35 300
VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) voor het jaar 2020


Nr. 49
MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN KUIKEN

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aan privacybescherming veel belang wordt gehecht;

constaterende dat op basis van het onderzoek van het WODC uit 2015 naar privacy en
slachtoffers er beslist stappen zijn gezet om de privacy van slachtoffers in het strafproces
beter te beschermen;


overwegende dat zich desondanks nog vragen voordoen met betrekking tot de privacybescherming
van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken en in strafzaken;


constaterende dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij uitstek de instantie is die toezicht
houdt op de naleving van wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens;


verzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens, onderzoek te doen en rapport uit te brengen
over privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken
en strafprocessen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Toorenburg
Kuiken