35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat externe saldering inhoudt dat emissierechten van boeren opgekocht
kunnen worden;


overwegende dat voorkomen moet worden dat kapitaalkrachtige partijen, zoals Schiphol,
ongebreideld en zonder overheidssturing emissierechten kunnen opkopen zodat er geen
ruimte overblijft voor maatschappelijke doelen zoals woningbouw;


verzoekt de regering, om met instrumenten te komen die het mogelijk maken voor de
overheid om sturing te kunnen geven aan het uitgeven van stikstofruimte, zodat maatschappelijke
doelen geprioriteerd kunnen worden,


en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet