35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 44
MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in met name het kleinere mkb-segment nog te weinig gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden die digitalisering biedt;


constaterende dat uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat vooral kleine
mkb-ondernemingen van twee tot tien werknemers relatief weinig digitaal vernieuwen;


constaterende dat het gevolg daarvan is dat deze ondernemers kansen laten liggen om
arbeidsproductiviteit, en dus groei, te verbeteren;


overwegende dat er vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met ingang
van begin 2020 een volgende stap wordt gezet in de opschaling van MKB-Werkplaatsen
tot een landelijk dekkend netwerk, die digitalisering in dit mkb-segment zal versnellen;


verzoekt de regering, om de effectiviteit en het bereik van het totaal aan MKB-Werkplaatsen
een jaar na de start te evalueren en op basis van deze evaluatie te bezien of extra
inzet of extra middelen noodzakelijk zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch