35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 37
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vrijgemaakte middelen voor de schaderegeling chroom-6 niet volledig
zullen worden aangewend;


constaterende dat de gevolgen van het werken met chroom-6 tot de dag van vandaag doorwerken;

constaterende dat Defensie heeft erkend dat ze in dezen als werkgever ernstig is tekortgeschoten;

verzoekt de regering, te bezien op welke wijze de resterende middelen door middel
van een gebaar jegens betrokkenen kunnen worden aangewend, en de Kamer hierover bij
de Voorjaarsnota te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens