35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 36
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veteranenontmoetingscentra een belangrijke rol spelen in het sociale
leven van veel veteranen;


overwegende dat het de taak van gemeenten is bedoelde centra in voorkomende gevallen
te ondersteunen;


overwegende dat het kan voorkomen dat een veteranenontmoetingscentrum desondanks in
de problemen komt;


verzoekt de regering, in zo'n geval in overleg met de desbetreffende gemeente maatwerk
te leveren, zodat bedoeld centrum een ontmoetingsplek voor veteranen kan blijven,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens