35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 15
MOTIE VAN HET LID ALKAYA 

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de werkgroepen van het Gemengd Comité van het EU-Canada-verdrag
(CETA) nu al pogingen worden ondernomen om Europese standaarden te verlagen;


verzoekt de regering, initiatieven te nemen voor meer democratische controle en transparantie
voor het Europees parlement en nationale parlementen inzake de verdragscomités in
vrijhandelsverdragen zoals CETA,


en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya