Agenda Algemene Leden Vergadering FVD 2019

Als u agendapunten wilt aandragen dan kan dat tot uiterlijk 10 november via [email protected]. Indien u tijdens het huishoudelijk gedeelte van de vergadering een vraag wilt stellen of een opmerking wilt maken, verzoeken wij u om deze uiterlijk op 15 november 2019 schriftelijk aan ons te doen toekomen via: [email protected] Vermeld daarbij s.v.p. uw naam en lidnummer.

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen stukken
Onder meer uitleg over de gang van zaken op deze dag.

3 Benoeming stembureau
Er zullen (afhankelijk van het aantal aanwezigen) een aantal leden worden benoemd die de vergadervoorzitter zo nodig zullen helpen met het tellen van uitgebrachte stemmen.

4 Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 2018

5 Voorgestelde benoeming nieuwe bestuursleden.
Dagelijkse, uitvoerende bestuursleden versus niet-uitvoerende bestuursleden. Voorstel is om Lennart van der Linden (Vice Voorzitter), Astrid de Groot (Secretaris) en Olaf Ephraim (Penningmeester) als uitvoerende bestuursleden te benoemen. Thierry Baudet (Voorzitter) en Rob Rooken (ICT en Internationale Zaken) blijven aan als niet-uitvoerende bestuursleden.

6 Jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 is hier te raadplegen. Na een toelichting op deze en vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering wordt décharge verzocht (na agendapunt 7).

7 Verslag Auditcommissie 2018
De voorzitter van de Audit Commissie brengt verslag uit over de bevindingen van de Audit Commissie.

8 Benoeming leden Audit Commissie
Indien u zich wilt opgeven voor de Audit Commissie dan gaarne aanmelden uiterlijk op 15 november.

9 Begroting 2020

10. Juridische Zaken

  • Statuten Statuten wijziging i.v.m. aanvraag ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
  • Goedkeuring oprichting Forum voor Democratie BV
  • Instelling Werkgroep Statuten en Reglementen.
  • Vacature Commissie van Beroep
  • Commissie Integriteit

11 Verslag Tweede Kamerfractie
De Tweede Kamerfractie presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in de Tweede Kamer het afgelopen jaar.

12 Verslag fractie Eerste Kamer
De Eerste Kamerfractie presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in de Eerste Kamer het afgelopen jaar.

13 Verslag fractie Europees Parlement
De fractievoorzitter van de Europese fractiee presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in het Europees Parlement het afgelopen jaar.

14 Verslag provincies
Een korte verhandeling over de ontwikkelingen in de diverse provincies en Provinciale Staten.

15 Verslag partijbestuur

16 Rondvraag

17 Sluiting