35 300
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2020


Nr. 27
MOTIE VAN HET LID AARTSEN 

Voorgesteld 20 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het mkb de motor is van de Nederlandse economie;

constaterende dat er voorbeelden zijn waarbij grote bedrijven hun positie tegenover
het mkb misbruiken, zoals het hanteren van te lange betalingstermijnen, het opnemen
van een verpandingsverbod in contracten of door het afdwingen van wurgcontracten door
grote softwareleveranciers;


overwegende dat mkb'ers gezien hun specifieke positie niet altijd de vrijheid hebben
om bepaalde opdrachten af te wijzen;


overwegende dat het mkb hierbij meer bescherming verdient vanuit de overheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het mkb beter kan worden beschermd tegen
misbruik van de positie door grote bedrijven,


en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen