FVD Gelderland komt op voor de Gelderlanders en Gelderse bedrijven vanwege het coronavirus

Forum voor Democratie Gelderland wil dat er maximale steun wordt geboden aan zowel Gelderlanders als Gelderse bedrijven die in de problemen komen. We moeten samen de gevolgen van corona draaglijk maken en elkaar daarin steunen; zowel op landelijk, als provinciaal en gemeentelijk niveau. De uitdagingen waar ondernemingen nu voor staan zijn zo enorm, dat zij binnen de provincie de hoogste prioriteit zou moeten krijgen. Daarbij moeten we keuzes durven maken, waarbij de ambitieuze klimaatdoelstellingen op een lager pitje mogen komen. We moeten inzetten op een toekomstbestendig Gelderland waar we de gevolgen van corona zo goed mogelijk opvangen. De ambitieuze Gelderse klimaatdoelstelling van 55% CO2-reductie in 2030 kan wel een tandje minder. Het verduurzamen van bedrijven heeft immers alleen nut als die bedrijven in de toekomst nog bestaan. De provincie moet nu de regie nemen.


Forum voor Democratie Gelderland heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten in de Provincie Gelderland gesteld en haar verzocht vanwege de urgentie uiterlijk komende donderdag met een reactie te komen:

 

1. Heeft de provincie in beeld hoe het coronavirus gaat verlopen de komende periode en wat de impact daarvan wordt?

2. Is de provincie zich aan het voorbereiden op striktere maatregelen de komende periode wanneer het virus zich verder uitbreidt? Zijn daar concrete plannen voor? Zo ja, welke?

3. Heeft de provincie zicht op de economische gevolgen van het coronavirus en beraad zij zich op de maatregelen die kunnen worden getroffen voor de provincie met haar inwoners en bedrijven? Zo ja, welke gevolgen en welke maatregelen?

4. Is de provincie voornemens om het maximale te doen om ondersteuning te bieden aan diegenen die economisch worden getroffen?

5. Is de provincie bereid en voornemens om hiervoor minder urgente doelen op te schorten of te schrappen, zodat er financiële armslag is om Gelderlanders en Gelderse bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen bij de gevolgen van het coronavirus?

6. Zijn er provinciale belastingen of heffingen die de provincie kan opschorten om ondernemers meer ademruimte te geven?

7. Wil de provincie overwegen om, in aanvulling op andere maatregelen, een noodfonds in te richten voor de Gelderlanders en Gelderse bedrijven?

8. Kan het college van GS aangeven of zij bereid is gemeenten te ondersteunen bij gemeentelijke regelingen, zoals de BBZ-regeling voor ZZP’ers?

9. Ziet de provincie, gezien de ernstige omstandigheden, mogelijkheden om de Gelderse voedselbanken, waar grote tekorten dreigen te ontstaan, te ondersteunen?


https://www.gelderlander.nl/wageningen/voedselbanken-in-de-vallei-vrezen-grote-tekorten~ab36fd1e/