Beschouwing FVD Overijssel op begroting 2021


Steun voor inzet voor het MKB en innovatie
FVD is tevreden dat het provinciebestuur de impact van corona heeft meegenomen in de begroting. Wij kennen gedeputeerde van Hijum als een bestuurder die zich enorm inzet voor het MKB en oog heeft voor innovatie en maximalisering van ondersteuning vanuit andere bestuurslagen. Vanuit FVD de complimenten voor deze begroting en het herstel- en transitieplan, dat wij in grote lijnen steunen.

 

Bedrijven die niet voldoen aan EU-voorwaarden zijn ook het financieren waard
Wij ondersteunen de inzet van het college om cofinancieringskansen te verzilveren. Het is goed om voldoende middelen vrij te maken om deze kans te maximaliseren. Vooraf is immers niet altijd te voorzien welke kansen er komen. Tegelijk is het ook niet zo dat ieder gecofinancieerd project het cofinancieren waard is. Dat je geld kan ophalen en aanvullen maakt het niet automatisch een goed plan. Er is veel aandacht voor ondersteuning van MKB die braaf aan de EU-lijn lopen. Maar kleine bedrijven die niet voldoen aan de EU-voorwaarden kunnen ook het financieren waard zijn. We dienen daarom het amendement 'Meer investeren in Innovatie & Kennisontwikkeling' van Groep Schönbaum mede in.

 

Meer ondersteuning voor retail mogelijk?
Naast de cofinancieringskansen wordt ook ingezet op het naar voren halen van investeringen, wat ons betreft een goede zaak. Wel vraagt FVD aan het college of er niet meer mogelijk is voor ondersteuning van de retail, en of alle ondernemers in nood de weg naar de provinciale regelingen wel goed kunnen vinden. 

 

Jammer: werkgelegenheid heeft minder prioriteit dan klimaatalarmisme.
Bij het herstel en transitieaanpak coronacrisis verbindt het college de extra impulsen voor het MKB vooral aan de EU-prioriteiten, innovatie, digitalisering, en duurzaamheid. Wat betreft duurzaamheid betwijfelt FVD of alle initiatieven wel cruciale dragers zijn voor het herstel van het verdienvermogen. Het college kan bijvoorbeeld geen antwoord geven op de vraag hoeveel banen de uitgaven aan de energietransitie gaan opleveren. En hoeveel meer werkgelegenheid we zouden kunnen creëren als duurzaamheid geen voorwaarde was geweest. Het is jammer dat zelfs in de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog maximale werkgelegenheid blijkbaar minder prioriteit heeft dan het klimaatalarmisme. 

 

FVD dient motie Nascheiden in: goed voor milieu en portemonnee
En als we dan kijken naar duurzaamheid dan missen we het belang bij het college voor het essentiële onderdeel van circulaire economie, namelijk de recycling van afval. Dat is typisch een duurzaamheidsonderwerp dat én goed is voor het milieu én voor de portemonnee. Bovendien ontlast je de burger als nascheiden op innovatieve wijze wordt gedaan. We dienen hiertoe samen met Mooi Overijssel, Democraten '66, Groep Schönbaum, Socialistische Partij, Partij voor de vrijheid, en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie de motie nascheiden in. 

 

Slanke overheid
Zoals bij het statenvoorstel Belastingverordening 2021 aangestipt ziet FVD het belang van een slankere overheid. We hebben te maken met ongekende economische krimp en de provincie kan haar steentje bijdragen om sterker uit de crisis te komen door mee te krimpen en haar prioriteiten te rationaliseren. 

 

Belasting omlaag
De provincie moet zich vooral richten op haar kerntaken, en waken voor de neiging om taken naar zich toe te trekken die de maatschappij zelf kan doen en/of die meer thuis horen in andere bestuurslagen. De provincie kan dan inkrimpen en de belastingen voor onze burgers kunnen omlaag. 

 

Motie FVD Verlaging Opcenten
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat onze economie 10% is gekrompen, en de EU als geheel zelfs meer dan 12%. Het getuigt dan ook van solidariteit dat, wanneer het MKB krimpt en duizenden mensen hun baan verliezen, ook de provincie bereid is te krimpen.

Het is daarom van groot belang om juist nu door te gaan met herprioritering van de structurele opgaven. Ook als de vermindering van structurele uitgaven niet geheel teruggaat naar de burger in de vorm van verlaging van opcenten, is het goed dat de provincie kritisch kijkt naar de prioriteiten qua structurele uitgaven. Zo hebben de jaarlijkse incidentele impulsen geleid tot een structurele uitgave van circa 30 miljoen. Het is goed om kritisch te kijken of de provincie als middenbestuur hier wel zoveel structurele financiële verantwoordelijkheid voor moet nemen. Hiertoe dient FVD de motie Verlaging Opcenten in.