners hun ideeën konden indienen. Ten onrechte hebben we dit in tegenwoordige tijd gezegd, maar het indienen van nieuwe ideeën is helaas niet meer mogelijk. Dat was mogelijk tot 31 maart jl. Wel kunt u de ingediende ideëen bekijken doorzoeken.

NPG gelden

 


Economie en werkgelegenheid - Robert Pestman

De Provincie Groningen heeft helaas de twijfelachtige eer om al jarenlang de onderkant van diverse lijsten aan te voeren als het gaat om economie, gezondheid, werkgelegenheid en aan de bovenkant als het gaat om armoede, krimp etc.
Provincie Groningen zegt vooral kansen te zien in Energie(transitie), Toerisme en Cultuur als 'motor' voor Groningen.

Maar is dat wel realistisch? Toerisme heeft een limiet en bovendien is de groei die nu wordt voorzien vooral te danken aan het feit dat mensen min of meer gedwongen zijn in eigen land te vertoeven vanwege allerlei reisbeperkingen of simpelweg door angst om te reizen. Toerisme heeft ondanks investeringen niet veel groei laten zien de afgelopen jaren, alleen met dure marketingcampagnes kan dit enigszins worden opgekrikt. Cultuur is een sector die het vooral moet hebben van subsidies. Hoeveel gaat dat (indirect) opleveren?

De meeste bezoekers zien toch meer heil in Industrie en verder inzetten op en ontwikkelen van het Eemshaven gebied. Maar de antwoorden zijn verder behoorlijk gelijk verdeeld. Ook kozen een aantal mensen voor "Anders", waarbij in de toelichting vooral werd opgemerkt dat inzetten op één of enkele sectoren niet de focus zou moeten hebben, maar eerder de totale samenhang. Energietransitie wordt kennelijk niet gezien als banenmotor.

economie werk


Mijnbouw / gaswinning - Robert Pestman

Sinds de ontdekking van het Groninger gasveld bij Slochteren (en daarna nog vele kleinere velden) zijn er al vele miljarden kubieke meters gas uit de ondergrond gewonnen.
Helaas ook met aardbevingen als gevolg van bodemdaling of drukverschillen.
Gas is echter ook van groot economisch belang (export) en een van de schoonste fossiele brandstoffen.
Daarnaast zorgt het ervoor dat Nederland minder afhankelijk is van andere landen voor energie.

Zelfs als we in 2022 helemaal zouden stoppen met gaswinning, houden de aardbevingen niet opeens op. Dit kan nog decennia lang doorgaan, omdat de ondergrond niet opeens stabiel is bij het stoppen met gas winnen. Dat betekent dar er nog steeds schades zullen ontstaan en nog steeds een versterkingsopgave ligt. Nieuwbouw zou wat ons betreft in het risicogebied ook al aardbevingsbestendig ontwikkeld moeten worden.

De uitslag was zelf voor FVD Groningen enigszins een verassing. Verreweg het grootste deel van de bezoekers vindt dat gaswinning mag doorgaan/plaatsvinden, mits op een veilig niveau (<12 kuub of ruim daar onder) en er een snelle en fatsoenlijke schadeafhandeling en versterking plaatsvindt. En is het dus eigenlijk met ons standpunt eens. 20% geeft aan dat gaswinning zelfs sowieso mag plaatsvinden. 

gaswinning


Provinciaal referendum / referendumverordenning - Robert Pestman

In enkele Nederlandse provincies bestaat de mogelijkheid tot een Prov. Referendum.
Hierin kunnen provinciale vraagstukken worden voorgelegd aan de inwoners.
In Zeeland bijvoorbeeld over tolheffing Westerscheldetunnel.
Zou een dergelijk instrument kunnen bijdragen aan meer directe democratie?

We hebben nog even in het midden gelaten welk type referendum dit dan zou kunnen zijn. Bindend, adviserend, raadplegend of anders.

prov referendum

De meeste bezoekers vinden het een goed idee / instrument als volksraadpleging en meer directe democratie.
Een deel vindt het ook prima, maar dan wel voorkomen dat er referenda over allerlei zaken geïnitieerd kunnen worden, anders verliest het zijn kracht en/of kost het te veel.
Een klein deel ziet liever andere directe democratie instrumenten, want is bang dat de stelling tot een simpele ja/nee optie zal reduceren. Of wil er liever niet aan omdat mensen dan gaan stemmen op iets waar ze zich wellicht niet in verdiept hebben of niet snappen. 

Voor dit laatste is natuurlijk de taak aan de initiator en betrokken partijen om de stemmers voldoende te informeren. FVD denkt daarnaast dat - na enige ervaring - mensen ook meer en beter betrokken zullen zijn bij politieke dossiers.


Aanpak Ring Zuid (ARZ) - Daniël Osseweijer

Sinds 2013 is - na een jarenlang voortraject - aangevangen met de ARZ.
Al vrijwel vanaf dag 1 zijn er veel zaken niet correct verlopen, complicaties in de bouw, ontwerp en bodemonderzoek, hiaten in vergunningsaanvragen etc.
Er is een speciale commissie (Hertogh) opgezet voor conflictbemiddeling tussen opdrachtgever en -nemer.

Momenteel zijn we in een fase aanbeland waarin de overschrijding van kosten enorm zullen zijn en de Prov. financieel aansprakelijk.
Andere (RSP = regio specifieke gelden) projecten lopen daardoor gevaar, omdat de RSP gelden uit andere projecten "overlopen" om de tekorten op te vangen.
Het gaat dan om de N33 midden, Wunderline en spoorlijn Veendam-Stadskanaal.

In de tussentijd probeert de provincie met de aannemer een deal (Hoofdlijnenakkoord wat uiteindelijk moet leiden tot een vaststellingsovereenkomst) te sluiten. Dit wil men echter in beslotenheid doen, wat wil zeggen dat de Provinciale Staten wordt gevraagd om geheimhouding te bekrachtigen. Dan worden we dus beperkt in debatten en bij vragen stellen en wordt het veel lastiger om nog met experts te spreken over bepaalde onderdelen van het project. De controlerende taak van PS komt daardoor in het gedrang en transparantie naar de burger is er niet meer.
Daarnaast vragen wij ons af of deze deal niet schadelijker is dan het daadwerkelijk stopzetten van het project.

Wat te doen? Gewoon doorgaan en zien waar schip strand, bezinningsperiode / herijking of stoppen en opnieuw aanbesteden in delen (en zo ja, met of zonder Verdiepte Ligging VDL)?

ARZ

Onze bezoekers gaven duidelijke voorkeur aan het stopzetten en opnieuw aanbesteden in delen, zonder Verdiepte Ligging.
Dit heeft ook de voorkeur van FVD, de Verdiepte Ligging blijkt erg lastig en ontzettend duur. Daarnaast heeft het door complicaties gevolgen voor oa grondwaterstand en vervallen ook enkele belangrijke op/afritten. Met de aanleg van dat wegvak op normaal niveau kunnen er 2x3 rijbanen komen en weer gewoon op/afritten bij Hereweg. Met de (geraamde) besparing die het oplevert kan waarschijnlijk nagenoeg een hele ruime westelijke Ringweg worden bekostigd. En dat is slechts één van de alternatieven.

Als tweede keus kwam "doorgaan op de huidige weg". Een argument was bijvoorbeeld dat opnieuw aanbesteden zou leiden tot nog meer vertraging en extra kosten. Na extra toelichting over het feit dat we nu ook al tegen tenmisnte 3 jaar vertraging aankijken en een enorme kostenoverschrijding waarvan het eind nog niet in zicht is, stelden sommige bezoekers hun meging nog bij naar de eerste optie. Ze waren toch wel geschrokken van de vertraging en budgetoverschrijding.


Stikstof (NOx/NH3) - Daniël Osseweijer

De nodige jaren geleden hadden we de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze is middels de RvS (Urgenda zaak) ongeldig verklaard en sindsdien hebben we een "stikstofprobleem". De grenswaarden zijn echter veel strenger dan in andere (EU) landen en lijken vooral bedoeld om boeren te benadelen om de veestapel in te krimpen. Voorstanders zeggen dat het nodig voor klimaat en natuur (N2000) herstel. Ook andere beroepsgroepen ondervinden last van de strikte regels en beperkende maatregelen.

Zijn de stikstofregels in Nederland te belemmerd? Of is het echt nodig om de natuur te beschermen of het klimaat "te redden"?

stikstof

Er is duidelijk geen twijfel bij onze bezoekers: huidige stikstofbeleid en regels zijn veel te restrictief en belemmerd. Maar liefst 94% vindt dat er alleen een boekhouding stikstof probleem is gecreëerd. Hier ondervinden met name veel boeren last van, en de agrarische sector is in onze provincie toch nog altijd zo'n 70%. FVD strijdt landelijk tegen dit beleid, maar ook in de provincie maken wij ons hard tegen het strenge beleid.


Krimp - Daniël Osseweijer

De stad Groningen groeit voorlopig nog steeds, echter in diverse regio's van onze provincie vindt krimp plaats.
Inwonersaantallen nemen af en daarmee vaak ook het voorzieningenniveau of vice versa.
De meningen zijn soms verdeeld of krimp een probleem is of juist een zegen.
Wat denkt u en wat moet er eventueel aan gedaan worden?

krimp

Dit was een open vraag. De antwoorden waren vrij uiteenlopend. Hierboven enkele opmerkingen die we terugkregen.
Even buiten dat onze vragenronde vrij lang was ("borreltijd") liep dit uiteen van "geen probleem" tot "slecht, alles verdwijnt".

We hebben een aantal bezoekers gevraagd hun antwoord toe te lichten en daar kwamen soms verassende ideeën uit.


Groningen Airport Eelde (GAE) - Daniël Osseweijer

GAE is geopend in 1928 en actief in de burgerluchtvaart, als opleidingslocatie en back-up locatie UMCG traumaheli.
Als regionale luchthaven heeft GAE te kampen met pieken en dalen maar de laatste jaren vooral met tegenvallende passagiers en vliegbewegingen.
Het moet gemoderniseerd worden en jaarlijks moet er ca. 1,3 mln Euro bijgelegd worden (basisinfra).
Met een nieuwe directie komen ook weer nieuwe plannen.
Recentelijk heeft Gem. Groningen haar aandelen van de hand gedaan aan Oranjewoud voor symbolisch 1 Euro.

Wat vinden onze bezoekers dat er moet gebeuren met GAE? Is het levensvatbaar, ziet u het als een stuk basisinfrastructuur en belangrijk voor het Noorden? En zo ja, wat is er voor nodig?

GAE

Hierboven enkele van de antwoorden. Ook hier weer duidelijke voor- en tegenstanders van de luchthaven.
Reacties uit een rondgang met de microfoon gaven aan dat met huidige beleid/visie de luchthaven weinig kans van slagen heeft volgens onze bezoekers.
Er zijn maar weinig mensen die de luchthaven als goed alternatief zien voor bijvoorbeeld vakantievluchten (te duur), liever reist men eerst met de auto of trein naar een andere luchthaven in Nederland of Duitsland. Toch was er bij bijvoorbeeld de eerdere vraag over aanpak werkgelegenheid en economie een suggestie om juist vol in te zetten op Eelde naar voorbeeld van Eindhoven Airport (belangrijk verschil is wel dat Eindhoven Airport eigendom is van Royal Schiphol Group, terwijl GAE een kleine zelfstandige regionale luchthaven is.

FVD pleit vooralsnog voor behoud van GAE. Wij denken dat de luchthaven moet worden gezien als basisinfrastructuur en zien voldoende kansen om de luchthaven een goede toekomst te geven. Misschien niet met charter -en lijnvluchten alleen, maar wellicht met vrachtvluchten, opslag/maintenance en drones, of bijvoorbeeld toch onder de paraplu van Schiphol Group. Wij wachten echter zelf ook nog op de nieuwe scenario plannen vanuit GAE. Feit is wel, dat als de luchthaven eenmaal weg is, er vrijwel nul kans is dat deze ooit nog terugkomt. 


