35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 41
MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN PALLAND

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat familiebedrijven het grootste aandeel van de ondernemingen in Nederland
betreft, 70% tot 75%;


constaterende dat familiebedrijven specifieke kenmerken hebben, onder andere gerichtheid
op continuïteit, betrokkenheid bij personeel en regio, en financiële positie;


constaterende dat er landelijk geen data worden bijgehouden over familiebedrijven;

overwegende dat door het ontbreken van data de ontwikkeling van familiebedrijven niet
goed kan worden gevolgd en daarmee ook eventueel gericht beleid ontbreekt;


verzoekt de regering, via het Centraal Bureau voor de Statistiek kwantitatieve gegevens
over familiebedrijven, uitgesplitst naar grootteklasse, te verzamelen en beschikbaar
te laten stellen, waarbij de ontwikkelingen over een langere periode inzichtelijk
zijn, uitgesplitst naar landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau,


en gaat over tot de orde van de dag.


Amhaouch
Palland