35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 21
MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN AMHAOUCH

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat als gevolg van het handelsverdrag met Canada (CETA) de handel in landbouwproducten
tussen Canada en de Europese Unie zal toenemen;


van mening dat de ambitie van het kabinet om tot een overgang naar een meer circulaire
en natuurinclusieve landbouw te komen, gefaciliteerd dient te worden en deze overgang
blijvend gegarandeerd dient te zijn;


verzoekt de regering, voor 1 mei 2020 met een uitgewerkt plan te komen van het omschakelingsfonds,
zoals aangekondigd is in de stikstofbrief van 8 februari 2020, om daarmee boeren die
de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, waaronder ook boeren die biologisch
en natuurinclusief, of extensiever willen gaan werken, te ondersteunen bij de financiële
uitdagingen die dit met zich meebrengt,


en gaat over tot de orde van de dag.


Voordewind
Amhaouch