Cultuur - Henk Marquart Scholtz

Cultuur snoept in de provincie Groningen ruim 27mln van het provinciale budget op.
Het grootste deel daarvan wordt gebruikt in de vorm van subsidies. Oa. aan cultureel erfgoed, kunst, muziek, lokale initiatieven etc.
Recent is ook een gedragscode ingevoerd die (mede) bepaalt wie welke subsidie kan ontvangen.

We zijn erg benieuwd waar mensen aan denken bij Cultuur en waaraan gelden uit het cultuurbudget mogen worden uitgegeven.

cultuur 1

cultuur 2

Het grootste deel van onze bezoekers vond Cultuur Erfgoed een van meest zinvolle bestedingen.
Daarnaast dus veel zaken die echt provincie/streek gebonden zijn. Wat minder hoog op de agenda scoren kunst, theater, festivals etc.
Gezien de eerste plaat met de gedachten die mensen hebben bij Cultuur, wordt kennelijk onder onze achterban veel waarde gehecht aan architectuur, erfgoed, dialect/taal, historie.
Enkele reacties uit de zaal spraken zorgen uit over de "verlinksing" van de cultuursector of "het kapen van cultuur door links voor de linkse agenda".
Deze zorgen delen wij als FVD, zeker met de invoering van de gedragscode die identiteitspolitiek in de cultuursector introduceert.
Een type als Akwasi mag na al zijn uitlatingen nog vier keer optreden in de Oosterpoort, maar de klassieke muziek komt in het gedrang ("want trekt geen divers publiek") zoals het Peter de Grote festival.


Lelylijn (vmlg Zuiderzeelijn) - Henk Marquart Scholtz

Eind vorige eeuw / begin deze eeuw waren er plannen voor een Zuiderzeelijn.
Eind 2007 is dit afgeblazen. Feitelijk zijn deze plannen nu opnieuw afgestoft en nu bekend onder de naam Lelylijn.
Een HSL van A'dam via de polder (Lelystad), Drachten naar Groningen.
Een nieuwe economische impuls of snel transport tbv "overloop" van de Randstad?

Van links tot rechts is er hernieuwde belangstelling voor een Hogesnelheidslijn (HSL) van A'dam via de polder naar Groningen (en mogelijk verder naar Bremen/Hamburg en Scandinavië).
Niet meer met een maglev of magneetzweefbaan maar obv conventionele HSL techniek (in de praktijk waarschijnlijk zo'n 200km/u).

Een dergelijke lijn is geraamd tussen de ca. 3,5 - 6 miljard Euro. Waarschijnlijk is 8 miljard realistischer.

lelylijn

Verdeeldheid. De meeste mensen vinden dat die lijn er sowieso moet komen. Hoewel ook een deel het wel belangrijk acht maar niet ten koste van alles. Anderen vinden het een megalomaan plan. Gek genoeg is bijna niemand voor een alternatief plan.

Een extra ontsluiting van het Noorden per trein is wat ons betreft zeer wenselijk. De bottleneck bij Zwolle heeft zeer veel impact op alle treinverkeer in Noord-Nederland, als daar een storing of ongeval is heeft heel Noord-Nederland daar meteen last van.
De Lelylijn leek ons op het eerste gezicht een fijne ontwikkeling, te meer omdat de destijds door velen zeer gewenste Zuiderzeelijn opnieuw op de kaart kwam.
Doortrekken naar Duitsland en Scandinavië lijkt echter voorlopig een utopie. Er is bijna geen medewerking vanuit Duitsland en er ligt een bottleneck in de vorm van een enkelspoors brug (Friesenbrücke bij Weener).
Groningen wordt dan voorlopig eindpunt (of startpunt?).

Er zijn ons echter ook alternatieven voorgelegd waarvan we denken dat deze ook erg interessant of zelfs interessanter zijn dan de Lelylijn. Bijv. om de Hanzelijn (200km/u traject) met een extra tracé te verbinden met de huidige (op te waarderen) lijn Meppel-Groningen en Meppel-Leeuwarden. Dit zijn we nog aan het onderzoeken en volgen natuurlijk ook de Lelylijn ontwikkelingen. 


compilatie