FAQ INZAKE BINDEND REFERENDUM PARTIJLEIDER FVD
DEZE FAQ WORDT PERIODIEK GEACTUALISEERD

 • Q: Een bindend referendum, hoe kan dat? In de Statuten staat hier niets over.
  A: Feitelijk gaat het om een informele ledenraadpleging waarbij alle betrokkenen (Rob Rooken, Lennart van der Linden, Thierry Baudet en Olaf Ephraim) van tevoren de consequenties met elkaar hebben besproken en vastgelegd.

 • Q: Wanneer wordt het bindend referendum gehouden?
  A: Het bindend referendum wordt gehouden van 3 december 18:00 uur tot 4 december 18:00 uur.
  De termijn om een stem uit te brengen is dus 24 uur.
 • Q: Welke vraag wordt er gesteld bij het bindend referendum?
  A: De vraag die gesteld wordt aan de deelnemende leden is:

  Wilt u dat Thierry Baudet partijleider van Forum voor Democratie blijft?

  De antwoordmogelijkheden zijn: Ja of Nee.
 • Q: Wat betekent de term ‘partijleider’?
  A: We hebben in goed onderling overleg geprobeerd de referendumvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Partijleider betekent in dit geval: degene die actief de leiding krijgt om een nieuw partijbestuur voor te dragen aan de ALV.

 • Q: Wat zijn de gevolgen van de uitslag?
  A: Indien de uitslag van het referendum luidt dat Baudet:

       1. wel partijleider van FVD blijft, zullen Baudet en Ephraim namens het bestuur:

 • een bindende voordracht doen voor een nieuw partijbestuur,
 • een voorstel doen voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen
 • eventuele andere agenda voorstellen doen, 

  2. geen partijleider van FVD blijft:
 • zal Baudet zich terugtrekken uit het partijbestuur;
 • zullen de resterende bestuurders op de kortst mogelijke termijn een ALV beleggen en een bindende voordracht doen voor een nieuw partijbestuur, zelf zullen zij terugtreden;
 • zal een nieuw partijbestuur als primaire taak krijgen het zo snel mogelijk aan de ALV een voorstel doen voor;
      1. de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en
      2. het verkiezingsprogramma;

      In beide gevallen zal de ALV het laatste woord hebben.

 • Q: Waarom was deze gang van zaken nodig?
  A: Er is sprake van een impasse en patstelling in het partijbestuur. Maar we zijn het wel eens dat deze doorbroken kan worden door middel van dit      bindend referendum.

  De nu gekozen route van het bindend referendum lijkt ons de enige werkbare manier om hieruit te komen. De huidige bestuurders hebben elkaar  beloofd om in ieder geval operationeel in functie te blijven tot een adequate en behoorlijke overdracht aan het nieuwe bestuur gedaan kan worden.

  Immers, de gewone zaken gaan door. Salarissen en leveranciers worden betaald, personeel wordt aangestuurd, de webshop loopt door. Bestuursleden zijn hiervoor statutair verantwoordelijk en aansprakelijk.

 • Q : Mogen mensen die recent lid zijn geworden meestemmen?
  A: Gegeven de omstandigheden hanteren we als peildatum voor de ledenraadpleging het moment dat we publiekelijk (op Twitter) de aankondiging van het bindend referendum wereldkundig hebben gemaakt.

  Dat was op 29 november om 21:14 uur.

  Mensen die ná dit moment lid zijn geworden, kunnen niet meestemmen. Dit voorkomt dat mensen lid zijn geworden, juist om de stemming te beïnvloeden. 

 • Q: Ik heb de afgelopen tijd mijn lidmaatschap opgezegd, mag/kan ik meestemmen?
  A: Mensen die hun lidmaatschap hebben opgezegd, maar wel nog contributie hebben betaald, kunnen meedoen aan de ledenraadpleging.

  Of ze dat willen, is aan henzelf. 

 • Q: Hoe bepalen jullie of iemand ‘lid’ is?
  A: Onze definitie van een betalend lid is:

  een uniek persoon, lid van Forum voor Democratie, die afgelopen jaar (dus voorafgaand aan 29 november 21:14 uur) contributie heeft betaald.

  Dit is dezelfde definitie die we hanteren voor de jaarlijkse opgave ledenaantallen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA). Deze cijfers worden jaarlijks extern gecontroleerd, gerapporteerd en gepubliceerd. Het laatst gecontroleerde en officieel gerapporteerde ledenaantal is dat per 1 januari 2020. Het ledenaantal per 1 januari 2020 bedroeg 43.716 betalende leden.

  Op basis van de gekozen peildatum voor de ledenraadpleging, zijn we in staat een uitnodigingsbestand te genereren uit onze ledenadministratie, die we zullen gebruiken voor de (uitnodigingen voor de) ledenraadpleging.

 • Q: Hoe gaat er gestemd worden?
  A: De stemming geschiedt digitaal. Alle leden krijgen een aankondigingsmail met instructies hoe te stemmen. Het mailadres waaronder zij als FVD lid staan geregistreerd, is leidend. Na de aankondigingsmail wordt aan dit emailadres ook de uitnodigingsmail voor de daadwerkelijke stemming verstuurd. 

 • Q: Ik ontvang geen FVD / uitnodigingsmail, wat nu?
  A: Heeft u uw spambox al gecontroleerd?

  Alle leden krijgen een aankondigingsmail met instructies hoe te stemmen.
  Het emailadres waaronder zij als FVD lid staan geregistreerd, is leidend.

  Kort ná de algemene aankondigingsmail volgt de individuele uitnodigingsmail, op basis waarvan gestemd kan worden. Deze mail bevat een unieke link/code, waarmee veilig en anoniem gestemd kan worden.
 • Q: Het emailadres waarop ik bij FVD ben geregistreerd werkt niet meer. Ik wil wel stemmen. Wat nu?
  A: Het up to date houden van ledengegevens is primair een verantwoordelijkheid van de leden zelf. Als u inmiddels een ander mailadres hebt en uw geregistreerde mailadres bij FVD niet meer werkt / toegankelijk is: dat is vervelend, maar daar is gegeven de situatie op dit moment niets aan te doen. U kunt helaas niet meestemmen.

  Wel verzoeken we je om een email te sturen naar [email protected] met als titel “MAILADRES”. We zullen het totaal aantal mensen die met deze klacht komen verzamelen, registreren en betrekken bij het oordeel over de einduitslag. Onze verwachting is dat dit probleem beperkt is en dat het niet bepalend is voor het resultaat van de ledenraadpleging.

 • Q: Welke software/welk bedrijf begeleidt de ledenraadpleging?
  A: We hebben in goed overleg een betrouwbaar internationaal opererend en gecertificeerd extern IT-bedrijf geselecteerd, gespecialiseerd in online stemmingen.

  Namelijk BigPulse. Zie https://www.bigpulsevoting.com/

 • Q: Hoe wordt de betrouwbaarheid van de verkiezingen en de uitslag gewaarborgd?
  A: Op meerdere manieren:
  1. We hebben een gerenommeerde externe partij geselecteerd qua stemsoftware
  2. We laten in goed onderling overleg interne en externe specialisten meekijken
  3. We zijn het eens over de definitie ‘wie mag stemmen’, hoe we het bestand exporteren vanuit onze ledenadministratie en importeren in het externe stemsysteem. Interne en externe specialisten monitoren dit proces.

 • Q: Komt deelname aan de verkiezingen in gevaar voor FVD? Partijen moeten zich toch 21 december registreren om aan de verkiezingen deel te nemen?
  A: Nee. De deadline van 21 december geldt alleen voor nieuwe partijen. Niet voor
  bestaande en al geregistreerde partijen zoals FVD. De deadline voor het inleveren
  van de kandidatenlijst bij de kiesraad is 1 februari 2021. Voor die tijd vindt daarover
  een Algemene Ledenvergadering plaats.
 • Q: Zijn de uitkomsten gedurende de stemming live te volgen?
  A: Nee. De uitslag wordt zo snel mogelijk ná sluiting van de stembus bekend
  gemaakt. We verwachten dat dat binnen enkele uren kan.

  Q: Hoe en wanneer wordt de uitslag gecommuniceerd?
  A: We maken de uitslag zo snel mogelijk na de sluiting van de digitale stembus wereldkundig via Twitter en Facebook, zodat ook de media dit kunnen overnemen. 
STATEMENT 21:50 uur:
Vanavond zijn er berichten verschenen waarin wordt gesuggereerd dat de ledenraadpleging is gehackt en tevens dat deze niet anoniem is. Deze berichten zijn onjuist.
Er zijn tot nu toe meerdere hackpogingen gedaan om het referendum te beïnvloeden. Alhoewel elke poging tot nu toe is mislukt, zijn dergelijke hackaanvallen onaanvaardbaar en wordt dit niet geaccepteerd. Wij doen dan ook aangifte van elke hackpoging. Verder monitort het team van BigPulse het verloop van de verkiezing constant, en zij borgen dan ook de veiligheid van deze verkiezing.
Wat betreft de anonimiteit zijn bij het importeren van het ledenbestand door het BigPulse-systeem geautomatiseerd accounts aangemaakt om iedereen een stembiljet te kunnen mailen. Op het moment dat een stem is uitgebracht, dan wordt een unieke ontvangstcode gegenereerd die niet meer gekoppeld is aan de persoonsgegevens van de stemmer. Elke stem wordt anoniem opgeslagen en is dan niet meer terug te herleiden naar een individu. De ontvangstcode wordt gemaild naar de stemmer als deze heeft gestemd.
Op het moment dat de verkiezing is afgelopen, biedt BigPulse de mogelijkheid om per ontvangstcodes te zien wat de stemkeuze is geweest. Deze lijst met anonieme ontvangstcodes gaan we na afloop publiceren, zodat alle leden hun anonieme stem kunnen valideren om te zien of deze goed is meegenomen in de verkiezingsuitslag.
We hopen hiermee dat deze onwaarheden uit de wereld zijn. De ledenraadpleging verloopt voorspoedig en we roepen iedereen die nog niet gestemd heeft op om te gaan stemmen.