35 334
Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 70
MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN BISSCHOP

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet 350 miljoen euro wil uittrekken voor opkoop van veehouderijbedrijven
in de buurt van Natura 2000-gebieden, en uitgesmeerd over tien jaar 172 miljoen euro
voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen;


overwegende dat opkoop van bedrijven over het algemeen relatief duur is ten opzichte
van brongerichte emissiereducerende maatregelen;


van mening dat de gebiedsprocessen centraal moeten staan, ook wat betreft de inzet
van financiële middelen;


verzoekt de regering, de inzet van financiële middelen voor reductie van de ammoniakemissie
af te stemmen met provincies en andere relevante gebiedspartijen en zo nodig meer
geld uit te trekken voor brongerichte verduurzaming en emissiereductie in plaats van
opkoop van bedrijven,


en gaat over tot de orde van de dag.


Stoffer
Bisschop