35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 20
MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN AMHAOUCH

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Canada niet dezelfde milieu, dierenwelzijns- en voedselveiligheidsstandaarden
gelden bij de productie van landbouwproducten als in de Europese Unie;


overwegende dat het van groot belang is dat de controle op de import van Canadese
landbouwproducten naar de Europese Unie sluitend is;


overwegende dat te allen tijde voorkomen moet worden dat er een ongelijk speelveld
voor de Europese/Nederlandse boeren ontstaat;


verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om op Europees niveau met Canada
afspraken te maken over certificering van landbouwproducten van Canadese bedrijven
die naar de Europese Unie worden geëxporteerd, waarbij in de certificaten waarborgen
zijn opgenomen ten aanzien van de landbouwproducten die niet geproduceerd zijn met
behulp van de in de EU verboden pesticiden;


verzoekt de regering tevens, er bij de Commissie op aan te dringen de audits op het
certificatiesysteem van het hormoonvrij vlees te intensiveren, waaronder via het track-and-tracesysteem;


verzoekt de regering voorts, er bij de Europese Commissie op aan te dringen dat de
Canadese overheid de Canadese regelgeving op diermeel strikt handhaaft;


verzoekt de regering, verder erop aan te dringen bij de Europese Commissie de Europese
regelgeving op het gebied van gmo's strikt te handhaven;


verzoek de regering ten slotte, de Douane te voorzien van extra capaciteit om betreffende
controles goed uit te kunnen voeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Voordewind
Amhaouch