35 300
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2020


Nr. 32
MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld 7 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tolken die zich hebben ingezet voor de Nederlandse krijgsmacht een
bijzondere positie hebben en daarom waardering en indien nodig bescherming verdienen;


constaterende dat personen die zich hebben ingezet voor internationale militaire missies
in Afghanistan, met name tolken en bewakers, in de update van de EASO Country Guidance
over Afghanistan worden aangemerkt als systematisch vervolgde groep en doelwit van
de Taliban;


verzoekt de regering, het beschermingsbeleid voor tolken in lijn te brengen met de
EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep aan
te merken, en wanneer Defensie bij toekomstige militaire missies tolken behoeft, de
voorkeur te geven aan het werken met tolken die een contract hebben met de Nederlandse
Staat en daarin vast te leggen dat zij bescherming verdienen wanneer zij in direct
en persoonlijk gevaar komen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Belhaj
Voordewind