35 334
Problematiek rondom stikstof en PFAS


Nr. 63
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorstelt om een wettelijk
geborgde wetenschappelijke autoriteit in het leven te roepen die een omvattend ecologisch
oordeel kan vormen;


overwegende dat deze autoriteit oordelen kan vormen over de effecten van stikstof
en daaromtrent te nemen maatregelen op natuur en habitattypen;


van mening dat bevindingen van deze autoriteit kunnen worden benut voor een juridische
en bestuurlijke basis die ten grondslag ligt aan natuur- en stikstofbeleid;


verzoekt de regering, om de oprichting van een dergelijke onderzoeksautoriteit mogelijk
te maken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar