35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 22
MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland niet aan verdragen mag worden gebonden voordat die door
het parlement zijn goedgekeurd;


constaterende dat de regering er regelmatig mee akkoord gaat dat verdragen voorlopig
worden toegepast, in afwachting van goedkeuring van het parlement;


overwegende dat het parlement hierdoor onder druk komt te staan om een zodanig verdrag
goed te keuren, waardoor het democratisch proces verstoord raakt;


roept de regering op, om nooit akkoord te gaan met de voorlopige toepassing van een
verdrag dat nog niet door het parlement is goedgekeurd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet